ข้ามไปเนื้อหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ชื่อย่อมร.สส.ศอด. / UDON SSRU
คติพจน์มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ เพื่อปวงชน
(A Leading Quality University for All)
ประเภทศูนย์การศึกษา
สถาปนา10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (11 ปี)
ผู้อำนวยการผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ
ที่ตั้ง
เลขที่ 707 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี–สามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
สี████ สีน้ำเงิน สีชมพู
เว็บไซต์www.udon.ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (อังกฤษ: Suan Sunandha Rajabhat University, Udon Thani Education Center) เป็นวิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2557 ตั้งอยู่ที่ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประวัติมหาวิทยาลัย[แก้]

จังหวัดอุดรธานี มีแผนแผนการพัฒนาจังหวัดในทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาคและความต้องการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับแนวความคิดของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (อบจ.) ต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในนโยบายดังกล่าวและต้องการแก้ปัญหาสังคมอันสืบเนื่องมาจากนักเรียนทั้งจังหวัดอุดรธานีและในจังหวัดข้างเคียงสำเร็จการรศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีจำนวนมากทุกๆปี แต่จังหวัดมีสถาบันการศึกษาของรัฐบาลเพียง 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี เท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการรับนักเรียนที่จบการศึกษาได้ทั้งหมดประกอบกับต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จึงมีความต้องการที่จะสนับสนุนให้มีสถาบันการศึกษาเข้ามาจัดตั้งในจังหวัดอุดรธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีจะเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณการก่อสร้าง ครุภัณฑ์และสถานที่ตั้งทั้งหมดประกอบกับยุทธศาสตร์ประจำจังหวัดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 

เหตุผลจังหวัดอุดรธานีเลือก "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

จังหวัดอุดรธานีประกอบกับแนวความคิดผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (อบจ.) ได้สอดคล้องตรงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในสาขาวิชาชีพต่างๆ ออกไปสู่สังคมไทยมาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า 6 ศวรรษเท่านั้น หากแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทายังได้มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะอื่นๆ อีกมากมายกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่แวดวงวิชาการ การทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ รวมทั้งการบริการวิชาการต่างๆ ให้กับสังคมไทย เหตุผลเพราะ

  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความพร้อมของบุคลากรด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยอมรับในชิ่อเสียงการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพมายาวนานโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนโดยตอบสนองความต้องการท้องถิ่นในรูปโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นและความร่วมมือจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆ อาทิเช่น กองทัพบกและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webomatrics Spain
  4. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีปรัชญาแนวความคิดด้านการพัฒนาการศึกษาสอดคล้องตรงกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานการศึกษามายาวนานในรูปแบบความร่วมมือด้วยกันมาตลอด

เหตุผลการก่อตั้งเป็น "ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี"

  1. สถาบันการศึกษาในพื้นที่ไม่สามารถรองรับความต้องการของนักเรียนที่มีจำนวนมากที่มีความต้องการศึกษาต่อในพื้นที่เป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2555-2557 มีจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปวช. และมัธยม) จำนวนมากกว่า 10,000 คน
  2. จังหวัดอุดรธานี ต้องการยกระดับศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็น มหาวิทยาลัยอุดรธานีในอนาคต เพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในพื้นที่สูง ซึ่งจะทำให้มีงบประมาณจำนวนมากเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงาน
  3. ในจังหวัดอุดรธานีมีสถาบันการศึกษาของรัฐบาลเพียง 2 สถาบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
  4. จากข้อมูลการสำรวจนักเรียนในจังหวัดอุดรธานีมีความต้องการศึกษาต่อมากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร

ดังนั้นจังหวัดอุดรธานี และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีแผนพัฒนาเบื้องต้นโดยการจัดตั้งเป็นศูนย์นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ศูนย์กลาง) ในจังหวัดอุดรธานีขึ้น  แล้วยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตอุดรธานี และพัฒนาต่อเนื่องเป็นมหาวิทยาลัยอุดรธานีในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้มหาวิยาลัยอุดรธานี มีการจัดการเรียนการสอนที่โดดเด่นตรงกับยุทธศาสตร์จังหวัดอุดรธานีและงจังหวัดใกล้เคียงต่อไป[1]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันเปิดทำการสอน 3 หลักสูตร ได้แก่[2]

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
หลักสูตร สาขาวิชา ระดับการศึกษา
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปริญญาตรี
2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ปริญญาตรี
3.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการการค้า (ความร่วมมือกับ บมจ. ซีพี ออลล์) ปริญญาตรี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]