มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Yala Rajabhat University
ตราราชภัฎยะลา.jpg
สถาปนา พ.ศ. 2477
ประเภท รัฐ
อธิการบดี ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์
นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ที่ตั้ง 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
เว็บไซต์ www.yru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (อังกฤษ: Yala Rajabhat University) เดิมเป็นโรงเรียนอาชีพกสิกรรมประจำจังหวัดยะลา เปิดสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ต่อมาพัฒนาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู และยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครู ซึ่งมีการปรับปรุงการเรียนการสอนจนสามารถเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีได้ ในปี พ.ศ. 2538 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันราชภัฏ และพัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาในปัจจุบัน

ประวัติ[แก้]

 • พ.ศ. 2472 "โรงเรียนอาชีพกสิกรรม" เปิดสอนหลักสูตรอาชีพกสิกรรม ชั้น ป.5-ป.6 ต่อจากหลักสูตรประถม 4 ปี
 • พ.ศ. 2476 ย้ายโรงเรียนมาตั้งใกล้วัดพุทธภูมิ ณ บริเวณที่เป็นโรงเรียนคณะราษฏรบำรุงปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2477 ตั้งเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครู" เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 ใช้หลักสูตรฝึกหัดครูชั้นต้น ปีที่ 1-2 นักเรียน ป.5 เป็นปีที่ 1 นักเรียน ป.6 เป็นปีที่ 2 และมีหลักสูตรประถมเกษตรกรรม
 • พ.ศ. 2480 ย้ายโรงเรียนไปตั้ง ณ บริเวณซึ่งเป็นวิทยาลัยเทคนิคยะลาในปัจจุบัน
อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • พ.ศ. 2482 โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนเนื่องจากไม่มีนักศึกษามาสมัครเรียน
 • พ.ศ. 2483 เริ่มเปิดสอนหลักสูตรใหม่ รับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี
 • พ.ศ. 2486 เปลี่ยนจากหลักสูตรมัธยมพิเศษเป็นหลักสูตรประโยคครูประชาบาล (ป.บ.) หลักสูตร 3 ปี และได้มีการย้ายโรงเรียนไปตั้งที่ศาลากลางจังหวัดเดิม
 • พ.ศ. 2493 เปิดชั้นฝึกหัดครูมูล (ป.) รับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 เข้าเรียนตามหลักสูตร 1 ปี และยุบเลิก ชั้นประโยคครูประชาบาลปีที่ 1
 • พ.ศ. 2494 เปิดชั้นฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่ 3 หลักสูตร 2 ปี และยุบเลิกชั้นประโยคครูประชาบาลปีที่ 2
 • พ.ศ. 2495 ยุกเลิกประโยคครูประชาบาลปีที่ 3 คงเปิดสอนเฉพาะหลักสูตรครูมูลและครูประกาศนียบัตร
 • พ.ศ. 2498 ยุบเลิกชั้นฝึกหัดครูมูลและชั้นฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เริ่มใช้หลักสูตรฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) รับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร 2 ปี
 • พ.ศ. 2504 ย้ายมาตั้ง ณ บริเวณที่ตั้งของสถาบันราชภัฏยะลาในปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2506 กรมการฝึกหัดครูประกาศยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูเป็น "วิทยาลัยครูยะลา" เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2506 และมีหลักสูตรฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ต่อจากชั้น ป.กศ. อีก 2 ปี
 • พ.ศ. 2510 มีหลักสูตรครูประถม (ป.ป) หลักสูตร 1 ปีรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
 • พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเรื่อง “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู” ให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศสามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญา
 • พ.ศ. 2538 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา "พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538" วิทยาลัยครูยะลา จึงมีนามใหม่ “สถาบันราชภัฏยะลา” ซึ่งทำให้สถาบันสามารถเปิดสอนในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้


สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 • สีประจำมหาวิทยาลัย สีชมพู – เทา โดย
  • สีชมพู เป็นสีของความรัก หมายถึง การรู้รัก – สามัคคี
  • สีเทา เป็นสีของสมอง หมายถึง ความคิด การไตร่ตรอง ใช้เหตุผล

ดังนั้น สีชมพู – เทา จึงหมายถึง มีความคิด รู้จักไตร่ตรอง อยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย[แก้]

"เก่งไอที มีจิตอาสา สู้งาน สื่อสารภาษามลายูกลางได้"

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้

ปรัชญา[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น ด้วยกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐาน การบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์[แก้]

มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ สืบสานภูมิปัญญาไทย วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ[แก้]

1.ผลิตบัณฑิต 2.ให้บริการวิชาการแก่สังคม 3.วิจัย 4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5.พัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษา 6.เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้สังคมพหุวัฒนธรรม 7.พัฒนาองค์กรคุณภาพ


หน่วยงาน[แก้]

 • สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 • สำนักอธิการบดี
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
 • หน่วยงานในกำกับ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]