ประชาธิปไตยสังคมนิยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ระวังสับสนกับ สังคมนิยมประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยสังคมนิยม[1] (อังกฤษ: Social democracy) เป็นอุดมการณ์ทางการเมือง ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ ที่สนับสนุนการแทรกแซงของรัฐทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อความยุติธรรมทางสังคมภายในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ตลอดจนนโยบายการปกครองอันผูกมัดกับระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน การกระจายรายได้ และการควบคุมเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและที่เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐสวัสดิการ[2][3][4] ดังนั้น จึงเป็นระบอบที่มุ่งสร้างเงื่อนไขให้กับระบอบทุนนิยมเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นประชาธิปไตย ที่เท่าเทียมกัน และที่เป็นปึกแผ่นมากกว่า โดยบ่อยครั้งสัมพันธ์กับนโยบายทางสังคมเศรษฐกิจที่กลายเป็นเรื่องสำคัญในประเทศยุโรปตะวันตกและยุโรปเหนือ โดยเฉพาะรูปแบบที่มีในกลุ่มประเทศนอร์ดิก (คือ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน) ในช่วงครึ่งหลังคริสต์ทศวรรษที่ 20[5][6]

ระบบนี้มาจากอุดมการณ์ทางการเมืองที่สนับสนุนการปฏิรูปแบบสันติ เพื่อเปลี่ยนจากระบบทุนนิยมเป็นสังคมนิยมผ่านกระบวนการทางเมืองที่มีอยู่แล้ว เทียบกับการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิวัติของลัทธิมากซ์ดั้งเดิม[7] ในยุโรปตะวันตกช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พรรคประชาธิปไตยสังคมนิยมได้ปฏิเสธรูปแบบทางการเมืองและเศรษฐกิจของลัทธิสตาลินที่ตอนนั้นปฏิบัติอยู่ในสหภาพโซเวียต โดยใช้ทางเลือกเพื่อดำเนินสู่สังคมนิยมอีกแบบหนึ่ง หรือใช้ระบบอะลุ้มอล่วยระหว่างทุนนิยมและสังคมนิยม[8]

ในช่วงเวลานี้ นักประชาธิปไตยสังคมนิยมได้นำเศรษฐกิจแบบผสมมาใช้ อิงอาศัยทรัพย์สินส่วนบุคคลที่มีมากกว่า บวกกับสาธารณูปโภคที่จำเป็นและบริการสาธารณะซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีน้อยกว่า ดังนั้น ระบอบนี้จึงสัมพันธ์กับเศรษฐศาสตร์สำนักเคนส์ การแทรกแซงของรัฐ และรัฐสวัสดิการ โดยได้ละทิ้งเป้าหมายสังคมนิยมดั้งเดิมที่จะแทนที่ระบบทุนนิยม (รวมทั้งตลาดการผลิต ทรัพย์สินส่วนบุคคล และแรงงานแลกกับค่าจ้าง)[5] ด้วยระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่ต่างกัน[9][10][11]

ประชาธิปไตยสังคมนิยมในปัจจุบันมีลักษณะเฉพาะคือ การผูกมัดกับนโยบายที่เล็งระงับความไม่เท่าเทียมกัน ระงับการกดขี่กลุ่มคนที่ไร้อภิสิทธิ์ และระงับความยากจน[12] รวมทั้งการสนับสนุนบริการสาธารณะที่เข้าถึงได้ทั่วกัน เช่น การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลเด็ก การศึกษา การดูแลสุขภาพ และค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ใช้แรงงาน[13] ขบวนการประชาธิปไตยสังคมนิยมยังมีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกับขบวนการแรงงานและสหภาพแรงงาน สนับสนุนสิทธิการร่วมเจรจาต่อรองสำหรับแรงงาน ตลอดจนนโยบายที่ขยายการตัดสินใจแบบประชาธิปไตยนอกเหนือจากเรื่องการเมืองเข้าไปในประเด็นทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบสิทธิเพื่อการเลือกผู้แทนในคณะกรรมการของบริษัท (co-determination) สำหรับทั้งลูกจ้างและผู้ได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ[14]

ขบวนการ "ทางที่สาม" (Third Way) ซึ่งหวังเชื่อมเศรษฐกิจฝ่ายขวาเข้ากับนโยบายสวัสดิการแบบประชาธิปไตยสังคมนิยม เป็นอุดมการณ์ที่พัฒนาขึ้นต่อมาในคริสต์ทศวรรษ 1990 และบางครั้งนำมาใช้โดยพรรคการเมืองประชาธิปไตยสังคมนิยม แต่ก็มีนักวิเคราะห์ที่จัดทางที่สามว่า เท่ากับขบวนการเสรีนิยมใหม่[15]

ดูเพิ่ม[แก้]

เชิงอรรถและอ้างอิง[แก้]

 1. "Social democracy", ศัพท์บัญญัติอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (คอมพิวเตอร์) รุ่น ๑.๑ ฉบับ ๒๕๔๕, (รัฐศาสตร์) ประชาธิปไตยสังคมนิยม
 2. Heywood 2012, p. 128: "ประชาธิปไตยสังคมนิยมเป็นท่าทีทางอุดมการณ์ที่สนับสนุนดุลยภาพระหว่างทุนนิยมทางตลาดในด้านหนึ่ง กับการแทรกแซงของรัฐในอีกด้านหนึ่ง เพราะเป็นความอะลุ้มอล่วยกันระหว่างการตลาดและรัฐ ประชาธิปไตยสังคมนิยมจึงไร้ทฤษฎีที่เป็นมูลฐาน และจึงกล่าวได้ว่า คลุมเครือโดยธรรมชาติ แต่มันก็สัมพันธ์กับมุมมองดังต่อไปนี้ คือ (1) ทุนนิยมเป็นวิธีการสร้างความมั่งคั่งที่เชื่อถือได้อย่างเดียวเท่านั้น แต่นี่เป็นวิธีการแจกจ่ายความมั่งคั่งที่บกพร่องทางศีลธรรม เพราะความโน้มเอียงของมันไปทางความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน (2) ความบกพร่องของระบบทุนนิยมสามารถแก้ได้ผ่านการแทรกแซงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยรัฐจะเป็นผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของสาธารณชน[…]"
 3. Miller 1998, pp. 827 "แนวคิดของประชาธิปไตยสังคมนิยม ปัจจุบันใช้กับสังคมที่เศรษฐกิจเป็นทุนนิยมโดยมาก แต่ที่รัฐควบคุมเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ให้บริการเป็นสวัสดิการที่นอกเหนือทุนนิยม และพยายายามเปลี่ยนการแจกจ่ายรายได้และความมั่งคั่งเพื่อความยุติธรรมทางสังคม"
 4. Badie, Berg-Schlosser & Morlino 2011, p. 2423: "ประชาธิปไตยสังคมนิยมหมายถึงความโน้มเอียงทางการเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 3 อย่าง คือ (1) ประชาธิปไตย (เช่น สิทธิเท่าเทียมกันในการลงคะแนนเสียงและการตั้งพรรค) (2) เศรษฐกิจที่รัฐควบคุมโดยส่วนหนึ่ง (เช่น ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์สำนักเคนส์) และ (3) รัฐสวัสดิการที่ให้การสนับสนุนทางสังคมต่อบุคคลที่จำเป็น (เช่น สิทธิเท่าเทียมกันเพื่อการศึกษา บริการทางสุขภาพ การจ้างงาน และเบี้ยบำนาญ)"
 5. 5.0 5.1 Weisskopf 1992, p. 10
 6. Gombert et al. 2009, p. 8; Sejersted 2011.
 7. "Social democracy". Encyclopædia Britannica. สืบค้นเมื่อ 2015-08-10.
 8. Adams 1993, pp. 102-103: "การเกิดขึ้นของประชาธิปไตยสังคมนิยมส่วนหนึ่งเป็นผลของสงครามเย็น คือมีคนอ้างว่า ถ้าจักรวรรดิโซเวียตของสตาลินที่รัฐควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นตัวแทนของระบบสังคมนิยม ระบบก็จะเป็นอะไรที่ไม่น่าได้ [...] นโยบายสมานฉันท์ที่มีผลเป็นเศรษฐกิจแบบผสมและเศรษฐกิจที่บริหารจัดการ ร่วมกับรัฐสวัสดิการ ซึ่งพัฒนาโดยรัฐบาลแรงงานหลังสงคราม ดูเหมือนจะให้รากฐานแก่ระบบสังคมนิยมที่ใช้งานได้ ซึ่งจะรวมความรุ่งเรืองและอิสรภาพ กับความยุติธรรมทางสังคมและโอกาสการมีชีวิตอันสมบูรณ์สำหรับทุกคน เป็นนโยบายที่มองได้ว่า เป็นความประนีประนอมกันระหว่างสังคมนิยมกับทุนนิยม"
 9. Miller 1998, pp. 827 "ในระยะที่สองซึ่งโดยหลักเกิดหลังสงคราม นักประชาธิปไตยสังคมนิยมได้เชื่อว่า อุดมการณ์และค่านิยมของตนสามารถถึงได้ด้วยการปฏิรูประบบทุนนิยมแทนที่จะกำจัดมัน พวกเขาจึงนิยมเศรษฐกิจแบบผสมที่อุตสาหกรรมโดยมากจะเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล โดยมีสาธารณูปโภคและบริการที่จำเป็นและมีจำนวนน้อยอื่น ๆ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ"
 10. Jones 2001, p. 1410: "นอกจากนั้น โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 บางครั้งมีการแยกแยะระหว่างนักประชาธิปไตยสังคมนิยมและนักสังคมนิยมโดยมีมูลฐานว่า พวกแรกได้ยอมรับความถาวรของเศรษฐกิจแบบผสม และได้ละทิ้งไอเดียที่จะแทนที่ระบบทุนนิยมด้วยสังคมแบบสังคมนิยมที่แตกต่าง"
 11. Heywood 2012, pp. 125-128: "โดยเป็นจุดยืนทางอุดมการณ์ ประชาธิปไตยสังคมนิยมได้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นราว ๆ กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยเป็นผลจากความโน้มเอียงของพรรคการเมืองสังคมนิยมประเทศตะวันตก ที่ไม่เพียงได้นำกลยุทธ์ผ่านรัฐสภามาใช้ แต่ยังแก้ไขเป้าหมายทางสังคมนิยมของตนอีกด้วย โดยเฉพาะก็คือ พวกเขาได้ละทิ้งเป้าหมายในการกำจัดทุนนิยมและหาวิธีปฏิรูปมัน หรือทำให้มันมีมนุษยธรรมมากขึ้น ดังนั้น ประชาธิปไตยสังคมนิยมจึงกลายเป็นจุดยืนเพื่อให้มีดุลยภาพระหว่างทุนนิยมทางตลาดในด้านหนึ่ง และการแทรกแซงของรัฐในอีกด้านหนึ่ง"
 12. Hoefer 2013, p. 29.
 13. Meyer & Hinchman 2007, p. 137.
 14. Meyer & Hinchman 2007, p. 91; Upchurch, Taylor & Mathers 2009, p. 51.
 15. Romano 2006, p. 11.

อ้างอิงอื่น[แก้]

 • Adams, Ian (1993). Political Ideology Today. Politics Today. Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-3346-9.
 •  ———  (2001). Political Ideology Today. Politics Today (2nd ed.). Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-6019-9.
 • Agrawal, S. P.; Aggarwal, J. C., eds. (1989). Nehru on Social Issues. New Delhi: Concept Publishing. ISBN 978-817022207-1.
 • Alpert, Michael. A New International History of the Spanish Civil War.
