พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในส่วนนี้จะเป็นรายพระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี

พระมหากษัตริย์

สยามมกุฎราชกุมาร

  ยังทรงพระชนม์

รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดา[แก้]

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระภรรยาเจ้า 9 พระองค์ และพระสนม 144 คน รวม 153 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระราชโอรส 32 พระองค์ พระราชธิดา 44 พระองค์ ตก 20 พระองค์ และสิ้นพระชนม์ในพระครรภ์ 1 พระองค์ รวม 97 พระองค์ ได้แก่

พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2447
ประสูตินอกเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าผ่องประไพ
ญ. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แข 19 ธันวาคม พ.ศ. 2410[1] 11 มีนาคม พ.ศ. 2485 74 ปี 72 วัน
2
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี
ญ. เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2411 26 ตุลาคม พ.ศ. 2447 36 ปี 94 วัน
ประสูติในเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
3
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศรวงศ์วรราชกุมาร
ช. เจ้าจอมมารดาแสง 4 กันยายน พ.ศ. 2413 5 มิถุนายน พ.ศ. 2415 1 ปี 274 วัน
4
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี
ญ. เจ้าจอมมารดาสุด 12 มิถุนายน พ.ศ. 2415[1] 18 สิงหาคม พ.ศ. 2469 54 ปี 67 วัน
5
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
ช. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2415[2] ในวันประสูติ[3] 0 ปี 0 วัน
6
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา
ญ. เจ้าจอมมารดาตลับ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2415 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 38 ปี 131 วัน
7
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี
ญ. เจ้าจอมมารดามรกฏ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2415[1] 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2473 57 ปี 165 วัน
8
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์
ญ. พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ 15 เมษายน พ.ศ. 2416 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448 31 ปี 312 วัน
9
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค
ญ. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย 27 เมษายน พ.ศ. 2416[1] 26 มกราคม พ.ศ. 2479[4] 62 ปี 274 วัน
10
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลยพรรณ
ญ. เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2416[1] 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 57 ปี 89 วัน
11
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี
ญ. พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา 4 มิถุนายน พ.ศ. 2416 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 36 ปี 29 วัน
12
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
ช. เจ้าจอมมารดาอ่วม 8 มิถุนายน พ.ศ. 2417[1] 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 56 ปี 353 วัน
13
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภางค์นิพัทธพงศ์
ช. เจ้าจอมมารดาแสง 8 สิงหาคม พ.ศ. 2417 17 กันยายน พ.ศ. 2419 2 ปี 40 วัน
14
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ช. เจ้าจอมมารดาตลับ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2417 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463 45 ปี 290 วัน
15
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
ช. เจ้าจอมมารดาแช่ม 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2418 9 ธันวาคม พ.ศ. 2462 44 ปี 196 วัน
16
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมมารดาเจิม ตกเมื่อ พ.ศ. 2418
17
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาษ
ญ. เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2418 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2434 15 ปี 171 วัน
18
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
ช. เจ้าจอมมารดาทับทิม 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2419 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457 37 ปี 89 วัน
19

