สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC
PGVIM.jpg
สถาปนา 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล
อธิการบดี คุณหญิง วงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
นายกสภาฯ ศาสตราจารย์คลินิก ปิยะสกล สกลสัตยาทร
ที่ตั้ง 2010 ซอยอรุณอัมรินทร์ 36 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์ http://www.pgvim.ac.th/

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (อังกฤษ: PRINCESS GALYANI VADHANA INSTITUTE OF MUSIC) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพื่อให้มีสถาบันการดนตรีที่ให้ความสำคัญต่อดนตรีคลาสสิกอย่างจริงจัง[1] โดยยกฐานะสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา

ประวัติ[แก้]

ประวัติ[แก้]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อชาวไทยตลอดมา รวมทั้งเพื่อเป็นการสนองพระปณิธานในการที่จะพัฒนาดนตรีคลาสสิกของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ ด้วยการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษทางดนตรีคลาสสิกให้มีมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านดนตรีคลาสสิกที่ดี ให้กับสังคมไทย

นับตั้งแต่การได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ทางสถาบันฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีที่มีความเป็นเลิศ พร้อมไปกับการเป็นสถาบันที่ทำหน้าที่ในการให้ความรู้กับประชาสังคม ตามปณิธานที่ว่า ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน  (Musique de la Vie et de la Terre - Music of Life, Music of Land) อันกล่าวถึงคุณค่าของดนตรี ที่มิเพียงแต่ครอบคลุมถึงดนตรีคลาสสิกในฐานะของความหรูหราและความงาม หากแต่รวมไปถึงดนตรีที่มีความละเอียดอ่อน เต็มไปด้วยชีวิต และนำไปสู่การพัฒนาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งสามารถเข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้คนในทุกระดับชั้น 

จาก มาตรา ๖ พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำหนดให้สถาบันฯ เป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในทางดนตรีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับพระปณิธาน และบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ สถาบันฯ จึงได้ กำหนดพันธกิจไว้สามประการ ได้แก่ 1) สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดนตรีคลาสสิกที่มีศักยภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถจะประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับบริบทของสังคม 2) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม และ 3) เป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีระหว่าง บุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรมของสถาบันฯ[แก้]

จากพันธกิจ 3 ประการนี้ ทำให้สถาบันฯ ได้ริเริ่มให้มีการจัดทำโครงการทั้งในส่วนของการนำเสนอการแสดงดนตรีที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างประสบการณ์สุนทรียะและความซาบซึ้งทางดนตรีให้กับผู้ฟัง ดังจะเห็นได้จาก ตัวอย่างของการแสดงออร์เคสตราคอนเสิร์ตในเดือนมกราคม 2556 ที่ได้มีการเชิญศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในระดับนานาชาติ ภูมิ พรหมชาติ มาเป็นผู้บรรเลงบทประพันธ์ที่มีความลึกซึ้งและซับซ้อนในทางด้านดนตรีคลาสสิก หรือการจัดการแข่งขันวงเครื่องสายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านดนตรี รวมทั้งเป็นการสร้างเวทีเพื่อฝึกฝนความสามารถในการแสดงในระดับนานาชาติ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ได้แสดงให้เห็นถึงปณิธานของสถาบันฯ ในการเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของประเทศไทย

นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารองค์ความรู้ทางด้านดนตรีคลาสสิกให้กับประชาสังคมตามพันธกิจที่สอง ในการที่จะเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดนตรีและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับสังคม ทางสถาบันฯ จึงได้จัดให้มีโครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตซีรีส์ Musique de la Vie et de la Terre ที่จัดให้มีขึ้นประจำ ในทุกสัปดาห์แรกของเดือน โดยมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงการแสดงดนตรีคลาสสิก ที่มีคุณภาพ หรือโครงการจัดแสดงดนตรีเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงราชนครินทร์ ที่มิได้เพียงแต่นำเสนอการแสดงดนตรีของนักดนตรีมืออาชีพ หากแต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนบางยี่ขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเยาวชน ดังจะเห็นได้จากการแสดงของเยาวชนจากโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ หรือ โรงเรียนวัดคฤหบดี ที่ทางสถาบันฯ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสร้างสรรค์ร่วมกับเยาวชน และได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงออกทางด้านดนตรีร่วมไปกันกับการทำกิจกรรมทางด้านศิลปะร่วมสมัย เช่น กราฟฟิตี้ (Graffiti) หรือ เปเปอร์มาเช (Paper Mache) ที่ให้ความสำคัญกับการนำเอาเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของชุมชนที่ผ่านการศึกษาค้นคว้า มานำเสนอผ่านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคนรุ่นใหม่

สำหรับพันธกิจที่ 3 ของสถาบันฯ ที่จะเป็นศูนย์รวมในการศึกษาค้นคว้าวิจัย บูรณาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรีระหว่าง บุคคล ชุมชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ สถาบันฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นพื้นที่กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างบุคคลากรทางดนตรีของทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ร่วมทั้งการสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านดนตรี โดยได้มีการวางแผนสำหรับโครงการ การประชุมระดับนานาชาติในด้านดนตรีคลาสสิก และให้ความสำคัญกับการตั้งคำถามในประเด็นของบริบทเพื่อการพัฒนาดนตรีคลาสสิกในภูมิภาคอาเซียนเป็นประเด็นหลักในการประชุม

