บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คําขวัญส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่ประชมคมอาเซียนและประชาคมโลก
ชื่ออังกฤษgraduate School, Suansunandha Rajabhat University
ที่อยู่เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
วันก่อตั้งพ.ศ. 2542
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
สีประจําคณะ     สีเทา
เว็บไซต์grad.ssru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ:graduate School, Suansunandha Rajabhat University)  เป็นส่วนราชการไทยเทียบเท่าระดับคณะวิชา ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ประวัติ[แก้]

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 ในขณะที่สถาบันมีฐานะเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา โดยการจัดตั้ง "โครงการบัณฑิตศึกษา" ขึ้น โดยมีสายงานขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษมีชื่อเรียกภายในว่า "บัณฑิตวิทยาลัย" มีฐานเทียบเท่าคณะ ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อทำหน้าที่จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งหมายถึง การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาต่างๆ

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปลี่ยนแปลงประเภทเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทำให้บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่มีการบริหารงานบุคคลและงานบริหารวิชาการของตนเอง โดยมีหน้าที่กำกับมาตรฐานและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการจัดตั้งและดำเนินงานการจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย[1]

ซึ่งในปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นศูนย์กลางการประสานและกำกับดูแลควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)
 • สาขาวิชาชีพครู
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
 • การบริหารการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 • สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
 • การบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • สาขาวิชาปรัชญาจริยศาสตร์
 • สาขาวิชาบริหารการพัฒนา

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

แม่แบบ:บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศไทย