พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระราชาคณะเจ้าคณะรอง
พระพรหมวิสุทธาจารย์0002.jpg
การเรียกขานพระเดชพระคุณ
ที่พำนักวัด
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
เงินเดือน20,500 บาท[1]

พระราชาคณะเจ้าคณะรองเป็นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย มีศักดิ์สูงกว่าพระราชาคณะชั้นธรรม และรองลงมาจากสมเด็จพระราชาคณะ เดิมจึงเรียกว่ารองสมเด็จพระราชาคณะ

รายนามพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ในปัจจุบัน

ปัจจุบันมีพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ จำนวน 16 รูป แบ่งเป็น มหานิกาย 12 รูป และ ธรรมยุติกนิกาย 4 รูป ดังนี้

มหานิกาย

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายมหานิกาย
ราชทินนาม นาม วัด สถาปนา หมายเหตุ
พระพรหมวชิรญาณ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 อายุ 82 ปี, พรรษา 60
พระวิสุทธิวงศาจารย์ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 อายุ 81 ปี, พรรษา 62
พระพรหมจริยาจารย์ พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) วัดกะพังสุรินทร์/จังหวัดตรัง พ.ศ. 2550 อายุ 90 ปี, พรรษา 70
พระพรหมโมลี พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 อายุ 64 ปี, พรรษา 43
พระพรหมบัณฑิต พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 อายุ 63 ปี, พรรษา 43
พระพรหมมังคลาจารย์ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556[2] อายุ 66 ปี, พรรษา 45
พระมหาโพธิวงศาจารย์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 อายุ 73 ปี, พรรษา 52
พระพรหมกวี พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฎฺโฐ) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 อายุ 64 ปี, พรรษา 43
พระพรหมเวที พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร/จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2557 อายุ 77 ปี, พรรษา 58
พระพรหมเสนาบดี พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 อายุ 73 ปี, พรรษา 52
พระธรรมปัญญาบดี พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 อายุ 88 ปี, พรรษา 69
พระพรหมมงคล พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร/จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 อายุ 95 ปี, พรรษา 75

ธรรมยุติกนิกาย

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายธรรมยุต
ราชทินนาม นาม วัด สถาปนา หมายเหตุ
พระสาสนโสภณ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 อายุ 83 ปี,พรรษา 63
พระพรหมมุนี พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 อายุ 69 ปี,พรรษา 49
พระพรหมวิสุทธาจารย์ พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์วรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556[2] อายุ 78 ปี,พรรษา 58
พระสุธรรมาธิบดี พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 อายุ 90 ปี,พรรษา 71

ราชทินนามพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ว่าง

พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ
ราชทินนาม ผู้รับพระราชทานครั้งล่าสุด วัด วาระ หมายเหตุ
พระสุเมธมังคลาจารย์ พระสุเมธมังคลาจารย์ (อมร อมรปญฺโญ) วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร/จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533
พระพิมลธรรม พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) วัดราษฎร์บำรุง/จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2535 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2535
พระมหารัชมงคลดิลก พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2542 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542
พระญาณวโรดม พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2546 โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระญาณวโรดม
พระสุเมธาธิบดี พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2547 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547
พระพุทธิวงศมุนี พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมโม) วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2549 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2549
พระพุทธพจนวราภรณ์ พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร/จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2551 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551
พระวิสุทธาธิบดี พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2553 โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
พระธรรมปัญญาจารย์ พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร) วัดราชผาติการามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2556 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556
พระพุทธวรญาณ พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2557 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557
พระพรหมสุธี พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2559 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
พระพรหมคุณาภรณ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน/จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2559 โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
พระอุดมญาณโมลี พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) วัดโพธิสมภรณ์/จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2559 มรณภาพเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
พระธรรมวโรดม พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน) วัดทินกรนิมิต/จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2560 มรณภาพเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
พระพรหมดิลก พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) วัดสามพระยา/ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2561 โปรดเกล้าฯ ถอดถอนสมณศักดิ์ และลาสิกขา เนื่องจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ไม่อนุญาตให้ประกันตัวในคดีทุจริตเงินทอนวัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561[3][4]
พระพรหมเมธี พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2561 โปรดเกล้าฯ ถอดถอนสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561[3]
พระพรหมสิทธิ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554-2561 โปรดเกล้าฯ ถอดถอนสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561[3]
พระพรหมเมธาจารย์ พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส) วัดบุรณศิริมาตยาราม/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2562 มรณภาพเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมคำ/จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2562 มรณภาพเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562

บทความที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง

  1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2560.
  2. 2.0 2.1 http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNNE5UWTRPRGcwTXc9PQ==&sectionid= โปรดเกล้าฯ 71เจ้าคุณใหม่ เจ้าคุณ"ธงชัย" ขึ้นรองสมเด็จ
  3. 3.0 3.1 3.2 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์, ตอนที่ 15 ข, เล่ม 135, 30 พฤษภาคม 2561, หน้า 1
  4. https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1128872