ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2504

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2504

เรื่อง บทประพันธ์ ผู้สร้าง ผู้กำกับ นักแสดง ฉายวันที่
กระท่อมทิพย์ (2504) บทประพันธ์: ทวิช ธวัชชัย ผู้สร้าง: สนั่นศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนั่น จรัสศิลป์ นำแสดงโดย: จิตรกร สุนทรปักษิน, ดวงใจ สะอาดรักษ์, สะไบทิพย์ นิลตะสุวรรณ, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สิงห์ มิลินทราศัย ฉายวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2504
กุหลาบดำ (2504) ผู้สร้าง: เทพนิมิตภาพยนตร์ นำแสดงโดย: ทักษิณ แจ่มผล, อโนทัย บุศมชาติ, ชาย ชัชวาลย์, งามตา ศุภพงษ์, สมชาย ศรีภูมิ, สุรชัย ลูกสุรินทร์ ฉายวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504
ขุนช้างขุนแผนตอน พิมพิลาไลเข้าหอ (2504) นำแสดงโดย: ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, เพลินตา อุมาแมน, ปราณีต คุ้มเดช, พิมล จำลองรัตน์, นาฏยา รำภเวช ฉายวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2504
คู่พิศวาส (2504) บทประพันธ์: สำเนา หิริโอตัปปะ ผู้สร้าง: นพรัตน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: อธึก อรรถจินดา นำแสดงโดย: ฤทธี นฤบาล, อุษา อัจฉรานิมิตร, คนึงนิจ เกษรมณี, มีศักดิ์ นาครัตน์ ฉายวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2504
ค่าแห่งความรัก (2504) บทประพันธ์: สุกัญญา ผู้สร้าง: โยคีสถาน สี่พระยา แผนกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: รสลิน วิลาวัลย์, อุษา อัจฉรานิมิตร, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, วิภาจรี ศรีสวัสดิ์, สุภา เกตุแจ่มศรี, มาลี เวชประเสริฐ ฉายวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2504
ดรรชนีนาง (2504) บทประพันธ์: อิงอร ผู้สร้าง: ภาพยนตร์สหะนาวีไทย ผู้กำกับ: สุพรรณ พราหมณ์พันธุ์ นำแสดงโดย: พิศมัย วิไลศักดิ์, แสน สุรศักดิ์, หม่อมราชวงศ์ประสิทธิ์ศักดิ์ สิงหรา, งามตา ศุภพงษ์, อบ บุญติด ฉายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504
ดอกฟ้าฝาแฝด (2504) ผู้กำกับ: รัตน์ เศรษฐภักดี นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ธัญญา ธัญญะลักษณ์, พัลลภ พรพิษณุ, วชิราภรณ์ พึ่งสังข์ ฉายวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2504
ดาวประกาย (2504) ผู้กำกับ: มารุต นำแสดงโดย: สุพันธนิกา ดุษฎี, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, ประภาพรรณ นาคทอง, รุจน์ รณภพ, เชษฐ ชโนธรรม ฉายวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2504
ดำทมิฬ (2504) นำแสดงโดย: ชาย ชัชวาลย์, มีศักดิ์ นาครัตน์, ตรึงตา วีรุทัย, วิภาจรี ศรีสวัสดิ์ ฉายวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2504
เด็ดดอกฟ้า (2504) ผู้สร้าง: โกมลภิสภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประทีป โกมลภิส นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, อนุชา รัตนมาลย์ ฉายวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2504
ท่าฉลอม (2504) บทประพันธ์: เสน่ห์ โกมารชุน ผู้สร้าง: มหาชัยฟิล์ม ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, อโนทัย บุศมชาติ, พล พิทยายุทธ, ปรียา รุ่งเรือง ฉายวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2504
บางปะกง (2504) ผู้สร้าง: เสน่ห์ศิลป์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, บุศรา นฤมิตร, อภิญญา วีระขจร, วิน วิษณุรักษ์, ปรียา รุ่งเรือง, ชุมพร พงษ์ชมภู ฉายวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2504
โผนพิชิตเซกิ (2504)
