วัดสุทธจินดาวรวิหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดสุทธจินดาวรวิหาร
ตราวัดสุทธจินดา.png
ชื่อสามัญวัดสุทธจินดา
ที่ตั้งตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
นิกายเถรวาท ธรรมยุติกนิกาย
เจ้าอาวาสพระวินัยโมลี (คำปอน สุทฺธิญาโณ) (ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส)
เว็บไซต์http://www.watsutha.com
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสุทธจินดาวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร[1] สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2470 ตกมาและปักเขตเสร็จปี พ.ศ. 2471 มีเขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตรยาว 80 เมตร ทำพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 11 - 12 สิงหาคม พ.ศ. 2474 และได้สถาปนาเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2478 ในรัชกาลที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา ตั้งอยู่ ถนนราชดำเนิน ด้านทิศตะวันดก ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา[2]

ประวัติ[แก้]

วัดสุทธจินดาแต่เดิมก่อนที่จะมาเป็นวัดสุทธจินดาในปัจจุบันมีวัดเก่าอยู่สองวัด คือวัดบรมจินดาอยู่ทางส่วนใต้ มีเขตแต่สระข้างพระอุโบสถไป วัดสมบูรณ์จิ๋วสีมาราม อยู่ทางส่วนเหนือ มีเขตแต่คลองผ่านกลางวัดไปท่ามกลางระหว่างสองวัดนี้ อันเป็นที่ตั้งศาลาการเปรียญอยู่เดียวนี้ เป็นสวนของหลวงเทพานุพัฒน์ (เปลี่ยน สุรคุปต์) ซึ่งเจ้าของยกให้

เมื่อพ.ศ. 2458 ทางราชการได้ย้ายศาลากลางว่าการมณฑลนครราชสีมาจากกลางเมือง ซึ่งตั่งอยู่ทางทิศเหนือของวัดพระนารายณ์มหาราช มาตั้งที่มุมกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยสร้างเป็นอาคาร 2 ชั้น ได้รื้อกำแพงเมืองด้านด้านตะวันนั้นออก เพื่อให้มองเห็นศาลาว่าการและสนามภายในถนัดชัดแจ้ง และเป็นสาเหตุให้มองเห็นวัดบรมจินดาและวัดสมบูรณ์จิ๋วซึ่งเป็นวัดที่กำลังอยู่ในสภาพทรุดโทรม ไม่รับกันกับศาลาว่าการที่สร้างขึ้น ทางราชการคิดที่จะพัฒนาวัดขึ้นใหม่ให้มีสภาพที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ ดั่งนั้นบรรดาข้าราชการ ทหาร พลเรือน คหบดี และพ่อค้า มีพระยาเพ็ชรปาณี (ดั่น รักดประจิต) สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครราชสีมา จึงร่วมปรึกษาและเห็นต้องกันว่า นครราชสีมาเป็นเมืองใหญ่ เป็นเมืองเอกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรมีวัดที่สง่างามอยู่ใกล้ศาลาว่าการมณฑล โดยรวมวัดสมบูรณ์จิ๋วกับวัดบรมจินดาให้เป็นวัดเดียวกัน และสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นที่สถิตของพระมหาเถระผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะมณฑลในขณะนั้นต่อไป

เมื่อปรึกษาหารือเป็นที่ตกลงกันแล้วจึงมีใบบอกลงมายังกรุงเทพมหานคร กราบทูลพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ขอประทานพระอนุญาตรวมวัดสร้างใหม่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าประทานอนุญาต และได้ประทานนามวัดว่า วัดสุทธจินดา และโปรดฯ ให้ยกวัดนี้เป็นพระอารามหลวง เมื่อพ.ศ. 2478

เจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา[แก้]

 1. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)
 2. พระโพธิวงศาจารย์ (สังข์ทอง นาควโร)
 3. พระอริยเวที (เขียน ฐิตสีโล)
 4. พระเทพสุทธาจารย์ (โชติ คุณสมฺปนฺโน)
 5. พระธรรมบัณฑิต (ญาณ ญาณชาโล)
 6. พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร)

- พระวินัยโมลี (คำปอน สุทธิญาโณ) (ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส)

สถานที่ภายในวัด[แก้]

 • โรงเรียนวัดสุทธจินดา
 • โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุทธจินดา
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช [1] Archived 2013-12-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 • สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ ๒๙
 • หอสมุดแห่งชาติ
 • ฌาปนสถานกองทัพภาคที่ ๒
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
 • พุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สิ่งปลูกสร้างภายในวัด[แก้]

 • พระอุโบสถวัดสุทธจินดา
 • ศาลาการเปรียญ
 • อาคารสำนักงานสงฆ์
 • หอระฆังวัดสุทธจินดา
 • กุฏิเมนะรุจิ
 • ฌาปนสถานกองทัพภาคที่ ๒
 • อาคาร ๕๐ ปี เป็นอาคารใช้เป็นที่เรียนของวัดสุทธจินดา
 • ศาลานาบุญ (หอฉัน)
 • กุฏิสองเมือง เป็นที่พักของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโสภณ เจ้าอาวาสฯ
 • กุฏิพระอริยเวที เป็นที่พักของพระครูปลัดกัลยาณวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ
 • กุฏิขุนบรรจงเจริญรัตน์ เป็นที่รับรองพระเถระ ที่มาวัดสุทธจินดาในโอกาสต่างๆ
 • กุฏิเมธชนัน เป็นที่พักพระนวกะ
 • กุฏิบุรคามบริรักษ์ เป็นที่พักของพระภิกษุสามเณร
 • กุฏิกองทัพภาคที่ ๒ เป็นที่พักพระภิกษุสามเณร
 • กุฏิธนาคารกรุงเทพ ที่พักของภิกษุสามเณร
 • สวนหลวงพ่อองค์ดำ
 • สวนกวนอิม
 • หอสมุดแห่งชาติ
 • พุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
 • อาคาร ๘๐ ปีวัดสุทธจินดา เป็นที่ตั้งมหาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช
 • อาคารหอประชุมพระราชสมภพ ๒๐๐ ปี ร.๔
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ร.๙
 • สะพานหน้าท่อ-บรมจินดา เป็นอนุสรณ์การรวมวัด

อ้างอิง[แก้]

 1. แจ้งความกระทรวงธรรมการ แผนกกรมธรรมการ ให้จัดชั้นพระอารามหลวงเล่ม ๕๒ ตอน ๐ ง ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ หน้า ๓๙๘๓
 2. ประวัติ วัดสุทธจินดาสืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2556