บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Faculty of Graduate Studies Ramkhamhaeng University
Ramkhamhaeng
สถาปนาพ.ศ. 2532
คณบดีรศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล [1] [2]
ที่อยู่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ป.ณ. 1099 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10241 อาคารท่าชัย ชั้น 3 โทร. 02-3108560-5
เว็บไซต์[1]

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาวิชาการความรู้ในระดับที่สูงขึ้น โดยมีภารกิจหน้าที่ เป็นหน่วยงานกลางของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบดูแลควบคุม เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน ตลอดจนการให้คำแนะนำการศึกษาต่อ

ประวัติ[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดตั้งขึ้น โดยเมื่อปี พ.ศ. 2532 ได้มีการจัดตั้ง "โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย" มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบให้ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล จัดตั้งฝ่ายบัณฑิตศึกษาขึ้นใช้ชื่อย่อว่า “ฝบ.” โดยมีจุดประสงค์เพื่อรองรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโทเป็นการชั่วคราว ก่อนที่จะมีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ได้ดำเนินการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 และได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการปีการศึกษา 2533 มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจหลัก คือ ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษา รักษามาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และเป็นหน่วยงาน กลางในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย ได้ทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงาน และช่วยเหลือในเรื่องการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับคณะและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกรียติ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต จนถึงระดับดุษฎีบัณฑิตในทุกสาขาวิชา

เนื่องจากการจัดการเรียนสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น กระจายตามคณะ ต่างๆ จึงมีการรวมหลักสูตรต่างๆ ขึ้นเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานทั้งในส่วนกลาง และวิทยาเขตบางนา ยังรวมไปทั้งของการเรียนการสอนปริญญาโทในส่วนภูมิภาคนั้น อาจารย์ผู้สอนจะเดินทางไปสอนที่สาขาวิทยบริการต่างๆ หมุนเวียนกันไปทั้ง 4 จังหวัด เมื่ออาจารย์ไปบรรยายที่สาขาวิทยบริการใดก็ จะทำการถ่ายทอดภาพและเสียงการบรรยายไปยังสาขาวิทยบริการอื่นๆ โดยใช้ Video Conferencing System ผ่านสัญญาณดาวเทียมไปสู่ห้องเรียน ด้วยวิธีนี้จะทำให้นักศึกษาจากทุกสาขาวิทยบริการได้รับฟังการบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยังสามารถสื่อสารโต้ตอบกับนักศึกษาจากทุกสาขาวิทยบริการในลักษณะของการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication) ได้อีกด้วย

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มีจำนวน 272 หลักสูตรสาขาวิชา แบ่งออกเป็น หลักสูตรระดับปริญญาเอก 61 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 145 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 66 หลักสูตร กระบวนวิชาจัดการศึกษาครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 8 หลักสูตร ปริญญา จัดการสอนในหลักสูตรระดับอนุปริญญา 23 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 สาขาวิชาระดับ ปริญญาโท 30 สาขาวิชา โดยมีคณะวิชาที่รับผิดชอบ 8 คณะ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะรับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีก 1 หน่วยงาน รวมทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาเอก และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และเปิดคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะธุรกิจการบริการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ณ สาขาวิทยบริการส่วนภูมิภาคมีทั้งสิ้น 4 หลักสูตรคือ

 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทั่วไป
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจ

โดยทั้ง 4 หลักสูตรนี้เปิดสอน ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ(ส่วนภูมิภาค)ทั้ง 15 สาขาคือ

 1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี
 2. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี
 3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจิรญ
 5. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม
 6. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
 7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย
 8. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
 9. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ
 10. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
 11. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี
 12. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 13. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู
 14. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 15. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา

หลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอนที่สาขาวิทยบริการในปีการศึกษา 2539 มีทั้งหมด 4 หลักสูตร คือ

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

สถานที่ตั้ง[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย มีสำนักงานกลาง อาคารท่าชัย มีอำนาจหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชา หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสาขาวิทยบริการต่างประเทศ และมีหน่วยงานจัดการเรียนการสอนคือ

 • บัณฑิตศึกษาคณะต่าง ๆ
 • สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 1. ฝ่ายมาตรฐานทางวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง