คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
LOGO PharmSU.jpg
ชื่ออังกฤษ Faculty of Pharmacy, Silpakorn University
ที่อยู่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
วันก่อตั้ง 5 มิถุนายน พ.ศ. 2528 (32 ปี)
คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
วารสาร วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์
จดหมายข่าวใบมะกอก
สีประจำคณะ      สีเขียวมะกอก
สัญลักษณ์ พระพิฆเนศ
สถานปฏิบัติการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน "เภสัชศาลา"
เว็บไซต์ เว็บไซต์คณะเภสัชศาสตร์
เฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กคณะเภสัชศาสตร์
    

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (อังกฤษ: Faculty of Pharmacy, Silpakorn University) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2528 เป็นคณะเภสัชศาสตร์ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย พัฒนาขึ้นจากโครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาเภสัชศาสตร์ โดยมีฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อันเป็นโครงการเพิ่มจำนวนเภสัชกรในพื้นที่ภาคตะวันตกที่ยังขาดแคลน ต่อมาทางมหาวิทยาลัยได้มีบันทึกการพัฒนาสาขาเภสัชศาสตร์ จัดตั้งขึ้นในฐานะคณะ จนกระทั่งวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2526 ทางมหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ขึ้น และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร และของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2528 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา ได้รับอนุมัติให้โอนราชการจากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาสังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดีในวันเดียวกัน

ประวัติ[แก้]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2528 และเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีเภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา ดำรงตำแหน่งคณบดีในสมัยนั้น นับเป็นคณบดีผู้ประศาสน์การ ผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนในสายงานเภสัชกรรมและสายงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงการพัฒนาให้เกิดภารกิจเชิงรุกในการให้บริการด้านเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามภารกิจและพันธกิจแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินไปในลักษณะผสมผสานความรู้และทักษะเพื่อประโยชน์สูงสุด

นอกจากการจัดการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์มีพันธกิจในการวิจัยและพัฒนาทางเภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้งานบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีความร่วมมือด้านต่าง ๆ กับต่างประเทศโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

หลักสูตร[แก้]

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) 6 ปี

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (ภ.ม.)

 • สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
 • สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
 • สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภ.ด.)

 • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร

หลักสูตรนานาชาติ

 • Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Engineering

หน่วยงาน[แก้]

ทำเนียบคณบดี[แก้]

รายนามคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
ลำดับ คณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 - 19 มิถุนายน พ.ศ. 2531
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก วีรเวชชพิสัย รักษาการในตำแหน่งคณบดี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2531 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2531
3
รองศาสตราจารย์ ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2535
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2539
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
4
อาจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2543
รักษาราชการแทนคณบดี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
5
รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
6
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
 • หมายเหตุ ตำแหน่งทางวิชาการในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]