 • Aspalter, Christian (2001). Importance of Christian and Social Democratic Movements in Welfare Politics: With Special Reference to Germany, Austria and Sweden. Huntington, New York: Nova Science Publishers. ISBN 978-1-56072-975-4.
 • Badie, Bertrand; Berg-Schlosser, Dirk; Morlino, Leonardo, eds. (2011). "Social Democracy". International Encyclopedia of Political Science. 8. Sage Publications. ISBN 978-1-4129-5963-6.
 • Bardhan, Pranab; Roemer, John E. (1992). "Market Socialism: A Case for Rejuvenation" (PDF). Journal of Economic Perspectives. American Economic Association. 6 (3): 101–116. doi:10.1257/jep.6.3.101. ISSN 0895-3309. สืบค้นเมื่อ 2016-01-30.
 • Barrientos, Armando; Powell, Martin (2004). "The Route Map of the Third Way". In Hale, Sarah; Leggett, Will; Martell, Luke. The Third Way and Beyond: Criticisms, Futures and Alternatives. Manchester University Press. pp. 9–26. ISBN 978-0-7190-6598-9.
 • Berger, Mark T. (2004). The Battle for Asia: From Decolonization to Globalization. Asia's Transformations. London: RoutledgeCurzon. ISBN 978-0-415-32529-5.
 • Berman, Sheri (1998). The Social Democratic Moment: Ideas and Politics in the Making of Interwar Europe. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-44261-0.
 •  ———  (2006). The Primacy of Politics: Social Democracy and the Making of Europe's Twentieth Century. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-81799-8.
 •  ———  (2008). Understanding Social Democracy (PDF). What's Left of the Left: Liberalism and Social Democracy in a Globalized World. Cambridge, Massachusetts: Minda de Gunzburg Center for European Studies, Harvard University. สืบค้นเมื่อ 2016-01-29.
 • Bernstein, Eduard (2004) [1993]. Tudor, Henry, ed. The Preconditions of Socialism. Cambridge Texts in the History of Political Thought. Cambridge, England: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-39121-4.
 • Blaazer, David (2002) [1992]. The Popular Front and the Progressive Tradition: Socialists, Liberals, and the Quest for Unity, 1884-1939. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-41383-1.
 • Bogdanor, Vernon (1985). "The Social Democratic Party and the Alliance". In Burch, Martin; Jaenicke, Douglas; Gardner, John. Three Political Systems: A Reader in British, Soviet and American Politics. Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-1085-9.
 • Bookchin, Murray (1998). The Third Revolution: Popular Movements in the Revolutionary Era. 2. London: Cassell.
 • Britain, Ian (2005) [1982]. Fabianism and Culture: A Study in British Socialism and the Arts, c. 1884-1918. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-02129-6. line feed character in |title= at position 69 (help)
 • Bronner, Stephen Eric (1999). Ideas in Action: Political Tradition in the Twentieth Century. Oxford: Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 978-0-8476-9387-0.
 • Busky, Donald F. (2000). Democratic Socialism: A Global Survey. Westport, Connecticut: Praeger Publishers. ISBN 978-0-275-96886-1.
 • Cammack, Paul (2004). "Giddens's Way with Words". In Hale, Sarah; Leggett, Will; Martell, Luke. The Third Way and Beyond: Criticisms, Futures and Alternatives. Manchester University Press. pp. 151–166. ISBN 978-0-7190-6598-9.
 • Ceplair, Larry (1987). Under the Shadow of War: Fascism, Anti-Fascism, and Marxists, 1918-1939. New York: Columbia University Press. ISBN 978-0-231-06532-0.
 • Chickering, Roger. Imperial Germany and the Great War, 1914-1918. Cambridge University Press.
 • Childs, David (2000). The Two Red Flags: European Social Democracy and Soviet Communism since 1945. London: Routledge. ISBN 978-0-415-22195-5.
 • Clapson, Mark (2009). The Routledge Companion to Britain in the Twentieth Century. Routledge Companions to History. Abingdon, Oxfordshire: Routledge. ISBN 978-0-415-27535-4.