พระเจ้าอาชาตศัตรูกับพิมพิสารมหาราช (2504) ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: ประจวบ ฤกษ์ยามดี, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย ฉายวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2504
พสุธาที่ข้ารัก (2504) ผู้สร้าง: สิริพจน์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ฉลวย ศรีรัตนา นำแสดงโดย: ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อมรา อัศวนนท์, อันธิกา ชลาลัย, ทานทัต วิภาตะโยธิน, ประมินทร์ จารุจารีต, สมชาย ศรีภูมิ ฉายวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2504
แพรดำ (2504) บทประพันธ์: รัตน์ เปสตันยี ผู้สร้าง: หนุมานภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รัตน์ เปสตันยี นำแสดงโดย: รัตนาวดี รัตนาพันธ์, ทม วิศวชาติ, เสณี อุษณีษาณฑ์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ ฉายวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2504
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ (2504)
มหาเวสสันดร (2504) ผู้สร้าง: เนรมิตภาพยนตร์ ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: รุจน์ รณภพ, ช่อทิพย์ ชิดชอบ, เชาว์ แคล่วคล่อง, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ทัต เอกทัต, ทองต่อ จาตุรงค์กุล, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2504
มังกรหยก (2504) ผู้สร้าง: จินดาวรรณภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ศิริ ศิริจินดา นำแสดงโดย: วรเทพ เทพจินดา, อภิญญา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, วิบูลย์ ชนะศึก ฉายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504
มือปืนสติเฟื่อง (2504) ผู้กำกับ: อนุมาศ บุนนาค นำแสดงโดย: ส.อาสนจินดา, เชาว์ แคล่วคล่อง, รุจน์ รณภพ, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ชุติมา ศิริพรรณ ฉายวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2504
มือโจร (2504) ผู้กำกับ: วิจิตร คุณาวุฒิ นำแสดงโดย: ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เยาวลักษณ์ มณีเดช, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ชนินทร์ นฤปกรณ์, สังวรณ์ พราหมณ์พันธุ์ ฉายวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2504
ม่านไข่มุก (2504) ผู้กำกับ: สวาท รัตนสาสน์ นำแสดงโดย: อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, อดุลย์ ดุลยรัตน์, งามตา ศุภพงษ์, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, เกียรติชัย ศิริเทวัณ ฉายวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2504
ยอดนักเลง (2504) ผู้สร้าง: เสรีภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ประมินทร์ จารุจารีต นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อภิญญา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, เกริก บงกช, ประมินทร์ จารุจารีต, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย ฉายวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2504
เยี่ยมวิมานรัก (2504) บทประพันธ์: แขไข เทวิณ ผู้สร้าง: โยคีสถาน สี่พระยา ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: รสลิน วิลาวัลย์, ชนะ ศรีอุบล, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, งามตา ศุภพงษ์, แทน ทินกร ฉายวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2504
รักสลักจิต (2504) นำแสดงโดย: จรัสศรี สายะศิลป์, สุทิน บัณฑิตกุล, รุจน์ รณภพ, สิงห์ มิลินทราศัย, มาลี เวชประเสริฐ, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ
รักสลักใจ (2504) ผู้สร้าง: นครพิงค์ภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สนาน คราประยูร นำแสดงโดย: เชาว์ แคล่วคล่อง, จรัสศรี สายะศิลป์, รุจน์ รณภพ, ดอกไม้ กาญจนสถิตย์, วิภาวดี ตรียะกุล ฉายวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2504
รุ้งเพชร (2504) บทประพันธ์: แก้วฟ้า ผู้สร้าง: กมลศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: น้อย กมลวาทิน นำแสดงโดย: สมบัติ เมทะนี, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, นวลลดา สีดาบุรัตน์, ชาลี อินทรวิจิตร, จุรี โอศิริ, พฤหัส บุญหลง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สมพล กงสุวรรณ, หม่อมชั้น พวงวัน, อดินันท์ สิงหิรัญ ฉายวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504
เรือนแพ (2504) บทพระนิพนธ์: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ผู้สร้าง: อัศวินภาพยนตร์ ผู้กำกับ: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล นำแสดงโดย: มาเรีย จาง, ไชยา สุริยัน, ส.อาสนจินดา, จินฟง, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เชาว์ แคล่วคล่อง ฉายวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2504
ลั่นทมสะอื้น (2504) ผู้สร้าง: กุหลาบทิพย์ภาพยนตร์ นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, ทักษิณ แจ่มผล, วิชิต ไวงาน, เชาว์ แคล่วคล่อง, สมศรี อรรถจินดา, จรัสศรี สายะศิลป์ ฉายวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2504
เลือดนักเลง (2504) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: แมน ธีระพล, พล พิทยายุทธ, วิน วิษณุรักษ์, จรัสศรี สายะศิลป์, ดอกไม้ กาญจนสถิตย์, เชาว์ แคล่วคล่อง
เล็บครุฑ (2500) (กลับมาฉายใหม่)
วายร้ายตลาดเก่า (2504) ผู้กำกับ: ปริญญา ลีละศร นำแสดงโดย: หม่อมหลวงรุจิรา อิศรางกูร, พันคำ, ส.อาสนจินดา, พล พิทยายุทธ
ศักดิ์ไอ้เสือ (2504) ผู้สร้าง: สังข์นาคฟิล์ม นำแสดงโดย: สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย ฉายวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2504
สลักจิต (2504) บทประพันธ์: บุษยมาส ผู้สร้าง: โยคีสถาน สี่พระยา แผนกภาพยนตร์ ผู้กำกับ: วิรัช พึ่งสุนทร นำแสดงโดย: รสลิน วิลาวัลย์, ชนะ ศรีอุบล, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, กัณฑรีย์ นาคประภา ฉายวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2504
สามเสือ (2504) นำแสดงโดย: ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เชาว์ แคล่วคล่อง, จรัสศรี สายะศิลป์, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, บุศรา ทัศนพันธุ์ ฉายวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2504
สุดปรารถนา (2504) ผู้กำกับ: เนรมิต นำแสดงโดย: อมรา อัศวนนท์, พล พิทยายุทธ, รุจน์ รณภพ, สุวิน สว่างรัตน์, ถวิล นันทิวงศ์, ธารฤดี นันทวัน ฉายวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2504
สุรีรัตน์ล่องหน (2504) ผู้สร้าง: บริการสากลภาพยนตร์ ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: ภาวนา ชนะจิต, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, อดุลย์ ดุลยรัตน์, รุ้งลาวัณย์ วิบูลย์สันติ, สุพรรณ บูรณะพิมพ์, สมพงษ์ พงษ์มิตร ฉายวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2504
หงษ์ฟ้า (2504) ผู้สร้าง: เสน่ห์ศิลปภาพยนตร์ ผู้กำกับ: รังสี ทัศนพยัคฆ์ นำแสดงโดย: มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนนท์, ปรียา รุ่งเรือง, วิน วิษณุรักษ์, อโนทัย บุศมชาติ, ล้อต๊อก ฉายวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2504
หมู่กล้าตาย (2504) ผู้กำกับ: ส.อาสนจินดา นำแสดงโดย: กิซอง สุงิ, พันธ์ศักดิ์ วิถีชัย, โสภณ แสงประดับ, ทวีศักดิ์ มลาสานต์, อำนวย กระตุฤกษ์, เสนีย์ ยุวบูรณ์
อีก้อย (2504) ผู้สร้าง: รัตนงามภาพยนตร์ ผู้กำกับ: สำเนา หิริโอตัปปะ นำแสดงโดย: อภิญญา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อุษา อัจฉรานิมิตร, พันคำ, ประไพ คำเรียบร้อย ฉายวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504

อ้างอิง[แก้]