จากพันธกิจทั้ง 3 ประการสู่การดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ สถาบันฯ มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จตามพระปณิธานขององค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการสร้างให้ดนตรีคลาสสิกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คน และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ให้ไปสู่ความเจริญทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ


หลักสูตรของสถาบันฯ[แก้]

Mind of a Researcher, Skill of an Artist, Heart for the People ความคิดของนักค้นคว้า ทักษะของศิลปิน หัวใจเพื่อประชาชน

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มีปรัชญาที่จะมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ และมีความเข้าใจในศิลปะทางด้านดนตรีอย่างลึกซึ้ง มีความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาดนตรีทั้งในฐานะศาสตร์และศิลป์ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการสร้างสรรค์งานดนตรี งานค้นคว้าวิจัยทางด้านดนตรีที่มีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีในการสร้างสรรค์ชุมชน สังคมและเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น เป็นไปเพื่อสนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและมีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติ หลักสูตรดุริยางคศาสตบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา มุ่งผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีความเป็นเลิศ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทของดนตรีในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านดนตรีกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการจัดกลุ่มรายวิชาออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาทักษะ ปฏิบัติ กลุ่มวิชาสร้างเสริมวิชาชีพ และกลุ่มวิชาเลือกเสรี ในแต่ละกลุ่มรายวิชา นักศึกษาจะมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในมิติที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมไปถึงความสามารถในด้านทักษะดนตรี ความรู้เท่าทันในการเปลี่ยนแปลงของความรู้ดนตรี และความเข้าใจในบริบทของสังคมปัจจุบัน โดยนักศึกษาสามารถที่จะเลือกศึกษาในหัวข้อที่ตนเองสนใจได้อย่างอิสระ และสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

รายวิชาในแต่ละกลุ่มของหลักสูตร มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านที่แตกต่างกันไป รายวิชาในกลุ่มรายวิชาทักษะปฏิบัติ มุ่งเน้นที่จะให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติดนตรีผ่านการเรียนรู้รายวิชาทักษะวิชาเอก (Major Skill) การบรรเลงรวมวง (Chamber Music) ปฏิบัติการทักษะดนตรี (Practice Lab) และ ทักษะผู้แสดงดนตรี (Performing Musicianship) โดยวิชาในกลุ่มนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรที่จะทำให้นักศึกษามีศักยภาพในด้านการปฏิบัติดนตรีเทียบเท่าระดับนานาชาติ ซึ่งวิชาในกลุ่มนี้ นักศึกษาจะต้องเรียนควบคู่ไปกับรายวิชากลุ่มวิชาสร้างเสริมวิชาชีพที่ให้ความสำคัญกับการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของความรู้ดนตรีผ่านกลุ่มรายวิชาที่ครอบคลุมความเชี่ยวชาญเฉพาะต่างๆ ทางด้านดนตรี โดยนักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความสนใจพร้อมๆ ไปกับการเรียนในรายวิชาโครงการพิเศษที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการในการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านดนตรีเข้ากับการปฏิบัติทักษะ และรายวิชาอื่นๆ ผ่านการทำโครงการทั้งในรูปแบบของการแสดงเดี่ยว การทำโครงการวิจัยและปัจฉิมนิทัศน์

นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการในการประยุกต์และสื่อสารความรู้ทางด้านดนตรีกับสาธารณชน ผ่านการทำงานในสถานการณ์จริงผ่านรายวิชา ดนตรีเพื่อประชาสังคม (Music for Society) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างให้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าใจในบริบทของสังคมปัจจุบันและสามารถที่จะใช้องค์ความรู้ทางด้านดนตรีตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้

หลักสูตรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ยังได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับรายวิชากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู้และความสามารถที่จะเข้าใจความเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ต่างๆ ได้ โดยวิชาในกลุ่มนี้ ประกอบไปด้วย หมวดวิชามนุษยศาสตร์ (เลือกอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) สังคมศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เลือกกลุ่มละอย่างน้อย 8 หน่วยกิต) โดยนักศึกษาสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามความสนใจ

อัตราส่วนของรายวิชาในแต่ละกลุ่ม สามารถที่จะสะท้อนลักษณะพิเศษของหลักสูตรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นหลักสูตรที่มีความเฉพาะเจาะจงในการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีของนักศึกษาตาม พระปณิธานขององค์สมเด็จพระเจ้าที่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการที่จะพัฒนาให้เยาวชนผู้ความสามารถทางด้านดนตรีของประเทศไทย สามารถที่จะก้าวไปสู่เวทีนานาชาติได้ อีกทั้งรายวิชาต่างๆในหลักสูตร ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความกลมกลืนและสร้างเสริมให้กับรายวิชาทักษะทางด้านดนตรีอันจะช่วยสร้างให้เยาวชนเหล่านี้ กลายเป็นบุคลากรทางด้านดนตรีที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านดนตรีให้เป็นประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติได้ต่อไป


ทำเนียบอธิการบดี[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน [2]

อ้างอิง[แก้]