คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
School of Industrial Education and Technology
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Seal of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.svg
สถาปนา10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
คณบดีรศ.ดร.กิติพงค์ มะโน
ที่อยู่
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
วารสารวารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สี███ Palevioletred
เว็บไซต์www.inded.kmitl.ac.th

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 เดิมชื่อว่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ตอนมาได้เปลี่ยนเป็นคณะครุศาสตร์อุตสหกรรม และก่อนตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 3 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปัจจุบันเป็น 1 ใน 7 คณะของสถาบัน เปิดสอนทั้งสิ้น 5 ภาควิชา ประกอบไปด้วยสาขาวิชา ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา ปริญญาโท 13 สาขาวิชา ปริญญาตรี 7 สาขาวิชา

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 จัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ โดยรวมภาควิชาทางสาขาวิทยาศาสตร์, ภาษาศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ ซึ่งสังกัดอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ในขณะนั้น เข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ [1]
 • วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2531 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยแยกภาควิชาและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ออกมาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ส่วนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้เปลี่ยนชื่อจาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ เป็น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม[2]
 • พ.ศ.ปี 2554 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยกเลิกหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินการการเรียนสอนเฉพาะหลักสูตร 5 ปี และ 4 ปี
 • วันที่ 13 มีนาคม 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้เปลี่ยนชื่อจาก “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” เป็น “คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี” [3] โดย ภาควิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์ ได้ดำเนินการแยกออกและจัดตั้งเป็น “คณะศิลปศาสตร์” นอกจากนี้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตร หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง “เทคโนโลยีบัณฑิต” ในปี 2560 เช่นกัน

หน่วยงานและหลักสูตร[แก้]

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5ปี)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550 (เข้าศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554 ) ผ่านการรับรองโดยสภาสถาปนิก (หลักสูตรอื่นๆ ยังไม่ผ่านการรับรองจากสภา)

ภาควิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
 • สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี)
 • สาขาวิชาครุศาสตร์การออกแบบ (4 ปี)

วิชาเอก

- การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- การออกแบบบรรจุภัณฑ์

- การออกแบบกราฟิก

- การออกแบบคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

- การออกแบบเฟอร์นิเจอร์

- การออกแบบเซรามิกส์

- การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 2 ปี

 • สาขาวิชาบูรณาการนวัตกรรมเพื่อสินค้าและบริการ (ต่อเนื่อง)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

-

ครุศาสตร์เกษตร

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

 • สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (4 ปี)

วิชาเอก

- เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์

- เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช

- อุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 2 ปี[แก้]

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (ต่อเนื่อง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการศึกษาเกษตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการศึกษาเกษตร
 • สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์เกษตร
ครุศาสตร์วิศวกรรม

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

 • สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม (4 ปี)

วิชาเอก

- วิศวกรรมโทรคมนาคม

- วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 2 ปี[แก้]

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม -

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์

วิชาเอก

- วิทยาศาสตร์ทั่วไป

- ชีววิทยา

- เคมี

- คอมพิวเตอร์

- สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิชาเอก

- หลักสูตรและกาสอน

- เทคโนโลยีทางการศึกษา

- การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิชาเอก

- เทคโนโลยีทางการศึกษา

- การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร

สัญลักษณ์ประจำคณะ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติความเป็นมาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เก็บถาวร 2009-05-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สจล.
 2. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 44 เล่ม 105 ตอนที่ 206 วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2531
 3. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 16 เล่ม 134 ตอนพิเศษ 77 ง วันที่ 13 มีนาคม 2560