พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระราชาคณะเจ้าคณะรอง
Buddhism dham jak.svg
การเรียกขานพระเดชพระคุณ
ที่พำนักวัด
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
เงินตอบแทน20,500 บาท[1]

พระราชาคณะเจ้าคณะรองเป็นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย มีศักดิ์สูงกว่าพระราชาคณะชั้นธรรม และรองลงมาจากสมเด็จพระราชาคณะ เดิมจึงเรียกว่ารองสมเด็จพระราชาคณะ

รายนามพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ในปัจจุบัน

ปัจจุบันมีพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ จำนวน 14 รูป แบ่งเป็น มหานิกาย 11 รูป และ ธรรมยุติกนิกาย 3 รูป ดังนี้

มหานิกาย

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายมหานิกาย
ราชทินนาม นาม วัด สถาปนา (พ.ศ.) หมายเหตุ
พระวิสุทธิวงศาจารย์ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ/กรุงเทพมหานคร 2549 อายุ 82 ปี, พรรษา 63
พระพรหมจริยาจารย์ พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) วัดกะพังสุรินทร์/จังหวัดตรัง 2550 อายุ 91 ปี, พรรษา 71
พระพรหมโมลี พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ/กรุงเทพมหานคร 2554 อายุ 66 ปี, พรรษา 44
พระพรหมบัณฑิต พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2555 อายุ 65 ปี, พรรษา 44
พระมหาโพธิวงศาจารย์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2557 อายุ 74 ปี, พรรษา 53
พระพรหมกวี พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฎฺโฐ) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2557 อายุ 65 ปี, พรรษา 44
พระพรหมเวที พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร/จังหวัดนครปฐม 2557 อายุ 79 ปี, พรรษา 59
พระพรหมเสนาบดี พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2557 อายุ 75 ปี, พรรษา 54
พระธรรมปัญญาบดี พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2559 อายุ 89 ปี, พรรษา 70
พระพุทธิวงศมุนี พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตฺตโร) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร/จังหวัดพิษณุโลก 2562 อายุ 83 ปี, พรรษา 63
พระวิสุทธาธิบดี พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) วัดสุทัศนเทพวราราม/กรุงเทพมหานคร 2562 อายุ 79 ปี, พรรษา 58

ธรรมยุติกนิกาย

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย
ราชทินนาม นาม วัด สถาปนา (พ.ศ.) หมายเหตุ
พระพรหมวิสุทธาจารย์ พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์วรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2556 อายุ 79 ปี, พรรษา 59
พระพรหมมุนี พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2562 อายุ 85 ปี, พรรษา 65
พระพรหมมงคลญาณ พระพรหมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล/กรุงเทพมหานคร 2562 อายุ 100 ปี, พรรษา 79

ราชทินนามพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ว่าง

พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ
ราชทินนาม ผู้รับพระราชทานครั้งล่าสุด วัด วาระ (พ.ศ.) หมายเหตุ
พระสุเมธมังคลาจารย์ พระสุเมธมังคลาจารย์ (อมร อมรปญฺโญ) วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร/จังหวัดลำพูน 2532 – 2533 มรณภาพเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533
พระพิมลธรรม พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) วัดราษฎร์บำรุง/จังหวัดชลบุรี 2530 – 2535 มรณภาพเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2535
พระมหารัชมงคลดิลก พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2539 – 2542 มรณภาพเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542
พระญาณวโรดม พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2528 – 2546 โปรดให้สถาปนาเป็น
สมเด็จพระญาณวโรดม
พระสุเมธาธิบดี พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2532 – 2547 มรณภาพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547
พระพุทธพจนวราภรณ์ พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร/จังหวัดเชียงใหม่ 2544 – 2551 มรณภาพเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551
พระธรรมปัญญาจารย์ พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร) วัดราชผาติการามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2544 – 2556 มรณภาพเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556
พระพุทธวรญาณ พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2550 – 2557 มรณภาพเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557
พระพรหมสุธี พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2548 – 2559 มรณภาพเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
พระพรหมคุณาภรณ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน/จังหวัดนครปฐม 2547 – 2559 โปรดให้สถาปนาเป็น
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
พระอุดมญาณโมลี พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) วัดโพธิสมภรณ์/จังหวัดอุดรธานี 2544 – 2559 มรณภาพเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
พระธรรมวโรดม พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน) วัดทินกรนิมิต/จังหวัดนนทบุรี 2551 – 2560 มรณภาพเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
พระพรหมดิลก พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) วัดสามพระยา/ กรุงเทพมหานคร 2553 – 2561 โปรดเกล้าฯ ถอดถอนสมณศักดิ์ และลาสิกขา เนื่องจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ไม่อนุญาตให้ประกันตัวในคดีทุจริตเงินทอนวัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561[2][3]
พระพรหมเมธี พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2553 – 2561 โปรดเกล้าฯ ถอดถอนสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561[2]
พระพรหมสิทธิ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2554 – 2561 โปรดเกล้าฯ ถอดถอนสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561[2]
พระพรหมเมธาจารย์ พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส) วัดบุรณศิริมาตยาราม/กรุงเทพมหานคร 2547 – 2562 มรณภาพเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมคำ/จังหวัดพะเยา 2551 – 2562 มรณภาพเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562
พระพรหมวชิรญาณ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา/กรุงเทพมหานคร 2544 – 2562 โปรดให้สถาปนาเป็น
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
พระพรหมมังคลาจารย์ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2556 – 2562 โปรดให้สถาปนาเป็น
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
พระพรหมมงคล พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร/จังหวัดเชียงใหม่ 2559 - 2562 มรณภาพเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562
พระสุธรรมาธิบดี พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร 2559 - 2563 มรณภาพเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563
พระสาสนโสภณ พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) วัดสุทธจินดาวรวิหาร/จังหวัดนครราชสีมา 2562 - 2563 มรณภาพเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

บทความที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง

  1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2560. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  2. 2.0 2.1 2.2 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์, ตอนที่ 15 ข, เล่ม 135, 30 พฤษภาคม 2561, หน้า 1
  3. https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_1128872