 • Clarke, Peter (1981). Liberals and Social Democrats. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-28651-0.
 • Corfe, Robert (2010). The Future of Politics: With the Demise of the Left/Right Confrontational System. Bury St Edmunds, England: Arena Books. ISBN 978-1-906791-46-9.
 • Diamond, Patrick (2012). "From Fatalism to Fraternity: Governing Purpose and Good Society". In Cramme, Olaf; Diamond, Patrick. After the Third Way: The Future of Social Democracy in Europe. London: I.B. Tauris. pp. 1–27. ISBN 978-1-84885-992-0.
 • Edinger, Lewis Joachim (1956). German Exile Politics: The Social Democratic Executive Committee in the Nazi Era. Berkeley: University of California Press.
 • Ellis, Catherine (2004). "Total Abstinence and a Good Filing-System? Anthony Crosland and the Affluent Society". In Black, Lawrence; Pemberton, Hugh. An Affluent Society? Britain's Post-War 'Golden Age' Revisited. Modern Economic and Social History. Aldershot, England: Ashgate. pp. 69–84. ISBN 978-0-7546-3528-4.
 • Fitzpatrick, Tony (2003). After the New Social Democracy: Social Welfare for the Twenty-First Century. Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-6477-7.
 • Gamble, Andrew (2012). "Debt and Deficits: The Quest for Economic Competence". In Cramme, Olaf; Diamond, Patrick. After the Third Way: The Future of Social Democracy in Europe. London: I.B. Tauris. pp. 45–59. ISBN 978-1-84885-992-0.
 • Giddens, Anthony (1998) [1994]. Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics. Cambridge, England: Polity Press.
 •  ———  (2003). "Neoprogressivism: A New Agenda for Social Democracy". In Giddens, Anthony. The Progressive Manifesto: New Ideas for the Centre-Left. Cambridge, England: Polity Press. pp. 1–34. ISBN 978-0-7456-3295-7.
 • Gombert, Tobias; Bläsius, Julia; Krell, Christian; Timpe, Martin, eds. (2009). Foundations of Social Democracy (PDF). Social Democratic Reader. 1. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung. ISBN 978-3-86872-215-4. สืบค้นเมื่อ 2016-01-31.
 • Harrington, Michael (2011) [1989]. Socialism: Past and Future. New York: Arcade Publishing. ISBN 978-1-61145-335-5.
 • Hart, John M. (1986). "Agrarian Reform". In Raat, W. Dirk; Beezley, William H. Twentieth-Century Mexico. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press. pp. 6–16. ISBN 978-0-8032-8914-7.
 • Heywood, Andrew (2012). Political Ideologies: An Introduction (5th ed.). Basingstoke, England: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-36725-8.
 • Hinnfors, Jonas (2006). Reinterpreting Social Democracy: A History of Stability in the British Labour Party and Swedish Social Democratic Party. Critical Labour Movement Studies. Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-7362-5.
 • Hoefer, Richard (2013). "Social Welfare Policy and Politics". In Colby, Ira C.; Dolmus, Catherine N.; Sowers, Karen M. Connecting Social Welfare Policy to Fields of Practice. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-17700-6.
 • Hollander, Samuel (2011). Friedrich Engels and Marxian Political Economy. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-76163-5.
 • Hudson, Kate (2012). The New European Left: A Socialism for the Twenty-First Century?. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-24876-2.
 • Ishay, Michelle R. (2008) [2005]. The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era. Berkeley: University of California Press. ISBN 978-0-520-25641-5.
 • Jackson, Ben (2008). "Social Democracy". In Durlauf, Steven N.; Blume, Lawrence E. The New Palgrave Dictionary of Economics. 7 (2nd ed.). Basingstoke, England: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-333-78676-5.
 • Janowsky, Oscar Isaiah (1959). Foundations of Israel: Emergence of a Welfare State. Princeton, New Jersey: Van Nostrand.
 • Jeffreys, Kevin (1999). Leading Labour: From Keir Hardie to Tony Blair. London: I.B. Tauris. ISBN 978-1-86064-453-5.
 • Johnson, Elliott; Walker, David; Gray, Daniel (2014). Historical Dictionary of Marxism. Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements (2nd ed.). Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield. ISBN 978-1-4422-3798-8.
 • Jones, R. J. Barry, ed. (2001). Routledge Encyclopedia of International Political Economy. 3. London: Routledge. ISBN 978-0-415-14532-9.
 • Kreisky, Bruno (2000). Berg, Matthew Paul; Lewis, Jill; Rathkolb, Oliver, eds. The Struggle for a Democratic Austria: Bruno Kreisky on Peace and Social Justice. New York: Berghahn Books. ISBN 978-1-57181-155-4.
 • Lafontaine, Oskar (2009). Left Parties Everywhere?. Socialist Renewal. Nottingham, England: Spokesman Books. ISBN 978-0-85124-764-9.
 • Lamb, Peter; Docherty, James C., eds. (2006). Historical Dictionary of Socialism. Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements. 73 (2nd ed.). Lanham, Maryland: Scarecrow Press. ISBN 978-0-8108-5560-1.
 • Macfarlane, Leslie (1996). "Socialism and Common Ownership: An Historical Perspective". In King, Preston. Socialism and the Common Good: New Fabian Essays. London: Frank Cass. pp. 17–62. ISBN 978-0-7146-4655-8.
 • Marx, Karl (1972). Padover, Saul K., ed. The Karl Marx Library. Volume I: On Revolution. New York: McGraw-Hill.
 • Matthijs, Matthias (2011). Ideas and Economic Crises in Britain from Attlee to Blair (1945-2005). Routledge Explorations in Economic History. 49. Abingdon, England: Routledge. ISBN 978-0-415-57944-5.
 • McBriar, A. M. (1962). Fabian Socialism and English Politics: 1884-1918. Cambridge University Press.
 • Merkel, Wolfgang; Petring, Alexander; Henkes, Christian; Egle, Christoph (2008). Social Democracy in Power: The Capacity to Reform. Routledge Research in Comparative Politics. London: Routledge. ISBN 978-0-415-43820-9.
 • Meyer, Thomas; Hinchman, Lewis P. (2007). The Theory of Social Democracy. Cambridge, England: Polity Press. ISBN 978-0-7456-4113-3.
 • Miller, David (1998). "Social Democracy". In Craig, Edward. Routledge Encyclopedia of Philosophy. 8. Routledge. ISBN 978-0-415-18713-8.
 • Morgan, Austen (1987). J. Ramsay MacDonald. Lives of the Left. Manchester University Press. ISBN 978-0-7190-2168-8.
 • Morgan, Kevin (2006). MacDonald. 20 British Prime Ministers of the 20th Century. London: Haus Publishing. ISBN 978-1-904950-61-5.
 • Naarden, Bruno (2002) [1992]. Socialist Europe and Revolutionary Russia: Perception and Prejudice, 1848-1923. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-89283-4.
 • Notermans, Ton (2000). Money, Markets, and the State: Social Democratic Economic Policies since 1918. Cambridge Studies in Comparative Politics. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-63339-0.
 • Orlow, Dietrich (2000). Common Destiny: A Comparative History of the Dutch, French, and German Social Democratic Parties, 1945-1969. New York: Berghahn Books. ISBN 978-1-57181-185-1.
 • Rodríguez García, Magaly (2010). Liberal Workers of the World, Unite?: The ICFTU and the Defence of Labour Liberalism in Europe and Latin America (1949-1969). Trade Unions Past, Present, and Future. 5. Bern: Peter Lang. ISBN 978-3-0343-0112-1.
 • Romano, Flavio (2006). Clinton and Blair: The Political Economy of the Third Way. Routledge Frontiers of Political Economy. 75. London: Routledge. ISBN 978-0-415-37858-1.
 • Rubinstein, David (2006). The Labour Party and British Society: 1880-2005. Brighton, England: Sussex University Press. ISBN 978-1-84519-055-2.
