พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้ว่าด้วย การพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย สำหรับพิธีแบบอื่น ดูที่ พิธีประสาทปริญญาบัตร
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานปริญญาบัตร แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีประจำปีการศึกษา 2520 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีขึ้นเป็นครั้งแรก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473[1] และปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยพระองค์เองเป็นประจำทุกปี ต่อมาในสมัยหลัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศ์คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2473

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร แก่เวชบัณฑิต (แพทยศาสตรบัณฑิต) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ตึกบัญชาการ (อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ในปัจจุบัน) ในครั้งนั้น ทางมหาวิทยาลัยกราบทูลเชิญ พระบรมวงศานุวงศ์ เรียนเชิญเสนาบดี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนส่งหนังสือเชิญ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ รวม 11 แห่ง อาทิ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สภากาชาดสยาม วชิรพยาบาล มหามงกุฎราชวิทยาลัย ราชบัณฑิตยสภา และโรงเรียนกฎหมาย เป็นต้น มาร่วมพิธีด้วย

ในพิธีดังกล่าว มหาอำมาตย์เอก พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุยบัณฑิตพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานครุยกิตติมศักดิ์บัณฑิตชั้นโท (หรือมหาบัณฑิตในปัจจุบัน) ทางวิทยาศาสตร์แก่พระยาภะรตราชา ผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น และบัณฑิตชั้นเอก (หรือดุษฎีบัณฑิตในปัจจุบัน) แก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอ.จี.เอลลิส คณบดีคณะแพทยศาสตร์ในขณะนั้น แล้วพระราชทานปริญญาบัตร แก่เวชบัณฑิตจำนวน 34 คน ในจำนวนนั้น 18 คนมาจากปีการศึกษา 2471 และ 16 คนจากปีการศึกษา 2472 เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราโชวาท และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ต่อมา สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอให้กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) กราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตว่า "มหาวิทยาลัยขอพระบรมราชานุญาต สงวนธรรมเนียมนี้ไว้คือ ถือว่าการพระราชทานปริญญาบัตร เป็นการหน้าพระที่นั่ง หากเสด็จไม่ได้ ก็จะเป็นการถวายปริญญา ต่อพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ และรับพระราชทานปริญญาบัตร จากผู้แทนพระองค์" เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบแล้ว ก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตตามนั้น ธรรมเนียมนี้จึงสืบต่อมาจนปัจจุบัน[1]

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2489

ในระหว่างเสด็จฯ นิวัตประเทศไทย เป็นครั้งที่สอง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จฯ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2489 ซึ่งเป็นการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งแรกในรัชสมัยของพระองค์[2] และเมื่อวันที่ 23 เมษายน เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) เป็นครั้งสุดท้ายในรัชสมัย โดยในครั้งนั้น มีพระราชประสงค์ให้ผลิตแพทย์เพิ่มขึ้น ให้เพียงพอแก่ประชาชน เพราะขณะนั้น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รับนักศึกษาแพทย์ได้เพียงปีละ 50 คน ต่อมาจึงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน เพื่อรองรับการผลิตแพทย์เพิ่ม ตามพระราชประสงค์ดังกล่าว[3]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มพระราชทานปริญญาบัตร แก่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ของรัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา หนังสือพิมพ์เคยคำนวณว่า หากเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตร 490 ครั้ง ประทับนั่งครั้งละประมาณ 3 ชั่วโมง เท่ากับทรงยื่นพระหัตถ์ พระราชทานใบปริญญาบัตร 470,000 ครั้ง จึงมีผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน ให้ทรงลดการพระราชทานลง โดยเสนอให้พระราชทานปริญญาบัตร เฉพาะระดับมหาบัณฑิตขึ้นไปเท่านั้น แต่มีพระราชกระแสตอบว่า ทรง "เสียเวลายื่นปริญญาบัตร ให้บัณฑิตคนละ 6-7 วินาทีนั้น แต่ผู้ได้รับนั้น มีความสุขเป็นปี ๆ เปรียบกันไม่ได้เลย"[4] นอกจากนี้ทรงเห็นว่า การพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มีความสำคัญ เนื่องจากบางคนอาจไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ดังนั้นจึงมีรับสั่งว่า "จะพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตปริญญาตรีไป จนกว่าจะไม่มีแรง"[4] ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยพระองค์เอง เป็นระยะเวลามากกว่า 50 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2544 จึงต้องยุติพระราชกิจในการนี้ลง ด้วยพระชนมายุมากขึ้น ประกอบกับทรงพระประชวร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศ์เสด็จแทนพระองค์

ผู้แทนพระองค์[แก้]

ปัจจุบัน (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระบรมวงศ์เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยประดับธงชาติไทย ธงประจำพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และธงประจำพระองค์ในพระบรมวงศ์ซึ่งเสด็จแทนพระองค์ เมื่อผู้แทนพระองค์เสด็จไปถึง ให้บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ส่วนพระแท่นหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ ให้ทอดผ้าทิพย์อันประดับด้วยพระครุฑพ่าห์ สัญลักษณ์พระมหากษัตริย์ เพื่อสื่อความหมาย เสมือนเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระองค์เอง โดยพระบรมวงศ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จแทนพระองค์ ได้แก่

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตภาคกลาง อาคารใหม่สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เขตภาคเหนือ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เขตภาคใต้ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ส่วนทะเลแก้ว อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
(พิธีประจำปีการศึกษา 2556 จัดที่อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน
เนื่องจากหอประชุมใหญ่อยู่ระหว่างปรับปรุง)[5][6]
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มหาวิทยาลัยทักษิณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยนครพนม ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยพะเยา หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อาคารใหม่สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาคารใหม่สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ศรีวิชัย ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา[7]
กรุงเทพ
ตะวันออก
พระนคร
รัตนโกสินทร์
สุวรรณภูมิ
ล้านนา
อีสาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตกรุงเทพ อาคารใหม่สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตยะลา อาคารใหม่สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
วิทยาเขตกระบี่ วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตชลบุรี วิทยาเขตศรีสะเกษ
วิทยาเขตชัยภูมิ วิทยาเขตสมุทรสาคร
วิทยาเขตชุมพร วิทยาเขตสุโขทัย
วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
วิทยาเขตตรัง วิทยาเขตอ่างทอง
วิทยาเขตเพชรบูรณ์ วิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาเขตมหาสารคาม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทาน
สถาบันพระบรมราชชนก
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ชัยนาท นครราชสีมา
จักรีรัช สรรพสิทธิประสงค์
พระพุทธบาท สุรินทร์
ราชบุรี อุดรธานี
สระบุรี วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
สุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี นครลำปาง
สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา พะเยา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น นครศรีธรรมราช
ชลบุรี สุราษฎร์ธานี
ตรัง ตรัง
พิษณุโลก ยะลา
สุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อุบลราชธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา
รวมทั้งหลักสูตรต่อเนื่อง จากสถาบันสมทบข้างต้น, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และประกาศนียบัตร หลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีทั้ง 27 แห่ง,
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรทั้ง 7 แห่ง และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบพิธี ณ อาคารใหม่สวนอัมพร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเอกชน[แก้]

สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน พระบรมวงศ์จะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อเสด็จถึงสถานที่ประกอบพิธี ให้บรรเลงเพลงมหาชัย ส่วนพระแท่นหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ ไม่ต้องทอดผ้าทิพย์ เนื่องจากมิใช่การเสด็จแทนพระองค์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่ง จัดพิธีพระราชทานและประทานปริญญาบัตรดังนี้

  • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สถานที่พระราชทานปริญญาบัตร ประทานปริญญาบัตร และประสาทปริญญาบัตร (สำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน)[แก้]

มหาวิทยาลัย สถานที่ ประธานในพิธี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (องคมนตรี)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ปริญญาตรี) อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 1-4 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

(ปริญญาโท-เอก) ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ (องคมนตรี)


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (องคมนตรี)
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

(เฉพาะปีการศึกษา 2555-2556) จัดที่อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ ห้องรอยัล จูปิเตอร์ บอลล์รูม ศูนย์นิทรรศการและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

ฯพณฯ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ (องคมนตรี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
วิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเกริก
วิทยาลัยทองสุข
อาคารใหม่ สวนอัมพร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคารชาญชัย อะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
มหาวิทยาลัยธนบุรี ณ หอประชุมใหญชั้น 5 อาคารอเนกประสงคและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-กรุงเทพ มีอยู่ 2 แห่ง โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปในแต่ละปี ได้แก่

ห้องประชุมเอราวัณ มหาวิทยาลัยนอร์ท-กรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ ห้องปทุมรัตน์ อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยนอร์ท-กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รศ.ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน หอประชุม มหาวิทยาลัยคริสเตียน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก
สถาบันเทโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 ฯพณฯ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ (องคมนตรี)

ดร.สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายกสภาสถาบันฯ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]