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภัทรายุวดี

ญ. เจ้าจอมมารดาแสง 5 ธันวาคม พ.ศ. 2419 30 กันยายน พ.ศ. 2456 36 ปี 300 วัน
20
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร
ญ. สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี 14 กันยายน พ.ศ. 2420 2 มกราคม พ.ศ. 2466 45 ปี 141 วัน
21
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร
ช. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 27 มิถุนายน พ.ศ. 2421 4 มการาคม พ.ศ.2437 16 ปี 191 วัน
22
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี
ญ. สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2421 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 1 ปี 292 วัน
23
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ตกเมื่อ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2421
24
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์
ญ. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2421 27 สิงหาคม พ.ศ. 2430 8 ปี 251 วัน
25
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ
ญ. เจ้าจอมมารดาแสง 31 มีนาคม พ.ศ. 2422 24 ธันวาคม พ.ศ. 2459 37 ปี 268 วัน
26
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาบัว 13 มิถุนายน พ.ศ. 2422 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
27
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ์
ช. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 4 กันยายน พ.ศ. 2422 25 กันยายน พ.ศ. 2422 0 ปี 21 วัน
28
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเวศวรสมัย
ญ. เจ้าจอมมารดาทับทิม 2 ธันวาคม พ.ศ. 2422[1] 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 64 ปี 180 วัน
29
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ 13 มกราคม พ.ศ. 2423
30
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สิ้นพระชนม์ในพระครรภ์เมื่อ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423
31
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ช. เจ้าจอมมารดาโหมด 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 42 ปี 163 วัน
32
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1 มกราคม พ.ศ. 2424 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 44 ปี 330 วัน
33
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา อดุลยาดิเรกรัตน ขัตติยราชกุมารี
ญ. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 21 เมษายน พ.ศ. 2424 15 สิงหาคม พ.ศ. 2424 0 ปี 116 วัน
34
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ
ญ. เจ้าจอมมารดาจันทร์ 26 เมษายน พ.ศ. 2424[1] 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 53 ปี 35 วัน
35
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาสาย 10 มิถุนายน พ.ศ. 2424 11 มิถุนายน พ.ศ. 2424 0 ปี 1 วัน
36
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ช. สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2424[1] 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487 62 ปี 234 วัน
37
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์
ญ. เจ้าจอมมารดาเรือน 20 ธันวาคม พ.ศ. 2424[1] 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 55 ปี 48 วัน
38
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
ช. เจ้าจอมมารดาวาด 23 มกราคม พ.ศ. 2425[1] 14 กันยายน พ.ศ. 2479 54 ปี 234 วัน
39
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง
ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2425 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2430 5 ปี 287 วัน
40
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์
ช. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 9 มิถุนายน พ.ศ. 2425 17 มิถุนายน พ.ศ. 2442 17 ปี 8 วัน
41
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
ช. เจ้าจอมมารดามรกฎ 13 กันยายน พ.ศ. 2425 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 27 ปี 59 วัน
42
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา
ญ. เจ้าจอมมารดาโหมด 27 ตุลาคม พ.ศ. 2425 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2426 0 ปี 116 วัน
43
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 3 มีนาคม พ.ศ. 2426 13 มิถุนายน พ.ศ. 2463 37 ปี 102 วัน
44
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
ช. พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 17 มีนาคม พ.ศ. 2426[1] 8 เมษายน พ.ศ. 2475 49 ปี 22 วัน
45
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2425
46
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2426
47
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
ช. เจ้าจอมมารดาทับทิม 5 ธันวาคม พ.ศ. 2426[1] 18 ตุลาคม พ.ศ. 2490 63 ปี 317 วัน
48
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
ญ. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 16 เมษายน พ.ศ. 2427[1] 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 54 ปี 305 วัน
49
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสรรควิไสยนรบดี
ช. เจ้าจอมมารดาทิพเกษร 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2427 12 มกราคม พ.ศ. 2456 28 ปี 254 วัน
50
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านภาจรจำรัสศรี ภัทรวดีราชธิดา
ญ. พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2427 31 สิงหาคม พ.ศ. 2432 5 ปี 118 วัน
51
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
ช. เจ้าจอมมารดาโหมด 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 34 ปี 277 วัน
52
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท
ญ. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2427[1] 13 มิถุนายน พ.ศ. 2477 49 ปี 289 วัน
53
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2427
54
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ
ญ. เจ้าจอมมารดาอ่อน 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2428[1] 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 47 ปี 323 วัน
55
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
ญ. พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 22 ธันวาคม พ.ศ. 2467 39 ปี 144 วัน
56
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย
ญ. เจ้าจอมมารดาพร้อม 13 สิงหาคม พ.ศ. 2428[1] 8 กันยายน พ.ศ. 2491 63 ปี 26 วัน
57
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาส
ญ. เจ้าจอมมารดาพร้อม 13 สิงหาคม พ.ศ. 2428 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429 1 ปี 96 วัน
58
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ช. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428[1] 7 มีนาคม พ.ศ. 2494 65 ปี 115 วัน
59
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์
ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2430 1 ปี 185 วัน
60
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
ญ. พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2429[1] 29 มกราคม พ.ศ. 2479 49 ปี 56 วัน
61
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2429
62
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล
ญ. เจ้าจอมมารดาวง 19 กันยายน พ.ศ. 2430 19 เมษายน พ.ศ. 2433 2 ปี 212 วัน
63
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมมารดาอ่อน ตกเมื่อ พ.ศ. 2430
64
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
ญ. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2430 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
65
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี
ญ. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2441 9 ปี 247 วัน
66
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเขจรจิรประดิษฐ
ช. เจ้าจอมมารดาแส 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 7 ตุลาคม พ.ศ. 2431 0 ปี 76 วัน
67
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสมัยวุฒิวโรดม
ช. เจ้าจอมมารดาพร้อม 13 กันยายน พ.ศ. 2431 9 ธันวาคม พ.ศ. 2432 1 ปี 87 วัน
68
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์
ช. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร 21 ตุลาคม พ.ศ. 2431 21 กันยายน พ.ศ. 2435 3 ปี 335 วัน
69
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตกเมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ. 2432
70
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
ญ. เจ้าจอมมารดาชุ่ม 21 เมษายน พ.ศ. 2432[1] 23 มีนาคม พ.ศ. 2501 68 ปี 336 วัน
71
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ตกเมื่อ 21 เมษายน พ.ศ. 2432
72
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา
ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2432 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 35 ปี 273 วัน
73
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี
ญ. เจ้าดารารัศมี พระราชชายา 2 ตุลาคม พ.ศ. 2432 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2436 3 ปี 142 วัน
74
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา
ญ. เจ้าจอมมารดาแส 31 ตุลาคม พ.ศ. 2432[1] 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 45 ปี 110 วัน
75
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา
ญ. เจ้าจอมมารดาอ่อน 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2433[1] 27 มกราคม พ.ศ. 2506 72 ปี 347 วัน
76
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมมารดาพร้อม ตกเมื่อ พ.ศ. 2432
77
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2432
78
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมมารดาพร้อม ตกเมื่อ พ.ศ. 2433
79
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร ตกเมื่อ พ.ศ. 2433
80
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตกเมื่อ พ.ศ. 2433
81
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2433
82
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ
ญ. เจ้าจอมมารดาแส 17 มกราคม พ.ศ. 2434[1] 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 41 ปี 138 วัน
83
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
ญ. เจ้าจอมมารดาชุ่ม 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2434 26 ตุลาคม พ.ศ. 2461 27 ปี 263 วัน
84
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
ญ. เจ้าจอมมารดาพร้อม 25 มิถุนายน พ.ศ. 2434[1] 15 ธันวาคม พ.ศ. 2525 91 ปี 173 วัน
85
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมเอี่ยม ตกเมื่อ พ.ศ. 2434
86
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ช. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 1 มกราคม พ.ศ. 2435[1] 24 กันยายน พ.ศ. 2472 37 ปี 267 วัน
87
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมมารดาเหม ตกเมื่อ พ.ศ. 2434
88
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์
ช. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2435 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 8 ปี 74 วัน
89
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์
ญ. เจ้าจอมมารดาเลื่อน 30 มีนาคม พ.ศ. 2435 5 ธันวาคม พ.ศ. 2436 1 ปี 250 วัน
90
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย
ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2435 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 31 ปี 3 วัน
91
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมเอี่ยม ตกเมื่อ พ.ศ. 2435
92
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เจ้าจอมมารดาอ่อน ตกเมื่อ พ.ศ. 2435
93
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋ว 13 ธันวาคม พ.ศ. 2435 25 มกราคม พ.ศ. 2436 0 ปี 43 วัน
94
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี
ญ. เจ้าจอมมารดาเหม 12 มกราคม พ.ศ. 2436[1] 17 ตุลาคม พ.ศ. 2515 79 ปี 278 วัน
95
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงษ์รัชสมโภช
ช. เจ้าจอมมารดาเลื่อน 15 ตุลาคม พ.ศ. 2436 20 กันยายน พ.ศ. 2452 15 ปี 341 วัน
96
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436[1] 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 47 ปี 204 วัน
97
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
ญ. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 0 ปี 3 วัน

รายพระนามพระราชนัดดา (เรียงลำดับตามราชสกุล)[แก้]

พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2481

ราชสกุลกิติยากร[แก้]

ราชสกุลกิติยากร ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ มีชายา 1 องค์ และหม่อม 4 คน รวม 5 องค์/คน ได้แก่

 • หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร (ราชสกุลเดิม เทวกุล)
 • หม่อมจอน กิติยากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม วิชยาภัย)
 • หม่อมลออง กิติยากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม วิจารณ์บุตร)
 • หม่อมจั่น กิติยากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม อินทุเกตุ)
 • หม่อมลเมียด กิติยากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม เปลี่ยนประยูร)

มีพระโอรส 1 พระองค์ กับ 12 องค์ และพระธิดา 12 องค์ รวม 25 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลกิติยากร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าเกียรติกำจร
ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 7 กันยายน พ.ศ. 2439 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2445 5 ปี 164 วัน
2
หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร
ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 17 มกราคม พ.ศ. 2440[1] 14 สิงหาคม พ.ศ. 2511 71 ปี 209 วัน
3
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 4 มกราคม พ.ศ. 2441[1] 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 55 ปี 38 วัน
4
หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล
ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 5 ธันวาคม พ.ศ. 2441[1] 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 75 ปี 358 วัน
5
หม่อมเจ้ามาโนทย์มานพ
ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 24 มกราคม พ.ศ. 2443 24 สิงหาคม พ.ศ. 2444 1 ปี 213 วัน
6
หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร
ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 15 มีนาคม พ.ศ. 2444[1] 28 มกราคม พ.ศ. 2510 65 ปี 319 วัน
7
หม่อมเจ้าพิบูลย์เบญจางค์ วรวรรณ
ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445[1] 27 เมษายน พ.ศ. 2512 66 ปี 166 วัน
8
หม่อมเจ้าพัฒนคณนา ไชยันต์
ญ. หม่อมจอน 30 กันยายน พ.ศ. 2446[1] 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 62 ปี 241 วัน
9
หม่อมเจ้ากัลยางค์สมบัติ โสณกุล
ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 28 มีนาคม พ.ศ. 2447[1] 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 37 ปี 313 วัน
10
หม่อมเจ้า
ช. ไม่มีข้อมูล หลัง 28 มีนาคม พ.ศ. 2447 ในราว พฤษภาคม พ.ศ. 2447 หนึ่งเดือน[5]
11
หม่อมเจ้าสมาคม กิติยากร
ช. หม่อมจอน 15 กันยายน พ.ศ. 2448[1] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 83 ปี 16 วัน
12
หม่อมเจ้าชมชิด กิติยากร
ญ. หม่อมลออง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2448[1] 22 มกราคม พ.ศ. 2491 42 ปี 38 วัน
13
จิตรบรรจง ลดาวัลย์
ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 28 มกราคม พ.ศ. 2449[1] 29 ตุลาคม พ.ศ. 2487 38 ปี 274 วัน
14
หม่อมเจ้าทรงอัปษร รพีพัฒน์
ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2450[1] 28 มีนาคม พ.ศ. 2531 80 ปี 249 วัน
15
หม่อมเจ้าพรพิพัฒน์
ช. หม่อมจอน 30 สิงหาคม พ.ศ. 2450 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 17 ปี 161 วัน
16
หม่อมเจ้าสรัทจันทร์
ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 26 ธันวาคม พ.ศ. 2451 30 กันยายน พ.ศ. 2466 14 ปี 278 วัน
17
หม่อมเจ้าโกลิต กิติยากร
ช. หม่อมลออง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2453[1] 2 มกราคม พ.ศ. 2519 65 ปี 173 วัน
18
หม่อมเจ้าพุฒ
ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454 26 ธันวาคม พ.ศ. 2454 0 ปี 321 วัน
19
หม่อมเจ้าจีริกา กิติยากร
ญ. หม่อมจั่น 27 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 62 ปี 195 วัน
20
หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์
ญ. หม่อมลเมียด 2 ธันวาคม พ.ศ. 2456[1] 6 มีนาคม พ.ศ. 2541 84 ปี 94 วัน
21
หม่อมเจ้าจีรินันท์ กิติยากร
ช. หม่อมจั่น 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2458[1] 9 เมษายน พ.ศ. 2516 58 ปี 43 วัน
22
หม่อมเจ้ากิติมตี กิติยากร
ญ. หม่อมจอน 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2458[1] 27 มกราคม พ.ศ. 2525 66 ปี 269 วัน
23
หม่อมเจ้าสุวินิต กิติยากร
ช. หม่อมลเมียด 4 มีนาคม พ.ศ. 2459[1] 29 มีนาคม พ.ศ. 2523 64 ปี 25 วัน
24
หม่อมเจ้าจีริดนัย กิติยากร
ช. หม่อมจั่น 1 ธันวาคม พ.ศ. 2459[1] 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 63 ปี 235 วัน
25
หม่อมเจ้ากิติปปียา กิติยากร
ญ. หม่อมลเมียด 6 ธันวาคม พ.ศ. 2466[1] 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 88 ปี 170 วัน

ราชสกุลรพีพัฒน์[แก้]

ราชสกุลรพีพัฒน์ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีพระชายา 1 พระองค์ และหม่อม 3 คน รวม 4 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 6 องค์ และพระธิดา 7 องค์ รวม 13 องค์ ได้แก่

ราชสกุลรพีพัฒน์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ โสณกุล
ญ. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 18 มกราคม พ.ศ. 2441[1] 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 69 ปี 35 วัน
2
หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์
ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 29 ตุลาคม พ.ศ. 2442[1] 19 ตุลาคม พ.ศ. 2521 78 ปี 355 วัน
3
หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา กฤดากร
ญ. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 16 เมษายน พ.ศ. 2444[1] 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 68 ปี 309 วัน
4
หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์
ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 25 ธันวาคม พ.ศ. 2445[1] 29 ธันวาคม พ.ศ. 2501 56 ปี 4 วัน
5
หม่อมเจ้าชวลิตโอภาศ กิติยากร
ญ. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447[1] 18 มิถุนายน พ.ศ. 2475 28 ปี 127 วัน
6
หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์
ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448[1] 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 26 ปี 180 วัน
7
หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์
ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 30 ธันวาคม พ.ศ. 2449[1] 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 78 ปี 205 วัน
8
หม่อมเจ้าถกลไกรวัล รพีพัฒน์
ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 2 มกราคม พ.ศ. 2452[1] 16 กันยายน พ.ศ. 2523 71 ปี 257 วัน
9
หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์
ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 5 กันยายน พ.ศ. 2455[1] 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 75 ปี 166 วัน
10
หม่อมเจ้าดวงทิพโชติแจ้งหล้า อาภากร
ญ. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 11 ตุลาคม พ.ศ. 2457[1] 4 มีนาคม พ.ศ. 2542 84 ปี 144 วัน
11
หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์
ญ. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2459[1] 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 94 ปี 45 วัน
12
คันธรสรังษี แสงมณี
ญ. หม่อมแดง รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 5 มีนาคม พ.ศ. 2460[1] 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 66 ปี 79 วัน
13
รำไพศรีสอางค์ สนิทวงศ์
ญ. หม่อมราชวงศ์สอางค์ เทวกุล 17 กันยายน พ.ศ. 2462[1] 4 เมษายน พ.ศ. 2543 80 ปี 199 วัน

ราชสกุลประวิตร[แก้]

ราชสกุลประวิตร ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี มีหม่อม 2 คน ได้แก่

 • หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา (สกุลเดิม กัลยาณมิตร)
 • หม่อมช้อย ประวิตร ณ อยุธยา (สกุลเดิม กัลยาณมิตร)

มีพระโอรส 5 องค์ และพระธิดา 2 องค์ รวม 7 องค์ ได้แก่

ราชสกุลประวิตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้ากัลยาณวงศ์ประวิตร์ ประวิตร
ช. หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา 24 กันยายน พ.ศ. 2449[1] 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487 37 ปี 138 วัน
2
หม่อมเจ้าจิตร์ปรีดี ประวิตร
ช. หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2451[1] 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 56 ปี 4 วัน
3
หม่อมเจ้าสีหวิลาศ ประวิตร
ช. หม่อมช้อย ประวิตร ณ อยุธยา 22 ตุลาคม พ.ศ. 2452[1] 19 ตุลาคม พ.ศ. 2526 73 ปี 362 วัน
4
หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร
ญ. หม่อมช้อย ประวิตร ณ อยุธยา 28 เมษายน พ.ศ. 2454[1] 1 กันยายน พ.ศ. 2544 90 ปี 126 วัน
5
หม่อมเจ้าวิกรมสุรสีห์ ประวิตร
ช. หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา 15 มิถุนายน พ.ศ. 2454[1] 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 37 ปี 238 วัน
6
หม่อมเจ้ากวีวิศิษฎ์ ประวิตร
ช. หม่อมช้อย ประวิตร ณ อยุธยา 7 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 14 มกราคม พ.ศ. 2500 43 ปี 282 วัน
7
หม่อมเจ้ากนิษฐากุมารี ประวิตร
ญ. หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462[1] 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 31 ปี 169 วัน

