จังหวัดพิจิตรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
จังหวัดพิจิตรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ไทย
← พ.ศ. 2554 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

3 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
  First party Second party Third party
 
พรรค พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย อนาคตใหม่
การเลือกตั้งล่าสุด ไม่ได้ลงเลือกตั้ง ไม่ได้ส่งผู้สมัคร ไม่ได้ลงเลือกตั้ง
ที่นั่งที่ชนะ 3 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase3 Steady Steady
คะแนนเสียง 76,572 57,936 54,560
ร้อยละ 27.88% 21.10% 19.87%

  Fourth party Fifth party
 
พรรค ประชาธิปัตย์ ชาติไทยพัฒนา
การเลือกตั้งล่าสุด 1 ที่นั่ง, 28.87% 2 ที่นั่ง, 32.40%
ที่นั่งที่ชนะ 0 0
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Decrease1 Decrease2
คะแนนเสียง 23,875 438
ร้อยละ 8.69% 0.16%

Phichit general election results, 2019.svg
ผลการเลือกตั้งตามส่วนต่างคะแนนเสียงเป็นร้อยละ

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้ง

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อิสระ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ในจังหวัดพิจิตร กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 3 เขตเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตละ 1 คน

ภาพรวม[แก้]

แบ่งตามพรรค[แก้]

แบ่งตามเขต[แก้]

ผลการเลือกตั้ง[แก้]

สัญลักษณ์
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขต 1[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย อำเภอเมืองพิจิตร, อำเภอสามง่าม และอำเภอวชิรบารมี

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดพิจิตร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ พรชัย อินทร์สุข (1) 24,781 26.20
เสรีรวมไทย จักรพงศ์ บุบผา (16) 20,375 21.54
อนาคตใหม่ ศุภสิทธิ์ ศิริเศรษฐ์ (4) 18,947 20.03
ประชาธิปัตย์ อาวุธ เดชอุปการ (3) 11,983 12.67 -2.91
ภูมิใจไทย อาดิษฐ์ กัลยาณมิตร (10) 11,580 12.24
เศรษฐกิจใหม่ อุสา บุตรเพ็ชร (17) 939 0.99
พลังชาติไทย ปตินันท์ ศรีพงษ์ (21) 876 0.93
เพื่อชาติ นรินทร์ บุญวงศ์ (8) 788 0.83
เพื่อแผ่นดิน สุปราณี ป้อมสมบูรณ์ (15) 611 0.65
พลังไทยรักไทย สายหยุด วัสสะ (23) 499 0.53
เพื่อสหกรณ์ไทย เชาวลิต ประการเพชร (25) 346 0.37
รวมพลังประชาชาติไทย วิบูลย์ เพ็ชรรัตน์ (6) 336 0.36
พลังครูไทย สุรัตนา คําหนู (24) 314 0.33
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย จําเนียร เปี่ยมบุญ (9) 306 0.32
พลังปวงชนไทย นรเศรษฐ์ ทรัพย์ประวัติ (11) 280 0.30
ครูไทยเพื่อประชาชน สุมิตร การเที่ยง (5) 270 0.29
ฐานรากไทย กอบกุล ภักดีโต (26) 220 0.23
พลังประชาธิปไตย วรรณา ผลาผล (28) 196 0.21
พลังท้องถิ่นไท ปัญจวิชญ์ บุสดี (13) 190 0.20
ประชานิยม ณัฐนารี ไวธัญกรรม (2) 189 0.20
ประชาภิวัฒน์ จริยวัตร สกุลพรเจริญ (14) 181 0.19
ประชาชาติ กาญจนา จันทรมณี (7) 159 0.17
ภราดรภาพ ฐิติพันธ์ บางใหญ่ (20) 61 0.06
ประชาชนปฏิรูป เดชา คุ้มแก้ว (19) 56 0.06
ไทรักธรรม ทองคํา วงสุวรรณ์ (27) 51 0.05
พลังสังคม ชื่นชม ฟักสนิท (22) 37 0.04
ไทยรักษาชาติ วินัย ภัทรประสิทธิ์ (12)*†
เพื่อนไทย คะแนน เนตรอิ่ม (18)†
ผลรวม 94,571 100.00
บัตรดี 94,571 90.37
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,616 1.54
บัตรเสีย 8,461 8.09
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 104,648 72.11
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 145,126 100.00
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ประชาธิปัตย์

