พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เป็นสมณศักดิ์ของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ตั้งชื่อตามพระอุบาลี พระอรหันต์สาวกของพระโคตมพุทธเจ้า

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อาจหมายถึง