ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2500

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2500

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
กรุงเทพฯทรยศ (2500)
กลิ่นยี่โถแดง (2500) ผู้สร้าง: โยคีสถาน สี่พระยา แผนกภาพยนตร์ นำแสดงโดย: เรวดี ศิริวิไล, ชาญชัย ศิวะเสน, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500
กะล่อนทอง (2500) นำแสดงโดย: นิยมพร นุชพันธ์, ฉลอง สิมะเสถียร, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, ชูศรี โรจนประดิษฐ์ ฉายวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
ก่อนอรุณจะรุ่ง (2500) ผู้สร้าง: เทพธิดาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: กัณฑรีย์ นาคประภา นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, ประภาพรรณ นาคทอง, สุเทพ วงศ์กำแหง, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, มารศรี มุกดาประกร, กัณฑรีย์ นาคประภา, พัชนี อุรารักษ์, สถาพร มุกดาประกร, สง่า อินทรวิจิตร, ล้อต๊อก
แก้วกัลยา (2500) ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, เพลินตา อุษาแมน, สมศรี อรรถจินดา, อธึก อรรถจินดา, สมถวิล มุกดาประกร, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, ชูศรี มีสมมนต์ ฉายวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2500
ขวัญใจเจ้าทุย (2500) ผู้สร้าง: ทวิชัยภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ช่อทิพย์ ชิตชอบ, ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, หลวงภรตกรรมโกศล ฉายวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500
ขุนโจร 5 นัด (2500) ผู้สร้าง: สหการภาพยนตร์ไทย นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, นัยนา ถนอมทรัพย์, สุรชาติ ไตรโภค ฉายวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500
คอลน์ตราควาย (2500) นำแสดงโดย: วิชัย ธนากรกูร, ทองฮะ วงศ์รักไทย, ประกอบ โพธิโสภณ, กานดา ศิริไชย ฉายวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2500
ฆาตกรรมเปลือย (2500) นำแสดงโดย: น้ำเงิน บุญหนัก, เดชา ประการะนันท์, ปัทมา มงคล, อัจฉรา พิสุทธิ์, สมพล กงสุวรรณ, สมชาย ตัณฑ์กำเนิด ฉายวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2500
จอมไพร (2500) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ฉายวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2500
ชาติอาชาไนย (2500) นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมควร กระจ่างศาสตร์, เชาว์ แคล่วคล่อง, เสถียร ธรรมเจริญ, ทม วิศวชาติ, กมลพันธ์ สันติธาดา ฉายวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
ชูชกกับกัณหาชาลี (2500) ผู้กำกับ: ทองต่อ จาตุรงคกุล นำแสดงโดย: พิภพ ภู่ภิญโญ, มาริษา ฉัตรสุวรรณ, ทองอ่อน ยุกตะนันท์, น้ำเงิน บุญหนัก, ด.ช.ณรงค์ชัย จาตุรงคกุล, ด.ญ.ศิริพร โพธิโสภณ ฉายวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
โชคมนุษย์ (2500) บทประพันธ์: หม่อมผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ผู้สร้าง: เทพธิดาภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ชลิต สุเสวี, ประภาพรรณ นาคทอง, ฉลอง สิมะเสถียร, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, สมชาย สามิภักดิ์, กัณฑรีย์ นาคประภา ฉายวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2500
ดอนทราย (2500) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ ฉายวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2500
เดือนรุ่ง (2500)
ตามพิฆาต (2500)
ถ่านไฟเก่า (2500) ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: สมบัติ คงจำเนียร, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ฉายวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2500
ทรชนคนดี (2500) ผู้กำกับ: บุศยจันทร์ นำแสดงโดย: ดนัย ดุลยพันธ์, ทม วิศวชาติ, บังเละ, เริงเดช พลาชัย ฉายวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2500
ทุรบุรุษทุย (2500) ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส. อาสนจินดา นำแสดงโดย: วิภา วัฒนธำรงค์, ส.อาสนจินดา, ทม วิศวชาติ, วิชิต ไวงาน, สาหัส บุญหลง, สงวน รัตนทัศนีย์ ฉายวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
ทุ่งรวงทอง (2500) บทประพันธ์: แขไข เทวิณ ผู้สร้าง: พัฒนาการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: อดุลย์ ดุลยรัตน์, อมรา อัศวนนท์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, อบ บุญติด, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500
นางตะเคียน (2500) ผู้กำกับ: สุขจิตต์ นำแสดงโดย: ทานทัต วิภาตะโยธิน, อุษณีย์ อิศรานันท์, พิศวง จารุวิจิตร ฉายวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2500
นเรศวรมหาราช (2500) ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ชูชัย พระขรรค์ชัย, สุรชัย ลูกสุรินทร์, ถนอม อัครเศรณี, สถาพร มุกดาประกร, สมถวิล มุกดาประกร ฉายวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
