พระพรหมคุณาภรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นสมณศักดิ์ของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ขั้นหิรัญบัฏ พระราชทานแก่พระภิกษุมหานิกาย

ฐานานุกรม[แก้]

ผู้ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ สามารถตั้งฐานานุกรมได้ 10 รูป[1] คือ

 • พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ ญาณธาดา มหาสังฆานุนายก ปิฎกธรรมรักขิต
 • พระครูวินัยธร
 • พระครูธรรมธร
 • พระครูเมธังกร พระครูคู่สวด
 • พระครูวรวงศ์ พระครูคู่สวด
 • พระครูธรรมรัต พระครูรองคู่สวด
 • พระครูธรรมรุจิ พระครูรองคู่สวด
 • พระครูสังฆวิจารณ์
 • พระครูสมุห์
 • พระครูใบฎีกา

รายนามผู้ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์[แก้]

ลำดับ นาม วัด วาระ สมณศักดิ์สุดท้าย
1 พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2533 สมเด็จพระพุฒาจารย์
2 พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสาโร) วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534 -
3 พระพรหมคุณาภรณ์ (เจียม จิรปุญฺโญ) วัดโสธรวรารามวรวิหาร พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2540 -
4 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2559 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/009/1.PDF