ข้ามไปเนื้อหา

เพลงสรรเสริญสาธารณรัฐเซาท์ออสซีเชีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เพลงชาติเซาท์ออสซีเชีย
Республикæ Хуссар Ирыстоны Паддзахадон Гимн

เพลงชาติของเซาท์ออสซีเชีย South Ossetia
ชื่ออื่นУарзон Ирыстон!
เนื้อร้องTotraz Kokaev
ทำนองFelix Alborov
รับไปใช้1995

เพลงชาติเซาท์ออสซีเชีย (ออสซีเชีย: Республикæ Хуссар Ирыстоны Паддзахадон гимн,Respublikæ Xussar Irystony Paddzaxadon Gimn) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Beloved Ossetia! (ออสซีเชีย: Уарзон Ирыстон! แม่แบบ:IPA-os) (ชาวออสซีเชียเป็นที่รัก) นำไปใช้วันที่ 5 พฤษภาคม 2538 คำร้องประพันธ์โดย Totraz Kokaev และทำนองประพันธ์โดย Felix Alborov

เนื้อเพลง[แก้]

ต้นฉบับภาษา ออสซีเชีย[แก้]

ภาษาออสซีเชีย (อักษรซีริลลิก) ปริวรรตอักษรละติน IPA สัทอักษร
First verse

Уарзон Ирыстон! Дæ номы кадæн
Лæууæм цырагъау мах уырдыг,
Ды дæ нæ уарзты æнусон авдæн,
Ды – нæ цин æмæ хъыг!

Uarzon Iryston! Dæ nomy kadæn
Læuuæm cyrahau max uyrdyg,
Dy dæ næ uarzty ænuson avdæn,
Dy – næ cin æmæ qyg!

[wärʒon irɪ̈ʃton ‖ də nomɪ̈ kɑdən]
[ləwːəm t͡sɪ̈räʁäw mäχ wɪ̈rdɪ̈g |]
[dɪ̈ də nə wärʒtɪ ənuʃon ävdən |]
[dɪ̈ nə t͡sin əmə qɪ̈g ‖]

First bridge

Фæхæрæм мах дæ зæххæй ард,
Дæ ном дын исæм бæрзонд,
Удуæлдай дын кæнæм лæггад,
Дæуæн у нæ цард нывонд!

Fæxæræm max dæ zæxxæj ard,
Dæ nom dyn isæm bærzond,
Uduældaj dyn kænæm læggad,
Dæuæn u næ card nyvond!

[fəχərəm mäχ də ʒəχːəj ärd |]
[də nom dɪ̈n iʃəm bərʒond |]
[udwəldäj dɪ̈n kənəm ləgːäd |]
[dəwən u nə t͡särd nɪ̈vond ‖]

First chorus

Уæ, Стыр Хуыцау! Дæ хорзæх, Дæ арфæ –
Иры Уæзæгæн Ды цардамонд ратт!

Uæ, Styr Xuycau! Dæ xorzæx, Dæ arfæ –
Iry Uæzægæn Dy cardamond ratt!

[wə | ʃtɪ̈r χʷɪ̈t͡säw ‖ də χorʒəχ | də ärfə |]
[irɪ̈ wəʒəgən dɪ̈ t͡särdämond rätː ‖]

Second verse

Уæззау уыд дæ ивгъуыд, Иры бæстæ,
Зылди дæ фæдыл сау фыдох,
Фæлæ-иу уæддæр дæ фарны рæстæй
Кодтой дæ зынтæ рох.

Uæzzau uyd dæ ivhuyd, Iry bæstæ,
Zyldi dæ fædyl sau fydox,
Fælæ-iu uæddær dæ farny ræstæj
Kodtoj dæ zyntæ rox.

[wəʒːäw wɪ̈d də ivʁʷɪ̈d | irɪ̈ bəʃtə |]
[ʒɪ̈ldi də fədɪ̈l ʃäw fɪ̈doχ |]
[fələju wədːər də färnɪ̈ rəʃtəj]
[kodtoj də ʒɪ̈ntə roχ ‖]

Second bridge

Царды рухсмæ æдзух цыдтæ,
Фыдбонты нæ саст дæ ныфс,
Сæрбæрзонд алкæддæр уыдтæ,
Æргомæй размæ цæуыс!

