ฐานานุกรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

ความเชื่อและการปฏิบัติ
ศีล (ศีลห้า) · ธรรม (เบญจธรรม)
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์และพระคาถา
คัมภีร์และหนังสือ
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรม
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ 4 · มรรค 8 · ปฏิจจสมุปบาท · มงคล 38
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน
สังคมศาสนาพุทธ
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
พุทธสังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ
พระราชาคณะตั้งแต่ชั้นสามัญขึ้นไป สามารถตั้งพระฐานานุกรมของตนได้ตามอัธยาศัย (ในพระบรมราชานุญาต)


ฐานานุกรม คือชื่อเรียกลำดับตำแหน่งสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย ซึ่งภิกษุผู้มีตำแหน่งทางการปกครองหรือมีสมณศักดิ์สูงบางตำแหน่งมีสิทธิ์ตั้งพระรูปอื่นให้เป็นฐานากรมได้ตามศักดิ์ที่ได้รับพระบรมราชานุญาต เช่น พระสงฆ์ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ สามารถตั้งฐานานุกรมได้ 3 ตำแหน่ง พระราชาคณะชั้นสามัญตั้งฐานานุกรมได้ 3 ตำแหน่ง เป็นต้น ไปจนกระทั่งถึงสมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งฐานานุกรมได้ 15 ตำแหน่ง

ฐานานุกรมนั้นมีตำแหน่งที่เป็นหลัก 3 ตำแหน่ง คือ พระปลัด พระสมุห์ พระใบฎีกา หากพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่มีสิทธิ์ตั้งฐานานุกรมเป็นผู้ที่มีสมณศักดิ์ตั้งแต่พระราชาคณะชั้นราชขึ้นไป พระฐานานุกรมที่ท่านเหล่านั้นตั้ง จะเรียก "พระครู" นำหน้าตำแหน่งฐานานุกรมนั้นทุกตำแหน่ง เช่น พระครูปลัด พระครูสังฆรักษ์ เป็นต้น

สิทธิในการให้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สามารถแต่งตั้งพระฐานานุกรมได้ จะมีระบุไว้ในสัญญาบัตรพระราชทานสมณศักดิ์ ว่าให้สามารถตั้งได้เท่านั้นเท่านี้รูป ซึ่งพระสงฆ์ผู้ได้รับพระราชทานสิทธิในการตั้งพระฐานานุกรม จะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้ หรือจะตั้ง แต่ตั้งเพียงจำนวนเท่าที่เห็นควรก็ได้ ไม่จำต้องตั้งทั้งหมด

ตำแหน่งเหล่านี้เดิมมีพัดยศของหลวงพระราชทานมาให้ แต่ปัจจุบันนี้ต้องจัดทำเอง โดยพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ที่มีสิทธิ์แต่งตั้งฐานานุกรมจะแต่งตั้งพระสงฆ์รูปใดในศิษยานุศิษย์ของตน ก็สุดแล้วแต่อัธยาศัย ทางการไม่ได้เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งพระฐานานุกรม เพียงแต่รับรู้เท่านั้น

ภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งในลักษณะนี้เรียกว่า พระฐานานุกรม ทุกรูปจัดเป็นพระมีสมณศักดิ์เหมือนพระสมณศักดิ์ที่ทรงแต่งตั้ง พระในตำแหน่งเหล่านี้บางทีเรียกประทวนสัญญาบัตร บ้าง ฐานาประทวน บ้าง และเนื่องจากสมณศักดิ์เหล่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้พระราชทานเอง ดังนั้นเมื่อพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ที่ได้ตั้งฐานานุกรมไว้มรณภาพ ตำแหน่งฐานานุกรมต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดไปด้วย เรียกกันในภาษาปากว่า พระครูม่าย หรือ ฐานาม่าย จนกว่าจะได้รับแต่งตั้งฐานานุกรมใหม่

ในอดีต ตำแหน่งฐานานุกรมบางตำแหน่งมีลำดับสมณศักดิ์สูงกว่าพระมหาเปรียญ จึงมีบางครั้งที่พระมหาเปรียญก็อาจได้รับแต่งตั้งฐานานุกรมบ้าง ซึ่งเรียกกันในภาษาปากว่า ฐานาทรงเครื่อง หรือ พระครูทรงเครื่อง คือมีทั้งตำแหน่งมหาเปรียญและฐานานุกรมในคราวเดียวกัน

เนื้อหา

ประเภทของฐานานุกรม[แก้]

ฐานานุกรมแบ่งได้ 4 ตำแหน่ง ได้แก่

ฐานานุกรมชั้นพระราชาคณะ[แก้]

ตำแหน่งนี้มีเฉพาะฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราชเท่านั้น มี 2 ตำแหน่งคือ พระราชาคณะปลัดขวาและพระราชาคณะซ้าย และฐานานุกรมชั้นนี้สามารถตั้งฐานานุกรมได้ 3 ตำแหน่งเหมือนพระราชาคณะชั้นสามัญทั่วไป

ฐานานุกรมชั้นพระครูปลัดมีราชทินนาม[แก้]

พระครูปลัดมีราชทินนามเป็นฐานานุกรมของพระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไปจนถึงสมเด็จพระราชาคณะ เมื่อได้ตั้งฐานานุกรมชั้นนี้แล้ว ต้องไปแจ้งที่กรมการศาสนาเพื่อขึ้นทะเบียน และจัดนิตยภัตถวายเช่นเดียวกับพระครูสัญญาบัตรทั่วไป

ฐานานุกรมชั้นพระครูอื่น[แก้]

คือ ฐานานุกรมของพระราชาคณะชั้นราชขึ้นไปจนถึงฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราชบางตำแหน่ง เป็นตำแหน่งที่มีคำว่า "พระครู" นำหน้า เช่น พระครูปลัด พระครูวินัยธร เป็นต้น

อนึ่ง พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราช 4 ตำแหน่งที่อยู่อยู่ระหว่างพระราชาคณะปลัดซ้ายกับพระครูวินัยธร มีสิทธิ์รับพระราชทานนิตยภัตเช่นเดียวกับพระครูปลัดมีราชทินนาม

ฐานานุกรมชั้นธรรมดา[แก้]

ฐานานุกรมชั้นนี้เป็นของพระราชาคณะชั้นสามัญ มี 3 ตำแหน่งคือ พระปลัด พระสมุห์ และพระใบฎีกา ไม่มีคำว่าพระครูนำหน้า

รายนามฐานานุกรม ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)องค์ที่ 19[แก้]

 • พระมหานายก พระราชาคณะปลัดขวา
 • พระจุลนายก พระราชาคณะปลัดซ้าย
 • พระครูวิสุทธิธรรมภาณ
 • พระครูพิศาลวินัยวาท
 • พระครูประสาทพุทธปริตร พระครูพระปริตร
 • พระครูประสิทธิ์พุทธมนต์ พระครูพระปริตร
 • พระครูวินัยธร
 • พระครูธรรมธร
 • พระครูสรภัญญประกาศ พระครูคู่สวด
 • พระครูสรนาทวิเศษ พระครูคู่สวด
 • พระครูนิเทศธรรมจักร
 • พระครูพิทักษ์ธุรกิจ
 • พระครูสังฆสิทธิกร
 • พระครูสมุห์
 • พระครูใบฎีกา

รายนามฐานานุกรม ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) องค์ที่ 18[แก้]

 • พระมหาคณิศร พระราชาคณะปลัดขวา
 • พระจุลคณิศร พระราชาคณะปลัดซ้าย
 • พระครูวินยาภิวุฒิ
 • พระครูสูตตาภิรม
 • พระครูธรรมาธิการ พระครูพระปริตร
 • พระครูวิจารณ์ภารกิจ พระครูพระปริตร
 • พระครูวินัยธร
 • พระครูธรรมธร
 • พระครูโฆสิตสุทธสร พระครูคู่สวด
 • พระครูอมรสรนาท พระครูคู่สวด
 • พระครูพิลาสบรรณวัตร
 • พระครูพิพัฒบรรณกร
 • พระครูสังฆวิธาน
 • พระครูสมุห์
 • พระครูใบฎีกา

