วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คําขวัญ“ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม”
ชื่ออังกฤษCollege of Allied Health Sciences, Suansunandha Rajabhat University
ที่อยู่อาคารฉัฐมราชศิลปสดุดี (22) เลขที่ 1
ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
วันก่อตั้ง11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม
สีประจําคณะ     สีเขียวใบไม้
เว็บไซต์www.ahs.ssru.ac.th

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: College of Allied Health Sciences, Suansunandha Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าระดับคณะวิชา ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันจัดการศึกษาที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ แรกเริ่มก่อตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพื่อวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพร้อม มีประสบการณ์และมีความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ) วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ขณะนั้น)

นอกจากนี้ตามการวางแผนงานของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ยังได้มีการเตรียมการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในอนาคต อาทิเช่น

 • แพทยศาสตร์
 • เภสัชศาสตร์
 • เทคนิคการแพทย์
 • การแพทย์แผนจีน
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • กายภาพบำบัด
 • สาธารณสุขศาสตร์ และอื่นๆ ต่อไป

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 2. สาขาวิชาเลขานุการแพทย์และสาธารณสุข
 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสปา
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]