ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2498

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2498

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
กรรมบันดาล (2498) นำแสดงโดย: สำราญ น้อยเมฆี, เครือทิพย์ กำแพงสวรรค์, คำแหง กำแพงสวรรค์, ถวิล สิงห์วิจารณ์ ฉายวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2498
กังวานไพร (2498)
เกวียนหัก (2498) ผู้สร้าง: ศรีบูรพาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สดศรี บูรพารมณ์ นำแสดงโดย: คำรณ สัมบุณณานนท์, อรวรรณ เนียนชำนาญ, สมพล กงสุวรรณ, หลวงภรตกรรมโกศล, สรสิทธิ แสงชัยวรรณ, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2498
เกียรติศักดิ์ทหารไทย (2498) ผู้สร้าง: นราศิลปภาพยนตร์ นำแสดงโดย: พรรณี สำเร็จประสงค์ ฉายวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2498
ขวัญใจคนจน (2498) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, สมถวิล มุกดาประกร, สาหัส บุญหลง, สมศรี อรรถจินดา, ทม วิศวชาติ ฉายวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2498
ขุนโจรสามร้อยยอด (2498) ผู้กำกับ: รังษี เสวิกุล นำแสดงโดย: จรัสศรี สายะศิลปี, ประชุม จุลละภมร, วารี นุชน้อย ฉายวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2498
คนจริง (2498) นำแสดงโดย: สรสิทธิ แสงชัยวรรณ, อัมพร ประทีปเสน, ประชุม จันทิมา ฉายวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498
ชะอำอำพราง (2498) ผู้สร้าง: พิฆเนศภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สุพรรณ บูรณะพิมพ์ นำแสดงโดย: เชาว์ แคล่วคล่อง, สุพรรณ บูรณะพิมพ์ ฉายวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
ชั่วฟ้าดินสลาย (2498) บทประพันธ์: เรียมเอง ผู้สร้าง: หนุมานภาพยนตร์ ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, งามตา ศุภพงษ์, เอม สุขเกษม, ประจวบ ฤกษ์ยามดี ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2498
ชีวิตใหม่ (2498) บทประพันธ์: สุวัฒน์ วรดิลก ผู้กำกับ: เนรมิต, สุวัฒน์ วรดิลก นำแสดงโดย: โกวิท อิทธิกุล, เย็นจิต สัมมาพันธ์, ประภาพรรณ นาคทอง, ทัต เอกทัต, เชาวน์ แคล่วคล่อง ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2498
ซนแต่สวย (2498) ผู้สร้าง: แผนกสวัสดิการ กรมตำรวจ ผู้กำกับ: อรรถ อรรถจินดา นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธุ์, สมควร กระจ่างศาสตร์, วารุณี นำคะนาวี, อบ บุญติด ฉายวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2498
ดงตาล (2498) บทประพันธ์: พรานบูรพ์ ผู้สร้าง: สหมิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, เชาว์ แคล่วคล่อง, วิชิต ไวงาน, มาลิน เลขะวัฒนพิจารณ์, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
ดาวใกล้รุ่ง (2498) ฉายวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
แดนมิคสัญญี (2498) ผู้สร้าง: สนั่นศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เสนีย์ บุษปะเกศ นำแสดงโดย: สุรชาติ ไตรโภค, เลิศลักษมี จันทรมาลัย, แน่งน้อย แสงสุวิมล ฉายวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2498
ตังเก (2498) บทประพันธ์: แกม มหรณพ ผู้สร้าง: บาร์โบสภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประชุม จุลภมร นำแสดงโดย: สถาพร มุกดาประกร, สมถวิล มุกดาประกร, เทวทินนา พัฒนภักดี ฉายวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
โตเกียวพิศวาส (2498) ผู้สร้าง: เฉลิมชาติภาพยนตร์ (วัธนี สุจิตภารพิทยา) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: พันคำ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประภาพรรณ นาคทอง, กัณฑรีย์ นาคประภา, อบ บุญติด, สมศรี อรรถจินดา, วลิต สนธิรัตน์, ชูศรี อธึก, ชูเตี้ย สำราญ ฉายวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2498
ทหารเสือพระเจ้าตาก (2498) ผู้สร้าง: วิจิตรเกษมภาพยนตร์ (บัณฑูร องค์วิศิษฐ์) ผู้กำกับ: บัณฑูร องค์วิศิษฐ์ นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สถาพร มุกดาประกร, สุรชัย ลูกสุรินทร์, วารี นุชน้อย, ไฉน สัตยพันธ์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ล้อต๊อก, จำรูญ หนวดจิ๋ม, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ทานทัต วิภาตะโยธิน ฉายวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2498
ทางเปลี่ยว (2498) ผู้สร้าง: ปรเมรุภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วสันต์ สุนทรปักษิณ นำแสดงโดย: ยวงพร พงษ์ประดิษฐ์, วสันต์ สุนทรปักษิณ, สมถวิล กิตติกุล, ประยงค์พรรณ สวนสมภาค, วันชัย อรรถเวทย์วรวุฒิ, อัมพร ณ ป้อมเพชร, ราตรี ท้วมอุธรรม, ด.ญ. กรรณิการ์ ฉั่วตระกูล ฉายวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2498
ทาษเทวี (2498) นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, จุฑารัตน์ จินรัตน์, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2498
เทวีขวัญฟ้า (2498) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, วารุณี นาคะนาวี ฉายวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2498
นางทาส (2498) บทประพันธ์: วรรณสิริ ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สถาพร มุกดาประกร, สุพรรณ บูรณะพิมพ์ ฉายวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2498
นางนาคพระโขนง (2498) ฉายวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
นางแก้ว (2498) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: เย็นจิตต์ สัมมาพันธ์, เชาว์ แคล่วคล่อง, ประจวบ กาญจนลาภ ฉายวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2498
น้ำใจสาวจีน (2498) บทประพันธ์: ป.อินทรปาลิต ผู้สร้าง: เทพธิดาภาพยนตร์ (ประภาพรรณ นาคทอง) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประภาพรรณ นาคทอง, กัณฑรีย์ นาคประภา, เสน่ห์ โกมารชุน, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, สมศรี อรรถจินดา, อธึก อรรถจินดา, เมืองเริง ปัทมินทร์, ทานทัต วิภาตโยธิน, ศรินทิพย์ อินทรวิจิตร, ปราณีต คุ้มเด, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ดวงแก้ว อมรดิษฐ์ ฉายวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2498
โบตั๋น (2498) บทประพันธ์: เสน่ห์ โกมารชุน ผู้สร้าง: เนรมิตภาพยนตร์ (จรี อมาตยกุล) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ทัต เอกทัต, ประภาพรรณ นาคทอง, เสน่ห์, จำรูญ, สาหัส, ชาลี, ชูศรี, วลิต, สงวน ฉายวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2498
ปริศนา (2498) บทประพันธ์: ว.ณ ประมวญมารค ผู้สร้าง: เฉลิมชาติภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, หม่อมหลวงตวง สนิทวงศ์, ระเบียบ อาชนะโยธิน, มารศรี ยุวนากร
ปู่โสมอาละวาด (2498) ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2498
ผารีซอ (2498) บทประพันธ์: ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์ ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธุ์, ฤทธิ์ อิทธินันท์, พนูญ ชูเกษ, วิรัติ ภู่จีนาพันธุ์, ล้อต๊อก, ด.ช. สำรวย นิลประภา ฉายวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
ผู้ชนะ (2498) ผู้สร้าง: ปทุมมาลย์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ณรงค์ ศรีพันธ์ นำแสดงโดย: วิศิษฐ์ วงศ์อภัย, รัศมี ไพบูลย์วงศ์, ประเสริฐ สรรพกิจ ฉายวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2498
พรานสมุทร (2498) ผู้สร้าง: กุหลาบทิพย์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ประชุม จันทิมา, เครือวัลย์ พู่ประเสริฐ, สวาท นาคสิริ ฉายวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2498
พิมพิลาไลย (2498) ผู้สร้าง: วิจิตรเกษมภาพยนตร์ (บัณฑูร องค์วิศิษฐ์) ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประภาพรรณ นาคทอง, สมจิตร ทรัพย์สำรวย, มนัส บุณยเกียรติ, สงวน รัตนทัศนีย์, ฉลอง สิมะเสถียร, เล็ก อ่ำเที่ยงตรง, ชวิต เอกาทัต, สาหัส บุญหลง, เชาว์ แคล่วคล่อง, ล้อต๊อก, ชูศรี ฉายวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2498
เพลิงโลกันต์ (2498) ผู้สร้าง: เอราวัณภาพยนตร์ (เสนีย์ บุษปะเกศ) ผู้กำกับ: เสนีย์ บุษปะเกศ นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธุ์, สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, มาลิน เลขะวัฒน์พิจารณ์, ไสล พูนชัย, สุรชาติ ไตรโภค, กมลพรรณ สันติธาดา ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2498
ภาพยนตร์ข่าวพิเศษชุดการเสด็จประภาสภาคอิสาน (2498)
มิตรในเรือน (2498) นำแสดงโดย: จงรักษ์ ชีพเป็นสุข, ลินยู สงวนมณี, เติม โมรากุล ฉายวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2498
เมียแก้ว (2498) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้กำกับ: สมควร กระจ่างศาสตร์ นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, ทัต เอกทัต, สาหัส บุญหลง, ประภาพรรณ นาคทอง, ทักษิณ แจ่มผล, พะเยาว์ สาริกบุตร, สมศรี อรรถจินดา ฉายวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2498
แม่พระ (2498) ผู้สร้าง: ทิดเขียวภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธุ์, ฉลอง สิมะเสถียร, สาหัส บุญหลง, ทัต เอกทัต, สงวน รัตนทัศนีย์, กรองจิต เตมีย์ศิลปิน ฉายวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2498
ยมนาเวศน์ (2498) นำแสดงโดย: สมควร กระจ่างศาสตร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ฉายวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2498
ยอดกตัญญู (2498) ผู้สร้าง: วิจิตรเกษมภาพยนตร์ (บัณฑูร องค์วิศิษฐ์) ผู้กำกับ: บัณฑูร องค์วิศิษฐ์ นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, วารุณี นาคะนาวี, แก้วฟ้า, เมืองเริง ปัทมินทร์, มนัส บุณยเกียรติ, กรองจิตต์ เตมีย์ศิลปิน, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ทองต่อ จาตุรงคกุล, จำนง คุณะดิลก ฉายวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2498
ยอดคน (2498) นำแสดงโดย: เกชา เปลี่ยนวิถี, ผุสดี ยมาภัย ฉายวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2498
ยอดรักคนยาก (2498) นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, ยูไมซิน ฉายวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
รักคู่ฟ้า (2498) ผู้สร้าง: วิจิตรเกษมภาพยนตร์ (บัณฑูร องค์วิศิษฐ์) นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, หลีมี่ ฉายวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
รักในสายเลือด (2498) นำแสดงโดย: อรวรรณ เนียนชำนาญ, พรชัย เปรมประสิทธิ, ประกอบ โพธิโสภณ ฉายวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2498
ราตรีในโตเกียว (2498) บทประพันธ์: เสน่ห์ โกมารชุน ผู้สร้าง: เนรมิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, ทัต เอกทัต, มิชิโกะ วากาสุกิ, เสน่ห์ โกมารชุน, จารุนันท์ อิศรานุรักษ์, มารี นากายามา ฉายวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
เริงริษยา (2498) บทประพันธ์: สำเนาว์ หิริโอตัปปะ ผู้สร้าง: รัตนภาพยนตร์ (รัตน์ เศรษฐภักดี) นำแสดงโดย: สวลี ผกาพันธุ์, โชติ สโมสร, จันทร์แรม โทณะวณิก ฉายวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2498
โรมรัญจวน (2498) บทประพันธ์: ประทีป โกมลภิส ผู้สร้าง: วิจิตรเกษมภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พันคำ นำแสดงโดย: พันคำ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2498
ลี่หลิน (2498) บทประพันธ์: จอก ดอกจันทร์ ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหนาวีไทย ผู้กำกับ: สมควร กระจ่างศาสตร์ นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สมควร กระจ่างศาสตร์, สัมพันธ์ อุมากูล, จันตรี สาริกบุตร, ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, วลิต สนธิรัตน์, แป๊ะอ้วน, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ชูเตี้ย ฉายวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2498
ลูกเครือฟ้า (2498) บทพระนิพนธ์: พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, เฉลิม บุณยเกียรติ, อรพิน วิลัยลักษณ์ ฉายวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2498
ล่องสมุทร (2498) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: เมืองเริง ปัทมินทร์, สรสิทธิ์ แสงชัยวรรณ, สมพล กงสุวรรณ ฉายวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2498
ล้มบาง (2498) บทประพันธ์: ส.อาสนจินดา ผู้สร้าง: บาร์โบสภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิเชียร ฉวีวงษ์ นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, ฑัต เอกฑัต, สวลี ผกาพันธุ์, มาลิน เลขะวัฒนพิจารณ์ ฉายวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2498
วังนางโรม (2498) บทประพันธ์: อรวรรณ ผู้สร้าง: ละโว้ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ นำแสดงโดย: ชูชัย พระขรรค์ชัย, พันคำ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช ฉายวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2498
วารุณี (2498) บทประพันธ์: กาญจนาคพันธุ์ ผู้กำกับ: ขุนวิจิตรมาตรา นำแสดงโดย: สมพิศ วรางคณา, ประจวบ กาญจนลาภ, อนุสรณ์ สุทธศิลป์, สุนันท์ สิทธิสุข, อุทัย กฤษณ์เศรณี, พิชัย วาศนาส่ง ฉายวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2498
ศรีสะใภ้ (2498) นำแสดงโดย: พรทิพย์ โกศลมัชชกิจ, ฉลอง สิมะเสถียร ฉายวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2498
สร้อยฟ้าขายตัว (2498) บทประพันธ์: ชอุ่ม ปัญจพรรค์ ผู้สร้าง: ศิริจินดาภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ดอกดิน กัญญามาลย์ นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, ศิริ ศิริจินดา ฉายวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2498
สลัดดำ (2498) บทประพันธ์: อดุล ราชวังอินทร์ ผู้สร้าง: สิงห์ทองภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์ นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, วารุณี นาคะนาวี ฉายวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498
สองเกลอเจอลอตเตอรี่ (2498) นำแสดงโดย: ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ดอกดิน กัญญามาลย์ ฉายวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2498
สามเสือ (2498) ผู้กำกับ: สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์ นำแสดงโดย: ศิริพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ประชุม จันทิมา, แพรวพรรณ สิทธิรักษ์ ฉายวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2498
สาวสมัยใหม่ (2498) ผู้สร้าง: นราศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.คราประยูร นำแสดงโดย: สมพงษ์ พงษ์มิตร, นาฏยา รัมภเวช, สาหัส บุญ-หลง ฉายวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2498
สาวสวรรค์ (2498) ผู้กำกับ: อรรถ อรรถไกรวัลวที นำแสดงโดย: สมพิศ วรางคณา, จำรูญ สินธุเศรษฐ์, เชาว์ แคล่วคล่อง, ชื่นจิตต์, วิชิต ไวงาน ฉายวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2498
สาวเวียงฟ้า (2498) ผู้สร้าง: เฉลิมชาติภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, พันคำ, สมควร กระจ่างศาสตร์ ฉายวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2498
สิงห์สาวเสือ (2498) นำแสดงโดย: สรสิทธิ์ แสงชัยวรรณ ฉายวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2498