รายนามฐานานุกรม ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) องค์ที่ 17[แก้]

 • พระทักษิณคณาธิกร พระราชาคณะปลัดขวา
 • พระอุดรคณาภิรักษ์ พระราชาคณะปลัดซ้าย
 • พระครูธรรมกถาสุนทร
 • พระครูวินัยกรณ์โสภณ
 • พระครูพรหมวิหาร พระครูพระปริตร
 • พระครูฌานวิสุทธิ์ พระครูพระปริตร
 • พระครูวินัยธร
 • พระครูธรรมธร
 • พระครูพิมลสรภาณ พระครูคู่สวด
 • พระครูพิศาลสรคุณ พระครูคู่สวด
 • พระครูพิบูลบรรณวัตร
 • พระครูพิพัฒน์บรรณกิจ
 • พระครูสังฆบริหาร
 • พระครูสมุห์
 • พระครูใบฎีกา

รายนามฐานานุกรม ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี) องค์ที่ 16[แก้]

 • พระมหาคณานุศิษฏ์ พระราชาคณะปลัดขวา
 • พระจุลคณานุศาสก์ พระราชาคณะปลัดซ้าย
 • พระครูธรรมกถาสุนทร
 • พระครูวินัยกรณ์โสภณ
 • พระครูพรหมวิหาร พระครูพระปริตร
 • พระครูฌานวิสุทธิ์ พระครูพระปริตร
 • พระครูวินัยธร
 • พระครูธรรมธร
 • พระครูพิมลสรภาณ พระครูคู่สวด
 • พระครูพิศาลสรคุณ พระครูคู่สวด
 • พระครูพิบูลบรรณวัตร
 • พระครูพิพัฒนบรรณกิจ
 • พระครูสังฆบริหาร
 • พระครูสมุห์
 • พระครูใบฎีกา

รายนามฐานานุกรม ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย) องค์ที่ 15[แก้]

 • พระมหาคณานุศิษฏ์ พระราชาคณะปลัดขวา
 • พระจุลคณานุศาสน์ พระราชาคณะปลัดซ้าย
 • พระครูธรรมกถาสุนทร
 • พระครูวินัยกรณ์โสภณ
 • พระครูพรหมวิหาร พระครูพระปริตร
 • พระครูฌานวิสุทธิ์ พระครูพระปริตร
 • พระครูวินัยธร
 • พระครูธรรมธร
 • พระครูพิมลสรภาณ พระครูคู่สวด
 • พระครูพิศาลสรคุณ พระครูคู่สวด
 • พระครูพิบูลบรรณวัตร
 • พระครูพิพัฒนบรรณกิจ
 • พระครูสังฆบริหาร
 • พระครูสมุห์
 • พระครูใบฎีกา

รายนามฐานานุกรม ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) องค์ที่ 14[แก้]

 • พระทักษิณคณาธิกร พระราชาคณะปลัดขวา
 • พระอุดรคณาภิรักษ์ พระราชาคณะปลัดซ้าย
 • พระครูธรรมกถาสุนทร
 • พระครูวินัยกรณ์โสภณ
 • พระครูพรหมวิหาร พระครูพระปริตร
 • พระครูฌานวิสุทธิ์ พระครูพระปริตร
 • พระครูวินัยธร
 • พระครูธรรมธร
 • พระครูพิมลสรภาณ พระครูคู่สวด
 • พระครูพิศาลสรคุณ พระครูคู่สวด
 • พระครูพิบูลบรรณวัตร
 • พระครูพิพัฒน์บรรณกิจ
 • พระครูสังฆบริหาร
 • พระครูสมุห์
 • พระครูใบฎีกา

รายนามฐานานุกรม ในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส[1] สมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ที่ 7[แก้]