ราชสกุลจิรประวัติ[แก้]

ราชสกุลจิรประวัติ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช มีชายา 2 องค์ ได้แก่

มีพระโอรส 3 องค์ และพระธิดา 3 องค์ รวม 6 องค์ ได้แก่

ราชสกุลจิรประวัติ
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าวิมลปัทมราช จิรประวัติ
ญ. หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2442[1] 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 65 ปี 262 วัน
2
หม่อมเจ้านิวาศสวัสดี จิรประวัติ
ญ. หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2443[1] 28 มีนาคม พ.ศ. 2519 75 ปี 255 วัน
3
หม่อมเจ้าประสบศรีจิรประวัติ จิรประวัติ
ช. หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2444[1] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 39 ปี 2 วัน
4
หม่อมเจ้า
ญ. หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2445 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
5
หม่อมเจ้านิทัศนาธร จิรประวัติ
ช. หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ 9 มกราคม พ.ศ. 2449[1] 3 มีนาคม พ.ศ. 2506 57 ปี 54 วัน
6
หม่อมเจ้าขจรจิรพันธ์ จิรประวัติ
ช. หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2455[1] 14 สิงหาคม พ.ศ. 2514 58 ปี 299 วัน

ราชสกุลอาภากร[แก้]

ราชสกุลอาภากร ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีพระชายา 1 พระองค์ และหม่อม 6 คน รวม 7 พระองค์/คน ได้แก่

 • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ (ราชสกุลเดิม ภาณุพันธุ์)
 • หม่อมกิม อาภากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม ซุ่นเพียว)
 • หม่อมแฉล้ม อาภากร ณ อยุธยา
 • หม่อมเมี้ยน อาภากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม ตะเวทีกุล)
 • หม่อมช้อย อาภากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม วิจิตรานุช)
 • หม่อมแจ่ม อาภากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม ตะเวทีกุล)
 • หม่อมลินจง อาภากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุนนาค)

มีพระโอรส 1 พระองค์ กับ 6 องค์ และพระธิดา 4 องค์ รวม 11 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลอาภากร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าเกียรติ
ช. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ พ.ศ. 2446 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
2
จารุพัตรา ศุภชลาศัย
ญ. หม่อมกิม 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2447[1] 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 68 ปี 358 วัน
3
ศิริมาบังอร เหรียญสุวรรณ
ญ. หม่อมแฉล้ม 6 มิถุนายน พ.ศ. 2447[1] 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 70 ปี 246 วัน
4
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา
ช. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2447[1] 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 41 ปี 299 วัน
5
หม่อมเจ้าสมรบำเทอง อาภากร
ช. หม่อมเมี้ยน 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2448[1] 19 ตุลาคม พ.ศ. 2473 25 ปี 155 วัน
6
เริงจิตร์แจรง อาภากร
ญ. หม่อมกิม 7 มิถุนายน พ.ศ. 2448[1] 19 สิงหาคม พ.ศ. 2536 88 ปี 73 วัน
7
หม่อมเจ้าดำแคงฤทธิ์ อาภากร
ช. หม่อมแฉล้ม 24 ตุลาคม พ.ศ. 2448[1] 9 กันยายน พ.ศ. 2505 56 ปี 320 วัน
8
หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร
ช. หม่อมช้อย 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2449[1] 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 59 ปี 274 วัน
9
หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร
ช. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2449[1] 30 ธันวาคม พ.ศ. 2508 59 ปี 141 วัน
10
หม่อมเจ้าสุคนธ์จรุง
ญ. หม่อมกิม 3 ธันวาคม พ.ศ. 2449 2 มีนาคม พ.ศ. 2451 1 ปี 89 วัน
11
หม่อมเจ้ารุจยากร อาภากร
ช. หม่อมแจ่ม 19 เมษายน พ.ศ. 2459[1] 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 90 ปี 194 วัน

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระภรรยาเจ้า 3 พระองค์ มีพระสนม 1 คน และอดีตพระคู่หมั้น 1 พระองค์ รวม 5 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระราชโอรส 1 พระองค์ พระราชธิดา 1 พระองค์ และตก 2 พระองค์ รวม 4 พระองค์ ได้แก่

ประสูติในเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
สมเด็จเจ้าฟ้า
สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ตกเมื่อ พ.ศ. 2465
2
สมเด็จเจ้าฟ้า
ช. สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
3
สมเด็จเจ้าฟ้า
สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ตกเมื่อ 15 มีนาคม พ.ศ. 2468
4
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ญ. พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 85 ปี 245 วัน

ราชสกุลบริพัตร[แก้]

ราชสกุลบริพัตร ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต มีชายา 1 องค์ และหม่อม 1 คน รวม 2 องค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 3 พระองค์ กับ 1 องค์ และพระธิดา 7 พระองค์ รวม 11 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลบริพัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
ช. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 5 ธันวาคม พ.ศ. 2447[1] 15 กันยายน พ.ศ. 2502 54 ปี 284 วัน
2
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง
ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 4 มกราคม พ.ศ. 2449[1] 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 84 ปี 183 วัน
3
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร
ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 16 มีนาคม พ.ศ. 2450[1] 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 95 ปี 341 วัน
4
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย
ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 21 กันยายน พ.ศ. 2451[1] 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 65 ปี 155 วัน
5
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน
ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 21 ธันวาคม พ.ศ. 2452[1] 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 90 ปี 338 วัน
6
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี
ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 24 กันยายน พ.ศ. 2455[1] 30 ธันวาคม พ.ศ. 2520 65 ปี 97 วัน
7
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าน้อง
ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461 4 ธันวาคม พ.ศ. 2462 1 ปี 295 วัน
8
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรียชาติสุขุมพันธุ์
ช. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 4 มิถุนายน พ.ศ. 2463 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 1 ปี 359 วัน
9
อินทุรัตนา บริพัตร
ญ. หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465[1] 102 ปี 71 วัน
10
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์
ช. หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466[1] 10 เมษายน พ.ศ. 2546 79 ปี 146 วัน
11
หม่อมเจ้า
ช. หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา พ.ศ. 2467 ถึง 2468 หลังประสูติ 3 ถึง 4 วัน 3 ถึง 4 วัน[6]

ราชสกุลฉัตรชัย[แก้]

