มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เว็บย่อ:
SWU
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Srinakharinwirot University
SWUlogo2.gif
คติพจน์ การศึกษาคือความเจริญงอกงาม
Education is Growth
สถาปนา

28 เมษายน พ.ศ. 2492 - สถาปนา "โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง"
29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 - สถาปนาขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"

(ได้รับการยกฐานะจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา)
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
อธิการบดี ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
นายกสภาฯ ศ.ดร.เกษม สุวรรณกุล
ที่ตั้ง

มศว ประสานมิตร
ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

มศว องครักษ์
ถนนรังสิต-นครนายก
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เว็บไซต์ www.swu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อังกฤษ: Srinakharinwirot University;ชื่อย่อ: มศว-SWU) พัฒนาจาก โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2492 และต่อมาพัฒนาเป็น วิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2497 และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. 2517

ประวัติ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2492 ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ได้ผลักดันให้มีการสถาปนา “โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง” สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลิตวิชาชีพครูซึ่งกำลังประสบปัญหาขาดแคลนเป็นจำนวนมากในขณะนั้น นับว่าเป็นการเริ่มต้นการศึกษาในระดับวุฒิประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา และประกาศนียบัตรครูมัธยมศึกษา โดยมีหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง

ต่อมา พ.ศ. 2496 ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการให้ก่อตั้ง "วิทยาลัยวิชาการศึกษา[1] " (College of Education) ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการศึกษาให้เป็นวิชาชีพที่มีระบบแบบแผนมากขึ้น พร้อมทั้งได้เปิดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต โดยมี ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ดำรงตำแหน่งอธิการบดี และศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาการศึกษา หลังจากนั้น จึงได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในระยะนี้ได้มีการตั้งโรงเรียนสาธิต (Demonstration School) เพื่อให้เป็นแปลงทดลองค้นคว้า ในระบบการศึกษาพื้นฐานสมัยใหม่

และวิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้ขยายวิทยาเขตออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆ โดยมีวิทยาเขตทั้งหมด 8 วิทยาเขต อันได้แก่

 • วิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตพิษณุโลก (สีประจำวิทยาเขต : เทา-แสด) จัดตั้งวิทยาเขตในปี พ.ศ. 2510
 • วิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม (สีประจำวิทยาเขต : เทา-เหลือง) จัดตั้งวิทยาเขตในปี พ.ศ. 2511
 • วิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตบางแสน (สีประจำวิทยาเขต : เทา-ทอง) เป็นหนึ่งในสองวิทยาเขตแรกที่ตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2498
 • วิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตสงขลา (สีประจำวิทยาเขต : เทา-ฟ้า) จัดตั้งวิทยาเขตในปี พ.ศ. 2511

รวมถึงมีวิทยาเขตภายในเขตกรุงเทพมหานคร อีก 4 วิทยาเขต ได้แก่

 • วิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตกลาง ประสานมิตร (สีประจำวิทยาเขต : เทา - แดง)
 • วิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตปทุมวัน (สีประจำวิทยาเขต : น้ำเงิน - ชมพู) จัดตั้งเป็นวิทยาเขตในปี พ.ศ. 2498 เดิมทีเป็นแผนกฝึกหัดครูมัธยม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา (ฝค.ตอ.)
 • วิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตพระนคร(บางเขน) (สีประจำวิทยาเขต : เทา - ม่วง) จัดตั้งวิทยาเขตในปี พ.ศ. 2512
 • วิทยาลัยวิชาการศึกษา วิทยาเขตพลศึกษา (สีประจำวิทยาเขต : เขียว - ขาว - เหลือง) จัดตั้งเป็นวิทยาเขตในปี พ.ศ. 2513 เดิมทีเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัย สังกัดกรมพลศึกษา ตั้งอยู่บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ หลังจากประกาศจัดตั้งเป็นวิทยาเขต กรมพลศึกษานั้นยังเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบวิทยาเขตนี้

เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" เมื่อ พ.ศ. 2517 [2] โดยได้รับพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ส่วนอักษรย่อ มศว ไม่มีจุด มี 3 แนวคิด 1.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพร้อมกับชื่อมหาวิทยาลัย (ซึ่งไม่ได้มีในประกาศ มีเพียงชื่อเต็มและคำอ่าน) 2. เพื่อให้ได้ความหมายของการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด 3.เกิดจากครั้งหนึ่ง มีการเปลี่ยนระบบอักษรย่อในภาษาไทย โดยไม่ใส่จุดแบบภาษาละติน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงได้ใช้อักษรย่อ มศว แต่เนื่องจากมีการกลับมาใช้อักษรย่อแบบมีจุดเหมือนเดิม มศว จึงกลายเป็นสถาบันที่มีอักษรย่อแบบไม่มีจุด ต่างจากที่อื่น (ตามที่หนังสือบางเล่มกล่าวไว้)[ต้องการอ้างอิง]) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการในรูปวิทยาเขตเป็นเวลา 16 ปี และในวันที่ 3 มิถุนายน 2523 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีมติ ให้ยุบรวมวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายในกรุงเทพมหานครทั้งหมด ซึ่งได้แก่ วิทยาเขตพลศึกษา , วิทยาเขตปทุมวัน และวิทยาเขตบางเขน

 • พ.ศ. 2532 วิทยาเขตพลศึกษา ยุบลงอย่างเสร็จสมบูรณ์ คืนพื้นที่ให้แก่จุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัย และกลายเป็น คณะพลศึกษา ส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2533 วิทยาเขตบางแสน ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยบูรพา และ วิทยาเขตพิษณุโลก ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • พ.ศ. 2536 วิทยาเขตปทุมวัน ยุบลงอย่างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมกันกับ วิทยาเขตบางเขน
 • พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2540 หลังจากยุบวิทยาเขตบางเขน ได้จัดตั้งเป็นคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน มีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะ (ซึ่งต่อมามีปัญหาพิพาทกับ สถาบันราชภัฎพระนคร จึงมีมติคณะรัฐมนตรี ให้คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ไปใช้พื้นที่อื่นจัดการเรียนการสอนแทน ซึ่งก็คือคณะศึกษาศาสตร์ องครักษ์)
 • พ.ศ. 2537 วิทยาเขตมหาสารคาม ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • พ.ศ. 2539 วิทยาเขตสงขลา ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ

หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขยายพื้นที่ไปที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมีคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าไปเปิดทำการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้

 • พ.ศ. 2540 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เดิมมีจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน )
 • พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2548 คณะศึกษาศาสตร์ องครักษ์ (ย้ายมาจากพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน เดิม)
 • พ.ศ. 2542 - คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะเภสัชศาสตร์ (เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539) , คณะสหเวชศาสตร์

โดยมุ่งหวังจะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยพื้นที่องครักษ์นั้น มิได้จัดการบริหารแบบวิทยาเขตแต่อย่างใด

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

 • ชื่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความหมายว่า "มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร" "วิโรฒ" มาจากคำว่า "วิโรฒ" ในภาษาสันสกฤต แปลว่า ความงอกงามหรือเจริญ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อ่านว่า สี-นะ-คะ-ริน-วิ-โรด) มีชื่อย่อ ว่า "มศว" (ไม่มีจุด) เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า "Srinakharinwirot University" มีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า SWU (อ่านว่า สะ-วู)

 • ตราสัญลักษณ์

ได้มาจากกราฟที่เขียนแทนสมการทางคณิตศาสตร์ Y = ex หมายถึง การเพิ่มหรือการงอกงาม ซึ่งตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า การศึกษาคือความเจริญงอกงาม (สิกขา วิรุฬฺ หิ สมฺปตฺตา)

 • สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีเทา - แดง
สีเทา คือ สีของสมอง หมายถึง ความคิดหรือสติปัญญา
สีแดง คือ สีของเลือด หมายถึง ความกล้าหาญ

สีเทาแดง จึงหมายถึง มีความกล้าหาญที่จะคิด และมีความคิดอย่างกล้าหาญ

 • ปรัชญามหาวิทยาลัย การศึกษาคือความเจริญงอกงาม (Education is Growth) เจริญงอกงามด้วยอารยวัฒิ 5 ประการ ดังนี้
1.งอกงามด้วยปรัชญา
2.งอกงามด้วยศีล
3.งอกงามด้วยสุตะ
4.งอกงามด้วยจาคะ
5.งอกงามด้วยปัญญา
 • อัตลักษณ์นิสิต มศว มี 9 ประการดังนี้
1.ใฝ่รู้ตลอดชีวิต
2.คิดเป็น ทำเป็น
3.หนักเอาเบาสู้
4.รู้กาลเทศะ
5.เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ
6.มีทักษะสื่อสาร
7.อ่อนน้อมถ่อมตน
8.งามด้วยบุคลิก
9.พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์

วันสำคัญของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ[แก้]

 • วันศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 28 เมษายน 2492 เป็นวันที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ที่ถนนประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร วันที่ 28 เมษายน จึงเป็นวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และชาวศรีนครินทรวิโรฒ ควรจะรำลึกถึงปูชนียบุคคลที่สำคัญ 2 ท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อตั้งสถานศึกษาแห่งนี้ คือ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ผู้ดำเนินการซื้อที่ดิน วางผัง บุกเบิกงาน และอีกท่านหนึ่ง ที่ได้ดำเนินการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการบริหารการศึกษาแห่งนี้คู่กันตลอดมาก็คือ หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง

 • วันสาโรช บัวศรี

วันที่ 16 กันยายน 2497 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. 2497 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 71 ตอนที่ 61) ถือเป็นวันยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา และเป็นวันที่ตรงกับวันเกิดของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรีด้วย

เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี จึงเรียกวันที่ 16 กันยายน เป็นวันสาโรช บัวศรี