น้ำตาแม่ (2500) ผู้สร้าง: ทวีภาพยนตร์ (วัฒนา แอคะรัตน์) ผู้กำกับ: สาหัส บุญหลง นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, ประภาพรรณ นาคทอง ฉายวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2500
บัวขาว (2500) ผู้สร้าง: กมลศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, เสถียร ธรรมเจริญ, จุฑารัตน จินรัตน์, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2500
บุกเดี่ยว (2500) นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล ฉายวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2500
ประกาศิตศาลเตี้ย (2500) นำแสดงโดย: สมชาย ศรีภูมิ, เลิศลักษณ์ วิเศษสมิต ฉายวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500
ปรารถนาแห่งหัวใจ (2500) นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พงษ์ลดา พิมลพรรณ ฉายวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500
ปักธงไชย (2500) บทประพันธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หม่อมอุบล ยุคล ณ อยุธยา นำแสดงโดย: สมยศ อินทรกำแหง, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2500
ปาหนัน (2500) ผู้สร้าง: ไทยไตรมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: จรัสศรี สายะศิลป์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2500
ไปดาวพระศุกร์ (2500) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สวัสดิการตำรวจ ผู้กำกับ: อรรถ อรรถจินดา นำแสดงโดย: สรสิทธิ์ แสงชัยวรรณ, ทิพย์มณี พรรณพิไล, แน่งน้อย แสงสุวิมล, สุรชาติ ไตรโภค, สมถวิล มุกดาประกร, จันตรี สาริกบุตร ฉายวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2500
ผิดถนน (2500) ผู้สร้าง: เริงชัยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สยมพร นำแสดงโดย: สมพิศ วรางคณา, มารีนา ลีลานนท์, อุดม พุทธิยาคม, อบ บุญติด, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สราวุธ รัตนปรารมย์ ฉายวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
ไพรกว้าง (2500) บทประพันธ์: อรวรรณ ผู้สร้าง: สหการภาพยนตร์ไทย ผู้กำกับ: วสันต์ สุนทรปักษิณ นำแสดงโดย: เกชา เปลี่ยนวิถี, สุขศรี ภมรภิบูลย์, จำนงค์ คุณะดิลก ฉายวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2500
ไพรพิฆาต (2500) นำแสดงโดย: เชาว์ แคล่วคล่อง, อัมพร ประทีปเสน, ชาลี อินทรวิจิตร, วิชิต ไวงาน, สมชาย ตัณกำเนิด, สมพล กงสุวรรณ ฉายวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2500
ไพรพเนจร (2500) ผู้สร้าง: ไพบูลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สมควร กระจ่างศาสตร์, ฑัต เอกฑัต, ประมินทร์ จารุจารีต, จุฑารัตน์ จินรัตน์, แน่งน้อย แสงสุวิมล ฉายวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2500
พ่อจ๋า (2500) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, พงษ์ศิริ เพียงพรหม, ส.อาสนจินดา, พันคำ, วิภา รัตนธำรง, สงวน รัตนทัศนีย์ ฉายวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2500
ไฟแค้น (2500) นำแสดงโดย: ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, มารีนา ลีลานนท์, ดารณี ณ วังอินทร์, เกรียงศักดิ์ ฤกษ์ชนะ, อบ บุญติด, เจษฎสุดา ศุภสรณ์ ฉายวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2500
มงกุฎเดี่ยว (2500) ผู้สร้าง: บางกอกภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, วิภา วัฒนธำรงค์ ฉายวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2500
มังกรทอง (2500) ผู้สร้าง: เนรมิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: เกอ หล่าน, ส. อาสนจินดา, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เชาว์ แคล่วคล่อง, ทัต เอกทัต, จุรี โอศิริ, ล้อต๊อก, ดอกดิน กัญญามาลย์ ฉายวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2500
มัสยา (2500) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: ยูเนียนฟิล์ม ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: อดุลย์ ดุลยรัตน์, เยาวนารถ ปัญญะโชติ, พัชนี อุรารักษ์, พะเยาว์ สาริกบุตร, จรูญ สินธุเศรษฐ์, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2500
มาลัยสามชาย (2500) ผู้สร้าง: ราชวังสันภาพยนตร์ ผู้กำกับ:ชาญ ชมพู นำแสดงโดย: นริศ อารีย์, เจเน็ต ซุน, ศรีอมร ภัทรนาวิก, ศักดิ์ วัชรานุกูล, โรจน์ มหาราช, ทวี ครุฑปิยะ ฉายวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
มือปืนหน้าหยก (2500) บทประพันธ์: เตมีย์ วิทยะ ผู้สร้าง: พูนเทพภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: เดชา ประการนันท์, ทิวาทิพย์ อัจฉริศาสตร์สุนทร, สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช, ทานทัต วิภาตะโยธิน, จันตรี สาริกบุตร, ประวิทย์ สุจริตจันทร์ ฉายวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
