มหาวิทยาลัยคริสเตียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
Christian University
Christian u.jpg
คติพจน์ รัก-บริการ
สถาปนา 7 กันยายน พ.ศ. 2526
ประเภท เอกชน
ที่ตั้ง ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วิทยาคารหมอบรัดเลย์
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ
เว็บไซต์ www.christian.ac.th

มหาวิทยาลัยคริสเตียน (อังกฤษ: Christian University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ก่อตั้งเมื่อ 7 กันยายน พ.ศ. 2526[1] ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม และมีวิยาเขตตั้งอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นสถานศึกษาในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มมิชชันนารีชาวอเมริกันได้วางรากฐานสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และต่อยอดมาถึงมหาวิทยาลัยคริสเตียน ในปี พ.ศ. 2526 ในชื่อแรกจัดตั้งว่า “วิทยาลัยคริสเตียน” เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2526 เปิดดำเนินการสอนปีการศึกษา 2527 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรแรก เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลโดยมีที่ทำการอยู่ในโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ

ต่อมาในปีการศึกษา 2539 ได้ก่อสร้างที่ทำการถาวร และย้ายมาตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และในปีการศึกษา 2544 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น "มหาวิทยาลัยคริสเตียน" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2544 และปีการศึกษา 2549 ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรีบางสาขาวิชาที่ "ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ"

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

ระดับปริญญาตรี[แก้]

(4 ปีและต่อเนื่อง)

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
  4. สาขาวิชากายภาพบำบัด
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวการแพทย์
  6. สาขาวิชาการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
 2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
 3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
  1. สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
  2. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  3. สาขาวิชาการระบบสารสนเทศธุรกิจ
  4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
  1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (สองภาษา และนานาชาติ)
  2. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สปา และการท่องเที่ยว (สองภาษา และนานาชาติ)
 5. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
  1. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ภาษาไทย สองภาษา และนานาชาติ)
 6. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
  1. Bachelor of Communication Arts in Digital Communication Design (สองภาษา และนานาชาติ)
  2. Bachelor of Communication Arts in New Media Advertising(สองภาษา และนานาชาติ)

ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)[แก้]

 1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)
  1. สาขาการจัดการบริการสุขภาพ
  2. สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
  3. สาขาการจัดการการศึกษา
  4. สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
  1. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่
  2. สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัดิครอบครัว
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
  1. สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
 4. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.)
  1. สาขาการจัดการสื่อและบันเทิง
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  1. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)[แก้]

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ
  1. กลุ่มวิชาเอกการจัดการบริการสุขภาพ
  2. กลุ่มวิชาเอกการจัดการภาครัฐและเอกชน
  3. กลุ่มวิชาเอกการจัดการการศึกษา
  4. กลุ่มวิชาเอกการจัดการการพยาบาล

อ้างอิง[แก้]

 1. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาจากเว็บไซต์ สกอ.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]