คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
LOGO PharmSU.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Pharmacy, Silpakorn University
ที่อยู่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ 0-3425-5800, 0-3425-3910-7 โทรสาร 0-3425-5801
วันก่อตั้ง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2528
คณบดี รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช
วารสาร วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์
จดหมายข่าวใบมะกอก
สีประจำคณะ      สีเขียวมะกอก
สถานปฏิบัติการ เภสัชศาลา
เว็บไซต์ www.pharm.su.ac.th
    

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: Faculty of Pharmacy, Silpakorn University) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2528 เป็นคณะเภสัชศาสตร์ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย[1] พัฒนาขึ้นจากโครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาเภสัชศาสตร์ โดยมีฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อันเป็นโครงการเพิ่มจำนวนเภสัชกรในพื้นที่ภาคตะวันตกที่ยังขาดแคลน ต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้มีบันทึกการพัฒนาสาขาเภสัชศาสตร์ จัดตั้งขึ้นในฐานะคณะ จนกระทั่งวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2526 ทางมหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ขึ้น และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร และของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2528 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา ได้รับอนุมัติให้โอนราชการจาก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดีในวันเดียวกัน

ประวัติคณะเภสัชศาสตร์[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2528 และเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา ดำรงตำแหน่งคณบดีในสมัยนั้น นับเป็นคณบดีผู้ประศาสน์การ ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในสายงานเภสัชกรรมและสายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงการพัฒนาให้เกิดภารกิจเชิงรุกในการให้บริการด้านเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามภารกิจและพันธกิจแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินไปในลักษณะผสมผสานความรู้และทักษะเพื่อประโยชน์สูงสุด

นอกจากการจัดการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์มีพันธกิจในการวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้งานบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับต่างประเทศโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี และญี่ปุ่น เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะเภสัชศาสตร์[แก้]

วิสัยทัศน์[แก้]

"องค์กรระดับนำสร้างสรรค์ปัญญาสู่สังคม"

ปณิธาน[แก้]

 • มุ่งพัฒนาวิชาชีพและวิชาการด้านเภสัชศาสตร์
 • มุ่งประศาสน์ความรู้และเสริมสร้างคุณธรรมสู่บัณฑิต
 • มุ่งผลิตเภสัชกรเพื่อสังคมและมวลมนุษยชาติ

ปรัชญา[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนางานวิจัย ให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งปัญญาทางเภสัชศาสตร์ระดับนำของประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข

พันธกิจ[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนางานวิจัย ให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งปัญญาทางเภสัชศาสตร์ระดับนำของประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข

วัตถุประสงค์[แก้]

 1. ผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและมวลมนุษยชาติ แข่งขันได้ในระดับสากล
 2. พัฒนางานวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในภูมิภาค ประเทศ และสากล โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณการวิจัย
 3. ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่หน่วยงานและบุคลากรองค์กรภาครัฐและเอกชนระดับชุมชนจนถึงระดับอุตสาหกรรม และบุคลากรร่วมวิชาชีพ โดยประสานองค์ความรู้จากงานวิจัย ไอ.ที. และเทคโนโลยี
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทย
 5. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถหารายได้พึ่งตนเอง

ค่านิยมองค์กร[แก้]

 • P = Pride (ภูมิใจสถาบัน)
 • H = Humanity (ยึดมั่นมนุษยธรรม)
 • A = Art Appreciation & Creativity (นำศิลปะสร้างสรรค์)
 • R = Reliance (เชื่อมั่นพึ่งพา)
 • M = Moral Courage (หาญกล้าจริยธรรม)
 • S = Social Responsibility (นำพาสังคม)
 • U = Unity (กลมเกลียวผูกพัน)

เอกลักษณ์ของคณะเภสัชศาสตร์[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์เป็นคณะวิชาชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์

อัตลักษณ์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์[แก้]

ชาวเภสัชฯ ศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะเภสัชศาสตร์[แก้]

 • ดี (มีคุณธรรม จริยธรรม และใส่ใจสุขภาพ)
 • เก่ง (มีความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม)
 • เพื่อสังคม (มีมนุษยสัมพันธ์ วินัย ความรับผิดชอบ และจิตสาธารณะ)

จุดเด่น/สถานที่สำคัญของคณะวิชา[แก้]

 • บัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้มากที่สุดในประเทศ 3 ปีซ้อน
 • คณาจารย์มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์จำนวนมาก
 • คณะเภสัชศาสตร์มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

หน่วยงานภายในคณะเภสัชศาสตร์[แก้]

 • ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์
 • ภาควิชาเภสัชกรรม
 • ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน
 • ภาควิชาเภสัชเคมี
 • ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • ภาควิชาเภสัชเวท
 • ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
 • สำนักงานเลขานุการ
 • สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "เภสัชศาลา"
 • หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา"
 • หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ"

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) 6 ปี

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

 • สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 • สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
 • สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภ.ด.)

 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

หลักสูตรนานาชาติ

 • Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Engineering

ทำเนียบคณบดีคณะเภสัชศาสตร์[แก้]

รายนามคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ลำดับ คณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2531
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก วีรเวชชพิสัย รักษาการในตำแหน่งคณบดี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2531 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2531
3
รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2535
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
4
อาจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543
รักษาราชการแทนคณบดี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
5
รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]