พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระพรหมสุธี
(เสนาะ ปญฺญาวชิโร)
เสนาะ ฝังมุข,เจ้าคุณเสนาะ
พระพรหมสุธี0001.jpg
เกิด7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
มรณภาพ25 มกราคม พ.ศ. 2559
อายุ58 ปี 352 วัน
อุปสมบท25 เมษายน พ.ศ. 2521
พรรษา37
วัดวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
จังหวัดแขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
สังกัดมหานิกาย
วุฒิเปรียญธรรม 6 ประโยค
นักธรรมชั้นเอก
ตำแหน่งอดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะภาค 12
อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) นามสกุล ฝังมุข (7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 – 25 มกราคม พ.ศ. 2559) อดีตเจ้าคณะภาค 12 อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ประวัติ[แก้]

พระพรหมสุธี มีนามเดิมว่า เสนาะ ฝังมุข เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ปีวอก ตรงกับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากทางบ้านยากจน หลังเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดสามเรือนแล้ว โยมพ่อจึงได้นำไปฝากกับอาจารย์ชุบ เจ้าอาวาสวัดสามเรือน เพื่อจะได้บวชเรียน จากนั้นได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2512

จากนั้นสามเณรเสนาะได้คอยปรนนิบัติรับใช้อาจารย์ชุบและศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กันไปด้วย จนได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2521 ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาว่า "ปญฺญาวชิโร" มีความหมายว่า ผู้มีปัญญาอันเฉียบแหลม

หลังจากอุปสมบทก็ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ดูแลงานปกครอง ดูแลด้านการเงิน ในขณะเดียวกันยังเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดสระเกศ เป็นกรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวง และกรรมการตรวจบาลีสนามหลวง

เมื่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) มรณภาพเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556 พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร จึงแต่งตั้งพระพรหมสุธีเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ[1] และได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ต่อมาในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาให้พระพรหมสุธีออกจากตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม เพราะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบพบว่า พระพรหมสุธีมีพฤติกรรมส่อทุจริตต่องบประมาณแผ่นดิน จำนวน 67 ล้านบาท ที่รัฐบาลอนุมัติเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) จึงปลดพระพรหมสุธี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์โดยรวม รวมถึงไม่ให้เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของสังคมต่อไป[2] และในวันเดียวกันพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามสั่งพระพรหมสุธีพักการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าอาวาสสระเกศ และให้พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) รักษาการแทน[3] ต่อมาในวันที่ 16 มกราคม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้สั่งให้พระพรหมสุธีพักการปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะภาค 12 โดยให้พระเทพรัตนมุนี (สุรชัย สุรชโย) รองเจ้าคณะภาค12 เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค 12 แทน[4]

การศึกษา[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

ตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์[แก้]

หน้าที่การงาน[แก้]

พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญวชิโร) ได้ปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ จำแนกได้ตามด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการศึกษา[แก้]

ได้สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดสระเกศ เป็นเลขานุการประจำสำนักเรียน ทั้งแผนกธรรมและบาลี เป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรมสนามหลวง กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง อีกทั้งได้จัดตั้งวิทยุชุมชน เพื่อให้พระภิกษุได้บรรยายและแสดงธรรมเป็นประจำ นอกจากนี้ ได้จัดให้พระภิกษุไปสอนศีลธรรมตามโรงเรียนและจัดพระภิกษุผู้ทรงคุณวุฒิไปแสดงปาฐกถาธรรม ให้การฝึกอบรมตามสถานศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบนักธรรมและบาลีของสำนักเรียนวัดสระเกศ และวัดโสธรวราราม อีกทั้งมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และแจกทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนและเด็กนักเรียนอีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อ พ.ศ. 2545 ได้บริจาคปัจจัยเป็นทุนอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดทั้งปี และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดให้อีกในปีถัดมา ต่อมา พ.ศ. 2547 ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุดให้แก่โรงเรียนบาลีอบรมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ด้านการสาธารณูปการ[แก้]

ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ให้ดำเนินการก่อสร้างศาลารับรองและกุฏิ รวมทั้งบูรณปฏิสังขรณ์โรงเรียนพระปริยัติธรรม ตึกสมเด็จญาโณทยมหาเถระ (พ.ศ. 2501) และเป็นประธานดำเนินการปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและหอไตร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