สี่สิงห์นาวี (2498) ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหะนาวีไทย ผู้กำกับ: ศตวรรษ นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงษ์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, พันคำ ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2498
สุดที่รัก (2498) บทประพันธ์: พรานบูรพ์ ผู้กำกับ: ประเทือง ศรีสุพรรณ นำแสดงโดย: รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมพิศ วรางคณา, พรทิพย์ โกศลมัชชกิจ, ประวีณ เอมอร, ดอกดิน กัญญามาลย์, โชติ พุกกะพันธุ์, เถลิง วิจารณบุตร, อดินันท์ สิงห์หิรัญ ฉายวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2498
เสือน้อย (2498) ผู้สร้าง: บาร์โบสภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, ส.อาสนจินดา, พันคำ, สวลี ผกาพันธุ์, ล้อต๊อก, จำรูญ หนวดจิ๋ม, สาหัส บุญหลง, เทวทินนา พัฒนภักดี, วิชิต ไวงาน ฉายวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2498
หงส์เหิร (2498) บทประพันธ์: ส. หิริโอตัปปะ ผู้สร้าง: ภาณุฑัตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สาหัส บุญ-หลง นำแสดงโดย: มนูญ สาระเทียน, ลินยู สงวนมณี, สาหัส บุญ-หลง ฉายวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
หญิงคนชั่ว (2498) บทประพันธ์: ก. สุรางคนางค์ ผู้สร้าง: โยคีสถานสี่พระยา แผนกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: ฉลอง สิมะเสถียร, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ดอกดิน กัญญามาลย์, ประภาพรรณ นาคทอง, เมืองเริง ปัทมินทร์, ประเสิด สีแสด ฉายวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2498
หญิงสามผัว (2498) ผู้สร้าง: วิจิตรภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สดศรี บูรพารมณ์ นำแสดงโดย: สถาพร มุกดาประกร, ประภาพรรณ นาคทอง, คำรณ สัมบุญณานนท์, สรสิทธิ์ แสงชัยวรรณ, ล้อต๊อก, หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ฉายวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2498
หม้ายสามเรือน (2498) นำแสดงโดย: กำพล วัชรกำพล, นาฏยา รัมภเวช ฉายวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2498
หลีหวั่น (2498) นำแสดงโดย: วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ประภาพรรณ นาคทอง, จำรัส ผลศิริ ฉายวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498
เหนือธรณี (2498) บทประพันธ์: ประทีป โกมลภิส ผู้สร้าง: นำไทยภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สัมพันธ์ อุมากูล, แน่งน้อย แสงสุวิมล, ประมินทร์ จารุจารีต ฉายวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498
เหมยฟ้าบางกอก (2498) บทประพันธ์: สำเนา หิริโอตัปปะ ผู้สร้าง: จ.ส.ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: สุรชาติ ไตรโภค, ดุษฎี บุนนาค, ประกอบ โพธิโสภณ, เจริญ โทณวนิช ฉายวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2498
เหยื่อกามเทพ (2498) นำแสดงโดย: ไพลิน โพธิ์ไทร, เชาว์ แคล่วคล่อง ฉายวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2498
ห้วงรักเหวลึก (2498) บทประพันธ์: พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ผู้กำกับ: สมควร กระจ่างศาสตร์ นำแสดงโดย: สุพรรณ บูรณะพิมพ์, สมควร กระจ่างศาสตร์, หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, เติม โมรากุล, จันตรี สาริกบุตร, สำราญ เหมือนประสิทธิเวช ฉายวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2498
อัศวินเหล็ก (2498) บทประพันธ์: ช่อทิพวรรณ ผู้สร้าง: ภาณุฑัตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: มนตรี นำแสดงโดย: ฉลอง สิมะเสถียร, ลินยู สงวนมณี, ประไพ คำเรียบร้อย, จำลอง สินธุสิงห์, ดอกดิน กัญญามาลย์ ฉายวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2498

อ้างอิง[แก้]