Cardy ruxsmæ ædzux cydtæ,
Fydbonty næ sast dæ nyfs,
Særbærzond alkæddær uydtæ,
Ærgomæj razmæ cæuys!

[t͡särdɪ̈ ruχʃmə əd͡zuχ t͡sɪ̈dtə |]
[fɪ̈dbontɪ̈ nə ʃäʃt də nɪ̈fʃ |]
[ʃərbərʒond älkədːər wɪ̈dtə |]
[ərgoməj räʒmə t͡səwɪ̈ʃ ‖]

Second chorus

Уæ, Уастырджи! Дæ хорзæх, Дæ арфæ –
Иры дзыллæйæн фæндагамонд ратт!

Uæ, Uastyrdži! Dæ xorzæx, Dæ arfæ –
Iry dzyllæjæn fændagamond ratt!

[wə | wäʃtɪ̈rd͡ʒi ‖ də χorʒəχ | də ärfə |]
[irɪ̈ d͡zɪ̈lːəjən fəndägämond rätː ‖]

Third verse

Фыдæлты æрдхæрæн, Иры Уæзæг!
Зæрдæйы тæгтæй дæ нывæзт,
Ацы дунейы нын масты уæзæй
Ма у дих æмæ уæрст,

Fydælty ærdxæræn, Iry Uæzæg!
Zærdæjy tægtæj dæ nyvæzt,
Acy dunejy nyn masty uæzæj
Ma u dix æmæ uærst,

[fɪ̈dəltɪ̈ ərdχərən | irɪ̈ wəʒəg ‖]
[ʒərdəjɪ̈ təgtəj də nɪ̈vəʒt |]
[ät͡sɪ̈ dunejɪ̈ nɪ̈n mäʃtɪ̈ wəʒəj]
[mäwu diχ əmə wərʃt |]

Third bridge

Дугæй дугмæ нæрæд дæ ном,
Бæрзонддæр кæнæд дæ кад,
Дæ ныфсæй мах цæрæм æнгом,
Дæ фæрцы рухс у нæ цард!

Dugæj dugmæ næræd dæ nom,
Bærzonddær kænæd dæ kad,
Dæ nyfsæj max cæræm ængom,
Dæ færcy ruxs u næ card!

[dugəj dugmə nərəd də nom |]
[bərʒondːər kənəd də käd |]
[də nɪ̈fʃəj mäχ t͡sərəm əngom |]
[də fərt͡sɪ̈ ruχʃ u nə t͡särd ‖]

Third chorus

Уæ, Бæсты Фарн! Дæ хорзæх, Дæ арфæ –
Нæ уарзон Ирæн Ды иу амонд ратт!

Ном æмæ йын кад!

Uæ, Bæsty Farn! Dæ xorzæx, Dæ arfæ –
Næ uarzon Iræn Dy iu amond ratt!

Nom æmæ jyn kad!

[wə | bəʃtɪ̈ färn ‖ də χorfəχ | də ärfə |]
[nə wärʒon irən dɪ̈ iw ämond rätː ‖]

[nom əmə jɪ̈n käd ‖]

เนื้อเพลงภาษาจอร์เจีย(ในช่วง 1820–1954)

უარზონ ირჷსთონ! დ ნომჷ ქადნ
ლუუმ ცჷრაღაუ მახ უჷრდჷგ,
დჷ დ ნ უარზთჷ ავდნ,
დჷ — ნ ცინ ყჷგ!
ჶხრმ მახ დ ზხხჲ არდ,
დჽ ნომ დჷნ ისმ ბრზონდ,
უდულდაჲ დჷნ ქნმ ლგგად,
დუნ უ ნ ცარდ ნჷვონდ!

უ, სთჷრ ხუჷცაუ! დ ხორზხ, დ არჶ —
ირჷ უზგნ დჷ ცარდამონდ რათთ!

