พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในส่วนนี้จะเป็นรายพระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี

     ยังทรงพระชนม์

รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดา[แก้]

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระภรรยาเจ้า 9 พระองค์ และพระสนม 144 คน รวม 153 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระราชโอรส 32 พระองค์ พระราชธิดา 44 พระองค์ ตก 20 พระองค์ และสิ้นพระชนม์ในพระครรภ์ 1 พระองค์ รวม 97 พระองค์ ได้แก่

ประสูตินอกเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Bhongprabai.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าผ่องประไพ
ญ. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แข 19 ธันวาคม พ.ศ. 2410[1] 11 มีนาคม ค.ศ. 2485 74 ปี 72 วัน
2
Srivilailaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี
ญ. เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ) 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2411 26 ตุลาคม ค.ศ. 2447 36 ปี 94 วัน
ประสูติในเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
3
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศรวงศ์วรราชกุมาร
ช. เจ้าจอมมารดาแสง 4 กันยายน พ.ศ. 2413 5 มิถุนายน ค.ศ. 2415 1 ปี 274 วัน
4
Voralaksanavadi.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี
ญ. เจ้าจอมมารดาสุด 12 มิถุนายน พ.ศ. 2415[1] 18 สิงหาคม ค.ศ. 2469 54 ปี 67 วัน
5
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
ช. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2415[2] ในวันประสูติ[3] 0 ปี 0 วัน
6
Ajrabarni Rajkanya.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา
ญ. เจ้าจอมมารดาตลับ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2415 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2453 38 ปี 131 วัน
7
Princess Chudharatana Rajakumari.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี
ญ. เจ้าจอมมารดามรกฏ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2415[1] 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2473 57 ปี 165 วัน
8
Chandra Saradavara.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์
ญ. พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ 15 เมษายน พ.ศ. 2416 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2448 31 ปี 312 วัน
9
Orabindu Benyabhak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค
ญ. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย 27 เมษายน พ.ศ. 2416[1] 26 มกราคม ค.ศ. 2479[4] 62 ปี 274 วัน
10
Suvabaktra Vilaybanna.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลยพรรณ
ญ. เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ) 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2416[1] 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2473 57 ปี 89 วัน
11
Yaovamalaya Narumala.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี
ญ. พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา 4 มิถุนายน พ.ศ. 2416 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2452 36 ปี 29 วัน
12
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ช. เจ้าจอมมารดาอ่วม 8 มิถุนายน พ.ศ. 2417[1] 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2474 56 ปี 353 วัน
13
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภางค์นิพัทธพงศ์
ช. เจ้าจอมมารดาแสง 8 สิงหาคม พ.ศ. 2417 17 กันยายน ค.ศ. 2419 2 ปี 40 วัน
14
ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ช. เจ้าจอมมารดาตลับ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2417 7 สิงหาคม ค.ศ. 2463 45 ปี 290 วัน
15
พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
ช. เจ้าจอมมารดาแช่ม 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2418 9 ธันวาคม ค.ศ. 2462 44 ปี 196 วัน
16
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมมารดาเจิม ตกเมื่อ พ.ศ. 2418
17
Bandavanna Varobhas.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาษ
ญ. เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ) 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2418 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2434 15 ปี 171 วัน
18
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
ช. เจ้าจอมมารดาทับทิม 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2419 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2457 37 ปี 89 วัน
19