 • วันสุดใจ เหล่าสุนทร

วันที่ 29 มิถุนายน 2517 เป็นวันยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตามราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2517 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุนายน 2517 มหาวิทยาลัยจึงถือเอาวันที่ 29 มิถุนายน เป็นวันยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือ ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร และเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร จึงเรียกวันที่ 29 มิถุนายน เป็น วันสุดใจ เหล่าสุนทร

ทำเนียบผู้บริหารและอธิการบดี[แก้]

โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตร
รายนามผู้บริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง
1. หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ 21 เมษายน พ.ศ. 2492 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2496
2. ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 1 เมษายน พ.ศ. 2496 - 30 กันยายน พ.ศ. 2496
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
2. ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (ผู้อำนวยการ) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2496 - 29 กันยายน พ.ศ. 2497
2. ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (อธิการบดี) 1 เมษายน พ.ศ. 2496 - 30 กันยายน พ.ศ. 2496
3. ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 30 กันยายน พ.ศ. 2497 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2499 (รักษาการ)
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร 2 มกราคม พ.ศ. 2512 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 - 25 มกราคม พ.ศ. 2522
5. ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธร 26 มกราคม พ.ศ. 2522 - 25 มกราคม พ.ศ. 2526
6. ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2530
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี เมืองนาโพธิ์ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2536
8. ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
9. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุมณทา พรหมบุญ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2540 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
10. ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2546 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554
28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 - 25 กันยายน พ.ศ. 2554 (รักษาการ)
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ 26 กันยายน พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน[3]

อาคารและสถานที่[แก้]

 • มศว ประสานมิตร
 • มศว องครักษ์

คณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย[แก้]

คณะ,วิทยาลัย,สำนักวิชา ที่ตั้งอยู่ที่ มศว ประสานมิตร

คณะ,วิทยาลัย,สำนักวิชา ที่ตั้งอยู่ที่ มศว องครักษ์

สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

สถานที่ตั้งมี 2 แห่ง คือ[แก้]

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร[แก้]

114 ซอยสุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2649-5000
โทรสาร 0-2258-0311

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์[แก้]

107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
โทรศัพท์ 0-2649-5000
โทรสาร 0-3732-2616

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย[แก้]

การจัดอันดับโดย เว็บโอเมตริกซ์(Webometrics)[4] ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บไซต์ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก โดยบ่งบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน เพื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ ในการประเมินผลงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทางเว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับปีละ 2 ครั้งในเดือนมกราคม และกรกฎาคม ล่าสุดเดือนมีนาคมพ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ในอันดับที่ 1,297 ของโลก อันดับที่ 342 ของทวีปเอเชีย[5] อันดับที่ 35 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[6] อันดับที่ 18 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย[7]

งานเทา-งามสัมพันธ์[แก้]

กิจกรรมเทา-งามสัมพันธ์ เกิดขึ้นหลังจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตต่างๆ ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยนเรศวร แม้ว่าวิทยาเขตต่างๆ จะได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ แต่ด้วยความตระหนักถึงความผูกพันทั้ง 5 มหาวิทยาลัย จึงมีปณิธานที่จะร่วมมือกันในภารกิจอันควรแก่มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงได้ร่วมมือกันจัดงานเทา-งามสัมพันธ์ ขึ้น โดยใช้สี “เทา” ซึ่งเป็นสีประจำโดยรวมของทุกวิทยาเขตเป็นพื้นฐาน และเพิ่มคำว่า “งาม” ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายและมีคุณค่ายิ่ง มีความหมายรวมเป็น “เทา-งามสัมพันธ์” ในปี 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็น เจ้าภาพโดยมีรูปแบบกิจกรรมที่เน้นด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นหลัก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีร่วมเล็งเห็นความสำคัญต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ จึงได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งามสัมพันธ์ เป็นต้นมา ซึ่งมีข้อตกลงชัดเจนใน 4 ด้านคือด้านการวิจัย ด้านการบริหารวิชาการแก่สังคม ด้านการสร้างความสามัคคีระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ตลอดจนถึงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา และด้านการพัฒนาองค์กรบริหาร การจัดการและวิชาการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเทา-งามสัมพันธ์ ได้ร่วมกันในภารกิจในด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเทา-งามสัมพันธ์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านงานวิชาการและวิจัย
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเทา-งามสัมพันธ์ ได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และทำกิจกรรมร่วมกันทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและด้านกิจการนิสิต
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเทา-งามสัมพันธ์ โดยเฉพาะนิสิตได้มีโอกาสทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในการ ออกค่ายนิสิตเทา-งามสัมพันธ์

ศิษย์เก่า[แก้]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษา ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2529 ด้วยแต้มเฉลี่ย 3.86

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา พ.ศ. 2497,เล่มที่ ๗๗, ตอนที่๖๑, ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗ [1]
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ๒๕๑๗, เล่ม ๙๑, ตอน ๑๑๒ ก ฉบับพิเศษ, ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗, หน้า ๑
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/124/19.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง หน้า ๑๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 4. [http://www.webometrics.info
 5. [http://www.webometrics.info/en/Asia
 6. [http://www.webometrics.info/en/Asia_Pacifico/South%20East%20Asia
 7. [http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]