มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
Rajabhat Rajanagarindra University
ราชนครินทร์.png
คติพจน์ สิกฺเขยฺย สิกฺขิตพฺพานิ
"พึงศึกษา ในสิ่งที่ควรศึกษา"
สถาปนา พ.ศ. 2483
ประเภท รัฐ
อธิการบดี ผศ.เอนก เทพสุภรณ์กุล
นายกสภามหาวิทยาลัย มีชัย ฤชุพันธุ์
ที่ตั้ง

วิทยาเขตหลัก
เลขที่ 422 ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิทยาเขตแห่งที่ 2
เลขที่ 40 ถนนศรีโสธรตัดใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยาเขตแห่งที่ 3
เลขที่ 6 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
เว็บไซต์ www.rru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (อังกฤษ: Rajabhat Rajanagarindra University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2483 เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) เดิมมีชื่อว่า วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา และยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ราชนครินทร์" ในปี พ.ศ. 2541 จนกระทั่งได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันเปิดสอนใน 5 คณะ

ประวัติ[แก้]

ในปี พ.ศ. 2483 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เปิดสอนหลักสูตรครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู ว.) ต่อมาในปี พ.ศ. 2485 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูฉะเชิงเทรา และในปี พ.ศ. 2513 เป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา และได้รับประทานนามจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ว่า "ราชนครินทร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏราชนครินทร์"[1] และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2547

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตราประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบด้วยวงจักรกลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออก ในรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ และรอบนอกด้านบนมีตัวอักษรภาษาไทยว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ " ด้านล้างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า RAJABHAT RAJANAGARINDRA UNIVERSITY

 • สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีขียว-สีเหลือง
 • คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สิก.เขยย สิกขิตพพานิ : พึงศึกษาในสิ่งที่ควรศึกษา
 • ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ ดอกสารภี
 • ชื่อย่อมหาวิทยาลัย ภาษาไทย "มรร." : ภาษาอังกฤษ "RRU"

คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน[แก้]

 • คณะครุศาสตร์ (http://krusart.rru.ac.th)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (http://human.rru.ac.th)
 • คณะวิทยาการจัดการ (http://fms.rru.ac.th)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://science.rru.ac.th)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (http://techno.rru.ac.th
 • บัณฑิตวิทยาลัย (http://grad.rru.ac.th)
 • สำนักงานอธิการบดี (http://op.rru.ac.th)
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (http://academic.rru.ac.th)
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://arit.rru.ac.th)
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://vijai.rru.ac.th)
 • ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น (http://culture.rru.ac.th)
 • สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.)
 • สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
 • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (RRUBI)
 • ศูนย์ภาษา (http://language.rru.ac.th)
 • ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (http://learn.rru.ac.th)
 • ศูนย์เครือข่ายสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

รายนามอธิการบดี[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อธิการบดีมาแล้ว คน ดังรายนามต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รายนามครูใหญ่ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางสาวชิตพันธ์ นคาวัฒน์ พ.ศ. 2483 - พ.ศ. 2485
2. นางทวี ชุติวงศ์ พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2494
3. นางสาวจรัสสม ปุณณะหิตานนท์ พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2497
รายนามอาจารย์ใหญ่ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางสาวจรัสสม ปุณณะหิตานนท์ พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2498
2. นางฉวีวรรณ ดุลยจินดา พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2501
3. นายสนอง ศุขสมาน พ.ศ. 2501 - พ.ศ. 2503
4. นายพิษณุ ชัชวาลย์ปรีชา พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2505
5. นายทวีสิน ชุติวงศ์ พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2508
6. นางสาววชะรี พิมพยะจันทร์ พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2515
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางสาววชะรี พิมพยะจันทร์ พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2518
รายนามอธิการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางสาววชะรี พิมพยะจันทร์ พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2528
2. นางฉลอง ภิรมย์รัตน์ พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2532
3. นายสุพล วุฒิเสน พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2538
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายสุพล วุฒิเสน พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2546
2. นายเอนก เทพสุภรณ์กุล พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2556
3. นายอุทัย ศิริภักดิ์ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]