เขต 2[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอสากเหล็ก, อำเภอวังทรายพูน, อำเภอตะพานหิน, อำเภอทับคล้อ และอำเภอดงเจริญ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดพิจิตร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ ภูดิท อินสุวรรณ์ (6) 21,466 24.78
อนาคตใหม่ ดุษฎี บัวเขียว (14) 18,845 21.76
ภูมิใจไทย ไพโรจน์ เนตรแสง (4) 16,821 19.42
เสรีรวมไทย ชนกฤติ โหมอ่อน (13) 10,464 12.08
ประชาธิปัตย์ บุญชอบ สากูต (15) 5,651 6.52 -54.22
ชาติไทยพัฒนา ณริยา บุญเสรฐ (3) 4,469 5.16
เพื่อชาติ พันตํารวจโท จําลอง งามลํายวง (8) 1,545 1.78
เศรษฐกิจใหม่ วัฒนะ เฉื่อยฉ่ำ (20) 952 1.10
พลังปวงชนไทย สมชาย หมอนเมือง (11) 932 1.08
พลังชาติไทย ประสิทธิ์ สาทะ (24) 678 0.78
พลังไทยรักไทย พันตํารวจโท สรวิชญ์ เถาลอย (29) 575 0.66
พลังสังคม ณัฎฐกา งามสม (26) 494 0.57
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย สังเวียน พาลีตา (5) 451 0.52
ประชาชาติ ศิริโชค เอี่ยมมี (1) 399 0.46
ประชาธิปไตยใหม่ ภัทรชัย กําคําเพ็ชร (12) 337 0.39
เพื่อแผ่นดิน ธานี มั่นทรัพย์ (16) 327 0.38
พลังท้องถิ่นไท สมบุญ สังข์ทอง (17) 324 0.37
รวมพลังประชาชาติไทย เกศกมล ทองดอนน้อย (10) 232 0.27
ประชานิยม ญาณศรณ์ แถวบุญตา (2) 223 0.26
ประชาภิวัฒน์ จักรภฤต บรรเจิดกิจ (22) 200 0.23
ฐานรากไทย ภาณุวรรษ ไกรเกื้อกูล (31) 196 0.23
ครูไทยเพื่อประชาชน สิริกาญจน์ ภมรกูล (23) 170 0.20
ไทยศรีวิไลย์ สงัด แตงเหล็ก (19) 162 0.19
ภราดรภาพ สมพิศ ป้อมฤทธิ์ (21) 154 0.18
ประชาชนปฏิรูป กิตติศักดิ์ หมอนเมือง (9) 153 0.18
เพื่อสหกรณ์ไทย อัครวินท์ เกษวิริยะการ (28) 146 0.17
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย จิ๋ว งอนไทยสงค์ (25) 139 0.16
พลังครูไทย ปิยพงศ์ เปี่ยมงาม (27) 80 0.09
ไทรักธรรม ลํายวง น่วมด้วง (30) 29 0.03
ไทยรักษาชาติ ปุณยวัจน์ เหลืองวิจิตร (7)†
เพื่อนไทย นาริต เที่ยงธรรม (18)†
ผลรวม 86,614 100.00
บัตรดี 86,614 89.33
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,344 1.38
บัตรเสีย 9,007 9.29
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 96,965 67.70
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 143,219 100.00
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ชาติไทยพัฒนา

เขต 3[แก้]

เขตเลือกตั้งที่ 3 ประกอบด้วย อำเภอบางมูลนาก, อำเภอโพทะเล, อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดพิจิตร
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
พลังประชารัฐ สุรชาติ ศรีบุศกร (5) 30,325 32.45
ภูมิใจไทย วิชัย ด่านรุ่งโรจน์ (2) 29,535 31.61
อนาคตใหม่ พัชรี ขอจิตต์ (10) 16,768 17.94
ประชาธิปัตย์ ณรงค์ จักขุจันทร์ (4) 6,241 6.68
เสรีรวมไทย พันเอก มนู ชูจิตร (3) 3,222 3.45
พลังท้องถิ่นไท มานะ วุฑฒยากร (1) 1,875 2.01
เพื่อชาติ พันตํารวจโท ฐณพล อริวรรณา (12) 744 0.80
เศรษฐกิจใหม่ วรวลัญช์ น้อยดี (16) 699 0.75
ประชาชนปฏิรูป ธวัชชัย คมขํา (22) 627 0.67
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย อํานวย พรมโคตร (25) 602 0.64
ชาติไทยพัฒนา ปราโมทย์ ชมประเสริฐ (14) 438 0.47
ประชาชาติ ไพบูลย์ นาคสุข (7) 296 0.32
รวมพลังประชาชาติไทย สาทิพ ดิษทับ (9) 248 0.27
พลังสังคม วันชัย งามสม (24) 243 0.26
ประชานิยม ชนัดดา อนุฤทธิ์ (6) 238 0.25
พลังไทยรักไทย ร้อยตํารวจโท สมชาย พิมพ์สอน (27) 193 0.21
ครูไทยเพื่อประชาชน ภาษิต แสงจํานงค์ (11) 158 0.17
ไทยศรีวิไลย์ ชาตรี กลิ่นหอม (18) 144 0.15
รักษ์ผืนป่าประเทศไทย กําไร ทั่งถิ่น (15) 137 0.15
พลังชาติไทย ฉลอง กลางนอก (23) 125 0.13
ประชาภิวัฒน์ วัลลภ พึ่งไชย (17) 120 0.13
เพื่อแผ่นดิน ประทุมทิพย์ บุญสืบ (21) 115 0.12
พลังปวงชนไทย บุญเลิศ สุขประมาณ (13) 100 0.11
พลังครูไทย ยัณต์ กัณฑษา (26) 100 0.11
ฐานรากไทย ณัฐพงษ์ ภู่กลัดอัครวินท์ (29) 69 0.07
ไทรักธรรม สุทิน พุกยอด (28) 41 0.04
ภราดรภาพ ชัชวัสส์ แก้วชัยสิทธิ์ (20) 39 0.04
ไทยรักษาชาติ มิ่งขวัญ พุกเปี่ยม (8)†
เพื่อนไทย สุรชัย ตั้งสุวรรณเจริญ (19)†
ผลรวม 93,443 100.00
บัตรดี 93,443 90.72
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 949 0.92
บัตรเสีย 8,324 8.10
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 102,716 72.30
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 142,058 100.00
พลังประชารัฐ ได้ที่นั่งจาก ชาติไทยพัฒนา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]