 • Schorske, Carl E. (1993) [1955]. German Social Democracy, 1905-1917: The Development of the Great Schism. Harvard Historical Studies. 65. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-35125-7.
 • Schweickart, David (2007). "Democratic Socialism". In Anderson, Gary L.; Herr, Kathryn G. Encyclopedia of Activism and Social Justice. 1. Thousand Oaks, California: Sage Publications. ISBN 978-1-4129-1812-1.
 • Sejersted, Francis (2011). Adams, Madeleine B., ed. The Age of Social Democracy: Norway and Sweden in the Twentieth Century. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-14774-1.
 • Slomp, Hans (2011). Europe, A Political Profile: An American Companion to European Politics. 1. Santa Barbara, California: ABC-CLIO. ISBN 978-0-313-39182-8.
 • Steger, Manfred B. (1997). The Quest for Evolutionary Socialism: Eduard Bernstein and Social Democracy. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-58200-1.
 •  ———  (1999). "Friedrich Engels and the Origins of German Revisionism: Another Look". In Steger, Manfred B.; Carver, Terrell. Engels After Marx. University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University. pp. 181–196. ISBN 978-0-271-01891-1.
 • Tansey, Stephen D.; Jackson, Nigel (2008). Politics: The Basics (4th ed.). London: Routledge. ISBN 978-0-415-42244-4.
 • Thompson, Noel (2006). Political Economy and the Labour Party: The Economics of Democratic Socialism, 1884-2005 (PDF) (2nd ed.). Abingdon, England: Routledge. ISBN 978-0-415-32880-7. สืบค้นเมื่อ 2016-02-01.
 • Ticktin, Hillel (1998). "The Problem is Market Socialism". In Ollman, Bertell. Market Socialism: The Debate Among Socialists. New York: Routledge. pp. 55–80. ISBN 978-0-415-91966-1.
 • Tucker, Spencer C.; Roberts, Priscilla Mary (eds.). World War I: A Student Encyclopedia. Santa Barbara, California: ABC-CLIO.
 • Upchurch, Martin; Taylor, Graham; Mathers, Andrew (2009). The Crisis of Social Democratic Trade Unionism in Western Europe: The Search for Alternatives. Contemporary Employment Relations. Farnham, England: Ashgate Publishing. ISBN 978-0-7546-7053-7.
 • Van Oudenaren, John (1991). Détente in Europe: The Soviet Union and the West since 1953. Durham, North Carolina: Duke University Press. ISBN 978-0-8223-1133-1.
 • Ward, Paul (1998). Red Flag and Union Jack: Englishness, Patriotism and the British Left, 1881-1924. Studies in History. Woodbridge, England: Boydell Press. ISBN 978-0-86193-239-9. ISSN 0269-2244.
 • Weisskopf, Thomas E. (1992). "Toward the Socialism of the Future, in the Wake of the Demise of the Socialism of the Past". Review of Radical Political Economics. Sage Publications. 24 (3–4): 1–28. doi:10.1177/048661349202400302. ISSN 0486-6134. สืบค้นเมื่อ 2016-01-30. (Subscription required (help)).
 •  ———  (1994). "Challenges to Market Socialism: A Response to Critics". In Roosevelt, Frank; Belkin, David. Why Market Socialism? Voices from Dissent. Armonk, New York: M. E. Sharpe. pp. 297–318. ISBN 978-1-56324-465-0.
 • Wolinetz, Steven (2008). "Trimming Sails: The Dutch and the EU Constitution after the Referendum". In Laursen, Finn. The Rise and Fall of the EU's Constitutional Treaty. Constitutional Law Library. 5. Martinus Nijhoff Publishers. ISBN 978-900416806-0.
 • Wright, Anthony (1999). "Social Democracy and Democratic Socialism". In Eatwell, Roger; Wright, Anthony. Contemporary Political Ideologies (2nd ed.). London: Continuum. pp. 80–103. ISBN 978-1-85567-605-3.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]