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภัทรายุวดี

ญ. เจ้าจอมมารดาแสง 5 ธันวาคม พ.ศ. 2419 30 กันยายน ค.ศ. 2456 36 ปี 300 วัน
20
The Princess Sri Ratanakosindorn.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร
ญ. สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี 14 กันยายน พ.ศ. 2420 2 มกราคม ค.ศ. 2466 45 ปี 141 วัน
21
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร.jpg
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร Simple silver crown.svg
ช. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 27 มิถุนายน พ.ศ. 2421 4 มกราคม ค.ศ. 2438 16 ปี 191 วัน
22
Kannabhorn Bejaratana with Queen Sunandha.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี
ญ. สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2421 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2423 1 ปี 292 วัน
23
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ตกเมื่อ 7 ตุลาคม ค.ศ. 2421
24
Bahurada Manimaya.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์
ญ. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2421 27 สิงหาคม ค.ศ. 2430 8 ปี 251 วัน
25
พระองค์หญิงเจริญศรี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ
ญ. เจ้าจอมมารดาแสง 31 มีนาคม พ.ศ. 2422 24 ธันวาคม ค.ศ. 2459 37 ปี 268 วัน
26
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาบัว 13 มิถุนายน พ.ศ. 2422 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
27
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ์
ช. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 4 กันยายน พ.ศ. 2422 25 กันยายน ค.ศ. 2422 0 ปี 21 วัน
28
พระองค์เจ้าประเวศวรสมัย01.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเวศวรสมัย
ญ. เจ้าจอมมารดาทับทิม 2 ธันวาคม พ.ศ. 2422[1] 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2487 64 ปี 180 วัน
29
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ 13 มกราคม ค.ศ. 2423
30
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สิ้นพระชนม์ในพระครรภ์เมื่อ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2423
31
Prince Abhakara Kiartiwongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ช. เจ้าจอมมารดาโหมด 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2466 42 ปี 163 วัน
32
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1 มกราคม พ.ศ. 2424 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2468 44 ปี 330 วัน
33
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา อดุลยาดิเรกรัตน ขัตติยราชกุมารี
ญ. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 21 เมษายน พ.ศ. 2424 15 สิงหาคม ค.ศ. 2424 0 ปี 116 วัน
34
พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ01.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ
ญ. เจ้าจอมมารดาจันทร์ 26 เมษายน พ.ศ. 2424[1] 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2477 53 ปี 35 วัน
35
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาสาย 10 มิถุนายน พ.ศ. 2424 11 มิถุนายน ค.ศ. 2424 0 ปี 1 วัน
36
Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ช. สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2424[1] 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2487 62 ปี 234 วัน
37
Bismai Bimalasataya.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์
ญ. เจ้าจอมมารดาเรือน 20 ธันวาคม พ.ศ. 2424[1] 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2480 55 ปี 48 วัน
38
Purachatra Jayakara.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
ช. เจ้าจอมมารดาวาด 23 มกราคม พ.ศ. 2425[1] 14 กันยายน ค.ศ. 2479 54 ปี 234 วัน
39
Tribejrutama Dhamrong.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง
ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2425 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2430 5 ปี 287 วัน
40
Prince Sommatiwongse Varodaya the prince of Sri Dharmaraj.jpg.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์
ช. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 9 มิถุนายน พ.ศ. 2425 17 มิถุนายน ค.ศ. 2442 17 ปี 8 วัน
41
Benbadhanabongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
ช. เจ้าจอมมารดามรกฎ 13 กันยายน พ.ศ. 2425 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2452 27 ปี 59 วัน
42
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา
ญ. เจ้าจอมมารดาโหมด 27 ตุลาคม พ.ศ. 2425 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2426 0 ปี 116 วัน
43
Chakrabongse Bhuvanath.png
สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 3 มีนาคม พ.ศ. 2426 13 มิถุนายน ค.ศ. 2463 37 ปี 102 วัน
44
Yugala Dighambara.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
ช. พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 17 มีนาคม พ.ศ. 2426[1] 8 เมษายน ค.ศ. 2475 49 ปี 22 วัน
45
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2425
46
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2426
47
Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
ช. เจ้าจอมมารดาทับทิม 5 ธันวาคม พ.ศ. 2426[1] 18 ตุลาคม ค.ศ. 2490 63 ปี 317 วัน
48
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ญ. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 16 เมษายน พ.ศ. 2427[1] 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2482 54 ปี 305 วัน
49
ดิลกนพรัฐ01.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสรรควิไสยนรบดี
ช. เจ้าจอมมารดาทิพเกษร 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2427 12 มกราคม ค.ศ. 2456 28 ปี 254 วัน
50
Nabhachara Chamrassri.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านภาจรจำรัสศรี ภัทรวดีราชธิดา
ญ. พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2427 31 สิงหาคม ค.ศ. 2432 5 ปี 118 วัน
51
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
ช. เจ้าจอมมารดาโหมด 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2462 34 ปี 277 วัน
52
Yoavabha Bongsanid of Siam.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท
ญ. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2427[1] 13 มิถุนายน ค.ศ. 2477 49 ปี 289 วัน
53
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2427
54
Oraprabandh Rambai.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ
ญ. เจ้าจอมมารดาอ่อน 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2428[1] 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2476 47 ปี 323 วัน
55
Princess Malini Nobhadara.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
ญ. พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 22 ธันวาคม ค.ศ. 2467 39 ปี 144 วัน
56
Prabha Bannabilaya.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย
ญ. เจ้าจอมมารดาพร้อม 13 สิงหาคม พ.ศ. 2428[1] 8 กันยายน ค.ศ. 2491 63 ปี 26 วัน
57
Prabai Bannabilas.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาส
ญ. เจ้าจอมมารดาพร้อม 13 สิงหาคม พ.ศ. 2428 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2429 1 ปี 96 วัน
58
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ช. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428[1] 7 มีนาคม ค.ศ. 2494 65 ปี 115 วัน
59
Prince Siriraj.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์
ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2430 1 ปี 185 วัน
60
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
ญ. พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2429[1] 29 มกราคม ค.ศ. 2479 49 ปี 56 วัน
61
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2429
62
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล
ญ. เจ้าจอมมารดาวง 19 กันยายน พ.ศ. 2430 19 เมษายน ค.ศ. 2433 2 ปี 212 วัน
63
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมมารดาอ่อน ตกเมื่อ พ.ศ. 2430
64
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
ญ. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2430 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
65
Sirabhorn Sobhon.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี
ญ. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2441 9 ปี 247 วัน
66
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเขจรจิรประดิษฐ
ช. เจ้าจอมมารดาแส 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 7 ตุลาคม ค.ศ. 2431 0 ปี 76 วัน
67
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสมัยวุฒิวโรดม
ช. เจ้าจอมมารดาพร้อม 13 กันยายน พ.ศ. 2431 9 ธันวาคม ค.ศ. 2432 1 ปี 87 วัน
68
พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์.JPG
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์
ช. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร 21 ตุลาคม พ.ศ. 2431 21 กันยายน ค.ศ. 2435 3 ปี 335 วัน
69
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตกเมื่อ 30 มีนาคม ค.ศ. 2432
70
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
ญ. เจ้าจอมมารดาชุ่ม 21 เมษายน พ.ศ. 2432[1] 23 มีนาคม ค.ศ. 2501 68 ปี 336 วัน
71
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ตกเมื่อ 21 เมษายน ค.ศ. 2432
72
Prince Asdang Dejavudh of Siam.jpg
สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา
ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2432 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2468 35 ปี 273 วัน
73
Vimolnaka Nabisi.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี
ญ. เจ้าดารารัศมี พระราชชายา 2 ตุลาคม พ.ศ. 2432 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2436 3 ปี 142 วัน
74
Abbhantripaja.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา
ญ. เจ้าจอมมารดาแส 31 ตุลาคม พ.ศ. 2432[1] 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2478 45 ปี 110 วัน
75
Adisaya Suriyabha.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา
ญ. เจ้าจอมมารดาอ่อน 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2433[1] 27 มกราคม ค.ศ. 2506 72 ปี 347 วัน
76
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมมารดาพร้อม ตกเมื่อ พ.ศ. 2432
77
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2432
78
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมมารดาพร้อม ตกเมื่อ พ.ศ. 2433
79
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร ตกเมื่อ พ.ศ. 2433
80
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตกเมื่อ พ.ศ. 2433
81
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2433
82
Dibyalangkarn.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ
ญ. เจ้าจอมมารดาแส 17 มกราคม พ.ศ. 2434[1] 4 มิถุนายน ค.ศ. 2475 41 ปี 138 วัน
83
Princess Suchitra Bharani.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
ญ. เจ้าจอมมารดาชุ่ม 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2434 26 ตุลาคม ค.ศ. 2461 27 ปี 263 วัน
84
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
ญ. เจ้าจอมมารดาพร้อม 25 มิถุนายน พ.ศ. 2434[1] 15 ธันวาคม ค.ศ. 2525 91 ปี 173 วัน
85
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมเอี่ยม ตกเมื่อ พ.ศ. 2434
86
Prince Mahidol Adulyadej of Songkla.jpg
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ช. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 1 มกราคม พ.ศ. 2435[1] 24 กันยายน ค.ศ. 2472 37 ปี 267 วัน
87
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมมารดาเหม ตกเมื่อ พ.ศ. 2434
88
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์
ช. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2435 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2443 8 ปี 74 วัน
89
พระองค์เจ้าหญิงลวาดวรองค์.JPG
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์
ญ. เจ้าจอมมารดาเลื่อน 30 มีนาคม พ.ศ. 2435 5 ธันวาคม ค.ศ. 2436 1 ปี 250 วัน
90
Chudadhuj Dharadilok.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย
ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2435 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2466 31 ปี 3 วัน
91
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมเอี่ยม ตกเมื่อ พ.ศ. 2435
92
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมมารดาอ่อน ตกเมื่อ พ.ศ. 2435
93
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋ว 13 ธันวาคม พ.ศ. 2435 25 มกราคม ค.ศ. 2436 0 ปี 43 วัน
94
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี
ญ. เจ้าจอมมารดาเหม 12 มกราคม พ.ศ. 2436[1] 17 ตุลาคม ค.ศ. 2515 79 ปี 278 วัน
95
Urubongs Rajsombhoj and Prajadhipok Sakdidej.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช
ช. เจ้าจอมมารดาเลื่อน 15 ตุลาคม พ.ศ. 2436 20 กันยายน ค.ศ. 2452 15 ปี 341 วัน
96
King Prajadhipok portrait photograph.jpg
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436[1] 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2484 47 ปี 204 วัน
97
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
ญ. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2436 0 ปี 3 วัน

รายพระนามพระราชนัดดา (เรียงลำดับตามราชสกุล)[แก้]

ราชสกุลกิติยากร[แก้]

ราชสกุลกิติยากร ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ มีชายา 1 องค์ และหม่อม 4 คน รวม 5 องค์/คน ได้แก่

 • หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร (ราชสกุลเดิม เทวกุล)
 • หม่อมจอน (สกุลเดิม วิชยาภัย)
 • หม่อมลออง (สกุลเดิม วิจารณ์บุตร)
 • หม่อมจั่น (สกุลเดิม อินทุเกตุ)
 • หม่อมลเมียด (สกุลเดิม เปลี่ยนประยูร)

