ข้ามไปเนื้อหา

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระราชาคณะเจ้าคณะรอง
การเรียกขานพระเดชพระคุณ
จวนวัดราษฎร์,วัดพระอารามหลวง
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
เงินตอบแทน20,500 บาท[1]

พระราชาคณะเจ้าคณะรองเป็นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย มีศักดิ์สูงกว่าพระราชาคณะชั้นธรรม และรองลงมาจากสมเด็จพระราชาคณะ จึงเรียกอีกอย่างว่า รองสมเด็จพระราชาคณะ และโดยสมัยนิยม นิยมตั้งชื่อสมณศักดิ์โดยขึ้นต้นว่า พระพรหมฯ จึงเรียกอีกอย่างว่า พระราชาคณะชั้นพรหม และมีพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือฝ่ายมหานิกาย 1รูป

รายนามพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ในปัจจุบัน

ปัจจุบันมีพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ จำนวน 36 รูป แบ่งเป็น มหานิกาย 22 รูป และ ธรรมยุติกนิกาย 14 รูป ดังนี้

มหานิกาย

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายมหานิกาย
ราชทินนาม นาม วัด สถาปนา (พ.ศ.) หมายเหตุ
พระพรหมดิลก พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) วัดสามพระยา/ กรุงเทพมหานคร 2553 – 2561[note 1][2]
(2566)[note 2]
อายุ 79 ปี, พรรษา 57
พระพรหมโมลี พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ/กรุงเทพมหานคร 2554 อายุ 69 ปี, พรรษา 48
พระพรหมสิทธิ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2554 – 2561[note 3][3]
(2567) [note 4]
อายุ 68 ปี, พรรษา 48
พระพรหมบัณฑิต พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2555 อายุ 68 ปี, พรรษา 48
พระพรหมกวี พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฎฺโฐ) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2557 อายุ 69 ปี, พรรษา 48
พระพรหมเวที พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร/จังหวัดนครปฐม 2557 อายุ 82 ปี, พรรษา 63
พระพรหมเสนาบดี พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2557 อายุ 78 ปี, พรรษา 57
พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2557
(2565)[note 5]
อายุ 78 ปี, พรรษา 57
พระพรหมวชิราธิบดี พระพรหมวชิราธิบดี (พีร์ สุชาโต) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2559
(2565)[note 6]
อายุ 93 ปี, พรรษา 74
พระพรหมวชิรมุนี พระพรหมวชิรมุนี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2562
(2565)[note 7]
อายุ 83 ปี, พรรษา 62
พระพรหมวชิรญาณ พระพรหมวชิรญาณ (โรเบิร์ต สุเมโธ) วัดอมราวดี/เมืองเฮิร์ตฟอร์ดเชียร์
สหราชอาณาจักร
2563 อายุ 89 ปี, พรรษา 57
พระพรหมวัชรเมธี พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) วัดอรุณราชวราราม/กรุงเทพมหานคร 2564 อายุ 80 ปี, พรรษา 59
พระพรหมมงคลวัชโรดม พระพรหมมงคลวัชโรดม (โอภาส โอภาโส) วัดจองคำ พระอารามหลวง/จังหวัดลำปาง 2564 อายุ 93 ปี, พรรษา 72
พระพรหมวชิรนายก พระพรหมวชิรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี) วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร/จังหวัดนครราชสีมา 2565[4] อายุ 90 ปี, พรรษา 70
พระพรหมวชิรานุวัตร พระพรหมวชิรานุวัตร (อาทร อินฺทปญฺโญ) วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2565[4] อายุ 72 ปี, พรรษา 52
พระพรหมวัชรวิสุทธิ์ พระพรหมวัชรวิสุทธิ์ (อดุลย์ อมโร) วัดคูยาง/จังหวัดกำแพงเพชร 2566[5] 72 ปี, พรรษา 50
พระพรหมวชิรเมธาจารย์ พระพรหมวชิรเมธาจารย์ (พงศ์สรร อสิญาโณ) วัดไตรธรรมาราม/จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2566[5] อายุ 70 ปี, พรรษา 49
พระพรหมวัชรคุณาภรณ์ พระพรหมวัชรคุณาภรณ์ (สายพงศ์ อโนมปญฺโญ) วัดมัชฌิมาวาส/จังหวัดอุดรธานี 2566[5] อายุ 72 ปี, พรรษา 61
พระพรหมวชิรธีรคุณ พระพรหมวชิรธีรคุณ (สมคิด เขมจารี) วัดทองนพคุณ/กรุงเทพมหานคร 2566[5] อายุ 80 ปี, พรรษา 59
พระพรหมวชิโรดม พระพรหมวชิโรดม (สุทัศน์ วรทสฺสี) วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2567 อายุ 53 ปี, พรรษา 32
พระพรหมพัชรญาณมุนี พระพรหมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี/จังหวัดนครราชสีมา 2567 อายุ 66 ปี, พรรษา 44
พระพรหมวัชรวิมลมุนี พระพรหมวัชรวิมลมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2567 อายุ 63 ปี, พรรษา 41
พระพรหมวัชรธีราจารย์ พระพรหมวัชรธีราจารย์ (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ/กรุงเทพมหานคร 2567 อายุ 63 ปี, พรรษา 42

