มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์
Ramkhanheang University Phetchabun Campus in Honour of His Majesty The King
Emblem of Ramkhamhaeng University, BW.svg
สถาปนา8 มีนาคม พ.ศ. 2545
ประเภทรัฐบาล
รองอธิการบดีรองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ

มหาวิทยาลัยรารามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ (Ramkhamheangh Univrsity Phetchabun Campus in Honour of His Majesty The King) เป็นสาขามหาวิทยาลัยแต่ไม่เทียบเท่าวิทยาเขต ให้บริการการศึกษาในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาค ปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประวัติ[แก้]

สืบเนื่องมาจากในปีพุทธศักราช 2538 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เห็นความสำคัญทางด้านการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชนบท ทั้งนี้เป็นการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับประชาชนผู้ด้อย โอกาสที่อยู่ห่างไกลในส่วนภูมิภาคจึงได้จัดทำ"โครงการการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ "ส่วนภูมิภาค" โดยจะให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติครบ 50 ปี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปรัชญาและปณิธาน[แก้]

ปรัชญา[แก้]

"รวมเพชรบูรณ์ ศูนย์การศึกษา แหล่งเพิ่มปัญญา พัฒนาท้องถิ่น"

ปณิธาน[แก้]

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ขยายขอบเขตและรูปแบบของการศึกษาไปสู่ท้องถิ่นได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำรงชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมประเทศชาติต่อไป

คณะที่เปิดสอน[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะบริหารธุกิจ
  • คณะสื่อสารมวลชน
  • คณะรัฐศาสตร์

ระดับปริญญาโท[แก้]

  • โครงการ​ ทวิ​ปริญญาโท(เรียน​1ได้2ปริญญาโทคือรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ)

ระดับปริญญาเอก[แก้]

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ทางสังคมศาสตร์ 10 สาขาวิชา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]