มีพระโอรส 1 พระองค์ กับ 12 องค์ และพระธิดา 12 องค์ รวม 25 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลกิติยากร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเกียรติกำจร
ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 7 กันยายน พ.ศ. 2439 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2445 5 ปี 164 วัน
2
หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร.jpg
หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร
ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 17 มกราคม พ.ศ. 2440[1] 14 สิงหาคม ค.ศ. 2511 71 ปี 209 วัน
3
Nakkhatra Mangala.jpg
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 4 มกราคม พ.ศ. 2441[1] 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2496 55 ปี 38 วัน
4
หม่อมเจ้าหญิงกมลปราโมทย์ กิติยากร.png
หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล
ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 5 ธันวาคม พ.ศ. 2441[1] 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2517 75 ปี 358 วัน
5
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ามาโนทย์มานพ
ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 24 มกราคม พ.ศ. 2443 24 สิงหาคม ค.ศ. 2444 1 ปี 213 วัน
6
หม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณ-หม่อมราชวงศ์วิจิตรโฉม กิติยากร.jpg
หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร
ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 15 มีนาคม พ.ศ. 2444[1] 28 มกราคม ค.ศ. 2510 65 ปี 319 วัน
7
พิบูลย์เบญจางค์.jpg
หม่อมเจ้าพิบูลย์เบญจางค์ วรวรรณ
ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445[1] 27 เมษายน ค.ศ. 2512 66 ปี 166 วัน
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพัฒนคณนา ไชยันต์
ญ. หม่อมจอน 30 กันยายน พ.ศ. 2446[1] 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2509 62 ปี 241 วัน
9
กัลยางค์สมบัติ.jpg
หม่อมเจ้ากัลยางค์สมบัติ โสณกุล
ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 28 มีนาคม พ.ศ. 2447[1] 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2485 37 ปี 313 วัน
10
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล หลัง 28 มีนาคม พ.ศ. 2447 ในราว พฤษภาคม พ.ศ. 2447 หนึ่งเดือน[5]
11
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสมาคม กิติยากร
ช. หม่อมจอน 15 กันยายน พ.ศ. 2448[1] 1 ตุลาคม ค.ศ. 2531 83 ปี 16 วัน
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าชมชิด กิติยากร
ญ. หม่อมลออง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2448[1] 22 มกราคม ค.ศ. 2491 42 ปี 38 วัน
13
จิตรบรรจง.jpg
จิตรบรรจง ลดาวัลย์
ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 28 มกราคม พ.ศ. 2449[1] 29 ตุลาคม ค.ศ. 2487 38 ปี 274 วัน
14
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทรงอัปษร รพีพัฒน์
ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2450[1] 28 มีนาคม ค.ศ. 2531 80 ปี 249 วัน
15
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพรพิพัฒน์
ช. หม่อมจอน 30 สิงหาคม พ.ศ. 2450 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2468 17 ปี 161 วัน
16
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสรัทจันทร์
ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 26 ธันวาคม พ.ศ. 2451 30 กันยายน ค.ศ. 2466 14 ปี 278 วัน
17
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าโกลิต กิติยากร
ช. หม่อมลออง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2453[1] 2 มกราคม ค.ศ. 2519 65 ปี 173 วัน
18
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพุฒ
ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454 26 ธันวาคม ค.ศ. 2454 0 ปี 321 วัน
19
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจีริกา กิติยากร
ญ. หม่อมจั่น 27 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2518 62 ปี 195 วัน
20
หม่อมเจ้าวินิตา กิติยากร.jpg
หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์
ญ. หม่อมลเมียด 2 ธันวาคม พ.ศ. 2456[1] 6 มีนาคม ค.ศ. 2541 84 ปี 94 วัน
21
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจีรินันท์ กิติยากร
ช. หม่อมจั่น 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2458[1] 9 เมษายน ค.ศ. 2516 58 ปี 43 วัน
22
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากิติมตี กิติยากร
ญ. หม่อมจอน 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2458[1] 27 มกราคม ค.ศ. 2525 66 ปี 269 วัน
23
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุวินิต กิติยากร
ช. หม่อมลเมียด 4 มีนาคม พ.ศ. 2459[1] 29 มีนาคม ค.ศ. 2523 64 ปี 25 วัน
24
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจีริดนัย กิติยากร
ช. หม่อมจั่น 1 ธันวาคม พ.ศ. 2459[1] 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2523 63 ปี 235 วัน
25
หม่อมเจ้ากิตติปียา กิติยากร.jpg
หม่อมเจ้ากิติปปียา กิติยากร
ญ. หม่อมลเมียด 6 ธันวาคม พ.ศ. 2466[1] 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2555 88 ปี 170 วัน

ราชสกุลรพีพัฒน์[แก้]

ราชสกุลรพีพัฒน์ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีพระชายา 1 พระองค์ และหม่อม 3 คน รวม 4 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 6 องค์ และพระธิดา 7 องค์ รวม 13 องค์ ได้แก่

ราชสกุลรพีพัฒน์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ โสณกุล
ญ. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 18 มกราคม พ.ศ. 2441[1] 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2510 69 ปี 35 วัน
2
ไขแสงรพี รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์
ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 29 ตุลาคม พ.ศ. 2442[1] 19 ตุลาคม ค.ศ. 2521 78 ปี 355 วัน
3
หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา รพีพัฒน์.JPG
หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา กฤดากร
ญ. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 16 เมษายน พ.ศ. 2444[1] 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2513 68 ปี 309 วัน
4
วิมวาทิตย์ รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์
ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 25 ธันวาคม พ.ศ. 2445[1] 29 ธันวาคม ค.ศ. 2501 56 ปี 4 วัน
5
หม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาศ รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าชวลิตโอภาศ กิติยากร
ญ. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447[1] 18 มิถุนายน ค.ศ. 2475 28 ปี 127 วัน
6
หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์
ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448[1] 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2475 26 ปี 180 วัน
7
เพลิงนภดล รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์
ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 30 ธันวาคม พ.ศ. 2449[1] 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2528 78 ปี 205 วัน
8
หม่อมเจ้าถกลไกรวัล รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าถกลไกรวัล รพีพัฒน์
ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 2 มกราคม พ.ศ. 2452[1] 16 กันยายน ค.ศ. 2523 71 ปี 257 วัน
9
หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์
ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 5 กันยายน พ.ศ. 2455[1] 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2531 75 ปี 166 วัน
10
ดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าดวงทิพโชติแจ้งหล้า อาภากร
ญ. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 11 ตุลาคม พ.ศ. 2457[1] 4 มีนาคม ค.ศ. 2542 84 ปี 144 วัน
11
ทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์
ญ. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2459[1] 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2553 94 ปี 45 วัน
12
คันธรสรังษี รพีพัฒน์.jpg
คันธรสรังษี แสงมณี
ญ. หม่อมแดง รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 5 มีนาคม พ.ศ. 2460[1] 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2526 66 ปี 79 วัน
13
รำไพศรีสอางค์ รพีพัฒน์.jpg
รำไพศรีสอางค์ สนิทวงศ์
ญ. หม่อมราชวงศ์สอางค์ เทวกุล 17 กันยายน พ.ศ. 2462[1] 4 เมษายน ค.ศ. 2543 80 ปี 199 วัน

ราชสกุลประวิตร[แก้]

ราชสกุลประวิตร ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี มีหม่อม 2 คน ได้แก่

 • หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา (สกุลเดิม กัลยาณมิตร)
 • หม่อมช้อย ประวิตร ณ อยุธยา (สกุลเดิม กัลยาณมิตร)

มีพระโอรส 5 องค์ และพระธิดา 2 องค์ รวม 7 องค์ ได้แก่

ราชสกุลประวิตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากัลยาณวงศ์ประวิตร์ ประวิตร
ช. หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา 24 กันยายน พ.ศ. 2449[1] 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2487 37 ปี 138 วัน
2
หม่อมเจ้าจิตร์ปรีดี ประวิตร.jpg
หม่อมเจ้าจิตร์ปรีดี ประวิตร
ช. หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2451[1] 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2497 56 ปี 4 วัน
3
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสีหวิลาศ ประวิตร
ช. หม่อมช้อย ประวิตร ณ อยุธยา 22 ตุลาคม พ.ศ. 2452[1] 19 ตุลาคม ค.ศ. 2526 73 ปี 362 วัน
4
สวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร.jpg
หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร
ญ. หม่อมช้อย ประวิตร ณ อยุธยา 28 เมษายน พ.ศ. 2454[1] 1 กันยายน ค.ศ. 2544 90 ปี 126 วัน
5
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าวิกรมสุรสีห์ ประวิตร
ช. หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา 15 มิถุนายน พ.ศ. 2454[1] 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2492 37 ปี 238 วัน
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากวีวิศิษฎ์ ประวิตร
ช. หม่อมช้อย ประวิตร ณ อยุธยา 7 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 14 มกราคม ค.ศ. 2500 43 ปี 282 วัน
7
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากนิษฐากุมารี ประวิตร
ญ. หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462[1] 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2494 31 ปี 169 วัน

ราชสกุลจิรประวัติ[แก้]

ราชสกุลจิรประวัติ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช มีชายา 2 องค์ ได้แก่

 • หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ (ราชสกุลเดิม โสณกุล)
 • หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ (ราชสกุลเดิม โสณกุล)

มีพระโอรส 3 องค์ และพระธิดา 3 องค์ รวม 6 องค์ ได้แก่

ราชสกุลจิรประวัติ
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าวิมลปัทมราช.png
หม่อมเจ้าวิมลปัทมราช จิรประวัติ
ญ. หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2442[1] 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2508 65 ปี 262 วัน
2
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้านิวาศสวัสดี จิรประวัติ
ญ. หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2443[1] 28 มีนาคม ค.ศ. 2519 75 ปี 255 วัน
3
หม่อมเจ้าประสบศรี จิรประวัติ.jpg
หม่อมเจ้าประสบศรีจิรประวัติ จิรประวัติ
ช. หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2444[1] 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2483 39 ปี 2 วัน
4
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ญ. หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2445 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
5
หม่อมเจ้านิทัศนาธร จิรประวัติ.jpg
หม่อมเจ้านิทัศนาธร จิรประวัติ
ช. หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ 9 มกราคม พ.ศ. 2449[1] 3 มีนาคม ค.ศ. 2506 57 ปี 54 วัน
6
หม่อมเจ้าขจรจิรพันธ์ จิรประวัติ.jpg
หม่อมเจ้าขจรจิรพันธ์ จิรประวัติ
ช. หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2455[1] 14 สิงหาคม ค.ศ. 2514 58 ปี 299 วัน

ราชสกุลอาภากร[แก้]

ราชสกุลอาภากร ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีพระชายา 1 พระองค์ และหม่อม 6 คน รวม 7 พระองค์/คน ได้แก่

 • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ (ราชสกุลเดิม ภาณุพันธุ์)
 • หม่อมกิม (สกุลเดิม ซุ่นเพียว)
 • หม่อมแฉล้ม
 • หม่อมเมี้ยน (สกุลเดิม ตะเวทีกุล)
 • หม่อมช้อย (สกุลเดิม วิจิตรานุช)
 • หม่อมแจ่ม (สกุลเดิม ตะเวทีกุล)
 • หม่อมลินจง (สกุลเดิม บุนนาค)

มีพระโอรส 1 พระองค์ กับ 6 องค์ และพระธิดา 4 องค์ รวม 11 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลอาภากร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเกียรติ
ช. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ พ.ศ. 2446 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
2
จารุพัตรา อาภากร 0001.jpg
จารุพัตรา ศุภชลาศัย
ญ. หม่อมกิม 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2447[1] 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2516 68 ปี 358 วัน
3
ศิริมาบังอร เหรียญสุวรรณ.jpg
ศิริมาบังอร เหรียญสุวรรณ
ญ. หม่อมแฉล้ม 6 มิถุนายน พ.ศ. 2447[1] 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2518 70 ปี 246 วัน
4
อาทิตย์ทิพอาภา.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา
ช. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2447[1] 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2489 41 ปี 299 วัน
5
หม่อมเจ้าสมรบรรเทอง อาภากร หม่อมเจ้าสมรบำเทอง อาภากร.jpg
หม่อมเจ้าสมรบำเทอง อาภากร
ช. หม่อมเมี้ยน 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2448[1] 19 ตุลาคม ค.ศ. 2473 25 ปี 155 วัน
6
เริงจิตร์แจรง อาภากร.jpg
เริงจิตร์แจรง อาภากร
ญ. หม่อมกิม 7 มิถุนายน พ.ศ. 2448[1] 19 สิงหาคม ค.ศ. 2536 88 ปี 73 วัน
7
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าดำแคงฤทธิ์ อาภากร
ช. หม่อมแฉล้ม 24 ตุลาคม พ.ศ. 2448[1] 9 กันยายน ค.ศ. 2505 56 ปี 320 วัน
8
หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร.jpg
หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร
ช. หม่อมช้อย 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2449[1] 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2509 59 ปี 274 วัน
9
รังสิยากร อาภากร.jpg
หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร
ช. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2449[1] 30 ธันวาคม ค.ศ. 2508 59 ปี 141 วัน
10
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุคนธ์จรุง
ญ. หม่อมกิม 3 ธันวาคม พ.ศ. 2449 2 มีนาคม ค.ศ. 2451 1 ปี 89 วัน
11
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ารุจยากร อาภากร
ช. หม่อมแจ่ม 19 เมษายน พ.ศ. 2459[1] 30 ตุลาคม ค.ศ. 2549 90 ปี 194 วัน

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระภรรยาเจ้า 3 พระองค์ มีพระสนม 1 คน และอดีตพระคู่หมั้น 1 พระองค์ รวม 5 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระราชโอรส 1 พระองค์ พระราชธิดา 1 พระองค์ และตก 2 พระองค์ รวม 4 พระองค์ ได้แก่

ประสูติในเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จเจ้าฟ้า
สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ตกเมื่อ พ.ศ. 2465
2
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จเจ้าฟ้า
ช. สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
3
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จเจ้าฟ้า
สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ตกเมื่อ 15 มีนาคม พ.ศ. 2468
4
Princess Bejaratana Rajasuda.jpg
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ญ. พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2554 85 ปี 245 วัน

ราชสกุลบริพัตร[แก้]

ราชสกุลบริพัตร ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต มีชายา 1 องค์ และหม่อม 1 คน รวม 2 องค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 3 พระองค์ กับ 1 องค์ และพระธิดา 7 พระองค์ รวม 11 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลบริพัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
จุมภฏพงษ์บริพัตร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
ช. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 5 ธันวาคม พ.ศ. 2447[1] 15 กันยายน ค.ศ. 2502 54 ปี 284 วัน
2
ศิริรัตนบุษบง.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง
ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 4 มกราคม พ.ศ. 2449[1] 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2533 84 ปี 183 วัน
3
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร
ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 16 มีนาคม พ.ศ. 2450[1] 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2546 95 ปี 341 วัน
4
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงพิสิฐสบสมัย.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย
ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 21 กันยายน พ.ศ. 2451[1] 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2517 65 ปี 155 วัน
5
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน.gif
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน
ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 21 ธันวาคม พ.ศ. 2452[1] 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2543 90 ปี 338 วัน
6
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี
ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 24 กันยายน พ.ศ. 2455[1] 30 ธันวาคม ค.ศ. 2520 65 ปี 97 วัน
7
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าน้อง
ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461 4 ธันวาคม ค.ศ. 2462 1 ปี 295 วัน
8
ปรียชาติ.JPG
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรียชาติสุขุมพันธุ์
ช. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 4 มิถุนายน พ.ศ. 2463 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2465 1 ปี 359 วัน
9
Induratana Paribatra.jpg
อินทุรัตนา บริพัตร
ญ. หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465[1] 100 ปี 238 วัน
10
JPrinceSukhumbhinanda11.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์
ช. หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466[1] 10 เมษายน ค.ศ. 2546 79 ปี 146 วัน
11
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา พ.ศ. 2467 ถึง 2468 หลังประสูติ 3 ถึง 4 วัน 3 ถึง 4 วัน[6]

ราชสกุลฉัตรชัย[แก้]

ราชสกุลฉัตรชัย ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน มีพระชายา 1 พระองค์ และหม่อม 6 คน รวม 7 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 1 พระองค์ กับ 3 องค์ และพระธิดา 3 พระองค์ กับ 5 องค์ รวม 12 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลฉัตรชัย
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
มยุรฉัตร-ประภาวสิทธิ์นฤมล.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร
ญ. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล 7 มีนาคม พ.ศ. 2449[1] 11 สิงหาคม ค.ศ. 2513 64 ปี 157 วัน
2
Emblem of the House of Chakri.svg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล 11 ตุลาคม พ.ศ. 2453 6 เมษายน ค.ศ. 2454 0 ปี 177 วัน
3
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
ช. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล 12 สิงหาคม พ.ศ. 2458[1] 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2524 65 ปี 347 วัน
4
Emblem of the House of Chakri.svg
ฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี
ญ. เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463[1] 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2539 76 ปี 83 วัน
5
Princess Vimolchatra.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
ญ. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล 27 มิถุนายน พ.ศ. 2464[1] 5 ธันวาคม ค.ศ. 2552 88 ปี 161 วัน
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากาญจนฉัตร ศุขสวัสดิ์
ญ. หม่อมเพี้ยน 21 ธันวาคม พ.ศ. 2464[1] 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2531 66 ปี 211 วัน
7
หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล.jpg
หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล
ญ. เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2467[1] 29 มีนาคม ค.ศ. 2551 84 ปี 8 วัน
8
หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรไชย.jpg
หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรชัย
ช. หม่อมเผือด 15 มิถุนายน พ.ศ. 2472 27 สิงหาคม ค.ศ. 2536 64 ปี 73 วัน
9
Emblem of the House of Chakri.svg
เฟื่องฉัตร ดิศกุล
ญ. หม่อมบัวผัด 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2547 72 ปี 60 วัน
10
Emblem of the House of Chakri.svg
หิรัญฉัตร เอ็ดเวิร์ดส์
ญ. หม่อมจำลอง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2476 29 ตุลาคม ค.ศ. 2541 65 ปี 9 วัน
11
หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรไชย.jpg
หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย
ช. หม่อมเอื้อม 6 ตุลาคม พ.ศ. 2477 13 มกราคม ค.ศ. 2553 75 ปี 99 วัน
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพิบุลฉัตร ฉัตรชัย
ช. หม่อมบัวผัด 12 กันยายน พ.ศ. 2478 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2499 20 ปี 261 วัน

ราชสกุลเพ็ญพัฒน์[แก้]

ราชสกุลเพ็ญพัฒน์ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม มีชายา 1 องค์ และหม่อม 1 คน รวม 2 องค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 2 องค์ และพระธิดา 1 องค์ รวม 3 องค์ ได้แก่

ราชสกุลเพ็ญพัฒน์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. หม่อมเจ้าวรรณวิไลย เพ็ญพัฒน์ 25 กันยายน พ.ศ. 2447 15 ตุลาคม ค.ศ. 2447 0 ปี 20 วัน
2
พรรณเพ็ญแข กฤดากร.jpg
พรรณเพ็ญแข กฤดากร
ญ. หม่อมเจ้าวรรณวิไลย เพ็ญพัฒน์ 10 กันยายน พ.ศ. 2448[1] 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2517 68 ปี 294 วัน
3
เผ่าเพ็ญพัฒน์ เพ็ญพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ เพ็ญพัฒน์
ช. หม่อมเทียม 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2449[1] 10 มกราคม ค.ศ. 2503 53 ปี 246 วัน

ราชสกุลจักรพงษ์[แก้]

ราชสกุลจักรพงษ์ ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ มีชายา 1 องค์ และหม่อม 1 คน รวม 2 องค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 1 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลจักรพงษ์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
PrinceChulaChakrabongse11.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
ช. หม่อมคัทริน ณ พิศณุโลก 28 มีนาคม พ.ศ. 2451[1] 30 ธันวาคม ค.ศ. 2506 55 ปี 277 วัน

ราชสกุลยุคล[แก้]

ราชสกุลยุคล ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ มีพระชายา 1 พระองค์ และหม่อม 1 คน รวม 2 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 3 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลยุคล
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ช. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453[1] 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2538 84 ปี 70 วัน
2
พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
ช. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล 29 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 1 ตุลาคม ค.ศ. 2534 78 ปี 155 วัน
3
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ-หม่อมอุบล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ช. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล 1 เมษายน พ.ศ. 2458[1] 2 มกราคม ค.ศ. 2541 82 ปี 276 วัน

ราชสกุลวุฒิชัย[แก้]

ราชสกุลวุฒิชัย ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร มีชายา 1 องค์ และหม่อม 1 คน รวม 2 องค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 5 องค์ และพระธิดา 5 องค์ รวม 10 องค์ ได้แก่

ราชสกุลวุฒิชัย
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทรงวุฒิชัย วุฒิชัย
ช. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 27 มีนาคม พ.ศ. 2454[1] 27 ธันวาคม ค.ศ. 2484 30 ปี 275 วัน
2
หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย.jpg
หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย
ช. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457[1] 19 สิงหาคม ค.ศ. 2501 44 ปี 189 วัน
3
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุวภาพเพราพรรณ สวัสดิวัตน์
ญ. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2458[1] 20 กันยายน ค.ศ. 2530 72 ปี 68 วัน
4
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าโต
ญ. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 30 มีนาคม พ.ศ. 2460 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2463 2 ปี 309 วัน
5
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพอ
ช. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 1 มีนาคม ค.ศ. 2463 1 ปี 5 วัน
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 14 ตุลาคม พ.ศ. 2463 20 ตุลาคม ค.ศ. 2463 0 ปี 6 วัน
7
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าไกรสิงห์ วุฒิชัย
ช. หม่อมประพันธ์ 19 เมษายน พ.ศ. 2472 3 มีนาคม ค.ศ. 2519 46 ปี 318 วัน
8
วุฒิสวาท อนุมานราชธน.jpg
วุฒิสวาท อนุมานราชธน
ญ. หม่อมประพันธ์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2473 23 มกราคม ค.ศ. 2557 83 ปี 107 วัน
9
Emblem of the House of Chakri.svg
วุฒิเฉลิม วุฒิชัย
ญ. หม่อมประพันธ์ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 88 ปี 130 วัน
10
Emblem of the House of Chakri.svg
วุฒิวิฑู พี. เทอเสน
ญ. หม่อมประพันธ์ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2479 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2546 66 ปี 83 วัน

ราชสกุลสุริยง[แก้]

ราชสกุลสุริยง ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส มีหม่อม 5 คน ได้แก่

 • หม่อมชื้น (สกุลเดิม บุนนาค)
 • หม่อมจง
 • หม่อมเรณี (สกุลเดิม ฟุสโก)
 • หม่อมหวง
 • หม่อมเรณิ (สกุลเดิม ฟุสโก)

มีพระโอรส 9 องค์ และพระธิดา 3 องค์ รวม 12 องค์ ได้แก่

ราชสกุลสุริยง
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าไตรภูมิประยุรพันธ์
ช. หม่อมชื้น 24 กันยายน พ.ศ. 2450 10 มีนาคม ค.ศ. 2452 1 ปี 168 วัน
2
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า (แฝด)
ช. หม่อมชื้น 6 มิถุนายน พ.ศ. 2454 7 มิถุนายน ค.ศ. 2454 0 ปี 1 วัน
3
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า (แฝด)
ช. หม่อมชื้น 6 มิถุนายน พ.ศ. 2454 7 มิถุนายน ค.ศ. 2454 0 ปี 1 วัน
4
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ารัศมีสุริยัน สุริยง
ช. หม่อมจง 5 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 19 มิถุนายน ค.ศ. 2531 75 ปี 75 วัน
5
Suriyanandana Suriyong.jpg
สุริยนันทนา สุจริตกุล
ญ. หม่อมเรณี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2456[1] 4 สิงหาคม ค.ศ. 2557 100 ปี 362 วัน
6
Emblem of the House of Chakri.svg
กริณานฤมล ดูรยชีวิน
ญ. หม่อมหวง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2458[9] 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2497 38 ปี 336 วัน
7
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าโกศลสุริยาทิตย์ สุริยง
ช. หม่อมเรณิ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2458[1] 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2538 79 ปี 249 วัน
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากิติสุริโยภาส สุริยง
ช. หม่อมเรณิ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2459[1] 14 มิถุนายน ค.ศ. 2481 21 ปี 358 วัน
9
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทินชาติธำรง สุริยง
ช. หม่อมจง 14 กันยายน พ.ศ. 2459[1] 16 กันยายน ค.ศ. 2540 81 ปี 2 วัน
10
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง
ช. หม่อมเรณิ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460[1] 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2549 89 ปี 133 วัน
11
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุริยทัตรังสรรค์ สุริยง
ช. หม่อมเรณี 18 กันยายน พ.ศ. 2460[1] 1 เมษายน ค.ศ. 2514 53 ปี 195 วัน
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุวรรณากุมารี สุริยง
ญ. หม่อมเรณิ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2461[1] 27 ตุลาคม ค.ศ. 2509 48 ปี 86 วัน

ราชสกุลรังสิต[แก้]

ราชสกุลรังสิต ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร มีหม่อม 1 คน ได้แก่

มีพระโอรส 2 องค์ และพระธิดา 1 องค์ รวม 3 องค์ ได้แก่

ราชสกุลรังสิต
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต.jpg
หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต
ช. หม่อมเอลีซาเบท รังสิต ณ อยุธยา 25 ธันวาคม พ.ศ. 2456[1] 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2533 76 ปี 38 วัน
2
สนิทประยูรศักดิ์ รังสิต.jpg
หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต
ช. หม่อมเอลีซาเบท รังสิต ณ อยุธยา 19 สิงหาคม พ.ศ. 2460[1] 10 กันยายน ค.ศ. 2538 78 ปี 22 วัน
3
จารุลักษณ์.jpg
จารุลักษณ์กัลยาณี บูรณะนนท์
ญ. หม่อมเอลีซาเบท รังสิต ณ อยุธยา 7 สิงหาคม พ.ศ. 2467[1] 3 สิงหาคม ค.ศ. 2555 87 ปี 361 วัน

ราชสกุลมหิดล[แก้]

ราชสกุลมหิดล ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระชายา 1 พระองค์ ได้แก่