 • พระทักษิณคณิสสร พระราชาคณะปลัดขวา
 • พระอุดรคณารักษ์ พระราชาคณะปลัดซ้าย
 • พระสมุหวรคณิสสรสิทธิการ พระราชาคณะปลัดกลาง
 • พระครูวิทยาคม พระครูพระปริตร
 • พระครูอุดมสังวร พระครูพระปริตร
 • พระครูอมรวิไชย พระครูพระปริตร
 • พระครูไกรสรศักดิ์ พระครูพระปริตร
 • พระครูวิสุทธิสมโพธิ์ พระครูวิปัสสนา
 • พระครูนิโรธรักขิต พระครูวิปัสสนา
 • พระครูวินัยธร
 • พระครูธรรมธร
 • พระครูสุนทรโฆสิต พระครูคู่สวด
 • พระครูวิจิตรโฆษา พระครูคู่สวด
 • พระครูสังฆบริรักษ์
 • พระครูสมุห์
 • พระครูใบฎีกา

รายนามฐานานุกรมของพระราชาคณะชั้นต่างๆ[แก้]

สมเด็จพระราชาคณะ[แก้]

 • พระครูปลัด(มีราชทินนาม) ๑
 • พระครูวินัยธร ๑
 • พระครูธรรมธร ๑
 • พระครูคู่สวด ๒
 • พระครูรองคู่สวด ๒
 • พระครูสังฆรักษ์ ๑
 • พระครูสมุห์ ๑
 • พระครูใบฎีกา ๑

พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง[แก้]

 • พระครูปลัด(มีราชทินนาม) ๑
 • พระครูวินัยธร ๑
 • พระครูธรรมธร ๑
 • พระครูคู่สวด ๒
 • พระครูสังฆรักษ์ ๑
 • พระครูสมุห์ ๑
 • พระครูใบฎีกา ๑

พระราชาคณะชั้นธรรม[แก้]

 • พระครูปลัด(มีราชทินนาม) ๑
 • พระครูวินัยธร ๑
 • พระครูธรรมธร ๑
 • พระครูสังฆรักษ์ ๑
 • พระครูสมุห์
 • พระครูใบฎีกา ๑

พระราชาคณะชั้นเทพ[แก้]

 • พระครูปลัด ๑
 • พระครูวินัยธร ๑
 • พระครูสังฆรักษ์ ๑
 • พระครูสมุห์ ๑
 • พระครูใบฎีกา ๑

พระราชาคณะชั้นราช[แก้]

 • พระครูปลัด ๑
 • พระครูสังฆรักษ์ ๑
 • พระครูสมุห์ ๑
 • พระครูใบฎีกา ๑

พระราชาคณะชั้นสามัญ[แก้]

 • พระปลัด ๑
 • พระสมุห์ ๑
 • พระใบฎีกา ๑

พระราชาคณะ หรือพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะจังหวัด[2][แก้]

พระราชาคณะหรือพระครูสัญญาบัตรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดผู้บริหารงานคณะสงฆ์สามารถตั้งพระฐานานุกรมได้ ๕ รูป

 • พระปลัด ๑
 • พระวินัยธร ๑
 • พระธรรมธร ๑
 • พระสมุห์ ๑
 • พระใบฎีกา ๑

พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวง[3][แก้]

 • พระปลัด ๑
 • พระสมุห์ ๑
 • พระใบฎีกา ๑

พระครูสัญญาบัตรและพระเปรียญธรรมที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอ[4][แก้]

พระครูสัญญาบัตรและพระเปรียญธรรมที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอผู้บริหารงานคณะสงฆ์สามารถตั้งพระฐานานุกรมได้ ๓ รูป

 • พระปลัด ๑
 • พระสมุห์ ๑
 • พระใบฎีกา ๑


ดูเพิ่ม[แก้]


อ้างอิง[แก้]


 1. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1390734894552512&set=gm.361799977327834&type=1&theater
 2. http://www.watmoli.com/vittaya-2-chapter-6/section-10/part-4.html
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/A/284.PDF
 4. http://www.watmoli.com/vittaya-2-chapter-6/section-10/part-4.html