ยอดพิศวาส (2500) บทประพันธ์: แม่อนงค์ ผู้สร้าง: บูรพาศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิชัย ปาลวัฒน์วิไชย นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, สุทิน บัณฑิตกุล, วรรณวิมล สุวิภาค, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, มานิตย์ รักสุวรรณ, สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช ฉายวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2500
ยอดหญิง (2500) นำแสดงโดย: พวงรัตน์ รัตนปรารมภ์, กิตติ เพ็ญจันทร์
ยอดเยาวมาลย์ (2500) ผู้สร้าง: รัตนาภาพยนตร์ นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมยศ อินทรกำแหง, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, บุญส่ง เคหะทัต, เสน่ห์ โกมารชุน, สมชาย สามิภักดิ์ ฉายวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2500
รักจำแลง (2500) ผู้กำกับ: สวาท รัตนสาสน์ นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, จุฑารัตน์ จินรัตน์, อบ บุญติด, สาหัส บุญหลง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, จันตรี สาริกบุตร ฉายวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
รักริษยา (2500) บทประพันธ์: ถาวร สุวรรณ ผู้สร้าง: กรรณสูตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เยาวนารถ ปัญญะโชติ, หม่อมราชวงศ์ประสิทธิ์ศักดิ์ สิงหรา, สำราญจิต อมาตยกุล ฉายวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
ราชายาจก (2500)
โรงแรมนรก (2500) ผู้สร้าง: หนุมานภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รัตน์ เปสตันยี นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ถนอม อัครเศรณี, ฑัต เอกทัต ฉายวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2500
เล็บครุฑ (2500) บทประพันธ์: พนมเทียน ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหะนาวีไทย ผู้กำกับ: สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: ลือชัย นฤนาท, อมรา อัศวนนท์, จรัสศรี สายะศิลป์, ดนัย ดุลยพันธ์, สิงห์ มิลินทราศัย, คอรา แมคริด ฉายวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
วังบัวบาน (2500) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: ดรุณี สุขสาคร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สัตยา สัตยพันธ์, ฉลวย ศรีรัตนา, จำรูญ หนวดจิ๋ม ฉายวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
วายร้ายชายแดน (2500) ผู้สร้าง: กองบังคับการตำรวจภูธร ภาค 4 นำแสดงโดย: ปัทมา มงคล, ทัศนีย์ ชุวสุวัฒ ฉายวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
วิมานรัก (2500)
ศรีปราชญ์ (2500) ผู้สร้าง: นำไทยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: ปัญจะ ศุทธรินทร์, ดรุณี สุขสาคร, สมถวิล มุกดาประกร, ประมินทร์ จารุจารีต ฉายวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2500
สาปสวรรค์ (2500) บทประพันธ์: เสนีย์ บุษปะเกศ ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สถาพร ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: น้ำเงิน บุญหนัก, ส.อาสนจินดา, เชาว์ แคล่วคล่อง, เสถียร ธรรมเจริญ, จุฑารัตน์ จินรัตน์, มารศรี มุกดาประกร ฉายวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2500
สายโลหิต (2500) บทประพันธ์: สุวัฒน์ วรดิลก ผู้สร้าง: บริการสากลภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สมควร กระจ่างศาสตร์ นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, เยาวนารถ ปัญญะโชติ, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, สมควร กระจ่างศาสตร์, ฑัต เอกทัต, ทักษิณ แจ่มผล ฉายวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2500
สิงห์ลำพอง (2500) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: อดุลย์ ดุลยรัตน์, ศุภลักษณ์ เศวตชาติ, ประมินทร์ จารุจารีต, สมพงษ์ พงษ์มิตร, วลิต สนธิรัตน์, ชัยแก้ว นารถประภา ฉายวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2500
สุภาพบุรุษสลึมสลือ (2500) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: บางกอกการภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: วิภา วัฒนธำรงค์, ส.อาสนจินดา, ทักษิณ แจ่มผล, สุขศรี ภมรภิบูลย์ ฉายวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2500
สุรนารี (2500) ผู้สร้าง: วิจิตรเกษมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: หม่อมเจ้าศุกรวรรณดิศ ดิศกุล นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์
หักหลัง (2500) ผู้สร้าง: สวัสดิการตำรวจ นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชูชัย พระขรรค์ชัย, สุรชาติ ไตรโภค, อบ บุญติด, วารี นุชน้อย, ไสล พูนชัย ฉายวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500
เหนือเมฆ (2500) ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: จรัสศรี สายะศิลป์, ดนัย ดุลยพันธ์, ศิริ ศิริจินดา, ศุภลักษณ์ เศวตชาติ, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ประมินทร์ จารุจารีต ฉายวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2500
เหยี่ยวทะเล (2500)


อ้างอิง[แก้]