มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
Lampang Rajabhat University
Lpru.gif
คติพจน์ วิริเยน ทุกขมจเจติ (ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร)
สถาปนา 9 มิถุนายน 2514
ประเภท รัฐบาล
อธิการบดี ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ที่ตั้ง 119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
เว็บไซต์ www.lpru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (อังกฤษ: Lampang Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีชื่อเดิมว่า "วิทยาลัยครูลำปาง" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยครูลำปางเริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2515 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ใน พ.ศ. 2516 เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)มีการประกาศใช้"พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518" ส่งผลให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอน ในระดับปริญญาตรีได้ในปี พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครูลำปาง จึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527" กฎหมายกำหนดให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาใน ปี พ.ศ. 2529

ดังนั้นวิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ขณะที่สถาบันราชภัฏลำปางยังใช้ชื่อวิทยาลัยครูลำปางอยู่นั้นได้มีการประสาน การดำเนินงาน ร่วมกับวิทยาลัยครูอื่น ๆ โดยรวมกัน เป็นกลุ่มวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูลำปางซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบนได้พัฒนาเป็น"สหวิทยาลัยล้านนา"ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 และวิทยาลัยครูลำปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยล้านนา 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า "สถาบันราชภัฏ"วิทยาลัยครูลำปางจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏลำปาง" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เป็นต้นมาหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏพ.ศ. 2538 ส่งผลให้สถาบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน และสามารถเปิดสอนในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรในปี พ.ศ. 2542สถาบันราชภัฏลำปางได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและในปี พ.ศ. 2543ได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) จนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2547ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาหลักสูตร และการสอน สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา ปี พ.ศ. 2548 เปิดสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) (MBA)และปี พศ. 2549 เปิดสาขาวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นนั้น ในปีพ.ศ. 2536 ได้รับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดลำปางเข้าร่วมโครงการสมทบในสถาบันราชภัฏลำปางพ.ศ. 2534-2539 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหารใน พ.ศ. 2543ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคลำพูนเปิดโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

   วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  "ทำให้สถาบันราชภัฏลำปางปรับเปลี่ยนฐานะเป็น"มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง" (Lampang Rajabhat University)ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดการศึกษาระดับ
    
    - ปริญญาตรี
    - ปริญญาโทและระดับประกาศนีย์บัตรบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา
    - สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
    - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
    - สาขาวิชาการบัญชี 
   -  คณะครุศาสตร์
   -  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร
   -  คณะวิทยาการจัดการ
   -  คณะวิทยาศาสตร์
   -  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
   มีส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา อีก 4 ส่วนราชการ
   - สำนักงานอธิการบดี
   - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
   - สถาบันวิจัยและพัฒนา

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีปณิธานและความมุ่งหวังที่จะเป็น"สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภูมิภาคเป็นที่พึ่งทางปัญญาของปวงชน"โดยมีภาระหน้าที่ตามมาตรา 8แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547โดยสรุปคือมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงดำเนินการวจัยการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคมให้บริการทางวิชาการแก่สังคมส่งเสริมวิชาชีพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมศึกษาส่งเสริมสืบสานโครงการ อันเนื่อง มาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนการบริหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ

สัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ[แก้]

 • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
 • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
 • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
 • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 41 สถาบัน
 • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สีประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

สีประจำมหาวิทยาลัย สีแดงเลือดหมู และสีเขียว หมายถึง ความกล้าหาญที่จะใช้ความคิดสติ ปัญญา และความงอกงามแห่งปัญญา

คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

วิริเยน ทุกขมจเจติ หมายถึง ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

คณะ[แก้]

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

บุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง[แก้]

*[นางสาว จูหลิง ปงกันมูล] (ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) [ข้าราชการครู]  
  

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]