พระครูสัญญาบัตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีวิกิย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

หลักปฏิบัติ
ศีล · สมาธิ · ปัญญา
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์
คัมภีร์
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรม
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ 4 · มรรค 8 · ปฏิจจสมุปบาท · มงคล 38
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน
สังคม
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
สังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
คำศัพท์
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ
ในปัจจุบันการพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นพระครูสัญญาบัตรจะทรงมอบหมายให้สมเด็จพระสังฆราชหรือเจ้าคณะใหญ่ในหนนั้นๆ เป็นผู้แทนพระองค์มอบตำแหน่งแทน
(พัดพุดตาน) พัดยศสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร

พระครูสัญญาบัตรจัดเป็นสมณศักดิ์สัญญาบัตรชั้นแรก เป็นพระครูมีราชทินนาม ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัยเรียกว่า"ปู่ครู" ต่อมาในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 ได้เปลี่ยนคำนำหน้าจากปู่ครูเป็นพระครู และโปรดให้มีราชทินนามสืบมาจนถึงปัจจุบัน พระครูสัญญาบัตรเป็นชื่อประเภทสมณศักดิ์ เครื่องหมายสมณศักดิ์ใช้คำว่าพระครูนำหน้าราชทินนาม แต่ในสัญญาบัตรมิได้กำหนดว่าเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นใดหรือตำแหน่งใด ก็จะมีพัดยศเป็นเครื่องแสดงชั้นหรือตำแหน่งนั้นๆ เมื่อได้เลื่อนตำแหน่ง จะไม่เปลี่ยนสัญญาบัตร คงเปลี่ยนเฉพาะพัดยศ และมีประกาศมหาเถรสมาคมแสดงความเป็นพระครูสัญญาบัตรตำแหน่งใดและชั้นใด ในปัจจุบันผู้ที่จะได้รับพระราชทานตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรต้องเป็นพระสังฆาธิการเท่านั้น เมื่อจะทรงแต่งตั้งครั้งแรกจัดชั้นและตำแหน่งให้เหมาะสมในการปกครอง หรือเหมาะสมกับวิทยฐานะ

พระครูสัญญาบัตรจัดโดยชั้นมี 4 ชั้น คือ

 • ชั้นพิเศษ (ชพ.)
 • ชั้นเอก (ชอ.)
 • ชั้นโท (ชท.)
 • ชั้นตรี (ชต.)

และแยกแยะชนิดของแต่ละชั้นตามความเหมาะสมในตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ ในปัจจุบันพอกำหนดได้ดังนี้

พระครูสัญญาบัตร ชั้นพิเศษ พระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท พระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี พระครูสัญญาบัตร ฝ่ายวิปัสสนาธุระ อื่นๆ
 1. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
 2. ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ
 3. เจ้าคณะอำเภอ
 4. เทียบเจ้าคณะอำเภอ
 5. ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล
 6. เจ้าอาวาสพระอารามหลวง
 7. รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
 8. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
 9. เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
 1. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด
 2. ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ
 3. ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล
 4. เจ้าอาวาสพระอารามหลวง
 5. เจ้าคณะอำเภอ
 6. เทียบเจ้าคณะอำเภอ
 7. รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
 8. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
 9. เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
 10. รองเจ้าคณะอำเภอ
 11. เจ้าคณะตำบล
 12. เจ้าอาวาสวัดราษฎร์
 1. เจ้าอาวาสพระอารามหลวง
 2. เจ้าคณะอำเภอ
 3. เทียบเจ้าคณะอำเภอ
 4. รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
 5. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
 6. เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
 7. รองเจ้าคณะอำเภอ
 8. เจ้าคณะตำบล
 9. รองเจ้าคณะตำบล
 10. เจ้าอาวาสวัดราษฎร์
 11. รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
 1. เจ้าอาวาสพระอารามหลวง
 2. รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
 3. เจ้าคณะตำบล
 4. ภาค9เจ้าอาวาสวัดราษฎร์
 1. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก
 2. เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก
 3. เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก
 4. เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท
 1. รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
 2. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

บทความที่เกี่ยวข้อง[แก้]