ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
College of Allied Health Sciences,
Suansunandha Rajabhat University
คติพจน์"ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม"
สถาปนา11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม
ที่อยู่
อาคารฉัฐมราชศิลปสดุดี (อาคาร 22)
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
วิทยาเขตสมุทรสงคราม
เลขที่ 111/1–3 หมู่ที่ 7 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
สี  สีเขียวใบไม้
เว็บไซต์www.ahs.ssru.ac.th

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: College of Allied Health Sciences, Suansunandha Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าระดับคณะวิชา ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันจัดการศึกษาที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ แรกเริ่มก่อตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพื่อวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพร้อม มีประสบการณ์และมีความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ(การดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ) วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ขณะนั้น)

นอกจากนี้ตามการวางแผนงานของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ยังได้มีการเตรียมการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในอนาคต อาทิเช่น

 • แพทยศาสตร์
 • เภสัชศาสตร์
 • เทคนิคการแพทย์
 • การแพทย์แผนจีน
 • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 • กายภาพบำบัด
 • สาธารณสุขศาสตร์ และอื่นๆ ต่อไป

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 2. สาขาวิชาเลขานุการแพทย์และสาธารณสุข
 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสปา
 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]