ราชสกุลฉัตรชัย ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน มีพระชายา 1 พระองค์ และหม่อม 6 คน รวม 7 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 1 พระองค์ กับ 3 องค์ และพระธิดา 3 พระองค์ กับ 5 องค์ รวม 12 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลฉัตรชัย
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร
ญ. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล 7 มีนาคม พ.ศ. 2449[1] 11 สิงหาคม พ.ศ. 2513 64 ปี 157 วัน
2
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล 11 ตุลาคม พ.ศ. 2453 6 เมษายน พ.ศ. 2454 0 ปี 177 วัน
3
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
ช. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล 12 สิงหาคม พ.ศ. 2458[1] 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 65 ปี 347 วัน
4
ฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี
ญ. เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463[1] 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 76 ปี 83 วัน
5
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
ญ. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล 27 มิถุนายน พ.ศ. 2464[1] 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 88 ปี 161 วัน
6
หม่อมเจ้ากาญจนฉัตร ศุขสวัสดิ์
ญ. หม่อมเพี้ยน 21 ธันวาคม พ.ศ. 2464[1] 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 66 ปี 211 วัน
7
หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล
ญ. เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2467[1] 29 มีนาคม พ.ศ. 2551 84 ปี 8 วัน
8
หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรชัย
ช. หม่อมเผือด 15 มิถุนายน พ.ศ. 2472 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536 64 ปี 73 วัน
9
เฟื่องฉัตร ดิศกุล
ญ. หม่อมบัวผัด 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 72 ปี 60 วัน
10
หิรัญฉัตร เอ็ดเวิร์ดส์
ญ. หม่อมจำลอง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2476 29 ตุลาคม พ.ศ. 2541 65 ปี 9 วัน
11
หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย
ช. หม่อมเอื้อม 6 ตุลาคม พ.ศ. 2477 13 มกราคม พ.ศ. 2553 75 ปี 99 วัน
12
หม่อมเจ้าพิบุลฉัตร ฉัตรชัย
ช. หม่อมบัวผัด 12 กันยายน พ.ศ. 2478 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 20 ปี 261 วัน

ราชสกุลเพ็ญพัฒน์[แก้]

ราชสกุลเพ็ญพัฒน์ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม มีชายา 1 องค์ และหม่อม 1 คน รวม 2 องค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 2 องค์ และพระธิดา 1 องค์ รวม 3 องค์ ได้แก่

ราชสกุลเพ็ญพัฒน์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้า
ช. หม่อมเจ้าวรรณวิไลย เพ็ญพัฒน์ 25 กันยายน พ.ศ. 2447 15 ตุลาคม พ.ศ. 2447 0 ปี 20 วัน
2
พรรณเพ็ญแข กฤดากร
ญ. หม่อมเจ้าวรรณวิไลย เพ็ญพัฒน์ 10 กันยายน พ.ศ. 2448[1] 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 68 ปี 294 วัน
3
หม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ เพ็ญพัฒน์
ช. หม่อมเทียม 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2449[1] 10 มกราคม พ.ศ. 2503 53 ปี 246 วัน

ราชสกุลจักรพงษ์[แก้]

ราชสกุลจักรพงษ์ ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ มีชายา 1 องค์ และหม่อม 1 คน รวม 2 องค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 1 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลจักรพงษ์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
ช. หม่อมคัทริน ณ พิศณุโลก 28 มีนาคม พ.ศ. 2451[1] 30 ธันวาคม พ.ศ. 2506 55 ปี 277 วัน

ราชสกุลยุคล[แก้]

ราชสกุลยุคล ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ มีพระชายา 1 พระองค์ และหม่อม 1 คน รวม 2 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 3 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลยุคล
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ช. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453[1] 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 84 ปี 70 วัน
2
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
ช. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล 29 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 78 ปี 155 วัน
3
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ช. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล 1 เมษายน พ.ศ. 2458[1] 2 มกราคม พ.ศ. 2541 82 ปี 276 วัน

ราชสกุลวุฒิชัย[แก้]

ราชสกุลวุฒิชัย ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร มีชายา 1 องค์ และหม่อม 1 คน รวม 2 องค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 5 องค์ และพระธิดา 5 องค์ รวม 10 องค์ ได้แก่

ราชสกุลวุฒิชัย
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าทรงวุฒิชัย วุฒิชัย
ช. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 27 มีนาคม พ.ศ. 2454[1] 27 ธันวาคม พ.ศ. 2484 30 ปี 275 วัน
2
หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย
ช. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457[1] 19 สิงหาคม พ.ศ. 2501 44 ปี 189 วัน
3
หม่อมเจ้าสุวภาพเพราพรรณ สวัสดิวัตน์
ญ. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2458[1] 20 กันยายน พ.ศ. 2530 72 ปี 68 วัน
4
หม่อมเจ้าโต
ญ. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 30 มีนาคม พ.ศ. 2460 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 2 ปี 309 วัน
5
หม่อมเจ้าพอ
ช. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 1 มีนาคม พ.ศ. 2463 1 ปี 5 วัน
6
หม่อมเจ้า
ช. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 14 ตุลาคม พ.ศ. 2463 20 ตุลาคม พ.ศ. 2463 0 ปี 6 วัน
7
หม่อมเจ้าไกรสิงห์ วุฒิชัย
ช. หม่อมประพันธ์ 19 เมษายน พ.ศ. 2472 3 มีนาคม พ.ศ. 2519 46 ปี 318 วัน
8
วุฒิสวาท อนุมานราชธน
ญ. หม่อมประพันธ์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2473 23 มกราคม พ.ศ. 2557 83 ปี 107 วัน
9
วุฒิเฉลิม วุฒิชัย
ญ. หม่อมประพันธ์ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 89 ปี 328 วัน
10
วุฒิวิฑู พี. เทอเสน
ญ. หม่อมประพันธ์ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2479 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 66 ปี 83 วัน

ราชสกุลสุริยง[แก้]

ราชสกุลสุริยง ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส มีหม่อม 5 คน ได้แก่

 • หม่อมชื้น สุริยง ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุนนาค)
 • หม่อมจง สุริยง ณ อยุธยา
 • หม่อมเรณี สุริยง ณ อยุธยา (สกุลเดิม ฟุสโก)
 • หม่อมหวง สุริยง ณ อยุธยา
 • หม่อมเรณิ สุริยง ณ อยุธยา (สกุลเดิม ฟุสโก)

