คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng
ชื่ออังกฤษFACULTY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT Ramkhamhaeng University
ที่อยู่อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ 10240
วันก่อตั้งพ.ศ. 2552
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน จันทร์เจริญ
เว็บไซต์[1]
เฟซบุ๊กhttps://www.facebook.com/hrd.ru.th

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์[1] [2] และปริญญาโทถึงปริญญาเอก นับเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ เป็นแห่งที่ 2 ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีสมรรถนะในการพัฒนาหลักสูตร และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขึ้นโดยจัดการศึกษาใน 3 หลักสูตรคือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิดทำการสอนในปีการศึกษา2552 โดยแตกต่างจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเปิดทำการสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กำลังขยายงาน และบริการการศึกษาในด้านพร้อมทั้งเปิดสอนวิชาโท ให้แก่คณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

รายนามคณบดีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน[แก้]

  1. รองศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต อินทวงศ์ (ไม่ทราบปี - 2560)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน จันทร์เจริญ (2560 - ปัจจุบัน)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แม่แบบ:คณะในมหาวิทยาลัยรามคำแหง