สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เว็บย่อ:
NIDA
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration
NIDA
คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญฺสมา อาภา
(ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา)
สถาปนา พ.ศ. 2509
ประเภท รัฐ บัณฑิตวิทยาลัย
ที่ตั้ง ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ www.nida.ac.th

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สพบ.) (National Institute of Development Administration) หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า นิด้า (NIDA) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ เปิดสอนเฉพาะระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และดุษฏีบัณฑิต (ปริญญาเอก) และถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยคณะบริหารธุรกิจของนิด้าได้รับการจัดอยู่ในอันดับต้นของทวีปเอเชียอยู่สม่ำเสมอจากสื่อชั้นนำระดับนานาชาติ ประกอบกับเป็นสถาบันที่มีอัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกต่อจำนวนนักศึกษาที่สูงที่สุดในประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 ด้วยความช่วยเหลือเบื้องต้นจาก กรมวิเทศสหการ มูลนิธิฟอร์ด และ Midwest University Consortium for International Affairs (MUCIA) โดยโอนคณะรัฐประศาสนศาสตร์ของธรรมศาสตร์ งานฝึกอบรมส่วนหนึ่งของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ งานฝึกอบรมและงานสอนส่วนหนึ่งของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาเป็นกิจกรรมหนึ่งของสถาบัน

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

 • ตราประจำสถาบัน เป็นรูปธรรมจักร อยู่ภายในวงกลมซ้อนกันสองวง บริเวณขอบวงกลมด้านบนบรรจุคำขวัญว่า "นตฺถิ ปญฺญฺสมา อาภา" แปลว่า "ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา" ขอบล่างของวงกลมเป็นชื่อ "สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์" ภายในวงกลมทำเป็นรูปคบเพลิง 8 อัน มีกงที่แยกออกเป็นแกน 8 กง มีเปลวเป็นสีขาว ซึ่งหมายความว่า "การใช้ความรู้ไปในทางที่ดี โดยถือมรรค 8 เป็นหลัก จะส่งผลให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติหรือมวลมนุษย์" ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของสถาบัน[1]

อันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมกราคม พ.ศ. 2554 สถาบันฯ อยู่ในอันดับที่ 1,382 ของโลก อันดับที่ 50 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันดับที่ 18 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[2]

รายนามอธิการบดี[แก้]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีอธิการบดีมาแล้ว 13 คน ดังรายนามต่อไปนี้

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รายนามอธิการบดี วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. บุญชนะ อัตถากร 27 เมษายน พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2510 [3]
2. มาลัย หุวะนันทน์ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2510 - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2514 [4]
3. ชุบ กาญจนประกร 29 ธันวาคม พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2517 [5]
4. สมศักดิ์ ชูโต 12 เมษายน พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2521, 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 [6] [7]
5. ไพจิตร เอื้อทวีกุล พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2524 [8]
6. ฑิตยา สุวรรณะชฎ พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2528 [9]
7. อมร รักษาสัตย์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 - 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
8. ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2538 [10]
9. อนุมงคล ศิริเวทิน พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542 [11]
10. จุรี วิจิตรวาทการ พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544 [12]
11. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2550 [13]
12. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2556 [14]
13. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน [15]

หน่วยงาน[แก้]

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดสอนเฉพาะหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน ดังนี้

 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
 • คณะบริหารธุรกิจ [16]
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ (Flexible MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สำหรับผู้บริหาร (Executive MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ (Young Executive MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ ภาษาไทย (Regular MBA ภาคภาษาไทย)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ ภาษาอังกฤษ(English MBA Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นานาชาติ (International MBA Program)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การลงทุนทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง(MS.Financial Investment and Risk Management (FIRM))
  • หลักสูตรปรัชญฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ (Ph.D. in Business Administration)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (JDBA) โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะสถิติประยุกต์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติ) หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ) หลักสูตรนานาชาติ
   • สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์)
   • สาขาวิชาเอกการวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ
   • สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ
   • สาขาวิชาเอกประชากรและการพัฒนา
   • สาขาวิชาเอกการวิจัยดำเนินงาน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ)
   • สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ
   • สาขาวิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยกค์)
   • สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง
   • สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย (Business Analytics and Research)
   • สาขาวิชาเอกสิถิติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
 • คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการเงินมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้บริหาร)
 • คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)
   • สาขาวิชาเอกนโยบายสังคมและการวางแผนยุทธศาสตร์(Social Policy and Strategic Planning)
   • สาขาวิชาเอกการบริหารองค์การสังคม (Social Organization Management)
   • สาขาวิชาเอกการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Evaluation)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
 • คณะภาษาและการสื่อสาร
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารประยุกต์)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาและการสื่อสาร) หลักสูตรนานาชาติ
 • คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
   • สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
   • สาขาเทคโนโลยีการบริหาร
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขากฎหมายสำหรับนักบริหาร
  • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (น.ด.)
 • วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (International College of NIDA)
  • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (ก.ม.)(Master of Management)
   • International Business Management
   • Marketing Management
   • Nonprofit Management
   • Financial Management
   • Entrepreneurship Management
   • Public Policy Management
   • Managerial Accounting
   • AEC-Business Management
   • E-Business Management
   • Human Capital Management
  • หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต (ก.ด.) (Ph.D. in Management)
 • สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) โครงการร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ
 • คณะการจัดการการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A. in Integrated Tourism Management)
   • สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (Ph.D. in Integrated Tourism Management)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°46′11″N 100°39′09″E / 13.769621°N 100.652622°E / 13.769621; 100.652622