มีพระโอรส 9 องค์ และพระธิดา 3 องค์ รวม 12 องค์ ได้แก่

ราชสกุลสุริยง
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าไตรภูมิประยุรพันธ์
ช. หม่อมชื้น 24 กันยายน พ.ศ. 2450 10 มีนาคม พ.ศ. 2452 1 ปี 168 วัน
2
หม่อมเจ้า (แฝด)
ช. หม่อมชื้น 6 มิถุนายน พ.ศ. 2454 7 มิถุนายน พ.ศ. 2454 0 ปี 1 วัน
3
หม่อมเจ้า (แฝด)
ช. หม่อมชื้น 6 มิถุนายน พ.ศ. 2454 7 มิถุนายน พ.ศ. 2454 0 ปี 1 วัน
4
หม่อมเจ้ารัศมีสุริยัน สุริยง
ช. หม่อมจง 5 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 19 มิถุนายน พ.ศ. 2531 75 ปี 75 วัน
5
สุริยนันทนา สุจริตกุล
ญ. หม่อมเรณี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2456[1] 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 100 ปี 362 วัน
6
กริณานฤมล ดูรยชีวิน
ญ. หม่อมหวง 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2458[9] 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 38 ปี 336 วัน
7
หม่อมเจ้าโกศลสุริยาทิตย์ สุริยง
ช. หม่อมเรณิ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2458[1] 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 79 ปี 249 วัน
8
หม่อมเจ้ากิติสุริโยภาส สุริยง
ช. หม่อมเรณิ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2459[1] 14 มิถุนายน พ.ศ. 2481 21 ปี 358 วัน
9
หม่อมเจ้าทินชาติธำรง สุริยง
ช. หม่อมจง 14 กันยายน พ.ศ. 2459[1] 16 กันยายน พ.ศ. 2540 81 ปี 2 วัน
10
หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง
ช. หม่อมเรณิ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460[1] 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 89 ปี 133 วัน
11
หม่อมเจ้าสุริยทัตรังสรรค์ สุริยง
ช. หม่อมเรณี 18 กันยายน พ.ศ. 2460[1] 1 เมษายน พ.ศ. 2514 53 ปี 195 วัน
12
หม่อมเจ้าสุวรรณากุมารี สุริยง
ญ. หม่อมเรณิ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2461[1] 27 ตุลาคม พ.ศ. 2509 48 ปี 86 วัน

ราชสกุลรังสิต[แก้]

ราชสกุลรังสิต ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร มีหม่อม 1 คน ได้แก่

มีพระโอรส 2 องค์ และพระธิดา 1 องค์ รวม 3 องค์ ได้แก่

ราชสกุลรังสิต
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต
ช. หม่อมเอลีซาเบท รังสิต ณ อยุธยา 25 ธันวาคม พ.ศ. 2456[1] 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 76 ปี 38 วัน
2
หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต
ช. หม่อมเอลีซาเบท รังสิต ณ อยุธยา 19 สิงหาคม พ.ศ. 2460[1] 10 กันยายน พ.ศ. 2538 78 ปี 22 วัน
3
จารุลักษณ์กัลยาณี บูรณะนนท์
ญ. หม่อมเอลีซาเบท รังสิต ณ อยุธยา 7 สิงหาคม พ.ศ. 2467[1] 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555 87 ปี 361 วัน

ราชสกุลมหิดล[แก้]

ราชสกุลมหิดล ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระชายา 1 พระองค์ ได้แก่

มีพระโอรส 2 พระองค์ และพระธิดา 1 พระองค์ รวม 3 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลมหิดล
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ญ. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466[1] 2 มกราคม พ.ศ. 2551 84 ปี 241 วัน
2
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ช. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 20 กันยายน พ.ศ. 2468[1] 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 20 ปี 262 วัน
3
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ช. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 88 ปี 312 วัน

ราชสกุลจุฑาธุช[แก้]

ราชสกุลจุฑาธุช ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย มีชายา 1 องค์ และหม่อม 2 คน รวม 3 องค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 1 พระองค์ และพระธิดา 1 พระองค์ รวม 2 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลจุฑาธุช
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
ญ. หม่อมลออ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2464[1] 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 76 ปี 48 วัน
2
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช
ช. ระวี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2465[1] 15 กันยายน พ.ศ. 2533 68 ปี 27 วัน

รายพระนามพระราชนัดดา (เรียงลำดับตามวันประสูติ)[แก้]

พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระบิดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1
หม่อมเจ้าเกียรติกำจร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
7 กันยายน พ.ศ. 2439 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2445 5 ปี 164 วัน
2
หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
17 มกราคม พ.ศ. 2440[1] 14 สิงหาคม พ.ศ. 2511 71 ปี 209 วัน
3
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
4 มกราคม พ.ศ. 2441[1] 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 55 ปี 38 วัน
4
หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ โสณกุล
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
18 มกราคม พ.ศ. 2441[1] 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 69 ปี 35 วัน
5
หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
5 ธันวาคม พ.ศ. 2441[1] 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 75 ปี 358 วัน
6
หม่อมเจ้าวิมลปัทมราช จิรประวัติ
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2442[1] 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 65 ปี 262 วัน
7
หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
29 ตุลาคม พ.ศ. 2442[1] 19 ตุลาคม พ.ศ. 2521 78 ปี 355 วัน
8
หม่อมเจ้ามาโนทย์มานพ
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
24 มกราคม พ.ศ. 2443 24 สิงหาคม พ.ศ. 2444 1 ปี 213 วัน
9
หม่อมเจ้านิวาศสวัสดี จิรประวัติ
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2443[1] 28 มีนาคม พ.ศ. 2519 75 ปี 255 วัน
10
หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
15 มีนาคม พ.ศ. 2444[1] 28 มกราคม พ.ศ. 2510 65 ปี 319 วัน
11
หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา กฤดากร
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
16 เมษายน พ.ศ. 2444[1] 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 68 ปี 309 วัน
12
หม่อมเจ้าประสบศรีจิรประวัติ จิรประวัติ
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2444[1] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 39 ปี 2 วัน
13
หม่อมเจ้าพิบูลย์เบญจางค์ วรวรรณ
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445[1] 27 เมษายน พ.ศ. 2512 66 ปี 166 วัน
14
หม่อมเจ้า
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
11 ธันวาคม พ.ศ. 2445 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
15
หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
25 ธันวาคม พ.ศ. 2445[1] 29 ธันวาคม พ.ศ. 2501 56 ปี 4 วัน
16
หม่อมเจ้าพัฒนคณนา ไชยันต์
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
30 กันยายน พ.ศ. 2446[1] 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 62 ปี 241 วัน
17
หม่อมเจ้าเกียรติ
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
พ.ศ. 2446 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
18
หม่อมเจ้าชวลิตโอภาศ กิติยากร
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447[1] 18 มิถุนายน พ.ศ. 2475 28 ปี 127 วัน
19
หม่อมเจ้ากัลยางค์สมบัติ โสณกุล
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
28 มีนาคม พ.ศ. 2447[1] 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 37 ปี 313 วัน
20
หม่อมเจ้า
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
หลัง 28 มีนาคม พ.ศ. 2447 ในราว พฤษภาคม พ.ศ. 2447 หนึ่งเดือน[10]
21
จารุพัตรา ศุภชลาศัย
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2447[1] 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 68 ปี 358 วัน
22
ศิริมาบังอร เหรียญสุวรรณ
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
6 มิถุนายน พ.ศ. 2447[1] 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 70 ปี 246 วัน
23
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2447[1] 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 41 ปี 299 วัน
24
หม่อมเจ้า
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
25 กันยายน พ.ศ. 2447 15 ตุลาคม พ.ศ. 2447 0 ปี 20 วัน
25
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต
ช.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
5 ธันวาคม พ.ศ. 2447[1] 15 กันยายน พ.ศ. 2502 54 ปี 284 วัน
26
หม่อมเจ้าสมรบำเทอง อาภากร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
17 พฤษภาคม พ.ศ. 2448[1] 19 ตุลาคม พ.ศ. 2473 25 ปี 155 วัน
27
เริงจิตร์แจรง อาภากร
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
7 มิถุนายน พ.ศ. 2448[1] 19 สิงหาคม พ.ศ. 2536 88 ปี 73 วัน
28
พรรณเพ็ญแข กฤดากร
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
10 กันยายน พ.ศ. 2448[1] 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 68 ปี 294 วัน
29
หม่อมเจ้าสมาคม กิติยากร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
15 กันยายน พ.ศ. 2448[1] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 83 ปี 16 วัน
30
หม่อมเจ้าดำแคงฤทธิ์ อาภากร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
24 ตุลาคม พ.ศ. 2448[1] 9 กันยายน พ.ศ. 2505 56 ปี 320 วัน
31
หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448[1] 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 26 ปี 180 วัน
32
หม่อมเจ้าชมชิด กิติยากร
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
15 ธันวาคม พ.ศ. 2448[1] 22 มกราคม พ.ศ. 2491 42 ปี 38 วัน
33
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง
ญ.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
4 มกราคม พ.ศ. 2449[1] 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 84 ปี 183 วัน
34
หม่อมเจ้านิทัศนาธร จิรประวัติ
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
9 มกราคม พ.ศ. 2449[1] 3 มีนาคม พ.ศ. 2506 57 ปี 54 วัน
35
จิตรบรรจง ลดาวัลย์
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
28 มกราคม พ.ศ. 2449[1] 29 ตุลาคม พ.ศ. 2487 38 ปี 274 วัน
36
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
7 มีนาคม พ.ศ. 2449[1] 11 สิงหาคม พ.ศ. 2513 64 ปี 157 วัน
37
หม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ เพ็ญพัฒน์
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2449[1] 10 มกราคม พ.ศ. 2503 53 ปี 246 วัน
38
หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2449[1] 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 59 ปี 274 วัน
39
หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
11 สิงหาคม พ.ศ. 2449[1] 30 ธันวาคม พ.ศ. 2508 59 ปี 141 วัน
40
หม่อมเจ้ากัลยาณวงศ์ประวิตร์ ประวิตร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
24 กันยายน พ.ศ. 2449[1] 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487 37 ปี 138 วัน
41
หม่อมเจ้าสุคนธ์จรุง
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
3 ธันวาคม พ.ศ. 2449 2 มีนาคม พ.ศ. 2451 1 ปี 89 วัน
42
หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
30 ธันวาคม พ.ศ. 2449[1] 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 78 ปี 205 วัน
43
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร
ญ.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
16 มีนาคม พ.ศ. 2450[1] 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 95 ปี 341 วัน
44
หม่อมเจ้าทรงอัปษร รพีพัฒน์
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2450[1] 28 มีนาคม พ.ศ. 2531 80 ปี 249 วัน
45
หม่อมเจ้าพรพิพัฒน์
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
30 สิงหาคม พ.ศ. 2450 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 17 ปี 161 วัน
46
หม่อมเจ้าไตรภูมิประยุรพันธ์
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
24 กันยายน พ.ศ. 2450 10 มีนาคม พ.ศ. 2452 1 ปี 168 วัน
47
หม่อมเจ้าจิตร์ปรีดี ประวิตร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2451[1] 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 56 ปี 4 วัน
48
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
ช.
สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
28 มีนาคม พ.ศ. 2451[1] 30 ธันวาคม พ.ศ. 2506 55 ปี 277 วัน
49
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย
ญ.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
21 กันยายน พ.ศ. 2451[1] 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 65 ปี 155 วัน
50
หม่อมเจ้าสรัทจันทร์
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
26 ธันวาคม พ.ศ. 2451 30 กันยายน พ.ศ. 2466 14 ปี 278 วัน
51
หม่อมเจ้าถกลไกรวัล รพีพัฒน์
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
2 มกราคม พ.ศ. 2452[1] 16 กันยายน พ.ศ. 2523 71 ปี 257 วัน
52
หม่อมเจ้าสีหวิลาศ ประวิตร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
22 ตุลาคม พ.ศ. 2452[1] 19 ตุลาคม พ.ศ. 2526 73 ปี 362 วัน
53
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน
ญ.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
21 ธันวาคม พ.ศ. 2452[1] 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 90 ปี 338 วัน
54
หม่อมเจ้าโกลิต กิติยากร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2453[1] 2 มกราคม พ.ศ. 2519 65 ปี 173 วัน
55
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
11 ตุลาคม พ.ศ. 2453 6 เมษายน พ.ศ. 2454 0 ปี 177 วัน
56
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
ช.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453[1] 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 84 ปี 70 วัน
57
หม่อมเจ้าพุฒ
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454 26 ธันวาคม พ.ศ. 2454 0 ปี 321 วัน
58
หม่อมเจ้าทรงวุฒิชัย วุฒิชัย
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
27 มีนาคม พ.ศ. 2454[1] 27 ธันวาคม พ.ศ. 2484 30 ปี 275 วัน
59
หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
28 เมษายน พ.ศ. 2454[1] 1 กันยายน พ.ศ. 2544 90 ปี 126 วัน
60
หม่อมเจ้า (แฝด)
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
6 มิถุนายน พ.ศ. 2454 7 มิถุนายน พ.ศ. 2454 0 ปี 1 วัน
61
หม่อมเจ้า (แฝด)
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
6 มิถุนายน พ.ศ. 2454 7 มิถุนายน พ.ศ. 2454 0 ปี 1 วัน
