สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ที่ทำการ
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 25 มกราคม พ.ศ. 2551
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 288.5694 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร นายกองเอก ประสาท พงษ์ศิวาภัย[2], ประธานกรรมการ
พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล[3][4], เลขาธิการ
ภูมิวิศาล เกษมศุข[5], รองเลขาธิการ
พุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์, รองเลขาธิการ
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
http://www.pacc.go.th

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (อังกฤษ: Office of Pubilc Sector Anti-Corruption Commission; ตัวย่อ PACC, สำนักงาน ป.ป.ท.) เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551[6] มีบทบาทหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งปัจจุบันมี 6 คน ประธานกรรมการ 1 คนได้แก่นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้โอนย้ายสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จากเดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงใด อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559 ตามจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559[7] และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2559[8]ตามกฎหมายดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีนาย ธาริต เพ็งดิษฐ์ เป็นเลขาธิการคนแรก นับจากพ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2557 มีเลขาธิการ 7 คน[9]เท่ากับแต่ละคนดำรงตำแหน่งเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งปี โดย นาย ประยงค์ ปรียาจิตต์ ดำรงตำแหน่งนานที่สุด คือช่วง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557[10] ถึง พ.ศ. 2559 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 78/2557 ที่ย้าย พันตำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการและแต่งตั้งนาย ประยงค์ ปรียาจิตต์ เป็นเลขาธิการแทน

รายนามเลขาธิการ[แก้]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

สำนักงาน ป.ป.ท. มีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่[17]

 • สำนักงานเลขาธิการ
 • กองกฎหมาย
 • กองบริหารคดี
 • กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ
 • กองการต่างประเทศ
 • กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1-5
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1-9
 • กองอำนวยการต่อต้านการทุจริต
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


กรรมการ[แก้]

 1. นายประสาท พงษ์ศิวาภัย ประธานกรรมการ
 2. นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการ
 3. นายพีรพล พิชยวัฒน์ กรรมการ
 4. นายพิทยา บุญชู กรรมการ
 5. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ กรรมการ
 6. พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ กรรมการ[18]
 7. นายวรวิทย์ สุขบุญ กรรมการ

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล)
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/097/T_0012.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/145/T_0010.PDF
 6. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ราชกิจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 21 ก วันที่ 24 มกราคม 2551
 7. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ราชกิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 38 ก วันที่ 29 เมษายน 2559
 8. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ราชกิจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 38 ก วันที่ 29 เมษายน 2559
 9. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2014-07-17. สืบค้นเมื่อ 2016-05-26.
 10. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2016-04-07. สืบค้นเมื่อ 2016-05-26.
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/163/4.PDF
 12. http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?newsid=9520000114569
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/036/1.PDF
 14. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-09-13. สืบค้นเมื่อ 2016-05-26.
 15. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2019-12-21. สืบค้นเมื่อ 2019-12-21.
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/153/12.PDF
 17. โครงสร้าง ป.ป.ท.
 18. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