มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Hatyai University
Hulogo.gif
สถาปนา 9 เมษายน พ.ศ. 2540
ประเภท เอกชน
ที่ตั้ง 125/502 ถนนพลพิชัย ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เว็บไซต์ www.hu.ac.th

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2540 มีชื่อว่า "วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่"[1] และได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2545[2]

ประวัติ[แก้]

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ตราประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ประกอบด้วย สัญลักษณ์ต่าง ๆ อันได้แก่

  • ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะ คุณงามความดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตระหนักถึงธรรมะอันพึงมี ของนักศึกษาเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตที่สมบูรณ์ในสังคม
  • คบเพลิง เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญาและความสำเร็จ ทางมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะจุดประกาย ทางความคิดให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา
  • หนังสือ เป็นสัญลักษณ์ของขุมทรัพย์ทางปัญญาเป็นแหล่งความรู้ ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและพลังทางความคิด
  • ต้นมะหาด เป็นสัญลักษณ์ของตำนานชื่อ อำเภอหาดใหญ่ จากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษ

สรุปความหมายว่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติ ในการศึกษาระดับสูงควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนการให้เยาวชน ได้ระลึกถึงการนำ ความรู้ ความสามารถและคุณธรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและส่วนรวม

สีประจำวิทยาลัย[แก้]

    • สีขาว หมายถึง ศาสนา ความบริสุทธิ์ การเสียสละ
    • สีแดง หมายถึง ชาติ ความแข็งแกร่ง กล้าหาญ

ความหมายโดยรวม : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้ความสำคัญสำหรับการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่นและมุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความทุ่มเทด้านการเรียนรู้อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในสังคมให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการเสียสละเพื่อส่วนรวม

สาขาวิชา[แก้]

คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการ, การบัญชี, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ, ธุรกิจการบิน, ภาษาฝรั่งเศส
คณะนิติศาสตร์ 
สาขาวิชานิติศาสตร์, สาขากฎหมายระหว่างประเทศ , สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะรัฐศาสตร์ 
สาขาการเมืองการปกครอง,สาขารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาการปกครองท้องถิ่น
คณะนิเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ,สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม (POP MUSIC),สาขาวิชาพัฒนาสังคม
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน (โครงการปีการศึกษา 2551) 
มัลติมีเดีย และกราฟิกดีไซน์ ( หลักสูตรสองภาษา ), ภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), ภาษาจีนธุรกิจ, ภาษาเกาหลีธุรกิจ (หลักสูตรสองภาษา)
บัณฑิตวิทยาลัย 
M.B.A. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, M.Ed. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน), หลักสูตรประกาศนียบัตร

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]