มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham University
02msu color
ตราโรจนากร
คติพจน์ พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว
(ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน)
สถาปนา 27 มีนาคม พ.ศ. 2511
(วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม)

9 ธันวาคม พ.ศ. 2537
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ประเภท มหาวิทยาลัยรัฐ
อธิการบดี รศ. ดร.ศุภชัย สมัปปิโต (รักษาการ)
นายกสภามหาวิทยาลัย ปัญญา ถนอมรอด[1]
จำนวนอาจารย์ 1,210[2] (2556)
จำนวนเจ้าหน้าที่ 2,198[2] (2556)
จำนวนผู้ศึกษา 45,681[2] (2556)
ที่ตั้ง

เขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่)
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า)
ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

16°11′57.7″N 103°17′02.3″E / 16.199361°N 103.283972°E / 16.199361; 103.283972 (Mahasarakham University))
สีประจำสถาบัน          สีเหลือง-เทา
ฉายา มมส.
เว็บไซต์ msu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม เดิมเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 22 ของประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีศูนย์กลางการบริหารงานตั้งอยู่ที่ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ ที่ตั้งเดิม ซึ่งตั้งอยู่ที่ 269 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม บนพื้นที่ 197 ไร่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะขยายการศึกษาชั้นสูงไปสู่ภูมิภาค ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม เมื่อปีพุทธศักราช 2517 และได้แยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศภายใต้ชื่อ "มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 111 ตอนที่ 54 ก นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 22 ของ ประเทศไทย[3]

อันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยู่ในอันดับที่ 1,101 ของโลก อันดับที่ 26 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[4]

สัญลักษณะประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม[แก้]

ราชพฤกษ์
 • ตราโรจนากร คือ ตราประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีความหมายว่า สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นรูปใบเสมา

ภายในมีภาพขององค์พระธาตุนาดูน ด้านล่างเป็นสุริยรังสีที่แผ่ขึ้นจากผ้าลายขิตซึ่งอยู่เหนือคำขวัญภาษาบาลี

" พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว " หมายความว่า ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน

ใบเสมา หมายถึง ภูมิปัญญา

พระธาตุนาดูน หมายถึง คุณธรรมความดี

สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ลายขิต หมายถึง ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมแห่งอีสาน

ความหมายโดยรวม คือ ความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นผลจากความรู้และคุณธรรม ผสมผสานกับภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่นอีสาน

 • สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเหลือง - เทา

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ์

สีเทา หมายถึง ความคิด หรือ ปัญญา

สีเหลือง - เทา จึงหมายถึง การมีปัญญาและความคิดที่ดีงาม อันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

 • วาทกรรมอัตลักษณ์ประชาคม มมส คือ ลูกพระธาตุนาดูน ดอกคูนผลิช่อ มอน้ำชี ศรีโรจนากร

ทำเนียบอธิการบดี[แก้]

วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม
รายนามรองอธิการประจำวิทยาเขต วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.สายหยุด จำปาทอง พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2512
2. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญชม ไชยโกษี พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2516
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2517
มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม
รายนามรองอธิการประจำวิทยาเขต วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2518
2. รองศาสตราจารย์ ชูเกียรติ มณีธร พ.ศ. 2518 (รักษาการ)
3. ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ วิทยารัฐ พ.ศ. 2519
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี เมืองนาโพธิ์ พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2524
5. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ บุญยะกาญจน พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2526
6. ดร. ถวิล ลดาวัลย์ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2530
7. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ บุญยะกาญจน พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2534
8. รองศาสตราจารย์ ดร. จรูญ คูณมี พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536
9. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด พ.ศ. 2537
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด พ.ศ. 2538 (รักษาการ)
2. เภสัชกร ศาสตราภิชาน ดร.ภาวิช ทองโรจน์ พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546
3. ศาสตราจารย์น นายแพทย์ อดุลย์ วิริยเวชกุล พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551 (รักษาการ)
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 (รักษาการ)
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน

คณะและวิทยาลัย[แก้]

วิทยาศาสตร์สุขภาพ[แก้]

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี[แก้]

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์[แก้]

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

สำนัก/สถาบัน[แก้]

วิทยาเขต/ศูนย์/ฝ่าย/สมาคม[แก้]

 • วิทยาเขตนครพนม (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยนครพนม)
 • วิทยาเขตบึงกาฬ (กำลังรอการอนุมัติ)[5]
 • ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี
 • ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา
 • ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร
 • ศูนย์นวัตกรรมไหม
 • ศูนย์พัฒนาภาษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ศูนย์อนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน วัดมหาชัย
 • ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่น
 • ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา
 • ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี
 • ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • โครงการบริการการศึกษา
 • โครงการบริการวิชาการภายนอก
 • ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
 • สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สมาคมเทคโนโลยีการศึกษา
 • องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม[แก้]

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นโรงเรียนสาธิตเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่ได้สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ตั้งอยู่ 2 แห่งภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่

กิจการเสริมศึกษา[แก้]

 • สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สำนักบริหารจัดการและรักษาผลประโยชน์พื้นที่
 • ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สถานีวิทยุ MSU Radio
 • ร้านยามหาวิทยาลัย
 • น้ำดื่มยูนิเพียว
 • หน่วยโภชนบริการ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมนักศึกษา[แก้]

อันดับและมาตรฐานมหาวิทยาลัย[แก้]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร[แก้]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแด่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ในกิจการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปี

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]