พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระราชาคณะเจ้าคณะรอง
พระพรหมวิสุทธาจารย์0002.jpg
การเรียกขาน พระเดชพระคุณ
ที่พำนัก วัด
ผู้แต่งตั้ง พระมหากษัตริย์ไทย
เงินเดือน 20,500 บาท[1]

พระราชาคณะเจ้าคณะรองเป็นสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย มีศักดิ์สูงกว่าพระราชาคณะชั้นธรรม และรองลงมาจากสมเด็จพระราชาคณะ เดิมจึงเรียกว่ารองสมเด็จพระราชาคณะ

รายนามพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ในปัจจุบัน

ปัจจุบันมีพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ จำนวน 21 รูป แบ่งเป็น มหานิกาย 15 รูป และ ธรรมยุติกนิกาย 6 รูป ดังนี้

มหานิกาย

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายมหานิกาย
ราชทินนาม นาม วัด สถาปนา หมายเหตุ
พระพรหมวชิรญาณ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) วัดยานนาวา/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 อายุ 80 ปี, พรรษา 59
พระวิสุทธิวงศาจารย์ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 อายุ 80 ปี, พรรษา 60
พระพรหมจริยาจารย์ พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ) วัดกะพังสุรินทร์/จังหวัดตรัง พ.ศ. 2550 อายุ 89 ปี, พรรษา 69
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) วัดศรีโคมคำ/จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2551 อายุ 100 ปี, พรรษา 79
พระพรหมดิลก พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) วัดสามพระยา/ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 อายุ 72 ปี, พรรษา 50
พระพรหมโมลี พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 อายุ 63 ปี, พรรษา 41
พระพรหมสิทธิ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 อายุ 61 ปี, พรรษา 41
พระพรหมบัณฑิต พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 อายุ 62 ปี, พรรษา 41
พระพรหมมังคลาจารย์ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556[2] อายุ 64 ปี, พรรษา 43
พระมหาโพธิวงศาจารย์ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 อายุ 71 ปี, พรรษา 50
พระพรหมกวี พระพรหมกวี (ประกอบ ธมฺมเสฎฺโฐ) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 อายุ 62 ปี, พรรษา 41
พระพรหมเวที พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร/จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2557 อายุ 76 ปี, พรรษา 56
พระพรหมเสนาบดี พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 อายุ 72 ปี, พรรษา 51
พระธรรมปัญญาบดี พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 อายุ 87 ปี, พรรษา 67
พระพรหมมงคล พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร/จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 อายุ 94 ปี, พรรษา 73

ธรรมยุติกนิกาย

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายธรรมยุต
ราชทินนาม นาม วัด สถาปนา หมายเหตุ
พระพรหมเมธาจารย์ พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส) วัดบุรณศิริมาตยาราม/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 อายุ 89 ปี,พรรษา 67
พระสาสนโสภณ พระสาสนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) วัดโสมนัสราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 อายุ 81 ปี,พรรษา 61
พระพรหมเมธี พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 อายุ 76 ปี,พรรษา 56
พระพรหมมุนี พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 อายุ 67 ปี,พรรษา 47
พระพรหมวิสุทธาจารย์ พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสฺสโร) วัดเครือวัลย์วรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556[2] อายุ 76 ปี,พรรษา 56
พระสุธรรมาธิบดี พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2559 อายุ 89 ปี,พรรษา 69

ราชทินนามพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ว่าง

พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ
ราชทินนาม ผู้รับพระราชทานครั้งล่าสุด วัด วาระ หมายเหตุ
พระสุเมธมังคลาจารย์ พระสุเมธมังคลาจารย์ (อมร อมรปญฺโญ) วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร/จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533
พระพิมลธรรม พระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารี) วัดราษฎร์บำรุง/จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2535 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2535
พระมหารัชมงคลดิลก พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2542 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2542
พระญาณวโรดม พระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2546 โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระญาณวโรดม
พระสุเมธาธิบดี พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2547 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547
พระพุทธิวงศมุนี พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมโม) วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2549 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2549
พระพุทธพจนวราภรณ์ พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร/จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2551 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551
พระวิสุทธาธิบดี พระวิสุทธาธิบดี (วีระ ภทฺทจารี) วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2553 โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ที่
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
พระธรรมปัญญาจารย์ พระธรรมปัญญาจารย์ (สุพจน์ ปภสฺสโร) วัดราชผาติการามวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2556 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556
พระพุทธวรญาณ พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสาโร) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2557 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557
พระพรหมสุธี พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร/กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2559 มรณภาพ
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559
พระพรหมคุณาภรณ์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน/จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2559 โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
พระอุดมญาณโมลี พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) วัดโพธิสมภรณ์/จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2559 มรณภาพเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
พระธรรมวโรดม พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ กิตฺติวฑฺฒโน) วัดทินกรนิมิต/จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2560 มรณภาพเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

บทความที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง

  1. "บัญชีนิตยภัต ฉบับปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป". สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต. 27 เมษายน 2555. สืบค้นเมื่อ 21 มีนาคม 2560. 
  2. 2.0 2.1 http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNNE5UWTRPRGcwTXc9PQ==&sectionid= โปรดเกล้าฯ 71เจ้าคุณใหม่ เจ้าคุณ"ธงชัย" ขึ้นรองสมเด็จ