หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์
หม่อมเจ้า ชั้น 5
หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์.jpg
ชายาและหม่อมท่านผู้หญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี
หม่อมจำเริญ
หม่อมเพ็ญศรี
พระบุตร
 • หม่อมราชวงศ์พันธุ์รพี รพีพัฒน์
 • หม่อมราชวงศ์ดิเรกฤทธิ์ รพีพัฒน์
 • หม่อมราชวงศ์วินิตา อัศวรักษ์
 • หม่อมราชวงศ์นิสากร เหมจุฑา
ราชสกุลรพีพัฒน์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระมารดาหม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา
ประสูติ5 กันยายน พ.ศ. 2455
สิ้นชีพตักษัย18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 (75 ปี)
ศาสนาพุทธ

หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์ (5 กันยายน พ.ศ. 2455 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2455[1] มีโสทรเชษฐาและโสทรภคินี 10 องค์ และมีขนิษฐาต่างพระมารดา 2 องค์

หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ทรงศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2466 ต่อมาเสกสมรสกับฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี (ราชสกุลเดิม ฉัตรชัย; พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน กับเจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่) มีธิดาคือ หม่อมราชวงศ์พัฒนฉัตร รพีพัฒน์ ภายหลังทรงหย่าและเสกสมรสใหม่กับหม่อมจำเริญ (สกุลเดิม จุลกะ) และหม่อมเพ็ญศรี[2] มีโอรสธิดา คือ

 • หม่อมราชวงศ์พันธุ์รพี รพีพัฒน์ สมรสกับฉวีวรรณ (สกุลเดิม จันโทภาสกร) และปราณี (สกุลเดิม อรรถพันธ์)
  • หม่อมหลวงรพีโพยม รพีพัฒน์
 • หม่อมราชวงศ์ดิเรกฤทธิ์ รพีพัฒน์ สมรสกับอรุณวรรณ (สกุลเดิม วงศ์ใหญ่)
 • หม่อมราชวงศ์วินิตา อัศวรักษ์ สมรสกับโชค อัศวรักษ์
  • วรากร อัศวรักษ์
  • อัคคภัค อัศวรักษ์
  • รวิภา อัศวรักษ์
 • หม่อมราชวงศ์นิสากร เหมจุฑา สมรสกับวรวิทย์ เหมจุฑา

หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 สิริชันษา 75 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467
 2. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา, สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 4, พ.ศ. 2548, 136 หน้า, ISBN 974-221-746-7
 3. ฉบับพิเศษ หน้า 699 เล่ม 78 ตอนที่ 104 ราชกิจจานุเบกษา 15 ธันวาคม 2504