รายชื่อโรงเรียนสาธิตในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนสาธิต (Demonstration School) เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา

สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ[แก้]

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ มีทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้

โรงเรียน สังกัด หมายเหตุ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยนครพนม DSNPU
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร NUSDS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSUDSE
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) MSUDSS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง RUDS-EL
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) DSRU
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา RUDS-BC

สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ[แก้]

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีทั้งหมด 24 แห่ง ดังนี้

โรงเรียน สังกัด หมายเหตุ
โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KHEK
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา KULS
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา KLSKS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายอนุบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น KDSKKU
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) MDSKKUE
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) MDSKKUS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) DSKKUE
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) DSKKUS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) DSKKUSE
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย DSKKUNK
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CUDES
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) CUDSS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMUDS
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี DSIL
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ TGS
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี SSSUT
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TUSS
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา PDS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา DSUP
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย DSMBU
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล MUIDS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDSSWU
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) SWUPDSE
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) SWUPDSS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ERDISWU
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม SWUPCDS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร DSSU
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ KDSPSU
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ DSPSU
โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ISDSPSU
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ PSUWS
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSUWSS
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต LDSSDU
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต LDSSDUNY
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต LDSSDULP
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต LDSSDUSB
โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง KMIDS
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ STSU
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ (ร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โรงเรียนนราธิวาส (ร่วมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ[แก้]

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีทั้งหมด 32 แห่ง ดังนี้

โรงเรียน สังกัด หมายเหตุ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายอนุบาล) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ฝ่ายประถม) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล[แก้]

ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้

  1. โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  2. โรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  3. โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน[แก้]

ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน มีทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้

  1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  2. โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  3. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
  4. โรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่
  5. โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  6. โรงเรียนสาธิตปทุม จังหวัดปทุม