62
หม่อมเจ้าวิกรมสุรสีห์ ประวิตร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
15 มิถุนายน พ.ศ. 2454[1] 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 37 ปี 238 วัน
63
หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
5 กันยายน พ.ศ. 2455[1] 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 75 ปี 166 วัน
64
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี
ญ.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
24 กันยายน พ.ศ. 2455[1] 30 ธันวาคม พ.ศ. 2520 65 ปี 97 วัน
65
หม่อมเจ้าขจรจิรพันธ์ จิรประวัติ
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช
16 ตุลาคม พ.ศ. 2455[1] 14 สิงหาคม พ.ศ. 2514 58 ปี 299 วัน
66
หม่อมเจ้ารัศมีสุริยัน สุริยง
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
5 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 19 มิถุนายน พ.ศ. 2531 75 ปี 75 วัน
67
หม่อมเจ้ากวีวิศิษฎ์ ประวิตร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
7 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 14 มกราคม พ.ศ. 2500 43 ปี 282 วัน
68
หม่อมเจ้าจีริกา กิติยากร
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
27 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 62 ปี 195 วัน
69
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
ช.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
29 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 78 ปี 155 วัน
70
สุริยนันทนา สุจริตกุล
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
7 สิงหาคม พ.ศ. 2456[1] 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 100 ปี 362 วัน
71
หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
2 ธันวาคม พ.ศ. 2456[1] 6 มีนาคม พ.ศ. 2541 84 ปี 94 วัน
72
หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต
ช.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
25 ธันวาคม พ.ศ. 2456[1] 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 76 ปี 38 วัน
73
หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457[1] 19 สิงหาคม พ.ศ. 2501 44 ปี 189 วัน
74
หม่อมเจ้าดวงทิพโชติแจ้งหล้า อาภากร
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
11 ตุลาคม พ.ศ. 2457[1] 4 มีนาคม พ.ศ. 2542 84 ปี 144 วัน
75
หม่อมเจ้าจีรินันท์ กิติยากร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2458[1] 9 เมษายน พ.ศ. 2516 58 ปี 43 วัน
76
ไฟล์:พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ-หม่อมอุบล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
ช.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
1 เมษายน พ.ศ. 2458[1] 2 มกราคม พ.ศ. 2541 82 ปี 276 วัน
77
หม่อมเจ้ากิติมตี กิติยากร
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
3 พฤษภาคม พ.ศ. 2458[1] 27 มกราคม พ.ศ. 2525 66 ปี 269 วัน
78
กริณานฤมล ดูรยชีวิน
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
9 มิถุนายน พ.ศ. 2458[9] 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 38 ปี 336 วัน
79
หม่อมเจ้าโกศลสุริยาทิตย์ สุริยง
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
14 มิถุนายน พ.ศ. 2458[1] 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 79 ปี 249 วัน
80
หม่อมเจ้าสุวภาพเพราพรรณ สวัสดิวัตน์
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2458[1] 20 กันยายน พ.ศ. 2530 72 ปี 68 วัน
81
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
12 สิงหาคม พ.ศ. 2458[1] 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 65 ปี 347 วัน
82
หม่อมเจ้าสุวินิต กิติยากร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
4 มีนาคม พ.ศ. 2459[1] 29 มีนาคม พ.ศ. 2523 64 ปี 25 วัน
83
หม่อมเจ้ารุจยากร อาภากร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
19 เมษายน พ.ศ. 2459[1] 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 90 ปี 194 วัน
84
หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2459[1] 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 94 ปี 45 วัน
85
หม่อมเจ้ากิติสุริโยภาส สุริยง
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
21 มิถุนายน พ.ศ. 2459[1] 14 มิถุนายน พ.ศ. 2481 21 ปี 358 วัน
86
หม่อมเจ้าทินชาติธำรง สุริยง
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
14 กันยายน พ.ศ. 2459[1] 16 กันยายน พ.ศ. 2540 81 ปี 2 วัน
87
หม่อมเจ้าจีริดนัย กิติยากร
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
1 ธันวาคม พ.ศ. 2459[1] 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 63 ปี 235 วัน
88
คันธรสรังษี แสงมณี
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
5 มีนาคม พ.ศ. 2460[1] 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 66 ปี 79 วัน
89
หม่อมเจ้าโต
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
30 มีนาคม พ.ศ. 2460 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 2 ปี 309 วัน
90
หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัติ สุริยง
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460[1] 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 89 ปี 133 วัน
91
หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต
ช.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
19 สิงหาคม พ.ศ. 2460[1] 10 กันยายน พ.ศ. 2538 78 ปี 22 วัน
92
หม่อมเจ้าสุริยทัตรังสรรค์ สุริยง
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
18 กันยายน พ.ศ. 2460[1] 1 เมษายน พ.ศ. 2514 53 ปี 195 วัน
93
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าน้อง
ญ.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461 4 ธันวาคม พ.ศ. 2462 1 ปี 295 วัน
94
หม่อมเจ้าสุวรรณากุมารี สุริยง
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
2 สิงหาคม พ.ศ. 2461[1] 27 ตุลาคม พ.ศ. 2509 48 ปี 86 วัน
95
หม่อมเจ้าพอ
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 1 มีนาคม พ.ศ. 2463 1 ปี 5 วัน
96
รำไพศรีสอางค์ สนิทวงศ์
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
17 กันยายน พ.ศ. 2462[1] 4 เมษายน พ.ศ. 2543 80 ปี 199 วัน
97
หม่อมเจ้ากนิษฐากุมารี ประวิตร
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462[1] 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 31 ปี 169 วัน
98
ฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463[1] 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 76 ปี 83 วัน
99
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรียชาติสุขุมพันธุ์
ช.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
4 มิถุนายน พ.ศ. 2463 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 1 ปี 359 วัน
100
หม่อมเจ้า
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
14 ตุลาคม พ.ศ. 2463 20 ตุลาคม พ.ศ. 2463 0 ปี 6 วัน
101
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
27 มิถุนายน พ.ศ. 2464[1] 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 88 ปี 161 วัน
102
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
ญ.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย
16 ธันวาคม พ.ศ. 2464[1] 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 76 ปี 48 วัน
103
หม่อมเจ้ากาญจนฉัตร ศุขสวัสดิ์
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
21 ธันวาคม พ.ศ. 2464[1] 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 66 ปี 211 วัน
104
อินทุรัตนา บริพัตร
ญ.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465[1] 102 ปี 71 วัน
105
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช
ช.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย
19 สิงหาคม พ.ศ. 2465[1] 15 กันยายน พ.ศ. 2533 68 ปี 27 วัน
106
สมเด็จเจ้าฟ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตกเมื่อ พ.ศ. 2465
107
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ญ.
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466[1] 2 มกราคม พ.ศ. 2551 84 ปี 241 วัน
108
สมเด็จเจ้าฟ้า
ช.
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
109
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์
ช.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466[1] 10 เมษายน พ.ศ. 2546 79 ปี 146 วัน
110
หม่อมเจ้ากิติปปียา กิติยากร
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
6 ธันวาคม พ.ศ. 2466[1] 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 88 ปี 170 วัน
111
หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
21 มีนาคม พ.ศ. 2467[1] 29 มีนาคม พ.ศ. 2551 84 ปี 8 วัน
112
จารุลักษณ์กัลยาณี บูรณะนนท์
ญ.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
7 สิงหาคม พ.ศ. 2467[1] 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555 87 ปี 361 วัน
113
สมเด็จเจ้าฟ้า
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตกเมื่อ 15 มีนาคม พ.ศ. 2468
114
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ช.
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
20 กันยายน พ.ศ. 2468[1] 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 20 ปี 262 วัน
115
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ญ.
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 85 ปี 245 วัน
116
หม่อมเจ้า
ช.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
พ.ศ. 2467 ถึง 2468 หลังประสูติ 3 ถึง 4 วัน 3 ถึง 4 วัน[11]
117
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ช.
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 88 ปี 312 วัน
118
หม่อมเจ้าไกรสิงห์ วุฒิชัย
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
19 เมษายน พ.ศ. 2472 3 มีนาคม พ.ศ. 2519 46 ปี 318 วัน
119
หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรชัย
ช.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
15 มิถุนายน พ.ศ. 2472 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536 64 ปี 73 วัน
120
วุฒิสวาท อนุมานราชธน
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
8 ตุลาคม พ.ศ. 2473 23 มกราคม พ.ศ. 2557 83 ปี 107 วัน
121
เฟื่องฉัตร ดิศกุล
ญ.
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 72 ปี 60 วัน