พระสังฆาธิการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผู้มีตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ไทย นับตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไปจนถึงเจ้าคณะภาค[1]

ตำแหน่ง[แก้]

ตาม "กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ" คือพระภิกษุที่ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้[2]

การแต่งตั้งพระสังฆาธิการ[แก้]

พระภิกษุที่จะดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้[2]

 • มีพรรษาสมควรแก่ตำแหน่ง
 • มีความรู้สมควรแก่ตำแหน่ง
 • มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย
 • เป็นผู้มีความสามารถในการปกครองคณะสงฆ์
 • ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน
 • ไม่เคยถูกถอดถอน หรือถูกปลดจากตำแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน

การพ้นจากตำแหน่งพระสังฆาธิการ[แก้]

พระสังฆาธิการจะพ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อ[2]

 • มรณภาพ
 • พ้นจากความเป็นภิกษุ
 • ลาออก
 • ย้ายออกไปนอกเขตที่ตนมีสำนักอยู่
 • ยกเป็นกิตติมศักดิ์
 • รับตำแหน่งหน้าที่อื่น
 • ให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่
 • ถูกปลดออกจากตำแหน่งหน้าที่
 • ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งหน้าที่

ตำแหน่งที่ไม่ใช่พระสังฆาธิการ[แก้]

ที่ปรึกษาเจ้าคณะ[แก้]

พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะขึ้นไปที่ทำหน้าที่จนอายุ 80 ปีบริบูรณ์จะได้รับการยกย่องเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ หรือในกรณีที่ยังหาผู้ดำรงตำแหน่งแทนไม่ได้ ทางมหาเถรสมาคมจะพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกไม่เกิน 3 ปี แล้วแต่กรณี[2]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 1,544 หน้า. หน้า 1,200. ISBN 978-616-7073-56-9
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 "กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ". วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร. สืบค้นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2558. Check date values in: |accessdate= (help)