ข้ามไปเนื้อหา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
The Faculty of Graduate Studies, Udon Thani Rajabhat University
คติพจน์สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา
สถาปนาพ.ศ. 2538
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ
ที่อยู่
เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เว็บไซต์graduate.udru.ac.th/

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (อังกฤษ:The Faculty of Graduate Studies, Udon Thani Rajabhat University)  เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าระดับคณะวิชา ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดหลักสูตรในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2538 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มาตรา 7 ที่กำหนดว่า "ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพระดับสูงทำการวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมฐานะครู" ใช้ชื่อว่า "โครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี" และจากนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท

ต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการ และการแก้ปัญหาของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรวิชาชีพครู และได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ตำรา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และได้นำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (ในขณะนั้น) และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2542

และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเปลี่ยนจากชื่อเดิมคือ โครงการบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้จัดตั้งในปี 2538 บัณฑิตวิทยาลัยภายใต้การนำของคณบดีคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ[1]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
 • สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา


อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-30. สืบค้นเมื่อ 2017-04-21.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศไทย