วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.jpg
ชื่ออังกฤษCollege of Architecture, Suansunandha Rajabhat University
ที่อยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-160-1565,1561
โทรสาร 02-160-1562
วันก่อตั้ง28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์
สีประจําคณะ     สีน้ำตาล
เว็บไซต์https://ca.ssru.ac.th/th

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: College of Architecture, Suansunandha Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าระดับคณะวิชา อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านสถาปัตยกรรม โดยแยกออกมาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อปี พ.ศ. 2560

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เห็นชอบให้สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จัดตั้งเป็น "วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์" เดิมสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สังกัดในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ต่อมา ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ ซึ่งเป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เข้ารับมอบทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ งบประมาณ รายได้ บุคลากร นักศึกษา กรอบอัตรากำลัง และภาระงานในส่วนของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมต้นสังกัดเดิม การยกฐานะจากสาขาวิชาเป็นวิทยาลัยจะทำให้นักศึกษาสามารถเข้าไปยืนในวงการสถาปัตยกรรมได้อย่างเต็มภาคภูมิ “นักศึกษาไปคุยกับคนที่เรียนสถาปัตย์ด้วยกันได้ เขาก็จะกล้าบอกได้ว่าอยู่วิทยาลัยสถาปัตย์ฯ มีศักดิ์ศรีเท่ากัน ทำให้ชัดเจนขึ้นถึงความเป็นสถาปัตยกรรม”[1]

แนวคิดอาจารย์สอนต่อการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยฯ

ตนเห็นด้วยเพราะศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมมีความแตกต่างจากสาขาวิชาอื่นๆ ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “ควรจะต้องแยกออกมาเป็นวุฒิเดียวทั้งคณะไม่ใช่แบบว่าคณะเดียวแต่หลายวุฒิ และวุฒิของแต่ละสาขามันก็ไม่เหมือนกัน”

— อาจารย์ พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ : กล่าว

แนวคิดผู้เรียนต่อการจัดตั้งเป็นวิทยาลัยฯ

“ตอนแรกก็งงว่าเป็นไปได้ยังไงมันเร็วมาก เพราะว่าพึ่งมีกัน 3 รุ่น แต่ก็ดีใจที่ได้เป็น พอเราได้เป็นวิทยาลัยฯ เองแล้ว ทำให้เราได้มีอะไรที่เป็นของตัวเอง มีอิสระมากขึ้น แต่ในส่วนของห้องเรียนเราไม่พอ การที่จะหมุดเวียนเรียนมันยากมาก ในแต่ละชั้นปีต้องใช้ห้องเรียนทั้งวัน ก็อยากให้ทางมหาวิทยาลัยฯ เข้ามาช่วยในส่วนนี้ด้วย”

— นางสาวโยษิตา กิ่งมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ : กล่าว

การเรียนการสอน[แก้]

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ใช้ "ตำหนักพิศมัยพิมลสัตย์" เป็นสำนักงานคณบดี และใช้สถานที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คืออาคาร 5 เป็นห้องเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

สัญลักษณ์[แก้]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.) 5 ปี
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (ในอนาคต กำลังจัดทำหลักสูตร)
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (ในอนาคต กำลังจัดทำหลักสูตร)
  • สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (ในอนาคต กำลังจัดทำหลักสูตร)
  • สาขาวิชาการบริหารการก่อสร้าง (ในอนาคต กำลังจัดทำหลักสูตร)
- -

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]