ด้านการสาธารณสงเคราะห์[แก้]

ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติตามโอกาสอันควรตลอดมา อาทิ ได้มอบเครื่องนุ่งห่ม ให้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารในเขตปกครองหนตะวันออก และมอบปัจจัย อัฐบริขารที่จำเป็นให้แก่พระภิกษุสามเณรที่ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบธรณีพิบัติภัย (สึนามิ) ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในนามวัดโสธรวราราม วรวิหาร อีกทั้งได้รับมอบหมายจากกรรมการมหาเถรสมาคมเดินทางไปตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ได้ให้จัดพิมพ์ปฏิทิน พุทธศักราช 2549 ที่ระลึกพระพุทธโสธรเพื่อแจกจ่ายแก่พุทธศาสนิกชนและวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา[แก้]

ได้ให้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อแจกจ่ายให้แก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปกราบไหว้นมัสการพระพุทธโสธร รวมทั้งได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สื่อทุกประเภทเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และจัดกิจกรรมตามวัดต่าง ๆ ในเขตปกครองภาค 12 อาทิ แสดงพระธรรมเทศนาทุกวันธรรมสวนะ และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ลดละเลิกอบายมุขถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่อง

มรณภาพ[แก้]

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลาประมาณ 7.00 น. มีผู้พบศพพระพรหมสุธี ซึ่งมรณภาพจากการทำอัตวินิบาตกรรมโดยใช้ประคดผูกคอตนเองกับขื่อภายในกุฏิ คาดว่ามรณภาพมาแล้วประมาณ 6 ชั่วโมง[13] สิริอายุได้ 58 ปี 352 วัน

อ้างอิง[แก้]

 • สนติ์ แสวงบุญ และ สมบูรณ์ บุญครอบ. ทำเนียบสมณศักดิ์. นครปฐม : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556. หน้า 122.
 1. "รายงานการแต่งตั้ง พระพรหมสุธี ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศ" (PDF). มหาเถรสมาคม. 20 สิงหาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 2. พระบัญชาปลด‘พระพรหมสุธี’พ้นกก.มหาเถรฯ[ลิงก์เสีย], ข่าวสดออนไลน์, 15 มกราคม พ.ศ. 2558, สืบค้นวันที่ 18 มกราคม 2558
 3. ปลดอีก!เจ้าคุณเสนาะจากเจ้าอาวาส Archived 2015-01-17 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, คม ชัด ลึก, 15 มกราคม 2557
 4. พักตำแหน่งเจ้าคณะภาค 12 'เจ้าคุณเสนาะ' Archived 2015-01-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เดลินิวส์, วันเสาร์ 17 มกราคม 2558, สืบคันวันที่ 18 มกราคม 2558
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม 104, ตอนที่ 253 ง ฉบับพิเศษ, 5 ธันวาคม 2530, หน้า 12
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม 109, ตอนที่ 101 ง ฉบับพิเศษ, 12 สิงหาคม 2540, หน้า 8
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม 114, ตอนที่ 26 ข, 2 ธันวาคม 2540, หน้า 4
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม 117, ตอนที่ 28 ข, 28 ธันวาคม 2543, หน้า 23
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ Archived 2016-03-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 123, ตอนที่ 10 ข, 28 เมษายน 2546, หน้า 4 - 6
 10. "ตั้ง "พระพรหมสุธี" รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ". ฐานเศรษฐกิจ. 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 11. "แต่งตั้ง "พระพรหมสุธี" เป็นเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ". อิสระโพสต์. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557. Check date values in: |accessdate= (help)
 12. ""เจ้าคุณเสนาะ" ลาออกเจ้าอาวาสวัดสระเกศ". ผู้จัดการ. 10 เมษายน 2558. สืบค้นเมื่อ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 13. "เผยเจ้าคุณเสนาะใช้"ประคดเอว"ผูกคอ-มรณภาพในคณะ 1 วัดสระเกศ". ข่าวสด. 25 มกราคม 2559. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-01-31. สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2559. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) ถัดไป
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) 2leftarrow.png โลโก้วัดสระเกศ.png
เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
(10 สิงหาคม - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (รักษาการ)
22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 - 10 เมษายน พ.ศ. 2558)
2rightarrow.png พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) 2leftarrow.png Buddhism dham jak.png
ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
(30 มกราคม 2557- 14 มกราคม 2558)
2rightarrow.png พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)