สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
PACC NEW Logo.png
ตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ที่ทำการ
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 25 มกราคม พ.ศ. 2551
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 288.5694 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก กิตติ ลิ้มชัยกิจ, ประธานกรรมการ
พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์, เลขาธิการ
พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล[2], รองเลขาธิการ
ดร.ฉัตร์ชัย ยอดอุดม, รองเลขาธิการ
ภูมิวิศาล เกษมศุข[3], รองเลขาธิการ
ต้นสังกัด นายกรัฐมนตรีไทย
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
http://www.pacc.go.th

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (อังกฤษ: Office of Pubilc Sector Anti-Corruption Commission; ตัวย่อ PACC, สำนักงาน ป.ป.ท.) เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551[4] มีบทบาทหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งปัจจุบันมี 6 คน ประธานกรรมการ 1 คนได้แก่นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้โอนย้ายสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จากเดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงใด อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 ตามจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559[5] และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559[6]ตามกฎหมายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีนาย ธาริต เพ็งดิษฐ์ เป็นเลขาธิการคนแรก นับจากพ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2557 มีเลขาธิการ 7 คน[7]เท่ากับแต่ละคนดำรงตำแหน่งเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งปี โดย นาย ประยงค์ ปรียาจิตต์ ดำรงตำแหน่งนานที่สุด คือช่วง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557[8] ถึง พ.ศ. 2559 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 78/2557 ที่ย้าย พันตำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการและแต่งตั้งนาย ประยงค์ ปรียาจิตต์ เป็นเลขาธิการแทน

รายนามเลขาธิการ[แก้]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

สำนักงาน ป.ป.ท. มีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่[14]

 • สำนักงานเลขาธิการ
 • สำนักคุ้มครองและป้องกัน
 • สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 • กองการต่างประเทศ
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1-5
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 1-9

กรรมการ[แก้]

 1. นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ ประธานกรรมการ
 2. นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ
 3. พลตำรวจเอก จรัมพร สุระมณี กรรมการ
 4. พลเอก ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ กรรมการ
 5. นายอนุสิษฐ คุณากร กรรมการ[15]
 6. นายภิญโญ ทองชัย กรรมการ
 7. นายสรรเสริญ พลเจียก กรรมการ

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล)
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/145/T_0010.PDF
 4. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ราชกิจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 21 ก วันที่ 24 มกราคม 2551
 5. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ราชกิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 38 ก วันที่ 29 เมษายน 2559
 6. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ราชกิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 38 ก วันที่ 29 เมษายน 2559
 7. http://www.komchadluek.net/detail/20140707/187721.html
 8. http://library2.parliament.go.th/giventake/content_ncpo/ncpo-order78-2557.pdf
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/163/4.PDF
 10. http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?newsid=9520000114569
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/036/1.PDF
 12. http://www.komchadluek.net/detail/20110913/109072/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9C.html
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/153/12.PDF
 14. โครงสร้าง ป.ป.ท.
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/044/4.PDF