พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระพรหมเวที
(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)
พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)0001.jpg
เกิด30 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
อายุ30 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 (80 ปี)
อุปสมบท24 มิถุนายน พ.ศ. 2504
พรรษา60
วัดวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
จังหวัดนครปฐม
สังกัดมหานิกาย
วุฒินักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 9 ประโยค
ตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15
เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระพรหมเวที นามเดิม สุเทพ บุษบก ฉายา ผุสฺสธมฺโม เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฎ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15

ประวัติ[แก้]

พระพรหมเวที มีนามเดิมว่า สุเทพ บุษบก เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 ณ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม อุปสมบทเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ณ วัดปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพระวิกรมมุนี (ผล อุปติสฺโส) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี วัดปราสาททอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์เล้ง ปทีโป วัดปราโมทย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมุห์วรินทร์ วัดปราโมทย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า "ผุสฺสธมฺโม" ภายหลังจากอุปสมบทแล้ว ได้ไปจำพรรษาที่วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับการศึษาพระธรรมวินัยจากท่านเจ้าคุณผล ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ พรรษาแรกได้ศึกษาหลักสูตรธรรมวินัยแบบนวกะภูมิ ศึกษาพระอภิธรรม และเรียนวิปัสสนากัมมัฏฐาน จนสอบไล่ได้อภิธรรมชั้นมัชฌิมตรี เรียนจบอภิธรรม 9 ปริเฉท และสอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักวัดปราสาททอง อยู่จำพรรษาที่วัดปราสาททอง เป็นเวลา 4 พรรษา ต่อมาปี พ.ศ. 2508 ได้ย้ายมาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

วิทยฐานะ[แก้]

 • พ.ศ. 2495 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดปราโมทย์พิศอาดราษฎร์อำรุง
 • พ.ศ. 2508 สอบไล่ได้อภิธรรม ชั้นอภิธรรมิกะโท ในสำนักเรียนวัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ. 2509 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
 • พ.ศ. 2525 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
 • พ.ศ. 2536 จบการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เกียรติคุณพิเศษ[แก้]

 • พ.ศ. 2540 ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศศ.บ.) จากสถาบันราชภัฎนครปฐม
 • พ.ศ. 2541 ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2555 ได้รับถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนามนุษย์ (ศษ.ด.) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

งานปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2518 เป็นพระกรรมวาจาจารย์
 • พ.ศ. 2520 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ตามพระบัญชาฯ ที่ 28/2520
 • พ.ศ. 2527 เป็นเลขานุการวัดพระปฐมเจดีย์
 • พ.ศ. 2530 เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2536 เป็นเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ตามพระบัญชาฯ ที่ 1/2536
 • พ.ศ. 2544 เป็นรองเจ้าคณะภาค 15 ตามพระบัญชาฯ ที่ 1/2544
 • พ.ศ. 2544 เป็นเจ้าคณะภาค 15 (จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์) ตามพระบัญชาฯ ที่ 2/2544
 • พ.ศ. 2561 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 15

สมณศักดิ์[แก้]

 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2526 รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีสุธรรมเมธี[1]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสุธรรมเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[2]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปริยัติมุนี พุทธมหาเจดีย์วรกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547 รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมปริยัติเวที ศีลาจารวิสุทธิ์ พุทธมหาเจติยปูชิต ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฎ ที่ พระพรหมเวที ศีลาจารโสภณ วิมลปริยัติกิจประยุต พุทธมหาเจติยปูชิต ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[5]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 100, ตอนที่ 207 ง ฉบับพิเศษ, 31 ธันวาคม 2526, หน้า 3
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 111, ตอนพิเศษ 57 ง, 7 ธันวาคม 2537, หน้า 7
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 116, ตอนที่ 23 ข, 27 ธันวาคม 2542, หน้า 3
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 121, ตอนที่ 25 ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, 24 ธันวาคม 2547, หน้า 4
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 132, ตอนที่ 28 ข, 15 มกราคม 2558, หน้า 7-9


ก่อนหน้า พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ถัดไป
พระพุทธวรญาณ
(มงคล วิโรจโน)
2leftarrow.png เจ้าคณะภาค 15
(พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง
พระราชสิริชัยมุนี
(โชติ ฐิตโชติ)
2leftarrow.png เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
(พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง