คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
LOGO PharmSU.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Pharmacy, Silpakorn University
ที่อยู่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
วันก่อตั้ง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2528 (33 ปี)
คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
วารสาร วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์
จดหมายข่าวใบมะกอก
สีประจำคณะ ██ สีเขียวมะกอก[1]
สัญลักษณ์ พระพิฆเนศ
สถานปฏิบัติการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "เภสัชศาลา"
เว็บไซต์ www.pharm.su.ac.th
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/Faculty-of-Pharmacy-200230380044847

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: Faculty of Pharmacy, Silpakorn University) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย โดยมีเภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคณบดีผู้ประศาสน์การคนแรกและเป็นผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ให้ดำเนินไปในทิศทางแผนใหม่และมีความทันสมัย คณะเภสัชศาสตร์เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม

คณะเภสัชศาสตร์ มุ่งเน้นและสนับสนุนการวิจัยทั้งในด้านเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ครอบคลุมแหล่งที่มา การเตรียมการประดิษฐ์ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระบบเภสัชสนเทศกลวิธานการป้องกันและการรักษาโรคในคนและสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเภสัชกรรม รวมถึงการวิจัยด้านระบบเภสัชสารสนเทศ เภสัชกรรมคลินิก เภสัชศาสตร์สังคม เภสัชกรรมชุมชน และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดตั้งหน่วยวิสาหกิจ 3 หน่วยงาน เพื่อดูแลการบริการวิชาการแก่สังคม โดยดำเนินการร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชาต่าง ๆ ได้แก่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "เภสัชศาลา" เพื่อให้คำแนะนำการใช้ยาที่เหมาะสมแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา" ซึ่งมุ่งเน้นการบริการเทคนิควิเคราะห์ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการให้บริการความรู้ที่ถูกต้องด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" เป็นแม่ข่ายให้บริการสนับสนุนข้อมูลทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมระบบสารสนเทศทางสุขภาพแก่เภสัชกร หน่วยงานบริการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลในทุกภูมิภาค และประชาชนทั่วไป

ประวัติ[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2528 และเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีเภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา ดำรงตำแหน่งคณบดีในสมัยนั้น นับเป็นคณบดีผู้ประศาสน์การ ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในสายงานเภสัชกรรมและสายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงการพัฒนาให้เกิดภารกิจเชิงรุกในการให้บริการด้านเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามภารกิจและพันธกิจแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินไปในลักษณะผสมผสานความรู้และทักษะเพื่อประโยชน์สูงสุด

นอกจากการจัดการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์มีพันธกิจในการวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้งานบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับต่างประเทศโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

หน่วยงาน[แก้]

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) 6 ปี

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

 • สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 • สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
 • สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภ.ด.)

 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

หลักสูตรนานาชาติ

 • Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Engineering

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ลำดับ คณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2531[2]
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก วีรเวชชพิสัย รักษาการในตำแหน่งคณบดี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2531 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2531[3]
3
รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2535[4]
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539[5]
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547[6]
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551[7]
4
อาจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543[8]
รักษาราชการแทนคณบดี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543[9]
5
รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555[10]
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559[11]
6
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน[12]
 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

อ้างอิง[แก้]

 1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยมีอาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสีไทยโทน ในการควบคุมและประสานงานเพื่อปรับสีประจำคณะวิชา)
 2. คำสั่ง มศก. ที่ 599/2529 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2529
 3. คำสั่ง มศก. ที่ 484/2531 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2531
 4. คำสั่ง มศก.ที่ 822/2531 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2531
 5. คำสั่ง มศก.ที่ 941/2535 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2535
 6. คำสั่ง มศก.ที่ 1194/2543 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543
 7. คำสั่ง มศก.ที่ 938/2547 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547
 8. คำสั่ง มศก.ที่ 949/2539 ลงวันที่ 6 กันยายน 2539
 9. คำสั่ง มศก.ที่ 1173/2543 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2543
 10. คำสั่ง มศก.ที่ 1729/2551 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2551
 11. คำสั่ง มศก.ที่ 1475/2555 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555
 12. คำสั่ง มศก.ที่ 1466/2559 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]