สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
School of Health Sciences
Symbol Sukhothai Thammathirat Open University
คติพจน์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม มุ่งบุกเบิกให้มีการศึกษาวิจัยและมีการให้บริการทางวิชาการด้านสาธารณสุข อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและแพทย์แผนไทย ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
คณบดีรศ.ดร.อารยา ประเสริฐชัย ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
ที่อยู่
เว็บไซต์healthsci.stou.ac.th

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (อังกฤษ : School of Health Sciences) เป็นสาขาวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลแห่งเดียวในประเทศไทย สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีฐานะเทียบเท่ากับคณะในมหาวิทยาลัยทั่วไป

ประวัติ[แก้]

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แรกเริ่มโดยเหตุที่ในปัจจุบันนโยบายของรัฐได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกประเภทยังมีความจำเป็นอยู่ ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขจะนำไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนชาวไทยอันจะก่อให้เกิดภาวะสุขภาพอนามัยที่ดีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นสถาบันผู้ผลิตบุคลากรระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักในเป้าหมายดังกล่าวนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้จัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีมี 3 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกบริหารสาธารณสุข และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้วยเหตุผลที่สำคัญคือ บุคลากรสาธารณุขประเภทต่าง ๆ ยังมีความต้องการในการศึกษาต่อเนื่องอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับปัจจุบันนโยบายของรัฐจะต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถอยู่ในระดับตำบล บุคลากรสาธารณสุขจึงต้องมีการพัฒนาตนเองด้วยการพัฒนาพื้นฐานการศึกษา อันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการนำมาผสมผสานกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพแก่ประชาชน และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี[1]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
  • วิชาเอกสาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

  • วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)

  • วิชาอกการแพทย์แผนไทย[2]
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต​ (ส.ม.)
  • วิชาเอกบริหารสาธารณสุข
  • วิชาเอกบริหารโรพยาบาล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

  • วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม[3]
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-04-13. สืบค้นเมื่อ 2017-05-06.
  2. http://www.stou.ac.th/courses/bachelor_59/health.asp
  3. http://www.stou.ac.th/thai/courses/Master_57/healthsci_57.asp

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

  • เว็บไซต์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช