โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
Ramkhamhaeng University Demonstration School (Elementary lavel)
ไฟล์:Pk1.jpg
ข้อมูล
ชื่ออื่นสธ.มร.(ฝ่ายประถม) / DMRU
ประเภทโรงเรียนสาธิต สังกัด สกอ.
คำขวัญ"หลานพ่อขุน ใจการุญ รู้คุณสังคม นิยมกีฬา ปัญญาสร้างสรรค์ "
สถาปนาพ.ศ. 2547
ผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ
สี███ ███ น้ำเงิน-ทอง
เพลงมาร์ชสาธิต ม.รามคำแหง(ฝ่ายประถม)
ต้นไม้สุพรรณิการ์, ฝ้ายคำ
เว็บไซต์http://www.kids.ru.ac.th/

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ได้ก่อตั้งขึ้นโดย ศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์ แสงสุข อธิการบดี ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายให้ รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ จัดตั้งโครงการพัฒนาเด็กเล็กขึ้นในระยะแรก เพื่อลดปัญหาผู้ปกครองที่ไม่สามารถนำบุตรหลานไปฝากเรียนในโรงเรียนอนุบาล หรือสถานรับเลี้ยงเด็กในบริเวณใกล้เคียงที่พักได้ และเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ในปี 2537 จึงได้เปิดรับนักเรียนในชั้นบริบาล 2 ห้อง อนุบาล 1 ห้อง โรงเรียนได้พัฒนาด้านวิชาการและด้านบุคลากรจนโครงการพัฒนาเด็กเล็ก จึงได้เปลี่ยนรูปเป็นโรงเรียนอนุบาลรามคำแหง ในปี 2538 หลังจากนั้นโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและพัฒนาจนถึงชั้นอนุบาล 3 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน ผู้ปกครองที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยก็ประสบปัญหาในการหาโรงเรียนให้บุตร จึงได้เรียกร้องให้โรงเรียนเปิดสอนชั้นประถมศึกษาต่อไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) จึงได้จัดตั้งขึ้น โดยได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2540 และเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา และได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ในปีการศึกษา 2546 ในปีการศึกษา 2544 โรงเรียนได้เปิดสอนโครงการภาคภาษาอักฤษ ชั้นอนุบาล1 โดยจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ ( Integration ) แบบ 2 ภาษา (Bilingual) เน้นภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ พร้อมทั้งสอนภาษาจีนควบคู่ด้วย

ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้เปิดสอนโครงการศูนย์ ์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ โดยทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมได้สมวัย หรือสามารถพัฒนาได้สูงสุดตามศักยภาพ

ในด้านวิชาการโรงเรียนจะเป็นต้นแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อม จะเอื้อประโยชน์ให้กับอาจารย์ ข้าราชการ และ นักศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก ให้ใช้เป็นแหล่งค้นคว้า วิจัยและทดลองปฏิบัติการสอน เพื่อพัฒนางานวิชาการให้กว้างขวางออกไป ตลอดจนเปิดโอกาสให้ บุคลากรภายนอกที่สนใจงานวิชาการด้านนี้ ได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาเยาวชน ให้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม

สัญลักษณ์[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนใช้ตราเดียวกันกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม คือ ตราพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

 • ตราประจำโรงเรียน : ตราพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • สีประจำโรงเรียน : ชมพู-เขียว
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)
 • เพลงประจำโรงเรียน : มาร์ชสาธิตรามคำแหง,มาร์ชลูกพ่อขุนประถม
 • คำขวัญประจำโรงเรียน : หลานพ่อขุน ใจการุญ รู้คุณสังคม นิยมกีฬา ปัญญาสร้างสรรค์

คำขวัญโรงเรียน[แก้]

 • สาธิตรามงามน้ำใจใฝ่เรียนรู้ คู่ความดีมีวัฒนธรรมชี้นำสังคม

รศ.นพคุณคุณาชีวะ (๕ สิงหาคม ๒๕๕๐)

สีและเครื่องหมายประจำโรงเรียน[แก้]

 • สีชมพู - สีเขียว
 • สีชมพู หมายถึง ความรักของพ่อแม่และครู
 • สีเขียว หมายถึง ชีวิตที่เจริญงอกงาม เป็นสีที่มาจากการรวมกันระหว่าง
 • สีน้ำเงิน และ เหลือง (ทอง) อันเป็นสีประจำของมหาวิทยาลัยรามคำแหง


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายประถม

สถานที่ที่อยู่รอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

 • ลานพ่อขุนรามคำแหง
 • สนามฟุตบอลราชมังคลากีฬาสถาน
 • สนามฟุตบอลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
 • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
 • สำนักกีฬา
 • สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยรามแหง
 • สถาบันคอมพิวเตอร์
 • คณะคณะเศรษฐศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

แม่แบบ:คณะในมหาวิทยาลัยรามคำแหง