พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระพรหมเวที
(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)
พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที (สุเทพ)
พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)0001.jpg
เกิด30 กรกฎาคม พ.ศ. 2484
อายุ81
อุปสมบท24 มิถุนายน พ.ศ. 2504
พรรษา61
วัดวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
จังหวัดนครปฐม
สังกัดมหานิกาย
วุฒินักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 9 ประโยค
ตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15
เจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระพรหมเวที นามเดิม สุเทพ บุษบก ฉายา ผุสฺสธมฺโม เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฎ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15

ประวัติ[แก้]

พระพรหมเวที มีนามเดิมว่า สุเทพ บุษบก เกิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 ณ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม อุปสมบทเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ณ วัดปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพระวิกรมมุนี (ผล อุปติสฺโส) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี วัดปราสาททอง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์เล้ง ปทีโป วัดปราโมทย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมุห์วรินทร์ วัดปราโมทย์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า "ผุสฺสธมฺโม" ภายหลังจากอุปสมบทแล้ว ได้ไปจำพรรษาที่วัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับการศึษาพระธรรมวินัยจากท่านเจ้าคุณผล ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ พรรษาแรกได้ศึกษาหลักสูตรธรรมวินัยแบบนวกะภูมิ ศึกษาพระอภิธรรม และเรียนวิปัสสนากัมมัฏฐาน จนสอบไล่ได้อภิธรรมชั้นมัชฌิมตรี เรียนจบอภิธรรม 9 ปริเฉท และสอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท ในสำนักวัดปราสาททอง อยู่จำพรรษาที่วัดปราสาททอง เป็นเวลา 4 พรรษา ต่อมาปี พ.ศ. 2508 ได้ย้ายมาศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

วิทยฐานะ[แก้]

 • พ.ศ. 2495 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดปราโมทย์พิศอาดราษฎร์อำรุง
 • พ.ศ. 2508 สอบไล่ได้อภิธรรม ชั้นอภิธรรมิกะโท ในสำนักเรียนวัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • พ.ศ. 2509 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
 • พ.ศ. 2525 สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดพระปฐมเจดีย์
 • พ.ศ. 2536 จบการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เกียรติคุณพิเศษ[แก้]

 • พ.ศ. 2540 ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศศ.บ.) จากสถาบันราชภัฎนครปฐม
 • พ.ศ. 2541 ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2555 ได้รับถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนามนุษย์ (ศษ.ด.) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

งานปกครอง[แก้]

 • พ.ศ. 2518 เป็นพระกรรมวาจาจารย์
 • พ.ศ. 2520 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ตามพระบัญชาฯ ที่ 28/2520
 • พ.ศ. 2527 เป็นเลขานุการวัดพระปฐมเจดีย์
 • พ.ศ. 2530 เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2536 เป็นเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ตามพระบัญชาฯ ที่ 1/2536
 • พ.ศ. 2544 เป็นรองเจ้าคณะภาค 15 ตามพระบัญชาฯ ที่ 1/2544
 • พ.ศ. 2544 เป็นเจ้าคณะภาค 15 (จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์) ตามพระบัญชาฯ ที่ 2/2544
 • พ.ศ. 2561 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 15

สมณศักดิ์[แก้]

 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ขึ้น เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติมุนี พุทธมหาเจดีย์วรกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[3]
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547 รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ขึ้น เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมปริยัติเวที ศีลาจารวิสุทธิ์ พุทธมหาเจติยปูชิต ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี[4]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 100, ตอนที่ 207 ง ฉบับพิเศษ, 31 ธันวาคม 2526, หน้า 3
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 111, ตอนพิเศษ 57 ง, 7 ธันวาคม 2537, หน้า 7
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 116, ตอนที่ 23 ข, 27 ธันวาคม 2542, หน้า 3
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม 121, ตอนที่ 25 ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, 24 ธันวาคม 2547, หน้า 4
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ สถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 132, ตอนที่ 28 ข, 15 มกราคม 2558, หน้า 7-9


ก่อนหน้า พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม) ถัดไป
พระพุทธวรญาณ
(มงคล วิโรจโน)
2leftarrow.png เจ้าคณะภาค 15
(พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง
พระราชสิริชัยมุนี
(โชติ ฐิตโชติ)
2leftarrow.png เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
(พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน)
2rightarrow.png ยังอยู่ในตำแหน่ง