ข้ามไปเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
ตรากระทรวงสาธารณสุข
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สันติ พร้อมพัฒน์
ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงสาธารณสุข
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งประจวบ บุนนาค
สถาปนา5 กันยายน พ.ศ. 2487
เว็บไซต์Moph.go.th

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รายนาม[แก้]

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1,2,3,4)
ประจวบ บุนนาค 11 5 กันยายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
13 19 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
14 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
2 พลเรือตรี เล็ก สุมิตร 19 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
3 พลตรี น้อม เกตุนุติ 22 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
4 พลโท ประยูร ภมรมนตรี 25 22 มีนาคม พ.ศ. 2497 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
5 สวัสดิ์ คำประกอบ 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
6
(1,2)
เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
7
(1)
นายแพทย์ สมบุญ ผ่องอักษร 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
7
(2)
นายแพทย์ สมบุญ ผ่องอักษร 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
8 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
9 อุทัย ชุณหะจันทน 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
10 อนันต์ ฉายแสง 8 มกราคม พ.ศ. 2519 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
11
(1)
นายแพทย์ ปรีชา มุสิกุล 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
11
(2)
นายแพทย์ ปรีชา มุสิกุล 38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
12 นายแพทย์ ประพนธ์ ปิยะรัตน์ 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
13 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กระแสร์ ชนะวงศ์ 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
14 ร้อยตรี อำพัน หิรัญโชติ 42 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
15 อำนวย ยศสุข 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
16 เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
17 วัชรินทร์ เกตะวันดี 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
18 สุทัศน์ เงินหมื่น 45 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
19 นายแพทย์ ประสงค์ บูรณ์พงศ์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
20
(1)
เอนก ทับสุวรรณ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
21 เด่น โต๊ะมีนา 46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
22 วีรวร สิทธิธรรม 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
23 นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
24 สมศักดิ์ เทพสุทิน 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
25 จรูญ งามพิเชษฐ์
26 รักเกียรติ สุขธนะ 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 15 กันยายน พ.ศ. 2536
20
(2)
เอนก ทับสุวรรณ 23 กันยายน พ.ศ. 2536
27 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม 13 ตุลาคม พ.ศ. 2537
28 เตือนใจ นุอุปละ 23 กันยายน พ.ศ. 2536 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
29 ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
30
(1)
สรอรรถ กลิ่นประทุม 51 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
31 ธวัชวงศ์ ณ เชียงใหม่
32 สุนทร วิลาวัลย์ 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
30
(2)
สรอรรถ กลิ่นประทุม
33 สมชาย เบญจรงคกุล 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
34 ธีระวัฒน์ ศิริวันสาณฑ์ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 21 กันยายน พ.ศ. 2541
35 คำรณ ณ ลำพูน 6 มกราคม พ.ศ. 2544
36 นาวาโท นายแพทย์ เดชา สุขารมณ์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
37 นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
38 พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
39 พลตำรวจเอก จำลอง เอี่ยมแจ้งพันธ์ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
40 สิริกร มณีรินทร์ 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547
41
(1)
อนุทิน ชาญวีรกูล 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547
42 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุชัย เจริญรัตนกุล 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
41
(2)
อนุทิน ชาญวีรกูล 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
43 นายแพทย์ มรกต กรเกษม 56 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
44 นายแพทย์ วัลลภ ไทยเหนือ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
45 ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
46
(1,2)
วิชาญ มีนชัยนันท์ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
47 มานิต นพอมรบดี 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 11 มกราคม พ.ศ. 2553
48 พรรณสิริ กุลนาถศิริ 15 มกราคม พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
49 ต่อพงษ์ ไชยสาส์น 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
50 นายแพทย์ สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
51 นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
52 สรวงศ์ เทียนทอง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
53 นายแพทย์ สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
54 สาธิต ปิตุเตชะ 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 1 กันยายน พ.ศ. 2566
55 สันติ พร้อมพัฒน์ 63 1 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน

ดูเพิ่ม[แก้]