วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
College of Innovation and Management,
Suansunandha Rajabhat University
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.jpg
คติพจน์"ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ
และนวัตกรรมองค์การ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ"
สถาปนาพ.ศ. 2540
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
ที่อยู่
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
สี  สีแสด
เว็บไซต์www.cim.ssru.ac.th

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: College of Innovation and Management, Suansunandha Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าระดับคณะวิชา อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาทั้งนักธุรกิจ นักการเมือง ดารา นักแสดง และผู้ประกอบการ ที่มีกิจการของตัวเองหรือมีหน้าที่การงานระดับผู้บริหาร

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 โดย ผศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช ใน "โครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจำการสำหรับนักบริหาร" ซึ่งอธิการบดี ผศ.ดร.ปรางศรี พาณิชยกุล ได้ตกลงร่วมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนักธุรกิจ นักการเมือง ดารา นักแสดง และผู้ประกอบการ ที่มีกิจการของตัวเองหรือมีหน้าที่ การงานระดับผู้บริหาร โดยขณะนั้นเปิดสอน 2 สาขา ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ และ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

โครงการนี้ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่งที่เจ้าของบริษัทระดับชาติ เช่น บริษัทแป้งมันและหมี่ชอเฮ็ง แว่นท๊อปเจริญ แมงป่อง ตรีอรรถบูรณ์ อำ-พลฟู๊ด ยนตร์กิจ สยามกลการ เกาะช้างซีวิวรีสอร์ท และ ECC เป็นต้น ได้สำเร็จการศึกษาและ ได้นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจมากมาย ตลอดจนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำหลายแห่ง และยังได้ทำความร่วมมือและให้ทุนพนักงานบริษัทได้เข้ามาศึกษาในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังได้ทำความร่วมมือกับหน่วย งานต่างๆ อาทิ บริษัท MK Restaurant และ แว่นท๊อปเจริญ จำกัด เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของบริษัทที่มีตำแหน่งระดับ supervisor ทั่วประเทศ

ต่อมาปีเมื่อ พ.ศ. 2548 เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยการจัดการ" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร ศรีพระจันทร์ เป็นผู้อำนวยการคนแรก

ต่อมามื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2551 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาครั้งที่ 4/2551 ได้พิจารณาให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการจัดการเป็น "วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (College of Innovation and Management)" 

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งให้แยกตัวออกจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทั้งในส่วนของการบริหารและการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป [1]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
 • สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
 • สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 • สาขาวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
 • สาขาวิชาการจัดการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)

 • สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์
 • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)

 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

อ้างอิง[แก้]

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-04-29. สืบค้นเมื่อ 2017-04-19.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]