უზზაუ უჷდ დ ივღუჷდ, ირჷ ბსთ,
ზჷლდი დ ჶდჷლ საუ ჶჷდოხ,
ჶლ-იუ უდდრ დ ჶარნჷ რსთჲ
ქოდთოჲ დ ზჷნთ როხ.
ცარდჷ რუხსმ ცჷდთ,
ჶჷდბონთჷ ნ სასთ დ ნჷჶს,
სრბრზონდ ალქდდრ უჷდთ,
რაზმ ცუჷს!

უჽ, უასთჷრჯი! დჽ ხორზჽხ, დჽ არჶჽ —
ირჷ ძჷლლჽჲჽნ ჶჽნდაგამონდ რათთ!

ჶჷდლთჷ, ირჷ უზგ!
ზრდჲჷ თგთჲ დ ნჷვზთ,
აცჷ დუნეჲჷ ნჷნ მასთჷ უზჲ
მა უ დიხ ურსთ,
დუგჽჲ დუგმჽ ნჽრჽდ დჽ ნომ,
ბჽრზონდდჽრ ქჽნჽდ დჽ ქად,
დჽ ნჷჶსჽჲ მახ ცჽრჽმ ჽნგომ,
დჽ ჶჽრცჷ რუხს უ ნჽ ცარდ!

უჽ, ბჽსთჷ ჶარნ! დჽ ხორზჽხ, დჽ არჶჽ —
ნჽ უარზონ ირჽნ დჷ იუ ამონდ რათთ!
ნომ ჽმჽ ჲჷნ ქად!

คำแปลภาษาไทย[แก้]

I
ชาวออสซีเชียเป็นที่รัก แห่งความรุ่งเรืองด้วยชื่อของพระเจ้า
พวกเรายืนตรงดั่งเทียน
เจ้าเป็นแหล่งกำเนิดควารักของเจ้า
เจ้าเป็นผู้มีสุขและความเศร้าของเรา

พวกเราขอปฏิญาณแผ่นดินของเจ้า
พวกเราให้เกียรติแก่บิดา ด้วยชื่อของท่านอันประเสิรฐ
พวกเรารับใช้ท่านด้วยสุดใจ
พวกเราขออุทิศตนมอบให้เจ้า

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอให้มีความปลึ้มปิติแก่ท่าน
มีความปลึ้มปิติกับชาวออลซีเชีย

II
โอ ดินอดนออสซีเชีย เจ้ามีความยากลำบากที่ผ่านมา
ปิศาจสีชาวได้ติดตามไปกับเจ้า
แต่ด้วยโชคชะตา ความจริงของเจ้า
ด้วยความยากลำบากของท่านนี้ถูกลืม

นำไปสู่แสงสว่างแห่งชีวิต
ท่านเคยก้าวเดินทุกเวลา
ในยามที่ยากลำบาก
ด้วยความหวังของเจ้าไม่มีวันแตกสลาย

โอ้ Wastyrdzhi! จงมีความปลึ้มปิติแก่เจ้า ในสังคมชาวออสซีเชีย
บนเส้นทางของเราขอให้โชคดี

III
บ้านเรือนของชาวออสซีเชีย ความภูมิใจต่อบรรพบุรุษของเรา
เจ้าผูกพันอยู่กับสายใยแห่งหัวใจ
ในโลกแห่งความเศร้าโศกด้วยความลำบาก
โดยไม่แบ่งแยก หรือแยกย้ายกันไป

จากรุ่นสู่รุ่นชื่อของข้าสะท้อนดึงกึกก้อง
ความรุ่งเรืองของเจ้าจงเติบโต
ด้วยความหวังของเจ้าที่พวกเราอยู่ร่วมกัน
ขอขอบพระคุณท่าน ชีวิตของเราอันเรืองรอง

โอ บ้านเมืองแห่งโชคชะตา มีความปลึ้มปิติแก่ท่าน
ความปลึ้มปิติของชาวออสซีเชียเป็นที่รักของเรา!

เกียรติภูมิและรุ่งเรือง

แหล่งข้อมูล[แก้]