มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ระวังสับสนกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
Mculogo.jpg
คติพจน์ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
สถาปนา 13 กันยายน พ.ศ. 2439
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
อธิการบดี พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
นายกสภาฯ พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต)
ที่ตั้ง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เว็บไซต์ www.mcu.ac.th

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์หนึ่งในสองแห่งของประเทศไทย1 ฝ่ายมหานิกายและเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานครและเลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือกำเนิดจาก "มหาธาตุวิทยาลัย" ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งขึ้นภายในวัดมหาธาตุฯ เมื่อปี พ.ศ. 2432 ก่อนที่จะพระราชทานนามใหม่ว่า "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" เมื่อคราวทรงสถาปนาอาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในปี พ.ศ. 2439 โดยทรงตั้งพระทัยจะให้เป็นวิทยาลัยการศึกษาชั้นสูงของพระสงฆ์[1][2] แต่การดำเนินงานของวิทยาลัยได้เริ่มต้นอย่างจริงจังเมื่อ พ.ศ. 2490 โดยพระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตเถร) และมีการดำเนินงานมาตามลำดับจนได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในปี พ.ศ. 2540 ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540[3] อธิการบดีคนปัจจุบัน คือ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก และเป็นมหาวิทยาลัยศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสตร์ที่สำคัญของคณะสงฆ์ไทย มีการตั้งวิทยาเขต, วิทยาลัยสงฆ์, ศูนย์วิทยบริการและห้องเรียน กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนใน 4 คณะ ครอบคลุมทั้งระดับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตจนถึงปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น 33 สาขาวิชา[4] นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัยขึ้นภายในมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการวิจัยในด้านพุทธศาสตร์ประยุกต์ด้วย[5]

เนื้อหา

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร)
ตึกถาวรวัตถุ หน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สถานที่รัชกาลที่ 5 ทรงสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้เป็นวิทยาลัยของสงฆ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งหวังเพื่อจะขยายการศึกษาของชาติให้กว้างขวางยิ่งขึ้นกว่าการอ่านออกเขียนได้เท่านั้น ทรงพิจารณาว่า การพัฒนาประเทศจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าคนในชาติมีการศึกษาต่ำ พสกนิกรของพระองค์ ควรจะได้เล่าเรียนให้มากเพื่อเป็นกำลัง "สยามใหม่" ให้ทันโลกตะวันตก จึงมีพระราชดำริที่จะจัดการศึกษาให้สูงขึ้น ถึงขั้นวิทยาลัยต่อไป ดังนั้นจึงทรงสถาปนา มหาธาตุวิทยาลัย ขึ้นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เมื่อ พ.ศ. 2432 เพื่อเป็นที่เล่าเรียนศึกษาภาษาบาลีชั้นสูง และสถาปนาอาคาร อาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย[6] โดยพระราชทานนามมหาธาตุวิทยาลัยใหม่ว่า "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย"[7] โดยมีพระราชปรารถเพื่อปรับปรุงการศึกษาให้เป็นระดับวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2439 โดยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์สืบไป [8] หลังจากก่อตั้งมาแล้ว ก็เลิกกิจการไปเป็นระยะเวลาช้านาน ต่อมาเมื่อ สุชีพ ปุญญานุภาพ พยายามรื้อฟื้นกิจการ มหามกุฏราชวิทยาลัย จนประสบความสำเร็จ กลายเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ทางฝ่ายคณะสงฆ์มหานิกายก็รื้อฟื้นกิจการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในอดีตให้เป็นระดับมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกัน เมื่อปี พ.ศ. 2490

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย[แก้]

ภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร มจร. ครั้งที่ ๑ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ถวายพัดปริญญาแก่เจ้าประคุณสมเด็จสังฆนายก เพื่อประทานแก่บัณฑิตมหาจุฬารุ่นแรก
 • พระจุลมงกุฎ (พระเกี้ยว) พระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตรงฐานของพระเกี้ยวมีอักษรย่อว่า ม จ ร และมีรูปธรรมจักรวางเป็นฉากเบื้องหลัง
 • เป็นรูปวงกลมครอบธรรมจักรส่วนกลางเป็นพระเกี้ยว เป็นพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 รอบกรอบด้านบนมีอักษรภาษาบาลีว่า ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต รอบกรอบด้านล่างมีอักษรว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ภาพปริญญาบัตร[แก้]

ป้ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา
หอประชุมใหญ่ มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปัจจุบัน
ป้ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ป้ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย(วิทยาเขตแห่งแรกของ มจร.)

การศึกษา[แก้]

คณะในมหาวิทยาลัย[แก้]

วิทยาเขต

วิทยาลัย

ห้องเรียน

หน่วยวิทยบริการ • หน่วยวิทยบริการสงขลา • หน่วยวิทยบริการราชบุรี • หน่วยวิทยบริการมหาสารคาม • หน่วยวิทยบริการชลบุรี • หน่วยวิทยบริการระยอง • หน่วยวิทยบริการวัดไร่ขิง นครปฐม • หน่วยวิทยบริการวัดสามพราน นครปฐม • หน่วยวิทยบริการจันทบุรี • หน่วยวิทยบริการเพชรบุรี • หน่วยวิทยบริการสกลนคร • หน่วยวิทยบริการชัยภูมิ • หน่วยวิทยบริการอุทัยธานี • หน่วยวิทยบริการกำแพงเพชร • หน่วยวิทยบริการพิจิตร • หน่วยวิทยบริการตาก • หน่วยวิทยบริการอุตรดิตถ์ • หน่วยวิทยบริการสุพรรณบุรี • หน่วยวิทยบริการสระแก้ว • หน่วยวิทยบริการสาวิกาสิกขาลัย

สถาบันสมทบ ๗ แห่ง • วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี • มหาปัญญาวิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา • มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซินจู สาธารณรัฐไต้หวัน • ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์ • วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา • วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์ • วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย[แก้]

สำนักงานอธิการบดี

สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

หน่วยงานอื่นๆ

 == งานบริการวิชาการแก่สังคม ==

การวิจัย[แก้]

การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย[แก้]

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาตรบัณฑิต[แก้]

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นพระภิกษุ และสามเณร

 1. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคและต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
 2. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
 3. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
 4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา หรือ
 5. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) หรือ
 6. เป็นพระสังฆาธิการหรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
 7. เป็นผู้สอบได้นักธรรมชั้นเอกและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 8. เป็นผู้สำเร็จระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลี ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 9. เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด
 10. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาที่เป็นคฤหัสถ์ หรือประชาชนทั่วไป

 1. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือ
 2. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
 3. เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยอื่นรับรอง หรือ
 4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา หรือ
 5. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องศึกษาวิชาภาษาบาลีไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ยกเว้นผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาภาษาบาลีที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
 6. เป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพื่อขอรับปริญญาตามเกณฑ์ที่สภาวิชาการกำหนด
 7. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติหรือวินัย (ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ระดับปริญญาตรี[แก้]

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต


 • คณะพุทธศาสตร์

ภาควิชาพระพุทธศาสนา

ภาควิชาศาสนาและปรัชญา

ภาควิชาบาลีและสันสกฤต


 • คณะครุศาสตร์

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ภาควิชาบริหารการศึกษา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน


 • คณะมนุษยศาสตร์

ภาควิชาภาษาไทย

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

ภาควิชาจิตวิทยา


 • คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชารัฐศาสตร์ (วิชาเอกการปกครอง , วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ , วิชาเอกการปกครองระหว่างประเทศ , วิชาเอกการจัดการเชิงพุทธ)

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ภาควิชานิติศาสตร์

ระดับปริญญาโท[แก้]

 • หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

1. สาขาวิชาธรรมนิเทศ

2. สาขาวิชาภาษาศาสตร์

3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

4. สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

5. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

6. สาขาวิชาชีวิตและความตาย

7. สาขาวิชาปรัชญา

8. สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

9. สาขาวิชาพุทธศาสตร์ และศิลปะแห่งชีวิต

10. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

11. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (คณะครุศาสตร์)

12. สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา

13. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

14. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

15. สาขาวิชาสันติศึกษา

16. สาขาวิชาบาลีศึกษา

17. สาขาวิชามหายานศึกษา

18. สาขาวิชาสันสกฤต

19. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (คณะครุศาสตร์) ประมาณ ปี 2559 - 2560

 • แขนงวิชาการศึกษา (หลักสูตรและการสอน แขนงวิชาการสอนทั่วไป สำหรับผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครูอยู่แล้ว)
 • แขนวิชาการศึกษา (สาขาการสอนสังคมศึกษา การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ และการสอนพระพุทธศาสนา)

(โครงการในอนาคต เร็วๆ นี้ ~ สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบครู 5 ปีในปริญญาตรี ที่ต้องการรับใบประกอบวิชาชีพครู ~ ครูพันธุ์ใหม่ 6 ปี)


 • หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

1. BUDDIST STUDIES

2. PHILOSOPHY

3. MAHAYANA BUDDHISM

ระดับปริญญาเอก[แก้]

 • หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1. สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา

2. สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์

3. สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

4. สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

5. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

6. สาขาวิชาปรัชญา

7. สาขาวิชาบาลี

8. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

9. สาขาวิชาธรรมนิเทศ

10. สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

11. สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา

12. สาขาวิชามหายานศึกษา

13. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

14. สาขาวิชาชีวิตและความตาย

15. สาขาวิชา สันสกฤต

16. สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต

17. สาขาวิชาภาษาศาสตร์

พื้นที่มหาวิทยาลัย[แก้]

ส่วนกลาง[แก้]

ส่วนกลาง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร[แก้]

ส่วนกลาง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[แก้]

ส่วนภูมิภาค[แก้]

วิทยาเขต[แก้]

 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ·
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

วิทยาลัยสงฆ์[แก้]

 • วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[9]
 • วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี[10]

ห้องเรียน[แก้]

ศูนย์วิทยบริการ[แก้]

สถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัย[แก้]

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[แก้]

พระอุโบสถกลางน้ำ หลวงพ่อปัญญานันทะ[แก้]

อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา[แก้]

พิธีประสาทปริญญาบัตร[แก้]

พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้กราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเสด็จเป็นองค์ประธานในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา แต่ในปัจจุบันเนื่องจากปัญหาอาการพระประชวรของพระองค์ ทำให้ผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะได้เข้ารับประสาทปริญญาบัตรจากสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยพิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น จะจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจำทุกปี[11].เนื่องจากปัญหาทางสุขภาพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จึงมอบหมายให้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มาประทานปริญญาบัตร เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ซึ่งได้จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารและอธิการบดี[แก้]

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม/สมณศักดิ์ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ วัด
1 Mculogo.jpg พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺตมหาเถร) พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2491 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
2 Aad Asabho.jpg พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2504 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
3 Mculogo.jpg พระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ กิตฺติสารมหาเถร) พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2554 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
4 Aad Asabho.jpg สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2532 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
5 Mculogo.jpg พระสุเมธาธิบดี (บุญเลิศ ทตฺตสุทธิมหาเถร) พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2546 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
6 Mculogo.jpg พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโตเถร) พ.ศ. 2549 ปัจจุบัน วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

ทำเนียบอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม/สมณศักดิ์ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ วัด
1 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น) 0001.jpg พระปริยัติโศภน (ฟื้น ชุตินฺธโร) พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2491 วัดสามพระยาวรวิหาร
2 Mculogo.jpg สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณกมหาเถร) พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2496 วัดจักรวรรดิราชาวาส
3 Mculogo.jpg พระธรรมวรนายก (สมบูรณ์ จนฺทโก) พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2529 วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก
4 Mculogo.jpg พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) , ดร. พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2540 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
5 P6011227.jpg พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ,ศาสตราจารย์,ดร. พ.ศ. 2540 ปัจจุบัน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

การเดินทางสู่มหาวิทยาลัย[แก้]

{{เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170 }}

เชิงอรรถ[แก้]

หมายเหตุ 1: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, การก่อพระฤกษ์สังฆเสนาสน์ราชวิทยาลัย. เล่มที่ ๑๓, ตอนที่ ๒๕, วันที่ ๒๐ กันยายน ร.ศ.๑๑๕, หน้า ๒๖๓
 2. ประวัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [ออน-ไลน์]. (2550). แหล่งข้อมูล : http://www.mcu.ac.th/site/history.php
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐. เล่มที่ ๑๑๔, ตอนที่ ๕๑ ก, วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๒๔
 4. หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. [ออน-ไลน์]. (2552). แหล่งข้อมูล : http://www.mcu.ac.th/site/curriculum.php
 5. ประวัติความเป็นมา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . [ออน-ไลน์]. (2552). แหล่งข้อมูล :http://www.mcu.ac.th/site/office/coll_index.php?Data_type=1
 6. ประวัติตึกถาวรวัตถุ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร (อาคารสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย)
 7. ประวัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระราชปรารถในการก่อพระฤกษ์สังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย
 8. ประวัติมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 9. ประวัติวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 10. [1]
 11. สมเด็จพระพุฒาจารย์ มอบหนังสือแต่งตั้งพระธรรมโกศาจาราย์ เป็นราชบัณฑิต. [ออน-ไลน์]. (2552). แหล่งข้อมูล : http://www.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=1&NEWSID=4242

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′18″N 100°29′25″E / 13.754982°N 100.49014°E / 13.754982; 100.49014