พระราชาคณะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ในการพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นพระราชาคณะขึ้นไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปพระราชทานด้วยพระองค์เองหรือไม่ก็โปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์เป็นผู้มอบแทน

พระราชาคณะ หมายถึงพระภิกษุที่ได้รับสถาปนาให้มีสมณศักดิ์ตั้งแต่ชั้นสามัญจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ[1] ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าพระสังฆราชาคณะ หมายความว่าเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ต่อมาในสมักรุงรัตนโกสินทร์เปลี่ยนเป็นพระราชาคณะ ความหมายยังคงเดิม มีคำนำหน้าราชทินนามว่าพระ แต่ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่าเจ้าคุณหรือท่านเจ้าคุณ ถ้าเป็นสมเด็จพระราชาคณะเรียกว่าท่านเจ้าประคุณ แยกเป็นลำดับดังนี้

 1. สมเด็จพระราชาคณะ (ชั้นสุพรรณบัฏ)
 2. พระราชาคณะเจ้าคณะรอง (ชั้นหิรัญบัฏ)
 3. พระราชาคณะเจ้าคณะรอง (ชั้นสัญญาบัตร)
 4. พระราชาคณะชั้นธรรม
 5. พระราชาคณะชั้นเทพ
 6. พระราชาคณะชั้นราช
 7. พระราชาคณะชั้นสามัญ
 • พระราชาคณะปลัดขวา ปลัดซ้าย
 • พระราชาคณะ ชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
 • พระราชาคณะ ชั้นสามัญเปรียญ ป.ธ.๙ - ป.ธ.๓
 • พระราชาคณะ ชั้นสามัญเทียบเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
 • พระราชาคณะ ชั้นสามัญเทียบเปรียญ
 • พระราชาคณะ ชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ
 • พระราชาคณะ ชั้นสามัญยก

พระราชาคณะสามารถแต่งตั้งฐานานุกรมได้ ตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาบัตร

พระราชาคณะสามารถแต่งตั้งฐานานุกรมได้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาบัตร

อ้างอิง

 1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, กรุงเทพพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า

ดูเพิ่ม