สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Panyapiwat Institute of Management
Pim.jpg
คติพจน์

คำขวัญ
สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ
ปรัชญา
การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา

วิสัยทัศน์
สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
สถาปนา 9 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อธิการบดี รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
ที่ตั้ง

แจ้งวัฒนะ
85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11120

ศูนย์อมตะนคร
700/1 หมู่ 1 อาคารไทย-เยอรมัน ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
สีประจำสถาบัน
เว็บไซต์ www.pim.ac.th

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (อังกฤษ: Panyapiwat Institute of Management) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการก่อตั้งจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2550

ประวัติ[แก้]

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คือสถาบันอุดมศึกษาเพียงหนึ่งเดียว ที่เน้นเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานให้แก่นักศึกษาอย่างจริงจังและครบถ้วน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยเน้นหลักสูตรการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติ หรือฝึกงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจริงๆ (Work Based Learning) และสถานที่ฝึกงานนั้น ก็เป็นองค์กรธุรกิจมืออาชีพที่เต็มไปด้วยมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ ทั้งในเครือ CP เอง และองค์กรพันธมิตร ด้วยวิธีนี้ จะทำให้จบการศึกษาพร้อมประสบการณ์การทำงานที่แท้จริง อีกทั้งยังรู้รอบถึงปัญหา และการแก้ไขในสายงานอาชีพนั้นๆ ด้วย

ชื่อและความหมาย[แก้]

"สถาบัน" หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในกำกับของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ "ปัญญาภิวัฒน์" หมายถึง ความเจริญทางปัญญา คือความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม ดังนั้น "สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์" จึงหมายถึง สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในกำกับของคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ให้เป็นผู้ที่มีความเจริญทางปัญญา กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

 • มั่นใจ : ในหลักสูตรคุณภาพและคณาจารย์มืออาชีพจากโลกธุรกิจ
 • มานะ : ด้วยการเรียนรู้ควบคู่การทำงานจริง (Work-based Learning)
 • มั่นคง : กับการทำงานในกลุ่มธุรกิจซีพี เมื่อสำเร็จการศึกษา

สัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

ช่อมะกอก โล่ และ ริบบิ้น ตราประจำสถาบัน
ดอกบัวมังคลอุบล
 • ช่อมะกอก โล่ ริบบิ้น เป็นตราประจำสถาบัน หมายถึง ความมีชัยเหนือสิ่งอื่นใด และ มงกุฎ หมายถึง การศึกษาแสดงถึงความสำเร็จสูงสุด และยิ่งใหญ่
 • สีเขียว/สีทอง          เป็นสีประจำสถาบัน โดยสีเขียวหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความงอกงาม ความสมบูรณ์ และ สีเหลืองทองหมายถึง ความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
 • ดอกบัวมังคลอุบล เป็นดอกไม้ประจำสถาบันซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของความเพียรพยายาม ความอดทน และ ความสำเร็จอันงดงาม

ปณิธานและพันธกิจ[แก้]

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้นำตัวอักษรย่อของสถาบัน (PIM) มาขยายความให้สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบัน คือ ""การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา"" ดังนี้

 • P: Practicality (ความรู้สู่การปฏิบัติ) หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ดี สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงได้
 • I: Innovation (นวัตกรรมและการสร้างสรรค์) หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีปัญญา และสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และ แนวคิดใหม่
 • M: Morality (คุณธรรม จริยธรรม) หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้บริบูรณ์พร้อม กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจศิลปะและวัฒนธรรม

อัตลักษณ์[แก้]

Work-Based Education เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดปัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เนื้อหาสาระ การฝึกปฏิบัติจริง การฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

เอกลักษณ์[แก้]

Corporate University โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์อยู่ในฐานะของ Corporate University ซึ่งก่อตั้งโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อยกระดับทรัพยากรมนุษย์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในธุรกิจต่างๆ และภาคการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ที่กว้างขวางและหลากหลาย ไม่เพียงจำกัดเฉพาะธุรกิจในกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

การศึกษา[แก้]

รูปแบบการศึกษา[แก้]

Work-based Learning คือฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรการเรียนการสอนที่ PIM โดยใช้ Model การศึกษา Deutsche Japan Thailand Business Model (DJT) ซึ่งอิงจากโมเดล Work-based Education จากเยอรมันเป็นหลัก แต่ผสานความรู้จากจุดเด่นของญี่ปุ่นและไทยเข้าด้วยกัน เพื่อประยุกต์ให้เกิดองค์ความรู้ที่เหมาะสมและสร้างบุคลากรที่มีพลังของประเทศ

 • D – Deutsch: คือ เยอรมนี ชาติที่มีความโดดเด่นด้านการฝึกบุคลากรแบบ Work-based Education เป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม (Innovation) เจ้าแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงาน (Productivity & Perfectionism)
 • J – Japan: คือ ญี่ปุ่น ชาติที่ขยันทำงานมากอันดับต้นๆ ของโลก มีความเป็นเจ้าตลาด (Marketability) และเป็นชาติแห่งข้อมูลข่าวสาร (Information) และเทคโนโลยี (Technology)
 • T – Thailand: คือ ไทย ชาติที่สร้างสรรค์ (Creativity) ยืดหยุ่น (Flexibility) และเรียบง่ายสบายๆ (Relaxation)

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และยังมีวิทยาลัยนานาชาติ เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์


คณะการจัดการธุรกิจอาหาร

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์


คณะศิลปศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ


คณะนิเทศศาสตร์

 • วิชาเอกการสื่อสารแบรนด์
 • วิชาเอกการสื่อสารองค์กร
 • วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์


คณะวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเทื่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน


คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

 • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร


คณะศึกษาศาสตร์

 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน


คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 • สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม

คณะบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์


คณะวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


วิทยาลัยนานาชาติ

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรภาษาจีน)
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยนานาชาติ

 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

พื้นที่การศึกษา[แก้]

ภาพมุมสูง บริเวณลานหูกระจงภายในสถาบันฯ อาคารด้านซ้ายชื่อ Convention Hall อาคารด้านขวาเป็นอาคารอำนวยการ อาคารที่หลบอยู่ด้านหลังเป็นอาคารเอนกประสงค์

แจ้งวัฒนะ (เปิดสอนทุกคณะ/สาขาวิชา)[แก้]

ตั้งอยู่ที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2832 0200 ถึง 14 โทรสาร 0 2832 0469

ศูนย์อมตะนคร (เปิดสอนเฉพาะวิชาการจัดการโลจิสติกส์)[แก้]

ตั้งอยู่ที่ 700/1 หมู่ 1 อาคารไทย-เยอรมัน ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0 2784 6685, 0 3845 7023 โทรสาร 0 2784 6685

หน่วยการเรียนทางไกล 12 จังหวัด (เปิดสอนเฉพาะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่)[แก้]

เพื่อเป็นการตอบสนองการเรียนใกล้ภูมิลำเนาของตน สถาบันฯได้เปิดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนทางไกล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนจ์ โดยรับส่งสัญญาณแบบเรียวไทม์ จากห้องเรียนในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]