มีพระโอรส 2 พระองค์ และพระธิดา 1 พระองค์ รวม 3 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลมหิดล
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Galyani Vadhana.jpg
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ญ. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466[1] 2 มกราคม ค.ศ. 2551 84 ปี 241 วัน
2
King Ananda Mahidol portrait photograph.jpg
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร Simple gold crown.svg
ช. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 20 กันยายน พ.ศ. 2468[1] 9 มิถุนายน ค.ศ. 2489 20 ปี 262 วัน
3
King Bhumibol Adulyadej Portrait-1945.jpg
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Simple gold crown.svg
ช. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 13 ตุลาคม ค.ศ. 2559 88 ปี 312 วัน

ราชสกุลจุฑาธุช[แก้]

ราชสกุลจุฑาธุช ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย มีชายา 1 องค์ และหม่อม 2 คน รวม 3 องค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 1 พระองค์ และพระธิดา 1 พระองค์ รวม 2 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลจุฑาธุช
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
พระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภา.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
ญ. หม่อมลออ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2464[1] 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2541 76 ปี 48 วัน
2
สิบตรีพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช
ช. ระวี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2465[1] 15 กันยายน ค.ศ. 2533 68 ปี 27 วัน

รายพระนามพระราชนัดดา (เรียงลำดับตามวันประสูติ)[แก้]

พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระบิดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเกียรติกำจร
ช.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
7 กันยายน พ.ศ. 2439 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2445 5 ปี 164 วัน
2
หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร.jpg
หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร
ช.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
17 มกราคม พ.ศ. 2440[1] 14 สิงหาคม ค.ศ. 2511 71 ปี 209 วัน
3
Nakkhatra Mangala.jpg
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
ช.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
4 มกราคม พ.ศ. 2441[1] 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2496 55 ปี 38 วัน
4
หม่อมพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ โสณกุล
ญ.
ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
18 มกราคม พ.ศ. 2441[1] 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2510 69 ปี 35 วัน
5
หม่อมเจ้าหญิงกมลปราโมทย์ กิติยากร.png
หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล
ญ.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
5 ธันวาคม พ.ศ. 2441[1] 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2517 75 ปี 358 วัน
6
หม่อมเจ้าวิมลปัทมราช.png
หม่อมเจ้าวิมลปัทมราช จิรประวัติ
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2442[1] 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2508 65 ปี 262 วัน
7
ไขแสงรพี รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์
ช.
ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
29 ตุลาคม พ.ศ. 2442[1] 19 ตุลาคม ค.ศ. 2521 78 ปี 355 วัน
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ามาโนทย์มานพ
ช.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
24 มกราคม พ.ศ. 2443 24 สิงหาคม ค.ศ. 2444 1 ปี 213 วัน
9
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้านิวาศสวัสดี จิรประวัติ
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2443[1] 28 มีนาคม ค.ศ. 2519 75 ปี 255 วัน
10
หม่อมเจ้าขจรจบกิติคุณ-หม่อมราชวงศ์วิจิตรโฉม กิติยากร.jpg
หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร
ช.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
15 มีนาคม พ.ศ. 2444[1] 28 มกราคม ค.ศ. 2510 65 ปี 319 วัน
11
หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา รพีพัฒน์.JPG
หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา กฤดากร
ญ.
ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
16 เมษายน พ.ศ. 2444[1] 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2513 68 ปี 309 วัน
12
หม่อมเจ้าประสบศรี จิรประวัติ.jpg
หม่อมเจ้าประสบศรีจิรประวัติ จิรประวัติ
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2444[1] 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2483 39 ปี 2 วัน
13
พิบูลย์เบญจางค์.jpg
หม่อมเจ้าพิบูลย์เบญจางค์ วรวรรณ
ญ.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445[1] 27 เมษายน ค.ศ. 2512 66 ปี 166 วัน
14
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
11 ธันวาคม พ.ศ. 2445 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
15
วิมวาทิตย์ รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์
ช.
ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
25 ธันวาคม พ.ศ. 2445[1] 29 ธันวาคม ค.ศ. 2501 56 ปี 4 วัน
16
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพัฒนคณนา ไชยันต์
ญ.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
30 กันยายน พ.ศ. 2446[1] 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2509 62 ปี 241 วัน
17
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเกียรติ
ช.
Prince Abhakara Kiartiwongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
พ.ศ. 2446 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
18
หม่อมเจ้าหญิงชวลิตโอภาศ รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าชวลิตโอภาศ กิติยากร
ญ.
ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447[1] 18 มิถุนายน ค.ศ. 2475 28 ปี 127 วัน
19
กัลยางค์สมบัติ.jpg
หม่อมเจ้ากัลยางค์สมบัติ โสณกุล
ญ.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
28 มีนาคม พ.ศ. 2447[1] 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2485 37 ปี 313 วัน
20
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
หลัง 28 มีนาคม พ.ศ. 2447 ในราว พฤษภาคม พ.ศ. 2447 หนึ่งเดือน[10]
21
จารุพัตรา อาภากร 0001.jpg
จารุพัตรา ศุภชลาศัย
ญ.
Prince Abhakara Kiartiwongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2447[1] 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2516 68 ปี 358 วัน
22
ศิริมาบังอร เหรียญสุวรรณ.jpg
ศิริมาบังอร เหรียญสุวรรณ
ญ.
Prince Abhakara Kiartiwongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
6 มิถุนายน พ.ศ. 2447[1] 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2518 70 ปี 246 วัน
23
อาทิตย์ทิพอาภา.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา
ช.
Prince Abhakara Kiartiwongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2447[1] 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2489 41 ปี 299 วัน
24
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช.
Benbadhanabongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
25 กันยายน พ.ศ. 2447 15 ตุลาคม ค.ศ. 2447 0 ปี 20 วัน
25
จุมภฏพงษ์บริพัตร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
ช.
Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
5 ธันวาคม พ.ศ. 2447[1] 15 กันยายน ค.ศ. 2502 54 ปี 284 วัน
26
หม่อมเจ้าสมรบรรเทอง อาภากร หม่อมเจ้าสมรบำเทอง อาภากร.jpg
หม่อมเจ้าสมรบำเทอง อาภากร
ช.
Prince Abhakara Kiartiwongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2448[1] 19 ตุลาคม ค.ศ. 2473 25 ปี 155 วัน
27
เริงจิตร์แจรง อาภากร.jpg
เริงจิตร์แจรง อาภากร
ญ.
Prince Abhakara Kiartiwongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
7 มิถุนายน พ.ศ. 2448[1] 19 สิงหาคม ค.ศ. 2536 88 ปี 73 วัน
28
พรรณเพ็ญแข กฤดากร.jpg
พรรณเพ็ญแข กฤดากร
ญ.
Benbadhanabongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
10 กันยายน พ.ศ. 2448[1] 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2517 68 ปี 294 วัน
29
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสมาคม กิติยากร
ช.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
15 กันยายน พ.ศ. 2448[1] 1 ตุลาคม ค.ศ. 2531 83 ปี 16 วัน
30
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าดำแคงฤทธิ์ อาภากร
ช.
Prince Abhakara Kiartiwongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
24 ตุลาคม พ.ศ. 2448[1] 9 กันยายน ค.ศ. 2505 56 ปี 320 วัน
31
หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์
ช.
ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448[1] 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2475 26 ปี 180 วัน
32
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าชมชิด กิติยากร
ญ.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
15 ธันวาคม พ.ศ. 2448[1] 22 มกราคม ค.ศ. 2491 42 ปี 38 วัน
33
ศิริรัตนบุษบง.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง
ญ.
Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
4 มกราคม พ.ศ. 2449[1] 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2533 84 ปี 183 วัน
34
หม่อมเจ้านิทัศนาธร จิรประวัติ.jpg
หม่อมเจ้านิทัศนาธร จิรประวัติ
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
9 มกราคม พ.ศ. 2449[1] 3 มีนาคม ค.ศ. 2506 57 ปี 54 วัน
35
จิตรบรรจง.jpg
จิตรบรรจง ลดาวัลย์
ญ.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
28 มกราคม พ.ศ. 2449[1] 29 ตุลาคม ค.ศ. 2487 38 ปี 274 วัน
36
มยุรฉัตร-ประภาวสิทธิ์นฤมล.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร
ญ.
Purachatra Jayakara.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
7 มีนาคม พ.ศ. 2449[1] 11 สิงหาคม ค.ศ. 2513 64 ปี 157 วัน
37
เผ่าเพ็ญพัฒน์ เพ็ญพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ เพ็ญพัฒน์
ช.
Benbadhanabongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2449[1] 10 มกราคม ค.ศ. 2503 53 ปี 246 วัน
38
หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร.jpg
หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร
ช.
Prince Abhakara Kiartiwongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2449[1] 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2509 59 ปี 274 วัน
39
รังสิยากร อาภากร.jpg
หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร
ช.
Prince Abhakara Kiartiwongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
11 สิงหาคม พ.ศ. 2449[1] 30 ธันวาคม ค.ศ. 2508 59 ปี 141 วัน
40
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากัลยาณวงศ์ประวิตร์ ประวิตร
ช.
พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
24 กันยายน พ.ศ. 2449[1] 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2487 37 ปี 138 วัน
41
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุคนธ์จรุง
ญ.
Prince Abhakara Kiartiwongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
3 ธันวาคม พ.ศ. 2449 2 มีนาคม ค.ศ. 2451 1 ปี 89 วัน
42
เพลิงนภดล รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์
ช.
ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
30 ธันวาคม พ.ศ. 2449[1] 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2528 78 ปี 205 วัน
43
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร
ญ.
Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
16 มีนาคม พ.ศ. 2450[1] 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2546 95 ปี 341 วัน
44
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทรงอัปษร รพีพัฒน์
ญ.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2450[1] 28 มีนาคม ค.ศ. 2531 80 ปี 249 วัน
45
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพรพิพัฒน์
ช.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
30 สิงหาคม พ.ศ. 2450 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2468 17 ปี 161 วัน
46
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าไตรภูมิประยุรพันธ์
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
24 กันยายน พ.ศ. 2450 10 มีนาคม ค.ศ. 2452 1 ปี 168 วัน
47
หม่อมเจ้าจิตร์ปรีดี ประวิตร.jpg
หม่อมเจ้าจิตร์ปรีดี ประวิตร
ช.
พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2451[1] 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2497 56 ปี 4 วัน
48
PrinceChulaChakrabongse11.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
ช.
Chakrabongse Bhuvanath.png
สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
28 มีนาคม พ.ศ. 2451[1] 30 ธันวาคม ค.ศ. 2506 55 ปี 277 วัน
49
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงพิสิฐสบสมัย.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย
ญ.
Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
21 กันยายน พ.ศ. 2451[1] 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2517 65 ปี 155 วัน
50
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสรัทจันทร์
ญ.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
26 ธันวาคม พ.ศ. 2451 30 กันยายน ค.ศ. 2466 14 ปี 278 วัน
51
หม่อมเจ้าถกลไกรวัล รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าถกลไกรวัล รพีพัฒน์
ช.
ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
2 มกราคม พ.ศ. 2452[1] 16 กันยายน ค.ศ. 2523 71 ปี 257 วัน
52
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสีหวิลาศ ประวิตร
ช.
พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
22 ตุลาคม พ.ศ. 2452[1] 19 ตุลาคม ค.ศ. 2526 73 ปี 362 วัน
53
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน.gif
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน
ญ.
Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
21 ธันวาคม พ.ศ. 2452[1] 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2543 90 ปี 338 วัน
54
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าโกลิต กิติยากร
ช.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2453[1] 2 มกราคม ค.ศ. 2519 65 ปี 173 วัน
55
Emblem of the House of Chakri.svg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ.
Purachatra Jayakara.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
11 ตุลาคม พ.ศ. 2453 6 เมษายน ค.ศ. 2454 0 ปี 177 วัน
56
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ช.
Yugala Dighambara.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453[1] 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2538 84 ปี 70 วัน
57
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพุฒ
ช.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454 26 ธันวาคม ค.ศ. 2454 0 ปี 321 วัน
58
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทรงวุฒิชัย วุฒิชัย
ช.
Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
27 มีนาคม พ.ศ. 2454[1] 27 ธันวาคม ค.ศ. 2484 30 ปี 275 วัน
59
สวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร.jpg
หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร
ญ.
พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
28 เมษายน พ.ศ. 2454[1] 1 กันยายน ค.ศ. 2544 90 ปี 126 วัน
60
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า (แฝด)
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
6 มิถุนายน พ.ศ. 2454 7 มิถุนายน ค.ศ. 2454 0 ปี 1 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า (แฝด)
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
6 มิถุนายน พ.ศ. 2454 7 มิถุนายน ค.ศ. 2454 0 ปี 1 วัน
61
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าวิกรมสุรสีห์ ประวิตร
ช.
พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
15 มิถุนายน พ.ศ. 2454[1] 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2492 37 ปี 238 วัน
62
หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์
ช.
ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
5 กันยายน พ.ศ. 2455[1] 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2531 75 ปี 166 วัน
63
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี
ญ.
Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
24 กันยายน พ.ศ. 2455[1] 30 ธันวาคม ค.ศ. 2520 65 ปี 97 วัน
64
หม่อมเจ้าขจรจิรพันธ์ จิรประวัติ.jpg
หม่อมเจ้าขจรจิรพันธ์ จิรประวัติ
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
16 ตุลาคม พ.ศ. 2455[1] 14 สิงหาคม ค.ศ. 2514 58 ปี 299 วัน
65
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ารัศมีสุริยัน สุริยง
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
5 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 19 มิถุนายน ค.ศ. 2531 75 ปี 75 วัน
66
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากวีวิศิษฎ์ ประวิตร
ช.
พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
7 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 14 มกราคม ค.ศ. 2500 43 ปี 282 วัน
67
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจีริกา กิติยากร
ญ.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
27 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2518 62 ปี 195 วัน
68
พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
ช.
Yugala Dighambara.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
29 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 1 ตุลาคม ค.ศ. 2534 78 ปี 155 วัน
69
Suriyanandana Suriyong.jpg
สุริยนันทนา สุจริตกุล
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
7 สิงหาคม พ.ศ. 2456[1] 4 สิงหาคม ค.ศ. 2557 100 ปี 362 วัน
70
หม่อมเจ้าวินิตา กิติยากร.jpg
หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์
ญ.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
2 ธันวาคม พ.ศ. 2456[1] 6 มีนาคม ค.ศ. 2541 84 ปี 94 วัน
71
หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต.jpg
หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต
ช.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
25 ธันวาคม พ.ศ. 2456[1] 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2533 76 ปี 38 วัน
72
หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย.jpg
หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย
ช.
Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457[1] 19 สิงหาคม ค.ศ. 2501 44 ปี 189 วัน
73
ดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าดวงทิพโชติแจ้งหล้า อาภากร
ญ.
ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
11 ตุลาคม พ.ศ. 2457[1] 4 มีนาคม ค.ศ. 2542 84 ปี 144 วัน
74
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจีรินันท์ กิติยากร
ช.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2458[1] 9 เมษายน ค.ศ. 2516 58 ปี 43 วัน
75
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ-หม่อมอุบล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ช.
Yugala Dighambara.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
1 เมษายน พ.ศ. 2458[1] 2 มกราคม ค.ศ. 2541 82 ปี 276 วัน
76
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากิติมตี กิติยากร
ญ.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2458[1] 27 มกราคม ค.ศ. 2525 66 ปี 269 วัน
77
Emblem of the House of Chakri.svg
กริณานฤมล ดูรยชีวิน
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
9 มิถุนายน พ.ศ. 2458[9] 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2497 38 ปี 336 วัน
78
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าโกศลสุริยาทิตย์ สุริยง
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
14 มิถุนายน พ.ศ. 2458[1] 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2538 79 ปี 249 วัน
79
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุวภาพเพราพรรณ สวัสดิวัตน์
ญ.
Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2458[1] 20 กันยายน ค.ศ. 2530 72 ปี 68 วัน
80
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
ช.
Purachatra Jayakara.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
12 สิงหาคม พ.ศ. 2458[1] 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2524 65 ปี 347 วัน
81
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุวินิต กิติยากร
ช.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
4 มีนาคม พ.ศ. 2459[1] 29 มีนาคม ค.ศ. 2523 64 ปี 25 วัน
82
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ารุจยากร อาภากร
ช.
Prince Abhakara Kiartiwongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
19 เมษายน พ.ศ. 2459[1] 30 ตุลาคม ค.ศ. 2549 90 ปี 194 วัน
83
ทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์
ญ.
ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2459[1] 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2553 94 ปี 45 วัน
84
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากิติสุริโยภาส สุริยง
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
21 มิถุนายน พ.ศ. 2459[1] 14 มิถุนายน ค.ศ. 2481 21 ปี 358 วัน
85
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทินชาติธำรง สุริยง
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
14 กันยายน พ.ศ. 2459[1] 16 กันยายน ค.ศ. 2540 81 ปี 2 วัน
86
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจีริดนัย กิติยากร
ช.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
1 ธันวาคม พ.ศ. 2459[1] 24 กรกฎาคม ค.ศ. 2523 63 ปี 235 วัน
87
คันธรสรังษี รพีพัฒน์.jpg
คันธรสรังษี แสงมณี
ญ.
ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
5 มีนาคม พ.ศ. 2460[1] 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2526 66 ปี 79 วัน
88
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าโต
ญ.
Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
30 มีนาคม พ.ศ. 2460 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2463 2 ปี 309 วัน
89
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460[1] 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2549 89 ปี 133 วัน
90
สนิทประยูรศักดิ์ รังสิต.jpg
หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต
ช.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
19 สิงหาคม พ.ศ. 2460[1] 10 กันยายน ค.ศ. 2538 78 ปี 22 วัน
91
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุริยทัตรังสรรค์ สุริยง
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
18 กันยายน พ.ศ. 2460[1] 1 เมษายน ค.ศ. 2514 53 ปี 195 วัน
92
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าน้อง
ญ.
Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461 4 ธันวาคม ค.ศ. 2462 1 ปี 295 วัน
93
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุวรรณากุมารี สุริยง
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
2 สิงหาคม พ.ศ. 2461[1] 27 ตุลาคม ค.ศ. 2509 48 ปี 86 วัน
94
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพอ
ช.
Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 1 มีนาคม ค.ศ. 2463 1 ปี 5 วัน
95
รำไพศรีสอางค์ รพีพัฒน์.jpg
รำไพศรีสอางค์ สนิทวงศ์
ญ.
ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
17 กันยายน พ.ศ. 2462[1] 4 เมษายน ค.ศ. 2543 80 ปี 199 วัน
96
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากนิษฐากุมารี ประวิตร
ญ.
พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462[1] 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2494 31 ปี 169 วัน
97
Emblem of the House of Chakri.svg
ฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี
ญ.
Purachatra Jayakara.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463[1] 21 พฤษภาคม ค.ศ. 2539 76 ปี 83 วัน
98
ปรียชาติ.JPG
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรียชาติสุขุมพันธุ์
ช.
Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
4 มิถุนายน พ.ศ. 2463 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2465 1 ปี 359 วัน
99
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช.
Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
14 ตุลาคม พ.ศ. 2463 20 ตุลาคม ค.ศ. 2463 0 ปี 6 วัน
100
Princess Vimolchatra.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
ญ.
Purachatra Jayakara.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
27 มิถุนายน พ.ศ. 2464[1] 5 ธันวาคม ค.ศ. 2552 88 ปี 161 วัน
101
พระองค์เจ้าสุทธิสิริโสภา.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
ญ.
Chudadhuj Dharadilok.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย
16 ธันวาคม พ.ศ. 2464[1] 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2541 76 ปี 48 วัน
102
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากาญจนฉัตร ศุขสวัสดิ์
ญ.
Purachatra Jayakara.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
21 ธันวาคม พ.ศ. 2464[1] 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2531 66 ปี 211 วัน
103
Induratana Paribatra.jpg
อินทุรัตนา บริพัตร
ญ.
Admiral Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465[1] 100 ปี 238 วัน
104
สิบตรีพระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช
ช.
Chudadhuj Dharadilok.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย
19 สิงหาคม พ.ศ. 2465[1] 15 กันยายน ค.ศ. 2533 68 ปี 27 วัน
105
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จเจ้าฟ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
ตกเมื่อ พ.ศ. 2465
106
Galyani Vadhana.jpg
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ญ.
Prince Mahidol Adulyadej of Songkla.jpg
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466[1] 2 มกราคม ค.ศ. 2551 84 ปี 241 วัน
107
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จเจ้าฟ้า
ช.
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
108
JPrinceSukhumbhinanda11.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์
ช.
Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466[1] 10 เมษายน ค.ศ. 2546 79 ปี 146 วัน
109
หม่อมเจ้ากิตติปียา กิติยากร.jpg
หม่อมเจ้ากิติปปียา กิติยากร
ญ.
Kitiyakara Voralaksana.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
6 ธันวาคม พ.ศ. 2466[1] 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2555 88 ปี 170 วัน
110
หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล.jpg
หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล
ญ.
Purachatra Jayakara.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
21 มีนาคม พ.ศ. 2467[1] 29 มีนาคม ค.ศ. 2551 84 ปี 8 วัน
111
จารุลักษณ์.jpg
จารุลักษณ์กัลยาณี บูรณะนนท์
ญ.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
7 สิงหาคม พ.ศ. 2467[1] 3 สิงหาคม ค.ศ. 2555 87 ปี 361 วัน
112
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จเจ้าฟ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
ตกเมื่อ 15 มีนาคม พ.ศ. 2468
113
King Ananda Mahidol portrait photograph.jpg
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร Simple gold crown.svg
ช.
Prince Mahidol Adulyadej of Songkla.jpg
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
20 กันยายน พ.ศ. 2468[1] 9 มิถุนายน ค.ศ. 2489 20 ปี 262 วัน
114
Princess Bejaratana Rajasuda.jpg
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ญ.
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2554 85 ปี 245 วัน
115
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้า
ช.
Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
พ.ศ. 2467 ถึง 2468 หลังประสูติ 3 ถึง 4 วัน 3 ถึง 4 วัน[11]
116
King Bhumibol Adulyadej Portrait-1945.jpg
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Simple gold crown.svg
ช.
Prince Mahidol Adulyadej of Songkla.jpg
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 13 ตุลาคม ค.ศ. 2559 88 ปี 312 วัน
117
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าไกรสิงห์ วุฒิชัย
ช.
Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
19 เมษายน พ.ศ. 2472 3 มีนาคม ค.ศ. 2519 46 ปี 318 วัน
118
หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรไชย.jpg
หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรชัย
ช.
Purachatra Jayakara.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
15 มิถุนายน พ.ศ. 2472 27 สิงหาคม ค.ศ. 2536 64 ปี 73 วัน
119
วุฒิสวาท อนุมานราชธน.jpg
วุฒิสวาท อนุมานราชธน
ญ.
Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
8 ตุลาคม พ.ศ. 2473 23 มกราคม ค.ศ. 2557 83 ปี 107 วัน
120
Emblem of the House of Chakri.svg
เฟื่องฉัตร ดิศกุล
ญ.
Purachatra Jayakara.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2547 72 ปี 60 วัน
121
Emblem of the House of Chakri.svg
หิรัญฉัตร เอ็ดเวิร์ดส์
ญ.
Purachatra Jayakara.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
20 ตุลาคม พ.ศ. 2476 29 ตุลาคม ค.ศ. 2541 65 ปี 9 วัน
122
Emblem of the House of Chakri.svg
วุฒิเฉลิม วุฒิชัย
ญ.
Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 88 ปี 130 วัน
123
หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรไชย.jpg
หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย
ช.
Purachatra Jayakara.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
6 ตุลาคม พ.ศ. 2477 13 มกราคม ค.ศ. 2553 75 ปี 99 วัน
124
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพิบุลฉัตร ฉัตรชัย
ช.
Purachatra Jayakara.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
12 กันยายน พ.ศ. 2478 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2499 20 ปี 261 วัน
125
Emblem of the House of Chakri.svg
วุฒิวิฑู พี. เทอเสน
ญ.
Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
2 ธันวาคม พ.ศ. 2479 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2546 66 ปี 83 วัน

พระนามทรงกรม[แก้]

พระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้สถาปนาเป็น เจ้าต่างกรม มีพระนามกรมดังต่อไปนี้

กรมขุนเทพทวารวดี เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกที่ได้ทรงกรม

กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวที่ทรงกรมสูงสุดที่ชั้นกรมพระยา
กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวที่ทรงกรมสูงสุดชั้นกรมหลวง
กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา เป็นพระราชโอรสพระองค์สุดท้ายที่ได้ทรงกรม
กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี เป็นพระราชธิดาพระองค์สุดท้ายที่ได้ทรงกรม

พ.ศ. 2431[แก้]

พ.ศ. 2434[