คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่ออังกฤษ Faculty of Public Health Ramkhamhaeng University
ที่อยู่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210
วันก่อตั้ง 30 มิถุนายน 2551
คณบดี รศ.ดร.สุรเดช สำราญจิตต์
สีประจำคณะ ██ สีชมพูอมส้ม(Salmon Pink)
เว็บไซต์ http://www.publichealth.ru.ac.th/
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/sukhothaiPHRU/


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (อังกฤษ: Faculty of Public Health Ramkhamhaeng University) เป็นคณะที่ดำเนินการสอนรายวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเป็นคณะที่จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในของ กองบริการการศึกษา[1] โดยเริ่มเปิดสอน ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร และ ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร

ประวัติ[แก้]

ตามพันธกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2559)

ข้อที่ (1) การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัวและชุมชนสู่สังคมที่มีคุณภาพ สามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากัยการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ข้อที่ (2) การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้และมีจิตใจที่สำนึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมและสถาบันสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคนนั้น

ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และเห็นว่ายังขาดแคลนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านสาธารณสุขโดยตรงจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์โดยคำนึงถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน และความต้องการในการพัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม [2]

อาศัยมาตรา 18(4)แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันการศึกษา พ.ศ. 2551 และมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงในการประชุมครั้งที่ 8/2551 วาระที่ 47 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 มีมติให้จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป ดังนั้นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้กำหนดวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งคณะ

รายนามคณบดีตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน[แก้]

 1 รศ.ดร.สุรเดช สำราญจิตต์          ปี 2557- ปัจจุบัน

หลักสูตร[แก้]

ปัจจุบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • -

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]