ประชาธิปไตยเสรีนิยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เสรีประชาธิปไตย)

ประชาธิปไตยเสรีนิยม (อังกฤษ: liberal democracy) เป็นระบอบการปกครองที่ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนปฏิบัติการภายใต้หลักการเสรีนิยม คือ การพิทักษ์สิทธิของปัจเจกบุคคล ซึ่งโดยทั่วไประบุไว้ในกฎหมาย มีลักษณะคือ การเลือกตั้งอย่างเที่ยงตรง เสรีและมีการแข่งขันระหว่างหลายพรรคการเมือง การแยกใช้อำนาจเป็นการปกครองแขนงต่าง ๆ หลักนิติธรรมในชีวิตประจำวันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเปิด (open society) และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง เสรีภาพพลเมืองและอิสรภาพการเมืองอย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคน ในการนิยามระบบดังกล่าวในทางปฏิบัติ ประชาธิปไตยเสรีนิยมมักให้รัฐธรรมนูญ ไม่ว่าลายลักษณ์หรือไม่เป็นลายลักษณ์ เพื่อพรรณนาอำนาจของรัฐบาลและเชิดชูสัญญาประชาคม หลังสมัยการขยายอย่างต่อเนื่องตลอดคริสต์ศตวรรษที่ 20 ประชาธิปไตยเสรีนิยมกลายเป็นระบบการเมืองเด่นในโลก

ประชาธิปไตยเสรีนิยมปกติมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป คือ การให้พลเมืองผู้ใหญ่ทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศหรือการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน