มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University
ราชภัด2.jpg
คติพจน์ การดำเนินชีวิตด้วยปัญญา เป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุด
สถาปนา 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465
ประเภท รัฐ
อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ภิญโญ นิโรจน์[1]
ที่ตั้ง 398 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษา)
เว็บไซต์ www.nsru.ac.th
ดูบทความหลักที่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อังกฤษ: Nakhon Sawan Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งอยู่ที่ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 โดยมีชื่อเดิมว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม" ประจำมณฑลนครสวรรค์ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 4 มาเรียน 2 ปี ตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) นักเรียนที่จบแล้วจะได้รับวุฒิครูมูล โดยมีนายสวัสดิ์ กัณหเนตร เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็น "ขุณกัณหเนตรศึกษากร"

ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้ยกฐานะเป็น "วิทยาลัยครูนครสวรรค์" พร้อมกับเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง และต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้ให้วิทยาลัยครูนครสวรรค์เปิดสอนได้จนถึงระดับปริญญาตรี ตาม พรบ.วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้ยกฐานะเป็น "สถาบันราชภัฏนครสวรรค์" และได้มีการเปิดสอนจนถึงระดับปริญญาโท

และในปี พ.ศ. 2547 ได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" และเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

คณะ[แก้]

 • คณะครุศาสตร์ (คณบดี : อาจารย์ภาณุพงษ์ คงจันทร์)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณบดี : อาจารย์ ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณบดี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รต. อภิเดช มงคลปัญญา)
 • คณะวิทยาการจัดการ (คณบดี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิตยา ชนินทยุทธวงศ์ )
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คณบดี : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ )
 • บัณฑิตวิทยาลัย (หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย : อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ)

สถาบัน/ศูนย์/สำนัก[แก้]

 • สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้อำนวยการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี)
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้อำนวยการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรรยา เหลียวตระกูล)
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม (ผู้อำนวยการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง)
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ผู้อำนวยการ : อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล)
 • ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน (หัวหน้าศูนย์ : นางจิตตยา ไวทยกุล)
 • ศูนย์ภาษา (หัวหน้าศูนย์ : อาจารย์ ดร.สนั่น กัลปา)
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์ (หัวหน้าศูนย์ : อาจารย์ ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ)

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์[แก้]

ทำเนียบผู้บริหาร[แก้]

 • พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2467 ขุนกัณหเนตรศึกษากร ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2467 - พ.ศ. 2468 ขุนชิตพิทยากรรม ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2468 - พ.ศ. 2475 นายเกษม พุ่มพวง ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2486 นายจรูญ สุวรรณมาศ ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2494 นายศิริ อาจละกะ ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2494 - พ.ศ. 2498 นายศิริ ศุขกิจ ตำแหน่ง ครูใหญ่
 • พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2503 นายพร้อม ปริงทอง ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
 • พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2508 นายเติม จันทะชุม ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
 • พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2518 นายประธาน จันทรเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 • พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2521 ดร.วิเชียร แสนโสภณ ตำแหน่ง อธิการ
 • พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2530 ดร.หอม คลายานนท์ ตำแหน่ง อธิการ
 • พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2536 รองศาสตราจารย์ วิทยา รุ่งอดุลพิศาล ตำแหน่ง อธิการ
 • พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ตำแหน่ง อธิการ
 • พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2541 รองศาสตราจารย์ สุพล บุญทรง ตำแหน่ง อธิการบดี
 • พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ตำแหน่ง อธิการบดี
 • พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ตำแหน่ง อธิการบดี
 • พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ตำแหน่ง อธิการบดี
 • พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ตำแหน่ง อธิการบดี
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ ตำแหน่ง อธิการบดี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]