Notes

 1. วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนออกจากสมณศักดิ์ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า กระทำการทุจริตและถูกดำเนินคดีอาญา ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ โดยทุจริต
 2. ปี พ.ศ. 2566 โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ในราชทินนามเดิมที่ พระพรหมดิลก โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนสมณศักดิ์ และราชทินนามมาก่อน
 3. วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนออกจากสมณศักดิ์ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่า กระทำการทุจริตและถูกดำเนินคดีอาญา ในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ โดยทุจริต
 4. ปี พ.ศ. 2567 โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ในราชทินนามเดิมที่ พระพรหมสิทธิ โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนสมณศักดิ์ และราชทินนามมาก่อน
 5. ปี พ.ศ. 2565 โปรดพระราชทานราชทินนามใหม่จากเดิม พระมหาโพธิวงศาจารย์ เป็น พระพรหมวชิรปัญญาจารย์
 6. ปี พ.ศ. 2565 โปรดพระราชทานราชทินนามใหม่จากเดิม พระธรรมปัญญาบดี เป็น พระพรหมวชิราธิบดี
 7. ปี พ.ศ. 2565 โปรดพระราชทานราชทินนามใหม่จากเดิม พระวิสุทธาธิบดี เป็น พระพรหมวชิรมุนี

ธรรมยุติกนิกาย

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย
ราชทินนาม นาม วัด สถาปนา (พ.ศ.) หมายเหตุ
พระพรหมมุนี พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2562 อายุ 88 ปี, พรรษา 69
พระพรหมวชิรโสภณ พระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญฺญรโต) วัดบึงพระลานชัย/จังหวัดร้อยเอ็ด 2564 อายุ 87 ปี, พรรษา 67
พระพรหมวชิรมงคล พระพรหมวชิรมงคล (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ) วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2564 อายุ 94 ปี, พรรษา 62
พระพรหมวัชราจารย์ พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2564 อายุ 82, พรรษา 61
พระพรหมวชิรากร พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนฺทราโภ) วัดราชผาติการามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2564 อายุ 81, พรรษา 60
พระพรหมมงคลวัชราจารย์ พระพรหมมงคลวัชราจารย์ (ไสว วฑฺฒโน) วัดศรีสุริยวงศาราม/จังหวัดราชบุรี 2564 อายุ 92 ปี, พรรษา 72
พระพรหมวชิรเวที พระพรหมวชิรเวที (อมร ญาโณทโย) วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2565[6] อายุ 84 ปี, พรรษา 62
พระพรหมวชิรสุธี พระพรหมวชิรสุธี (อภิพล อภิพโล) วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก/กรุงเทพมหานคร 2565[7] อายุ 87 ปี, พรรษา 66
พระพรหมวชิราภรณ์ พระพรหมวชิราภรณ์ (สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา/กรุงเทพมหานคร 2565[8] อายุ 90 ปี, พรรษา 70
พระพรหมวชิรดิลก พระพรหมวชิรดิลก (สมาน สุเมโธ) วัดป่าแสงอรุณ/จังหวัดขอนแก่น 2566[5] อายุ 78 ปี, พรรษา 58
พระพรหมวชิรสุนทร พระพรหมวชิรสุนทร (เอื้อม ชุตินฺธโร) วัดสนามพราหมณ์/จังหวัดเพชรบุรี 2566[5] อายุ 88 ปี, พรรษา 62
พระพรหมศากยวงศ์วิสุทธิ์ พระพรหมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) วัดบวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2567 อายุ 64 ปี, พรรษา 44
พระพรหมวชิราลังการ พระพรหมวชิราลังการ (บังเอิญ ฐานากโร) วัดจันทนาราม/จังหวัดจันทบุรี 2567 อายุ 88 ปี, พรรษา 68
พระพรหมวชิรรังษี พระพรหมวชิรรังษี (จิรพล อธิจิตฺโต) วัดบวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2567 อายุ 70 ปี, พรรษา 51
พระพรหมวชิรวิมล พระพรหมวชิรวิมล (แสวง ธมฺเมสโก) วัดบวรนิเวศวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2567 อายุ 73 ปี, พรรษา 52
พระพรหมวัชรสุทธาจารย์ พระพรหมวัชรสุทธาจารย์ (ทองดี ฐิตายุโก) วัดอาวุธวิกสิตาราม/กรุงเทพมหานคร 2567 อายุ 91 ปี, พรรษา 70

ราชทินนามพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ว่าง

พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ
ราชทินนาม ผู้รับพระราชทานครั้งล่าสุด วัด วาระ (พ.ศ.) หมายเหตุ
พระสุเมธมังคลาจารย์ พระสุเมธมังคลาจารย์ (อมร อมรปญฺโญ) วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร/จังหวัดลำพูน 2532 – 2533 มรณภาพเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533
พระพิมลธรรม พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) วัดราษฎร์บำรุง/จังหวัดชลบุรี 2530 – 2535 มรณภาพเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2535
พระมหารัชมงคลดิลก พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2539 – 2542 มรณภาพเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542
พระญาณวโรดม พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2528 – 2546 โปรดให้สถาปนาเป็น
สมเด็จพระญาณวโรดม
พระสุเมธาธิบดี พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2532 – 2547 มรณภาพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547
พระพุทธพจนวราภรณ์ พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร/จังหวัดเชียงใหม่ 2544 – 2551 มรณภาพเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551
พระธรรมปัญญาจารย์ พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร) วัดราชผาติการามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2544 – 2556 มรณภาพเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556
พระพุทธวรญาณ พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2550 – 2557 มรณภาพเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557
พระพรหมสุธี พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2548 – 2559 มรณภาพเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
พระพรหมคุณาภรณ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน/จังหวัดนครปฐม 2547 – 2559 โปรดให้สถาปนาเป็น
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
พระอุดมญาณโมลี พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) วัดโพธิสมภรณ์/จังหวัดอุดรธานี 2544 – 2559 มรณภาพเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
พระธรรมวโรดม พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน) วัดทินกรนิมิต/จังหวัดนนทบุรี 2551 – 2560 มรณภาพเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
พระพรหมเมธี พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2553 – 2561 โปรดเกล้าฯ ถอดถอนสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561[2]
พระพรหมเมธาจารย์ พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส) วัดบุรณศิริมาตยาราม/กรุงเทพมหานคร 2547 – 2562 มรณภาพเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมคำ/จังหวัดพะเยา 2551 – 2562 มรณภาพเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562
พระพรหมมังคลาจารย์ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2556 – 2562 โปรดให้สถาปนาเป็น
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
พระพรหมมงคล พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร/จังหวัดเชียงใหม่ 2559 - 2562 มรณภาพเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
พระสุธรรมาธิบดี พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2559 - 2563 มรณภาพเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563
พระสาสนโสภณ พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) วัดสุทธจินดาวรวิหาร/จังหวัดนครราชสีมา 2562 - 2563 มรณภาพเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
พระพรหมมงคลญาณ พระพรหมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล/กรุงเทพมหานคร 2562 - 2563 โปรดให้สถาปนาเป็น
สมเด็จพระญาณวชิโรดม
พระวิสุทธิวงศาจารย์ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ/กรุงเทพมหานคร 2549 – 2564 มรณภาพเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564
พระธรรมปัญญาบดี พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2559 - 2565 โปรดพระราชทานราชทินนามเป็น
พระพรหมวชิราธิบดี
พระมหาโพธิวงศาจารย์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2557 - 2565 โปรดพระราชทานราชทินนามเป็น
พระพรหมวชิรปัญญาจารย์
พระพุทธิวงศมุนี พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตฺตโร) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร/จังหวัดพิษณุโลก 2562 - 2565 โปรดพระราชทานราชทินนามเป็น
พระพรหมวชิรเจดีย์
พระวิสุทธาธิบดี พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม/กรุงเทพมหานคร 2562 - 2565 โปรดพระราชทานราชทินนามเป็น
พระพรหมวชิรมุนี
พระพรหมวชิรเจดีย์ พระพรหมวชิรเจดีย์ (บำรุง ฐานุตฺตโร) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร/จังหวัดพิษณุโลก 2565 - 2565 มรณภาพเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565
พระพรหมจริยาจารย์ พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) วัดกะพังสุรินทร์/จังหวัดตรัง 2550 - 2565 โปรดให้สถาปนาเป็น
สมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์
พระพรหมวิสุทธาจารย์ พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์วรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2556 - 2565 โปรดให้สถาปนาเป็น
สมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี
พระพรหมวัชรจริยาจารย์ พระพรหมวัชรจริยาจารย์ (สาย ฐานมงฺคโล) วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร/นนทบุรี 2565[4] - 2566 มรณภาพเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566
พระพรหมวชิรคุณ พระพรหมวชิรคุณ (ไพบูลย์ สุมงฺคโล) วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม/จังหวัดเชียงราย 2564 - 2566 มรณภาพเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
พระพรหมวชิรโมลี พระพรหมวชิรโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ) วัดศาลาลอย/จังหวัดสุรินทร์ 2564 - 2567 มรณภาพเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567

บทความที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง

 1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 2012-04-27. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-06-18. สืบค้นเมื่อ 2017-03-21.
 2. 2.0 2.1 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :0
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์, ตอนที่ 15 ข, เล่ม 135, 30 พฤษภาคม 2561, หน้า 1
 4. 4.0 4.1 4.2 ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 139, ตอนที่ 48 ข, 15 พฤศจิกายน 2565, หน้า 2
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว รอพิธีเชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตรถวายอย่างเป็นทางการ
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๙, ตอน ๑๙ ข, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๑
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๙, ตอน ๑๙ ข, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๑
 8. พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม ๑๓๙, ตอน ๑๙ ข, ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า ๑